Läs här - Nämndemännens Riksförbund

5/ 2015 Nämndemännens Riksförbund NRF
Utgåva nr 157 sedan starten 1977
10 DECEMBER 2015
DRÖMMEN OM GODA
SAMHÄLLETS STYRKA
Tema: Det preventiva samhället – hur förebygger vi kriminalitet?
SIDORNA 2–13
GOD JUL!
GOTT NYTT ÅR!
Ordföranden har ordet
Organ för
Nämndemännens
Riksförbund
Hotet mot det goda samhället
Bankgiro 5360-9855
Telefon: 08 - 651 55 13
Temat för detta nummer är hur
samhället genom olika preventiva
åtgärder kan förebygga kriminalitet. Hur viktigt detta är har inte
minst blivit uppenbart genom den
senaste tidens avskyvärda terrordåd i Paris, Beirut, Ankara m.fl.
platser som krävt ett stort antal civila offer. Vårt öppna demokratiska samhälle är hotat av IS-anhängare som har en helt annan syn
på vad som utgör ett gott samhälle. Som en följd har jakten på terrorister trappats upp runt om i Europa och har skapat oro och störningar i människors vardagsliv.
Även i Sverige har hotnivån
trappats upp och människor har
uppmanats att vara vaksamma.
Stämningen har varit minst sagt
uppjagad genom den jakt på terrormisstänkta som nyligen genomförts och som slutade i att en
person kunde gripas. Namn och
bild på den misstänkte publicerades runt om i media trots att han
ännu inte varit föremål för rättslig
Ansvarig utgivare:
Marika af Winklerfelt
tel 0703 45 15 42
Årgång 38
Nämndemannen 5/2015
Nr 157 efter starten
ISSN 03448-4351
Redaktör:
Staffan Ringskog
Box 1046
262 21 Ängelholm
[email protected]
Layout: Staffan Ringskog
Om material ur tidningen,
liksom hel tidning, publiceras
i annat sammanhang, i tryckt
media eller på nätet, kan sådan publicering debiteras
från producerande förlag.
Skriftligt tillstånd krävs från
förlag för sådan
publicering. Vite utgår vid
otillåten publicering på nätet
liksom i tryckt media.
Tidningen ansvarar ej för
insänt material.
Tryck VTAB Vimmerby
Om inget annat anges är
flertalet artiklar i tidningen
skrivna av Nämndemannens
redaktör.
Insändare till tidningen kan
bäst skickas direkt till
redaktionens adress. e-post
till tidningen:
prövning. Misstankarna har dock
senare fått avskrivas eftersom de
visade sig ogrundade.
Att på det viset bli felaktigt utpekad som terrorist kan för honom få oöverskådliga följder. I
en artikel på sid 2–3 berör Hans
Andersson konsekvenserna för
den som blivit oskyldigt dömd
för ett brott och som därigenom
kan få hela sitt liv förstört. Även
om den utpekade i detta fall kan
begära och tillerkännas skadestånd är det svårt att få sitt namn
helt rentvått. Hela livet kan han få
dras med en stämpel av att ha varit en misstänkt terrorist som man
därför inte vågar lita på. Även i
en krissituation är det viktigt att
media håller sig till rättsstatens
principer och inte publicerar personuppgifter för misstänkta vars
sak ännu inte rättsligt prövats.
Regeringens strategi
mot terrorism
Regeringen antog i augusti en
ny strategi mot terrorism. Här
framgår hur regeringen anser att
arbetet mot terrorism ska bedrivas och hur det kan effektiviseras.
Arbetet delas in i tre områden Förebygga, Förhindra och Försvåra
(SKR 2014/15:146). Ett särskilt
fokus ligger på området Förebygga där åtgärderna syftar till
att motverka att personer utvecklar avsikt och förmåga att begå
terroristattentat.
En viktig roll i det förebyggande arbetet har Mona Sahlin i rollen som Nationell Samordnare
mot våldsbejakande extremism
(Skr 2014/15:144). Hennes uppdrag är att utveckla och stärka arbetet på lokal nivå och säkerställa samverkan mellan myndigheter, kommuner, organisationer
och trossamfund för att stävja rekryteringen till våldsbejakande
grupperingar. Samordnaren ska
bidra till att öka kunskaperna om
våldsbejakande extremism och i
vilka former den förekommer och
[email protected]
Lösnummer 40 kronor
Inbetalas på Bankgiro
5360-9855
adresser NRF:s hemsida:
www.nmrf.se
ANGÅENDE ADRESSÄNDRING
ELLER PRENUMERATION:
email: [email protected]
Telefon: 08-651 55 13
Nämndemännens
Riksförbund
Ågatan 15C
749 35 Enköping
Telefon 08 651 55 13
Bankgiro
5630-9855
Tidningen distribueras till
aktiva nämndemän enligt
Domstolsverkets register.
Prenumeration 140 kronor
Utgivning under 2016
12 FEBRUARI (12 januari)
12 APRIL(12 mars)
12 JUNI(12 maj)
Senaste manusdag
inom parentes
2
TEMA DET PREVENTIVA SVERIGE
Hur dömer vi och vad blir konsekvensen?
Vi är nog många som följt
TV-serien Domstolen-Friad eller fälld. Jag tror också att ett
flertal av oss, involverats i diskussioner med människor, om
utfallet och hur domen gick till.
Inspelningarna var från riktiga
rättegångar, men tyvärr visades
inte allt, och då är det lätt att undra varför man dömt som man
gjorde.
Tankeställare
Jag fick mig i alla fall en tankeställare, och började fundera på,
hur jag dömer, och vilka konsekvenser det får.
Det är några saker som vi mås-
te hålla i minnet, om vi skall känna att vi tagit ett bra beslut, när vi
dömer:
• En vanlig åtalad människa
verkar aldrig lika säker och förtroendefull, som en polis eller annan myndighetsperson, som vittnar. Den åtalade är mycket mer
osäker, ovan vid situationen, och
har mycket mer att förlora på att
inte bli trodd.
• Även om vi känner att målet
handlar om en avskyvärd händelse, där vi känner starkt för att fälla den skyldige. Så blir det dubbelt fel om vi fäller en oskyldig.
• Vi låter den skyldige fortsätta
att vara fri, och kan härigenom
fortsätta sitt kriminella liv.
• Vi förstör livet för en person,
som inte är skyldig och får då:
• avtjäna ett straff
• försvårad återanpassningen i
samhället och vitt arbete på grund
av att han/hon:
• Hamnat i straffregistret, och
kan därför inte
• ta lån
• inneha många olika arbeten
och uppdrag.
• skaffa sig hyreskontrakt
• En stor ekonomisk skuld på
grund av:
• Skadestånd
• Böter
5/ 2015 Nämndemännens Riksförbund NRF
se till att lokala handlingsplaner för det
förebyggande arbetet utarbetas. Särskilda
kunskapshus mot våldsbejakande miljöer
ska nu inrättas i de fyra städerna Stockholm, Göteborg, Örebro och Borlänge.
Röda Korset har nyligen på uppdrag av
samordnaren inrättat en särskild stödtelefon som riktar sig till familjer och närstående som känner oro för att en person
ska ansluta sig till våldsbejakande extremistiska rörelser i Sverige eller utomlands.
Hur kan vi förebygga kriminalitet? På liknande sätt måste arbetet med att
förebygga kriminalitet i andra former bedrivas genom att utveckla samverkan
mellan berörda organ. Enligt kriminologen Lars Korsell utgör den organiserade
brottsligheten med blufföretag, svartarbete och bidragsbedrägerier ett växande
problem. Det har gått så långt att vissa
stadsdelar i Sverige helt styrs av organiserade kriminella gäng. Han efterlyser
därför (sid 20-21) en ny strategi för att
komma åt den organiserade ekonomiska
brottsligheten. Strategin måste innehålla
• Vårdkostnader
• Nu behöver det inte vara ett mycket
allvarligt brott, för att en dom skall orsaka stor skada för den åtalade, då även
mindre mål noteras i straffregistret och
även viss ordningsbot, ger extra konsekvenser för den dömde.
• Trafikbrott, kan resultera i:
• indraget körkort
• Att man förlorar sin anställning
• Bötesbelopp
Minimera risken
Hur skall vi minimera risken att vi döma en oskyldig?
Grundregeln, är att det måste stå utom
all tvivel, baserat på den bevisning som
presenteras i rättssalen, att den åtalade är
ett stort mått av förebyggande insatser
för att inte ett parallellet och kriminellt
samhälle ska utvecklas i Sverige. Det
växande antalet försäkringsbedrägerier
(sid 18–19) anser han också måste stävjas
genom ökad samverkan mellan rättsväsendet och försäkringsbranschen.
Mot bakgrund av denna dystra bild är
det uppmuntrande att på sid 23 läsa om ett
prisbelönt projekt för att försvåra barnsexhandel på nätet. I ett unikt samarbete
mellan Ecpat och Svenska Bankföreningen har Finanskoalitionen mot barnsexhandel etablerats. Handel med bilder
på övergrepp sker oftast över internet där
koalitionen kan hjälpa polisen att spåra
vart betalningar gått. ”Dallas i Rosengård” delger oss i en artikel på sid 4-5 sina tankar om hur kriminalitet kan förebyggas. Han framhåller
hur viktigt det är att tidigt identifiera ungdomar som befinner sig i riskzonen för att
hamna i kriminalitet. De måste erbjudas
alternativ genom riktad utbildning som
kan leda till jobb och ett normalt liv och
inte minst respekt. Enligt Lars Österdahl
skulle ett sådant alternativ kunna vara att
skyldig. Så fort det finns den allra minsta osäkerhet, skall vi frikänna.
Konsekvensen
Konsekvensen blir att ett flertal skyldiga inte blir dömda, men det är att föredra framför risken att både den skyldige fortsätter att vara fri, samtidigt som en
oskyldig döms att avtjäna straffet, med
alla dess konsekvenser.
Vi måste förstå att en åtalad inte kan
agera lika självsäkert och inge samma
förtroende som en vittnande myndighetsperson. Detta speciellt om den åtalade inte blivit tilldelad en försvarare, utan
själv tvingas att hantera situationen.
Ibland kan jag känna att det är lite övermaga, att begära att en åtalad, som
återinföra allmän värnplikt se sid 8.
För den som redan hamnat i och blivit
dömd för kriminalitet måste det också
skapas möjlighet att efter avtjänat straff
kunna bygga upp ett normalt liv och inte
återfalla i ett brottsligt beteende. Detta
diskuteras i en artikel på sid 5–6 där åtgärder efterlyses. Det var därför hoppingivande att i rapporten från Saltviks
ungdomsavdelning på sid 12–13 läsa hur
man satsar på att försöka få de unga att
bryta livsmönster genom att erbjuda dem
möjlighet till studier, att gå på behandling
eller arbeta. Det är ju det som vi nämndemän hoppas på när vi avkunnat vår dom
att straffet ska ges ett meningsfullt innehåll som kan bidra till att bryta ett kriminellt beteende. God Jul och Gott Nytt År önskar jag er
alla.
Marika af Winklerfelt
kanske är oskyldig, tvingas att antingen
själv bekosta en duktig förvarsadvokat,
eller försöka hantera situationen själv,
med samma auktoritet som åklagare och
vittnen.
Ibland undrar jag om inte det största brottet i ett rättssamhälle, är att
döma en oskyldig människa, och härigenom förstöra dennes liv, samtidigt
som en skyldig person går fri.
Hans Andersson, Stallarholmen
ledamot förbundsstyrelsen
ordförande i EskilstunaSträngnäs nämndemannaförening
3
I SPALTERNA
SEN SENAST
Livstid för
mord i Arvika
En 26-årig man som i juli i år tände eld på sin flickväns lägenhet i ett flerfamiljshus i Arvika med följd
att flickvännen omkom och
huset totalförstördes har
dömts av Värmlands tingsrätt till livstids fängelse.
Mannen dömdes mot sitt
nekande för mord och grov
mordbrand. De tyngsta
skälen till att han fälldes
var att han:
– inte har lämnat någon
trovärdig förklaring till
varför han släpade upp en
stor flaska (en damejeanne) innehållande 14 liter
bensin till lägenheten,
– inte har lämnat någon
trovärdig förklaring till hur
bensinen börjat brinna,
– före händelsen har hotat flickvännen med att
bränna ner hennes lägenhet,
– till den som utförde personutredningen i målet har
erkänt att han avsiktligt tände eld på lägenheten.
Timmarna före händelsen hade han flera telefonkontakter med flickvännen
om att lägenhetsnyckeln
var försvunnen och han
måste då ha förstått att hon
var kvar i lägenheten. Han
fick ingen indikation på att
hon kunde ha lämnat lägenheten.
Tingsrätten
kommer därför fram till att
mannen har insett risken
för att flickvännen var i
lägenheten när han tände
eld och att han varit likgiltig inför om hon skulle omkomma.
Tingsrätten finner att
omständigheterna är försvårande. Han döms därför
till livstids fängelse.
4
TEMA DET PREVENTIVA SVERIGE
ATT MOTVERKA
KRIMINALITET
Drömmen om goda samhällets styrka
På samma sätt som en människa har självbevarelsedrift och en ständig strävan
att aldrig gå under, att alltid klara sig – så gäller detta också ett sunt och bra
samhälle.
Sverige står nu inför svåra utmaningar. En stor utmaning är kriminaliteten. Hur
ska vi förebygga att ett barn i riskzonen inte hamnar i ett destruktivt liv som
äldre och blir kriminell? Jo, genom att förebygga, att skapa ett starkt samhälle
med preventiva skyddsnät. Brottslingarna får aldrig ta över, utan ska besegras.
Den som säger detta heter
Dialy Mory Diabaté, allmänt
känd som Dallas i Rosengård.
Han är född 1942 och kom
från Senegal till Malmö på 60talet. Han medverkade då i en
dansgrupp.
Mory Diabaté var under
många år fritidsledare i problemtyngda Rosengård i Malmö.
Han tilldelades 2007 kungliga sällskapet Pro Patrias sto-
– Den som varit till
besvär ska in i en
riktad utbildning. en
skola som slutar med
ett fast jobb, som
tjugoåring.
En anställning med
försörjning, trygghet,
hustru, familj och så
drömmar.
Och respekt!
ra guldmedalj för sitt som det
hette ”enastående ungdomsarbete” i Rosengård. Han har
sett många exempel där det
gått snett för det uppväxande
släktet. Där en tonåring hamnat i kriminalitet som vuxen.
– Och vilka dessa var, detta
kunde vi se och förstå mycket
tidigt, säger Dallas. Det är
därför som samhället sviker.
– Samhället måste göra så
mycket mera och så mycket
mer väldigt kraftfullt, för just
dessa.
– Att tidigt identifiera alla
som man klart och tydligt kan
se riskerar att ramla dit. Dels
på grund av den självbevarelsedrift som ett sunt samhälle
ska ha, dels på grund av intresse för den i farozonen.
– Att se till att en dagens
tolvåring inte blir en morgondagens gangster. Om en sådan tolvåring är i riskzonen.
Hur görs detta på bästa sätt
enligt ditt sätt att resonera?
– Bästa sättet kan sammanfattas i tre ting. Utbildning,
jobb och drömmar. Inga nyheter kanske, här menar jag
bestämda riktade åtgärder.
– Redan, när du identifierar tolvåringen som alltid
bråkar och ställer till besvär –
i det ögonblicket ska åtgärderna sättas in.
– I det ögonblicket ska du
ha den uppväxande pojken –
oftast handlar det om pojkar
– under uppsikt.
Dallas har medverkat tidigare i Nämndemannen där
han skrivit om detta.
Att skaffa jobb och försörjning till just unga i farozonen.
Ett samhällets alternativ till
organiserade brottsligheten.
Hur ska det gå till?
– Du ska identifiera målet
och lära den du vill rädda om
vägen till detta mål – till ett
normalt liv. Lära ut vilken
metod som ska nyttjas.
Metodiken, vilken är den?
– Den som varit till besvär
ska in i en riktad utbildning.
En skola som slutar med fast
jobb som tjugoåring. En anställning med försörjning,
trygghet, hustru, familj och
drömmar. Och respekt!
”Utvecklingen är
otäck, men om
samhället förstår
mekanismerna,
måste samhället
kunna anlägga en
motkraft.”
Skola med riktad utbildning till jobb. Fasta jobb där det går att göra karriär. Dallas tänker sig ett preventivt hårdsatsande Sverige. Allt i avsikt att minska kriminaliteten. Svaret
ligger i att börja tidigt. Att tidigt identifiera dem som kan stå för morgondagens brott.
Dallas menar att många
unga dras til kriminalitet av
just dessa skäl. Drömmarna
om att vara någon. Om att
göra karriär och den starka
viljan att mötas med respekt.
Han säger att just detta kan
den kriminella världen erbjuda. Denna värvar tidigt
unga till de kriminella gängen. De kriminella vet att föryngra och förkovra sin
grupp, sitt raffinerade nätverk.
De kriminella värvar de
med goda förutsättningar att
bli framgångsrika gangsters.
– Man gör det med framgång, säger Dallas. Redan
existrar stadsdelar i Sverige
som styrs av kriminella.
– Orsaken är enkel. Rekryteringen av kriminella
har skett tidigt. De kriminellas maktbas har hela tiden
växt.
Utvecklingen är otäck,
men om samhället förstår
mekanismerna, måste samhället kunna anlägga motkraft.
Dallas har många gånger
skissat på denna motkraft.
Han menar att det svenska
samhället borde lansera en
ny, delvis skattefinansierad
sektor, som innehåller jobb.
– Denna sektor har jag kallat för Swedish business centra, säger Dallas. Runt om i
världen kommer det finnas
jobb, fina jobb för dessa en
gång besvärliga tonåringar.
– Vägen dit har gått genom
skolor med riktade utbildningar. Skolor vars syfte är
att skola in till denna sektor,
med jobb och inte minst
drömmar.
– Drömmar, respekt, vara
del i en gemenskap. Allt detta ska denna sektor kunna
erbjuda, berättar Dallas.
Vad han ser framför sig är
arbetsplatser i världen, exempelvis inom hotellbranschen.
– Att få jobb på ett sådant
Swedish Business Center
kräver att du går en hotell
och restaurangutbildning
Sverige, säger Dallas. När
utbildningen är klar slussas
ungdomen vidare ut på arbetsmarknaden.
– Ett Swedish Business
center är ett hotell med en
rad funktioner. Inte bara
traditionellt hotell, utan också svensk kultur och annan
service.
– Här kan också svensk
kultur presenteras. Här kan
svenska musikgrupper uppträda. Teatergrupper kan
framföra
teaterstycken.
Svenska författare kan medverka på kulturevenemang.
Den svenska modellen kan
presenteras.
– Hit tar den svenske affärsmannen gärna in när
han är i utlandet för att sälja
sina produkter.
– Hotell av den här typen
byggs upp under en period
av tjugo år. Många jobb skapas, men lite åt gången är
min melodi.
– Varje år erbjuds kanske
500 svenska ungdomar jobb
inom denna sektor. Efter
tjugo år har du en sektor där
10 000 svenskar jobbar, där
alla känner en uppgift, ett
engagemang.
– En sektor där du kan göra karriär. Du börjar kanske
som hotellreceptionist men
slutar som chef för ett sådant
här hotell, servicecenter, i
världen.
Dallas talar åter om en
människas självbevarelsedrift. Om ett samhällets önskan att leva vidare. Att inte
gå under.
– Min tanke gagnar inte
bara det uppväxande släktet i riskzonen. Idén gagnar
ett samhälle som är utsatt.
– Med tanke på alla otäcka
våldsdåd under senare tid,
är Sverige ett utsatt samhälle. Den som inte begriper
detta, är att beklaga.
– Det är därför vi måste
göra något nu, för framtiden. En kriskommission
borde kanske tillsättas? En
kommission där riksdagspartier ingår.
Dallas ser bister ut och så
säger han:
– Brottslingarna får inte ta
överhanden, inte på något
vis, säger han. Det civiliserade samhället måste erbjuda de utsatta ett alternativ.
– En rimlig chans till att få
ett bra och värdigt liv.
5
TEMA DET PREVENTIVA SVERIGE
I SPALTERNA
SEN SENAST
Framgång för
Copyswede
mot Samsung
Samsung förlorar ett viktigt
mål om privatkopieringsersättning.
Företaget måste enligt en dom
från Solna tingsrätt redovisa till
upphovsmännen hur många datorer och surfplattor de importerat.
Redovisningen kommer att ligga till grund för ersättningskrav.
Privatkopieringsersättning ska
betalas för den möjlighet att lagra material som är skyddat av
upphovsrätt som t.ex. inspelningsbara CD-skivor ger.
Nu har Solna tingsrätt förklarat
att samma princip ska gälla för
lagringsutrymmet på datorer och
surfplattor som Samsung tagit in
i landet.
Upphovsmännens samarbetsorganisation Copyswede har
vunnit ett mål som är principiellt
viktigt.
Enligt upphovsrättslagen är
privatkopiering tillåten i en begränsad omfattning.
För att i någon mån kompensera innehavarna av upphovsrätt
och närstående rättigheter för
denna begränsning i upphovsrätten finns en bestämmelse om att
de som tillverkar och till Sverige
importerar vissa anordningar ska
betala privatkopieringsersättning.
Copyswede är en organisation
som företräder rättighetshavarna när det gäller att kräva in privatkopieringsersättning.
Copyswede väckte talan mot
Samsung och krävde att Samsung skulle avge redovisning för
datorer och surfplattor som importerats till Sverige från och
med 2013. Samsung motsatte sig
Copyswedes talan.
Tvisten gäller om datorerna
och surfplattorna är, som det heter i lagen, ”särskilt ägnade” för
privatkopiering, vilket allstå
domstolen biföll.
6
OM ATT LÄNGE VARA HÄKTAD
Vad kan samhället erbjuda en människa som just lämnat anstalten? På vilket sätt kan samhället korta tiderna för häktning? Detta är frågor som engagerat många nämndemän. Många anser att det är ytterst väsentligt att
människor ska ha ett nytt liv att möta efter fängelset. Om att en häktad inte
ska riskera att brytas ned. Frågor som rör det preventiva Sverige. Om hur
ett samhälle skyddar sig genom att agera humant mot de utsatta.
Nämndemännen Kjell Nilsson, Victor Monero, Thorkel
Åkesson och Roland Jonsson
tillhör de många lekmannadomare med åsikter om hur
ett samhälle bäst skapar trygga villkor för dess medborgare. Efter att ha suttit i domstol och sett hur människor
dömts till brott, har frågan ofta återkommit: Vad händer efter avtjänad dom? Vilken är
samhällets beredskap?
Kjell Nilsson är verksam i
förbundsstyrelsen i Nämndemännens Riksförbund. Han är
också ordförande i Hässleholms
nämndemannaförening. Han har länge haft
åsikter om när en intagen blir
fri och ska lämna anstalten.
- Här måste samhället ställa
upp, säger han. Erfarenheten
säger att en före detta intern
inte har ett vettigt liv att gå
till efter avsutten tid.
- Istället blir det ofta kriminalitet igen. Utanför porten
till anstalten står ibland kriminella kompisar och väntar.
- När det ska firas att den
intagne muckat, är samtalet
nästa kriminella äventyr.
Kjell Nilsson menar att om
kriminaliteten ska minska,
krävs ett utstakat program för
den tidigare intagne. Den som
lämnat anstalt ska komma in i
ett helt nytt liv. Nya miljöer,
nytt arbete, ny stad att bo i.
Allt i avseende att bryta gamla mönster.
- Samhället har nog tänkt
till en hel del här, fortsätter
Kjell Nilsson. Uppsats efter
uppsats har skrivits. Utredning efter utredning har presenterats.
- Men var är de konkreta resultaten? Uttrycket mycket
snack och litet verkstad passar
tyvärr ibland in här.
Victor Monero, nämndeman i Stockholm, anser att
samhället har en gigantisk
viktig uppgift avseende personer som suttit på anstalt.
- Fängelse gör ingen bättre,
säger han. Samhällets uppgift
är dock att markera: Hit men
inte längre. Därför behövs det
tyvärr fängelse.
Victor Monero säger att tiden efter livet på anstalt är
oerhört viktigt. Här måste
samhället ha en robust och
stark plan för att stödja den
som suttit inne.
- Jobb är väsentligt, påpekar Victor. Väsentligt är att
den som suttit inne har ett
jobb att gå till.
Klar och tydlig plan
Thorkel Åkesson, Skärholmen, var tidigare nämndemän
i Stockholms tingsrätt och vid
Södertörns tingsrätt. Han anser att samhället kan göra mer
för en person som har varit
frihetsberövad för ett brott.
- Att ha en genomförbar
plan för varje person som ska
lämna anstalten – om det vore
så, va bra det skulle vara!
- Det är viktigt, att en person
som är dömd, och fått sona
sitt brott, kommer in i sam-
hället och lever som andra,
gör rätt för sig, betalar skatt
och så vidare.
- Tänk så bra, om samhället
vore mer fokuserat på detta.
Risken blir annars större att
den som en gång ägnat sig åt
kriminalitet, fortsätter med
det.
- Kanske är det inte för att
vederbörande inte vill komma vidare, utan för att han eller hon, är utestängd från samhällets möjligheter, eller från
arbetsmarknaden.
Roland Jonsson i Bollnäs
påpekar hur viktigt det är att
ett samhälle kan förlåta. Hur
viktigt det är att ett samhälle
ger en tidigare straffad ett förtroende.
- I grund och botten vill en
människa göra rätt för sig, säger han. Varje människa vill
vara uppskattad, mötas med
respekt, spela huvudrollen i
sitt eget liv. Ingen vill vara
föraktad, alla vill tillerkännas
goda sidor.
- Men människor kan göra
fel, när ett brott är begånget,
straffet utmätt och avtjänatdå ska samhället ge vederbörande en chans igen. Och de
allra flesta som suttit inne vill
komma tillbaka till ett anständigt liv.
Långa tiderna i häkte
En annan fråga som engagerat är de långa häktestiderna. Regeringen har tillsatts en
statlig utredning som under
våren 2016 ska presentera för-
– OM LIVET EFTER FRIGIVNING
I SPALTERNA
SEN SENAST
21-åring döms
för allvarlig
trafikbrottslighet
Att komma tillbaka till ett anständigt liv igen, efter livet på anstalt, där bör samhället satsa mer resurser
än förr. Så resonerar ett antal nämndemän om hur ett preventivt bra arbete ska utformas.
slag till reformer avseende
häktning.
I Sverige finns exempel på
personer som suttit mycket
länge häktade. Människor som
suttit helt isolerade, i drygt två
år, på exempelvis Kronobergshäktet i centrala Stockholm,
utan kontakt med omvärlden.
För dessa personer har det tagit mycket lång tid att återhämta sig ifrån tiden i häkte.
Roland Jonsson anser att
detta är en fråga där Nämndemännens Riksförbund kan uttrycka en tydlig åsikt.
- Om vi artikulerar en tydlighet här är det bara bra, säger
han. Det är ju så att medlemskap i vår organisation är frivilligt. NRF talar bara för sina
medlemmar.
- Alla lekmannadomare är ju
inte med i NRF. Nämndemän
med en annan åsikt i frågan,
behöver ju inte vara med.
Roland Jonsson tycker dock
att det bara är till gagn för för-
bundet, liksom för frågan om
häktning om NRF har en tydlig åsikt.
- Kanske detta kan bli en fråga att diskutera på förbundets
stämma nästa år, säger han.
Om vi som förbund kan uttrycka en åsikt om de långa tiderna för häktning.
Roland Jonsson anser att det
borde finnas alternativ till att
vissa människor sitter häktade så länge.
- Finns det studier som exempelvis visar hur ett ärende
vunnit på att någon suttit häktad så här länge?
- Syftet med en häktning är
att bevismaterial inte ska kunna försvinna. Men krävs det
mer än två år för att se till att
bevismaterial säkras? Det undrar jag.
Profilfråga
Roland Jonsson tror att ett
samhälle kan få betala dyrt för
att en människa drabbas av en
lång tid i häkte. Det tar ju tid
för en sådan individ att återställa sig. Att bli en helt fungerande människa igen.
- Många lekmannadomare
känner ett engagemang i denna fråga, säger han. Det handlar ju om att stärka det humanistiska i samhället.
Här får han medhåll från
Kjell Nilsson i förbundsstyrelsen.
- Om vi kan väcka mer debatt i frågan är det bara bra,
säger han. Under nästa år
kommer de långa tiderna i
häkte att diskuteras, med tanke
på att den statliga utredningen
då är klar. Kanske regeringen
har ett förslag att komma med.
Kanske NRF har en åsikt om
detta.
- Allt i linje med hur ett
starkt samhälle bäst fungerar
vad gäller det viktiga preventiva arbetet.
Malmö tingsrätt har nu dömt
i målet om den bilkörning genom centrala Malmö den 11
februari 2015 som slutade i en
allvarlig bilolycka på Amiralsgatan.
En 21-åring döms till fängelse två år och tio månader.
Han ska dessutom betala skadestånd med cirka 335 000 kr
till de tre målsägandena i målet.
Efter att en personbil vägrat
att stanna på uppmaning av
polisen kördes den genom centrala delar av Malmö.
Färden skedde huvudsakligen på Amiralsgatan. Efter att
ha passerat Nobeltorget körde
personbilen med stor kraft in i
parkerade bilar längs Amiralsgatan.
En av de parkerade bilarna
åkte av kraften upp på trottoaren där en kvinna med barnvagn, med ett fyra månader
gammalt barn i, och en väninna just då passerade.
Kvinnan och barnvagnen
hamnade under bilen och kvinnan skadades mycket svårt,
bland annat amputerades hennes ena ben. Även barnet och
väninnan skadades.
Tingsrätten har kommit fram
till att den tilltalade genom sitt
sätt att köra fordonet och de
skador som orsakats gjort sig
skyldig till grov vårdslöshet i
trafik och grovt vållande till
kroppsskada.
Däremot döms han inte för
smitning. Den tilltalade döms
också för två fall av grov olovlig körning samt för att han efter händelsen rökt cannabis.
Den tilltalade döms till fängelse två år och tio månader.
7
I SPALTERNA
SEN SENAST
TRIVIALA MÅL…
TEMA DET PREVENTIVA SVERIGE
LARS ÖSTERDAHL OM DET PREVENTIVA SAMHÄLLET
Åklagare tog krav
på 2 kr till domstol
”VÄRNPLIKTEN VAR RÄD
Ett ärende som
kanske skulle ha kunnat få sin lösning på
annat vis, eller?
Centrala
Studiestödsnämnden, CSN,
ansåg sig dock föranledd att polisanmäla en
fordran på blott 2 kronor.
Åklagaren var av
samma mening och tog
ärendet till domstol.
Resultatet blev att en
man i 50 års åldern nu
ska betala sammanlagt
680 kronor för kravet.
Bakgrunden var att
CSN
inledningsvis
krävde mannens son
på 1050 kronor- en
summa som pappan
betalade in - på så när
2 kronor.
Beslutet fattades i
Östersunds tingsrätt.
Ärendet har väckt
uppmärksamhet.
Frågan många ställer
sig är hur rimligt det är
att ta denna typ av mål
till domstol.
Hur tar vi hand om våra ungdomar?
Idag utgör arbetslösheten bland unga ett gissel. Arbetslöshet som i värsta fall kan
mynna ut i kriminalitet. Vad gör ett preventivt samhälle här?
Förr hade Sverige värnplikt. Värnplikten stärkte vikänslan i samhället, förutom att
vi behövde en starkt försvar. Mönstringen var en viktig del i detta.
Lars Österdahl, ordförande i Värmlands Nämndemannaförening, tillika ledamot i
förbundsstyrelsen, anser att samhället måste vara mer viljeinriktat i denna fråga
än hittills. I denna text ställer han frågan: Hur tar vi hand om våra ungdomar?
Arbetslöshet och kriminaliteten i samhället. Hur ska
Sverige komma till rätta med
dessa två samhällsproblem av
dignitet? Två separata samhällsproblem men som i vissa
fall också ibland sammanfaller. Kanske finns det en dyrbar
lösning som ändock är en ren
investering i framtid och dessutom är till fromma för de flesta av våra ungdomar.
Jag är tillräckligt gammal
för att tro på att allmän värnplikt omformad till samhällsplikt för såväl kvinnor som
män kan vara lösningen på
problemen.
Vi som upplevt värnplikten
vet att den var räddningen för
många unga män som kunde
I SPALTERNA
SEN SENAST
Döms för sadistiskt
sex med en tolvårig flicka
Attunda tingsrätt har meddelat dom i målet där en man
8
mucka med en helt ny stadga i
livet. Hur skulle det här kunna
gå till? Det handlar om att
kunna ta hand om varje årskull ungdomar och ge dem en
meningsfull fortsättning på
gymnasieutbildningen genom
att de under några månader
får göra jobb inom barn och
äldreomsorg eller inom andra
kommunala och regionala offentliga arbeten.
Självklart kommer det att
handla om ett kommunalt ansvar men med statliga medel.
Som jag skrev i ingressen är
det en kostsam lösning men
väl värd att pröva.
Jag tror att det både är en
väg in i arbetslivet och en väg
bort från kriminalitet samti-
har åtalats för att haft sex
med en tolvårig flicka och
använt s.k. BDSM-föremål
som piska och handbojor.
Mannen döms för bl.a. grov
våldtäkt mot barn till fängelse 4 år och 6 månader.
Han ska också betala
150.000 kronor i skadestånd
till flickan.
Åklagaren väckte åtal för
ett fall av grov våldtäkt mot
barn och ett fall av våldtäkt
mot barn, båda rörande
samma målsägande.
Mannen, som var 23 år vid
gärningarna, fälls nu mot sitt
nekande i båda åtalspunkterna.
Han har gått med på att
digt som det kan bli en bra rekryteringsgrund i framtiden
eftersom vi står inför stora
pensionsavgångar inom offentlig sektor. Kanske är det
en utopi att tro att detta är
möjligt? Ett första steg som
kostar mindre och troligen är
lättare att genomföra, är att
genomföra allmän mönstring.
Då kan klarhet skapas, kring
ungdomarnas situation, och
dem som behöver, kan få råd
och stöd för att komma vidare
i livet.
Så min uppmaning till regeringen är sätt till en utredning eller en samordnare som
tittar närmare på idén.
Lars Österdahl,
Nämndeman, Karlstad
han haft kontakt med flickan
via nätet, men sagt att han
aldrig har träffat henne på
annat sätt. Enligt mannen
hade flickan sagt att hon var
15 år. Genom främst målsägandens uppgifter har dock
en enhällig tingsrätt funnit
bevisat att mannen haft sex
med målsäganden och att
DDNINGEN FÖR MÅNGA”
”Ett första steg som kostar
mindre och troligen är
lättare att genomföra, är
att genomföra allmän
mönstring.
Då kan klarhet skapas,
kring ungdomarnas
situation, och dem som
behöver, kan få råd och
stöd för att komma vidare
i livet.”
Vi som upplevde värnplikten vet att det var
räddningen för många unga. En tanke är
kanske att införa samhällstjänst igen – för
unga tjejer och killar.
han visste att hon bara var
12 år.
Flickan och mannen hade
fått kontakt via nätet och
hade därefter – enligt vad
tingsrätten slår fast – träffats två gånger och haft sex,
dels hemma hos mannen,
dels i en byggnad med ett
gym.
Vid första tillfället ingick
inslag av s.k. BDSM eller
dominanssex. I tingsrätten
spelades polisförhör med
flickan upp på video.
Förhör hölls med mannen
samt med flickans mamma
och hennes kurator. Bevisningen i övrigt var bl.a. foton på piska, handbojor och
andra föremål samt anteckningar i dagbok. Det hade
betydelse att flickan kunde
ge bra beskrivningar av
mannens bostad och gymmet.
– Det är i sig är ett mycket allvarligt övergrepp att
ha sex med ett barn. Att
därutöver utsätta barnet
för vålds- eller förnedringssex gör förstås övergreppet
ännu värre.
– Därför håller vi med
åklagaren och kallar våldtäkten för grov, säger rådman Mikael Swahn.
9
I SPALTERNA
SEN SENAST
Avtalsbrott vid
1706 tillfällen
I en hovrättsdom
har det fastställts att
företaget IL Recycling AB brutit mot
parternas avtal vid
1 706 tillfällen.
Motparten har varit Norrköpings kommun. Bolaget ska betala vite till kommunen med 10 000 kr
för varje överträdelse. Hovrätten har vid
sin prövning inte bedömt det samlade beloppet som oskäligt
högt.
Hovrätten har funnit att IL Recycling
AB brutit mot det avtal som parterna
träffade år 2005 om
insamling av hushållsavfall inom hela
Norrköpings kommun och som gällde
fram till och med
2012.
Avtalsbrotten har
bestått i att IL Recycling AB tömt hushållsavfall vid fel anläggning vid 156 tillfällen, att sopbilarna
körts med överlaster
vid 1 486 tillfällen
och att avfall hämtats på felaktiga tider
vid 64 tillfällen.
Enligt avtalet har
samtliga överträdelser medfört en skyldighet för IL Recycling AB att betala vite till Norrköpings
kommun.
Till skillnad från
tingsrätten har hovrätten kommit fram
till att vite ska betalas med 10 000 kr per
tillfälle som IL Recycling AB brutit
mot avtalet.
10
KRÖNIKA CARL-JOHAN LJUNGBERG
Viktigt fördjupa nämndemännens roll
Det förs en ny debatt om vad
nämndemännen kan göra i
rätten. Dagens roll känner
många är rätt passiv, och vi får
som lekmannadomare mer sällan chans att testa vår förmåga
annat än under överläggningen.
Att den samtidigt är den
tyngsta delen av rättegången
hindrar inte att en vidare medverkan skulle ha stort värde.
Vår tidning har kunnat visa att
lekmän i Sverige tidigare varit
både flera än nu och i vissa sorters mål även mer aktiva. Tänk
bara på fenomenet magistratsdomstolar. Nämndemännens roll
var på tidigt 1900-tal en annan
jämfört med idag. Respekten de
möttes av från lagstiftarna var en
annan jämfört med idag.
I förra numret gav jag prov på
ett par länder, där nämndemän
idag dömer i enklare mål.
Bolla tankar med
Många av våra yrkesdomare
verkar genuint uppskatta att ha
nämndemännen att bolla sina
tankar med. Andra jurister tycks
mer rädda för en vidgad roll för
lekmannadomare. Åsikten är att
detta kan äventyra domstolens
kompetens liksom rättssäkerheten.
Domstolarna skulle då- enligt
denna mening – inte framstå som
lika seriösa. Språket i rätten
skulle delvis bli ett annat.
Ingen ifrågasätter att lagkunskap och rättssäkerhet ska få sista ordet. En stärkt medborgaranknytning under ansvar har dock
stort värde.
En gång valde man ju att engagera nämndemän just för att inte
”juristskråets” typ av synpunkter
skulle råda oinskränkt.
Nämndemannens uppgift är
dessutom krävande – den kan
rentav sägas vara svårare – än
yrkesdomarens, något som tyvärr alltför sällan betonas.
Även yrkesdomaren avväger,
”Ingen ifrågasätter att lagkunskap och rättssäkerhet
ska få sista ordet. En stärkt
medborgaranknytning under
ansvar har dock stort värde.
En gång valde man ju att
engagera nämndemän just
för att inte ”juristskråets”
typ av synpunkter skulle
råda oinskränkt.”
lag mot verklighet, åtal mot vittnesbörd. Att som nämndeman ge
rättsmedvetandet, vardagskänslan och sunda förnuftet röst är
dock en grannlaga uppgift – och
ett vitalt komplement.
Ställa frågor
Vi nämndemän behöver
kanske inte mera ”makt”.
Men hur vore det till exempel
att bara låta oss öppet ställa
frågor till parterna?
I dag hänvisas vi till att lägga
en lapp framför ordföranden, en
lapp där motivet för en viss fråga
mer sällan kan utvecklas varför
dessa förslag ofta förbigås vilket
upplevs frustrerande.
Om någon fruktar att en sådan yttranderätt skulle få löst
prat och amatörmässighet som
följd kan man påminna om, att
en ny rättighet tvärtom ofta
tvingar fram skärpning och
koncentration.
Man ”ger sig den på” att göra
en bra insats. Utan övning i en
vidgad medverkan fortsätter det
mesta däremot som förut och
nämndemän kan på sin höjd hoppas, att relevanta frågor ställs.
Utbildning
Att nämndemän själva skulle få döma innebär knappast,
att alla som i dag har getts den
sysslan är lika lämpade att döma själva. En form av utbildning, viss praktik och ett for-
mellt urval skulle troligen krävas, dock inte så att lekmannarollen frångås.
Rekryteringen
Frågan är också om inte rekryteringen till nämndemannasysslan borde, eller måste
vidgas jämfört med nu.
Det ter sig en smula märkligt,
att de politiska partiernas roll, i
att utse nämndemän, inte kan
ändras eller kompletteras.
Det måste dock gå att söka personer – med fallenhet för den
sorts bedömningar som nämndemän utför – utanför gruppen av
partipolitiskt aktiva.
Kanske kunde de intresserade – som inte vill ha partibok –
kunna söka uppdraget som
lekmannadomare? Kanske efter ett avlagt prov?
Man har ibland känslan,
kanske felaktigt, att frågan om
hur nämndemännen bäst skall utnyttjas, inte anses nog brännande
för att våra jäktade utredare skall
väntas framföra riktigt nya tankar om den.
Ändå är lekmännens roll en
mycket vital del av rättssamhällets vardag, varför positiva förändringar och till och med experiment skulle kunna få stor betydelse.
Carl Johan Ljungberg
Statsvetare och nämndeman
i Stockholms tingsrätt
K
Redaktionsråd:
Ordförande:
Marika
af Winklerfelt
Bastugatan 17
118 25 Stockholm
tel 08 641 36 41
0703 45 15 42
FÖRENINGSNYTT
Hans Andersson
Sundby Strandväg 36
645 61 Stallarholmen
0731-421 360
KONFERENS ESKILSTUNA
NÄMNDEMÄN LOCKADES TILL MÅNGA GODA DISKUSSIONER
Vilken bra konferens! Regionala kon-
lägga till. Dessa konferenser på For-
år var här inget undantag. Som
ferensen i Eskilstuna hade stor upp-
tet brukar vara uppskattade för sina
vanligt lockade ämnena till en god
slutning - som vanligt får man nästan
många goda föredrag. Konferensen i
diskussion.
SIDORNA 15-16
Lars Österdahl
Svedenäs 512
655 93 Karlstad
0705 663817
054 868124
Eva Persson
Björndammsterrassen 20
433 42 Partille
tel:0704-48 21 10
NRF:s arbetsutskott:
Marika
af Winklerfelt
adress se ovan
vice ordförande
Bo Sjöberg
Hertig Carls Allé 19
691 41 Karlskoga
tel 0586 613 38
0706 84 55 29
förbundssekreterare
Lars Österdahl
adress se ovan
kassör
Karin EinarsdotterCarlén
Gräsmossen 634
69392 Degerfors
tel 0586-408 84
Tel 0703 819808
Ansvarig
NRF:s kansli:
Britt Winberg
tel 08-6515513
Bankgiro 5360- 9855
ANGÅENDE
ADRESSÄNDRING
ELLER
PRENUMERATION:
email:
[email protected]
Vi gör som resenärerna i Dublin! (Se sidorna 16–17!)
TUMMEN UPP FÖR KRIS! Angelica Ekblad, Tobias
Gardesjö. Jimmy Hägg från föreningen Kris berättade
om hur tidigare intagna bäst ska kunna komma tillbaka i
samhället. Lotten Bergman, till höger, språkvetare talade
om svenska språket.
11
SÖDERTÖRN
Södertörns nämndemannaförening har gjort
en resumé över året och
kan konstatera att evenemangen har varit
många. Intresset bland
medlemmarna likaså.
Ett möte som var
särskilt av intresse var
när justitieministern gästade föreningen. Frågorna var många, svaren informativa.
Sven-Arne Lindblom,
ordförande i föreningen
skriver följande:
Detta har vi kunnat erbjuda våra medlemmar
2015:
19 jan Mikael Sandell,
Överläkare, Medicinskt
Ansvarig LARO, Capio
Maria föreläser om Heroinberoende – alla har
rätt till god vård.
19 feb Årsmöte
6 maj Studiebesök på
Basta
3 juni Justitieminister
Morgan Johansson om
nämndemännens medverkan i våra domstolar
23 sep KRIS berättar
om sin verksamhet
6 okt Mattias Wahlstedt, departementsråd
och chef för enheten för
migrations- och asylpolitik på justitiedepartementet berättar och svarar på frågor om Svensk
migrationspolitik 2015
Inom Stockholmsregionen har nämndemannaföreningarna ett samarbete som bl.a. innebär att
vi bjuder in alla medlemmar till de olika föreningarnas aktiviteter.
Om man vill kan man
gå på föreläsningar flera
gånger i månaden!
Det är mycket masn
missar om man inte är
medlem!
Sven-Arne Lindblom
Ordförande
i Södertörns NF
12
FÖRENINGSNYTT
SALTVIK VILL ÄNDRA LIVSM
Nämndemannaföreningen i
Sollefteå gjorde ett studiebesök i mitten av oktober på anstalten i Saltvik, som ligger
strax norr om Härnösand.
Saltviksanstalten med 250 anställda är en sluten anstalt och en
av landets tre säkerhetsanstalter
klass 1, den togs i bruk 2010.
Där finns 191 platser varav 55
är häktesplatser. I nära anslutning
till häktet finns en domstol för
häktesförhandlingar. Kostnaden
per klient och dygn är 3170 kronor. Anstalten anses som en av
de modernaste i sitt slag.
Utanför grindarna anmälde vi
vår ankomst och en anställd
släppte in oss. Väl inne på anstalten lämnade vi ifrån oss vår
legitimation dvs körkort.
Mobiler, metallföremål som
armband m.m. lämnades i särskilda skåp. Tur att man fick behålla glasögonen på! Vi tog sedan oss igenom säkerhetskontrollen. Vi blev insläppta två åt
gången, skorna fick åka på bandet.
Varje dag måste alla anställda
genomgå den här rigorösa kontrollen. Om så kungen eller
högste polischefen är på besök
gäller samma regler.
Eftersom narkotika är ett stort
problem i samhället så jobbar
personalen intensivt med ständig
riskbedömning. Visitationer förekommer med syfte att få de intagna drogfria. Det innebär att
besökare och post kontrolleras.
Urinprov görs bland intagna.
VÄRMLAND
När denna tidning
kommer ut Nobeldagen 10 december, är
det sista dagen för
värmlänningarna att
anmäla sig till den årliga julsamvaron.
På besök utanför Saltvik. En anstalt som försöker ändra intagnas
livsmönster. Resultaten är goda många gånger. Från vänster Ulf
Lhådö, Ulla Karlsson, Morgan Nordin, Matz Sjöberg, Kerstin Tåqvist,
Kerstin Svensson och Ulrika Bergman.
Narkotikahunden har heltidsanställning får man anta.
Ungdomsavdelning
Saltviksanstalten har en särskild ungdomsavdelning med
ganska stor personaltäthet. Personalen satsar på att få de unga
intagna att fundera över livet och
Ett mycket trivsamt
och uppskattat evenemang som blivit en god
tradition.
Värmlands nämndemannaförening är en av
de verkligt aktiva föreingarna i landet. En förening med ett bra medlemsantal. Många bru-
få dem att bryta sitt livsmönster.
Om man lyckas kan det bli ett
fönster som öppnas för nya möjligheter i livet. Syftet är att snabbare och bättre kunna återanpassa ungdomarna till samhället.
Man gör alltid en planering tillsammans med klienten, det innebär att alla som är på anstalten
kar också komma på
föreningsmöten.
Om man blickar tillbaka på året som varit
har de olika evenemangen och inbjudningarna varit en hel
del.
Vad sägs om följande
som hänt?
En film som väckte
intresse bland medlemmarna var ”My life my
lesson”. Den visades på
Värmlands museum
och många besökare
kom. Ämnet var barn i
riskmiljöer.
Samarrangör var Nätverket SeMig.
I SPALTERNA
SEN SENAST
MÖNSTER
Det finns möjlighet att läsa in
olika ämnen på grundläggande- och gymnasienivå, även
svenska för invandrare och
viss yrkesutbildning erbjuds.
Det finns heltidsanställda lärare som hjälper eleverna på
plats men även via datorn.
måste vara sysselsatta, med
andra ord: Arbetsplikt gäller i
svenska fängelser. Man kan studera, gå på behandling eller arbeta. Oftast kombineras dessa.
Studier
Det finns möjlighet att läsa in
olika ämnen på grundläggandeoch gymnasienivå, även svenska
för invandrare och viss yrkesutbildning erbjuds. Det finns heltidsanställda lärare som hjälper
eleverna på plats men även via
datorn.
På Saltvik är man ytterst tydlig
med vilka regler som gäller och
om de inte efterlevs kan man
räkna med konsekvenser inom
kriminalvården, som försenad
villkorlig frigivning.
Man måste helt enkelt sköta
sig väl för att få vara kvar på avdelningen. I fängelset arbetar de
intagna ungefär 6 timmar om dagen måndag till fredag med en
Ett annat ämne som
lockade många att
komma var ”Huskurage”. Ämnet för kvällen
var att förebygga och
förhindra våld i nära relationer. Mötet ägde
rum på Värmlands museum.
Arrangörer för mötet
inkomst av 13 kronor/timme,
vilket kan spenderas i den välsorterade kiosken.
När internerna väcks 07.00
börjar dagens aktiviteter, som
varar till 19.00. Därefter är var
och en på sitt rum; läser, ser på
TV eller studerar. Dörrarna är då
låsta.
På fritiden kan de låna böcker,
läsa tidningar, som finns på ett
välsorterat mindre bibliotek personalen har dock viss insyn i vilka böcker som bör finnas där.
Vill man hellre vara fysiskt aktiv
kan man spela olika bollspel i
gymnastikhallen.
En dryg timme/dag får de intagna vistas utomhus.
På de flesta avdelningarna lagar de intagna lunch och middag tillsammans. Det fungerar
oftast väl men om det inte fungerar får avdelningen maten i
kantiner. Budgeten är 45 kronor
per intagen och dag så det gäller
att hushålla med pengarna annars blir det knapert i slutet av
veckan.
På saltviksanstalten finns ett
vackert andaktsrum och internerna kan delta i gudstjänst två
gånger/månad. De erbjuds också
bibelstudier eller enskilda samtal. Två heltidsanställda präster,
en inom svenska kyrkan, en inom frikyrkan finns att tillgå även
en iman är anställd 4 timmar/
vecka.
Vi avslutade rundvandringen
med att kika in i en lägenhet på
var Länsstyrelsen och
Fastighetsägarna – ett
möte som Värmlands
nämndemannaförening
uppmärksammade sina
medlemmar på.
Intrycket är att föreningen har varje månad
något att erbjuda sina
medlemar – i alla fall
På Saltvik är man ytterst
tydlig med vilka regler
som gäller och om de inte
efterlevs kan man räkna
med konsekvenser inom kriminalvården, som
försenad villkorlig
frigivning.
två rum och kök och i anslutning
till lägenheten finns en mindre
inhängnad uteplats.
Det finns alltså möjlighet för
den anhörige att under fängelsetiden vara tillsammans med sina
barn/make/maka någon helg då
och då. Ett av rummen var inrett
för barn. Även här gäller låsta
dörrar.
Vi undrade hur barnen klarade
detta men vi blev lugnade med
att personalen var helt fantastisk
och mycket omtyckt av såväl
barnen som de vuxna.
Det var ett mycket givande
studiebesök och vi hade många
frågor som blev besvarade.
Kerstin Svensson
ordförande. för
nämndemännen i Sollefteå
under vår och höst.
I november avgick
buss från Kungsgatan i
Karlstad till Kristinehamn. En studieresa till
Rättspsykiatrin, ett möte som lockade många.
– Det gäller att vara
någorlunda innovativ,
säger ordförande Lars
Österdahl. Bra evenemang och du får många
aktiva inom föreningen.
– Vi fortsätter på den
inslagna linjen, hittills
har det varit rätt sätt.
Det här är en förening
som kommer växa ytterligare.
Identitetsstöld gav
fällande domar
Svea hovrätt har meddelat dom i ett mål gällande grovt bedrägeri
och grovt penningtvättsbrott där stora belopp
har åtkommits genom
identitetsstöld (falska elegitimationer)
Fem personer, vilka
fått fällande domar i
Stockholms tingsrätt där
målet omfattade 11 tilltalade, har dömts även i
hovrätten.
Hovrätten har kommit
fram till att huvudmannen ska dömas för grovt
bedrägeri bestående i att
denne har vilselett Telia
att ställa ut e-legitimationer i två personers
namn och sedan, tillsammans med annan, med
hjälp av dessa e-legitimationer har överfört
drygt 5 000 000 kr till
andra personers och företags konton. Hovrätten har bestämt påföljden till tre års fängelse.
Övriga fyra personer,
som har befattat sig med
de pengar som har åtkommits genom bedrägerierna t.ex. genom att
tillåta överföringar via
sina bankkonton, har
liksom i tingsrätten
dömts för grovt penningtvättsbrott respektive penningtvättsbrott.
För de tre personer som
har dömts för grovt penningtvättsbrott har hovrätten bestämt påföljden
till fängelse i ett och ett
halvt år respektive ett år
och tre månader. Den
fjärde personen har
dömts till villkorlig dom
och böter.
13
FÖRENINGSNYTT
ESKILSTUNA STRÄNGNÄS
KONFERENS MED GIVANDE FÖREDRAG
Under november arrangerade
Eskilstuna Strängnäs konferens för region 6. Så gott som
alla regionens föreningar var
representerade.
Hur var det nu resonemanget gick under föredraget? Det var mycket trivsamt eftersnack efter
föredragen. Hans Andersson, Lauri Sankari och Lars Åke Gilander i diskussion.
I SPALTERNA
SEN SENAST
Dom avkunnad
i trippelmordsrättegången
Uddevalla tingsrätt har nu
dömt de tre personer som varit
misstänkta för delaktighet i det
s.k. trippelmordet på Bävedalsvägen i Uddevalla natten
mellan den 6 och 7 mars 2015.
Tingsrätten dömer den äldre av
de två åtalade bröderna till
livstids fängelse medan den
yngre brodern frikänns.
Två bröder har åtalats för
morden medan en bekant till
14
bröderna åtalats för medhjälp
bestående i att han lämnat en
av de pistoler som använts vid
dödsskjutningarna till den
äldre brodern strax före brotten
ägde rum.
Samtliga har förnekat att de
haft något med morden att göra.
Tingsrätten har kommit
fram till att det är bevisat att
den äldre av bröderna är
skyldig till morden och har
bestämt straffet till livstids
fängelse.
Gällande den yngre brodern
finns sådan tveksamhet kring
hans medverkan att han ska
frikännas. Även den man från
Ljungskile som lämnat tillbaka
en pistol till den äldre brodern
En orsak till det stora intresset var naturligtvis de många
intressanta föredragen.
– Antingen har man ett smörgåsbord av olika föredrag, eller
ett fåtal, berättar ordföranden
Hans Andersson. Vi bestämde
oss för ett varierat program
med många föredragshållare.
Ambitiöst? Alla gånger, vilket gav utdelning i en givande
dag på Fortet i Eskilstuna.
Inbjudna talare var Malin
Lotterberg från Karsudden,
språkvetaren Lotten Bergman,
Jenny Ingårda, Rädda Barnen
och representanter från
föreningen Kris i Norrköping.
Alla föredragen lockade till
diskussion och frågor.
efter att ha lånat den, frikänns
då det inte är bevisat att han
haft kunskap om att den skulle
användas som mordvapen.
Skälen för de bedömningar
som gjorts beträffade de båda
bröderna är i korthet följande:
Den tekniska utredningen visar klart att de tre offren skjutits till döds på Bävedalsvägen
på den plats där deras kroppar
påträffades.
Två pistoler har använts men
utredningen ger inte något säkert svar på om det är fråga om
en eller flera gärningsmän.
Det är genom samma utredningsmaterial klarlagt att skyttens avsikt varit att döda.
Av flera av varandra oberoende vittnen, som hört skott-
lossning, framgår att skotten
föll strax efter kl. 01.00 den 7
mars.
Genom de åtalade brödernas
egna uppgifter och annan bevisning är det utrett att båda
uppehållit sig i närheten av
brottsplatsen i nära anslutning
till tidpunkten för morden.
Två pistoler
Det är också visat att den
äldre brodern genom telefonsamtal och SMS fått offren,
som han kände sedan tidigare,
att komma till platsen, samt att
de två pistoler som användes
har ägts av honom.
Vidare har en lätt MC av
scootermodell som också ägs
av den äldre brodern knutits
Malin Lotterberg och Lauri Sankari, vice ordförande i Eskilstuna - Strängnäs. Malin berättade
om de intagnas situation på Karsudden
Angelica Ekblad, Tobias Gardesjö.
Jimmy Hägg från Kris hade minst
sagt tankeväckande anförande. En utmanande barndom och uppväxt, en
sådan och sannolikheten för ett kriminellt liv ökar. Ett liv präglat av
knark och missbruk.
Men man kan ta sig ur det – vilket
Jimmy och Tobias kunde intyga. Tillsammans är man stark, något som är
grundidén med Kris, en förkortning
för Kriminellas revansch i samhället.
Malin Lotterberg från Karsudden
redogjorde för vardagen på denna anstalt och om de intagnas situation.
Särskilt hur de ska slussas ut i samhället på ett bra sätt, men tyvärr med
en ryggsäck bestående av skulder som
vårdkostnader, skadestånd och böter.
Lotten Bergman, språkspecialist
kom med en rad exempel ur verkliga
livet på hur svenska språket inte ska
behandlas. Ett viktigt ledmotiv i Lottens syn på språket är att korrigera
till brottsplatsen på sådant sätt
att rätten anser att det är klarlagt att den använts som transportmedel av mördaren eller
mördarna.
Offren har förmåtts komma
till platsen av den äldre brodern. De har skjutits med hans
pistoler strax efter att han haft
kontakt med dem.
Detta av någon som använt
hans scooter för att ta sig från
mordplatsen, har övertygat
rätten om att det inte finns något utrymme för ett scenario
där han inte är gärningsman.
Den äldre brodern har
lämnat en förklaring med innebörden att han anlitat kriminella personer för att råna
Skål i kaffe! Lennart Sevdin, Mirjam Abdulla-Poor, Nini Adelbertson, Jelena
Perunovic och Eva Sevdin tillhörde de engagerade deltagarna denna dag.
och säga till, reagera – allt i avsikt att
förbättra.
Hennes budskap var att svenska
språket har bra grundregler. En
grund som vi ska stå på i avsikt att
stärka vårt språk.
Ju mer vi kan, desto mer kreativa
blir vi. Ju mer språklig kunskap vi
har, desto större utdelning får vi när vi
nyttjar vårt språk. Idéerna blir bättre,
vardagen rikare. Inte minst tankearbetat, befrämjande av vår klokskap.
Kommunikationen oss människor
emellan blir bättre ju bättre vi kan
hantera vårt språk. Ett språk utvecklas men det tillåter inte vilka märkligheter som helst.
Jenny Ingårda från Rädda Barnen
bidrog i sitt föredrag till breddad kunskap om barnkonvention och barnens
rättigheter i samhället. Klart bra anförande.
Men i samkvämet på Fortet ingick
också mingel, lunch och eftermid-
ett av de tre mordoffren som
hämnd för att han blivit lurad i en narkotikaaffär och
också lånat ut vapen och mobiltelefon till dem.
Avfärdat berättelse
Tingsrätten har dock avfärdat hans berättelse som en uppenbar efterhandskonstruktion.
Beträffande den yngre brodern har domstolen kommit
fram till att det finns ett utrymme för tvekan när det gäller om han var på Bävedalsvägen när morden ägde rum.
Det finns bevisning som talar för detta men den är inte
tillräckligt stark för att varje
tvivel ska vara undanröjt och
dagskaffe.
– Inte minst viktigt i sådana här sammanhang, påpekade Hans Andersson.
Hans som för övrigt höll i den sista programpunkten. Här avhandlade han frågan hur vi nämndemän dömer. Ett intressant anförande med många tänkvärda resonemang. Bättre att fria än fälla,
om minsta osäkerhet råder, var budskapet. Detta var temat för konferensen.
Se artikeln i denna tidning, sidorna
2–3, där Hans utvecklar tankegångarna.
Håkan Johansson, Sören Viking och Åse
Wigerblad i en av pauserna på Fortet.
han ska därför frikännas.
Det finns inget som visar att
den yngre brodern varit delaktig i de åtgärder den äldre brodern vidtagit för att få offren
att komma till platsen, skaffa
fram vapen eller annat.
Livstid
Vid påföljdsvalet har rätten ansett att livstids fängelse är ett självklart val eftersom det är fråga om mord
på tre personer.
Den äldre brodern döms
också för grovt vapenbrott,
narkotikabrott och framkallande av fara för annan.
Mannen från Ljungskile,
som alltså frikänns för medhjälp till morden, döms också
för grovt vapenbrott medan en
kamrat till honom döms för
grovt narkotikabrott.
Påföljden har för båda dessa
bestämts till fängelse.
En kvinna var åtalad för vapenbrott då hon enligt åklagaren skjutit på allmän plats med
ett av de vapen som användes
vid morden vid ett tidigare tillfälle. ett mot henne har emellertid ogillats då hon förnekat
detta och de vittnen som hörts
har lämnat olika uppgifter om
vilka personer som sköt med
vapnet vid det här tillfället.
Rättegången hölls i Göteborgs tingsrätts lokaler och pågick i nio dagar.
15
I SPALTERNA
SEN SENAST
Fler anmäler
brott via nätet
Under 2006 blev det
successivt möjligt att
anmäla stölder via polisens webbplats, och i
slutet av 2012 utvidgades tjänsten till kortrelaterade bedrägerier.
Andelen som väljer att
anmäla brott via internet har fortsatt öka kontinuerligt efter att anmälningstjänsten startade.
En tanke med internettjänsten var att polisen skulle behöva lägga
mindre tid på att handlägga
anmälningar.
Den kontinuerliga ökningen i andelen internetanmälningar borde i
så fall ha sparat resurser för polisen.
Men en del internetanmälningar innehåller
inte den information
som behövs och kompletteras därför av personal vid polisens kontaktcenter. Därför är det
osäkert om internetanmälningarna verkligen
sparar tid för polisen.
Det visar en studie med
titeln Polisanmälningar
via internet.
Det första året som
anmälan på polisens
webbplats var möjlig
under hela året, 2007,
anmäldes 6 procent av
alla brott via internet.
År 2014 hade denna
andel ökat till 12 procent. En stor majoritet
av alla internetanmälningar består av stöldbrott. Störst genomslag
har internetanmälan
fått för cykelstölder, då
ungefär hälften av dessa anmäldes via internet 2014.
16
FÖRENINGSNYTT
NÄMNDEMÄN BESÖKTE DUBLIN
ETT RÄTTSSYSTEM SOM ÖVER
Inte bara vänstertrafik på katolska Irland var annorlunda
Sunday Independence, en klassisk omfångsrik morgontidning i Dublin. Påminde om hur svenska dagstidningar tidigare såg ut med många sidor och mycket läsning.
Nämndemän vill gärna veta mera om det
mesta. Det är kanske därför Sveriges
lekmannadomare så gärna besöker andra
städer och länder.
Allt i avsikt att ta reda på hur det förhåller
sig i andra samhällen.
Under hösten besökte nämndemän Paris –
något vi berättade om i föregående
nummer av tidningen Nämndemannen .
I detta nummer berättar vi om en resa som
nämndemän gjorde till Dublin.
– Ett klart givande besök, säger Fia Ottosson
Schött, nämndeman i Stockholm som var med på resan till Irland. Historiens avtryck är många på Irland,
inte minst vikingarnas, något som bör intressera varje lekmannadomare med historiskt intresse.
De kallar sig inbördes för nämndemännens reseklubb, ett informellt sällskap med lekmannadomare
från Stockholm, Bollnäs och Göteborg.
– Allt började i Ukraina, säger Camilla Löfstedt,
nämndeman i Göteborg. Det var då vi lärde känna
varandra och bestämde oss för att resa tillsammans.
Det gemensamma är att vi alla var med på resan till
Ukraina. Vi fann att vi trivdes väldigt bra tillsammans.
Camilla Löfstedt berättar att gruppen har höga ambitioner med sina resor.
– Vi bokar alltid in möten med jurister, politiker
och på domstolar under våra besök, säger hon. I
Dublin hann vi med ett besök på motsvarigheten till
en svensk tingsrätt. Det var mycket givande. En irländsk domstol är delvis väldigt annorlunda en
Och vi gör som Kris i Eskilstuna! (Se sidan 11!) TUMM
domstolen i Dublin. Camilla Löfstedt, Fia Ottosson Sch
svensk domstol.
Det som skilde ut domstolen från en svensk var att
de åtalade satt bland publiken innan deras ärende
kom upp till prövning. Något som minst sagt överraskade de besökande nämndemännen från Sverige.
Ett annat besök var det irländska parlamentet. Irland har ett tvåkammarsystem, ett underhus och ett
överhus. Underhuset representeras av folkvalda politiker medan överhuset har en annan sammansättning. I denna församling är man inte folkvald. Till
detta överhus kan bland annat landets universitet
nominera ledamöter.
Fördröjande effekt
Systemet som inte är direkt demokratiskt har kritiserats och ifrågasatts men fått leva kvar. Det anses
ha vissa fördelar i och med dess fördröjande effekt på
det irländska systemet.
– Den iriska kulturen är annorlunda jämfört med
Sverige, säger Fia Ottosson Schött. Betydelsen av Irland som ett katolskt land kan inte underskattas.
KRÖNIKA LARS LASSINANTTI:
RRASKADE
a ...
Om kunskap på alla fronter
Vi närmar oss slutet av 2015 som är ett
betydelsefullt år för oss nämndemän. Inför
2016 krävs en obligatorisk utbildning som
ger nämndemän den kompetensutveckling som NRF krävt under många år.
Exempel på värsta elementära bristen på
kunskap fick jag nyligen bekräftat. En
nämndemannakollega berättade för mig
att han valts in som nämndeman under
pågående mandatperiod och satt i ett mål,
utan någon som helst information vad som
ingick i hans roll som domare.
”Det är inte helt ovanligt att de
som oftast har kritiska åsikter om
rättsväsendet talar enbart om den
lagfarne domaren.
Att de ser enbart till misstag från
nämndemännens sida eller att
nämndemännen politiserar våra
domstolar.
Dessa debattörer ser inte helheten
av vårt rättssystem.”
MEN UPP FÖR DUBLIN! Gruppen utanför
hött, Mikael Ström och Eva Åkesson.
Lagstiftningen vad gäller aborter och skilsmässor är ju en helt annan än i ett så sekulariserat land som Sverige. Och så har landet vänstertrafik, det är ett extra trivsamt
karakteristika.
Kommer edra resor att fortsätta?
– Det intressanta är att vi sedan Ukraina
besökt både Moskva, Paris och London,
svarar Camilla Löfstedt. Nu är ju de resor
som NRF arrangerar av mycket hög klass,
nästa år reser vi kanske med NRF istället.
Det var ju så allting började.
Här skulle vi kunna ta fram det slitna uttrycket ”pang på rödbetan” utan förvarning. Nu skall vi komma ihåg att en sådan
här situation är trots allt sällsynt men
mycket allvarlig.
Nu räknar jag med att det nya obligatoriet med grundläggande utbildning gör att
nya och erfarna nämndemän kan känna
sig trygga i rollen som domare i domstol.
Det kräver att nämndemännen har del i
och inflytande över vad obligatoriska utbildningen skall innehålla.
Jag har många exempel där den lokala
nämndemannaföreningen gör utmärkta ut-
bildningsinsatser som bygger på nämndemännens engagemang och erfarenhet.
Det jag närmast tänker på är bl.a. Helsingborgs nämndemannaförening som
passar både erfarna och nya nämndemän.
Utbildningen syftar till att ge nämndemännen de mest grundläggande kunskaperna och förhållningssätten till vad som
förväntas av en nämndeman av idag.
I ett debattinlägg i Dagens Nyheter (30
maj) skriver utredaren Nina Rung vid
Stockholmspolisen, att ”Det är domare
som dömer i våra rättssalar, inte lagboken
i sig”. Det har hon rätt i. Hon syftar på att
domare inte har tillräckliga kunskaper för
att döma sexualbrottslingar.
Artikeln är läsvärd men hon glömmer –
medvetet eller av okunskap – de cirka åttatusen nämndemän som deltar aktivt i
dömandet i våra domstolar. Att jag kan dra
den här slutsatsen beror på att hon inte
med ett ord nämner nämndemännens roll
i domstolen.
Nämndemännen ska bredda synfältet
där lagboken utgör en del och kopplingen
till den allmänna rättsuppfattningen utgör
den andra delen. I sitt debattinlägg bortser
hon helt från nämndemännen i våra domstolar. Det är inte helt ovanligt att de som
oftast har kritiska åsikter om rättsväsendet
talar enbart om den lagfarne domaren. Att
de ser enbart till misstag från nämndemännens sida eller att nämndemännen politiserar våra domstolar. Dessa debattörer
ser inte helheten av vårt rättssystem. Klar
och entydig brist på kompetens och insikt från dessa debattörers sida.
Jag ber att få önska alla nämndemän och
läsare av vår tidning God Jul och Gott
Nytt ÅR.
Lars Lassinantti, Luleå
Om du är intresserad av nästa resa med
”klubben”, är du välkommen att höra av
dig. Meddela redaktionen ditt intresse till
[email protected]
Om resa blir av under 2016 får du inbjudan och är välkommen att vara med.
17
300 försäkringssvindlerier anmäls per år – det ärliga försäkringstagarna drabbas
BEDRÄGERIER SOM BA
Bedrägerierna med försäkringar växer i det nya
Sverige. Lurendrejeriet drabbar bolag och
försäkringstagare.
Bedrägerierna antar allt fräckare proportioner.
Hur samhället ska komma till rätta med denna
kriminalitet är oklart.
Försäkringsbolagens misstankar om bedrägeriförsök,
bygger mer på intuition och
vana än på kunskap om vad
som kännetecknar en bedragare.
Fler kontroller och utökad
samverkan mellan rättsväsendet och försäkringsbolagen skulle kunna bidra till
att fler bedragare upptäcks
och lagförs. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerat.
Varje år polisanmäls cirka
300 försäkringsbedrägerier.
De flesta upptäcks och anmäls av försäkringsbolagen.
Fler fall skulle förmodligen
kunna upptäckas med bland
annat bättre målstyrning
samt rutiner för kontroll och
övervakning.
- Försäkringsbolagen har
en kluven inställning till kontroller, säger kriminologen
Lars Korsell på Brå. De vill
ha nöjda kunder, både gamla och nya, samtidigt som de
inte vill uppfattas som
krångliga eller ge intryck av
att de är särskilt utsatta för
bedrägerier.
- Om bolagen då utökar sina kontroller och gör fler polisanmälningar, så tror man
att det finns en risk att kunderna väljer ett annat för-
Fler kontroller och utökad samverkan
mellan rättsväsende och försäkringsbolag skulle kunna bidra till att fler
bedragare upptäcks och lagförs.
I SPALTERNA
SEN SENAST
Grovt ocker
av hemtjänstanställd
18
Attunda tingsrätt har dömt
en man, född 1973, för ocker,
grovt brott, till fängelse i två
år och sex månader.
Mannen hade kommit i
kontakt med en kvinna, född
1924, i sitt arbete som vårda-
säkringsbolag.
Med rätt information skulle försäkringstagarna få en
bättre förståelse för att försäkringsbolagen utökar kontrollerna. Det handlar ju om
gemensamma ekonomiska
intressen.
Bristande verktyg
De varningsflaggor som
försäkringsbolagen använder för att upptäcka försäkringsbedrägerier bygger mer
på intuition än på kunskap.
Man tittar till exempel på
vad som är en ”bra” respektive ”dålig” kund, avvikande
beteenden och skadehistorik.
Kriterierna har vuxit fram
för att de går att kommunicera inom bolagen. Det leder
till att kriterierna används
för att upptäcka liknande
fall, vilket blir ett argument
för att använda just dessa
kriterier.
Fler slumpmässiga kon-
re på ett företag som utför
hemtjänst.
Tingsrätten ansåg inte att
mannens arbete i detta fall
har skapat ett beroendeförhållande, eftersom hans arbete hos kvinnan har varit i
Ett civiliserat samhälle kräver en u
obalans.
troller och efterkontroller, i
kombination med information till försäkringstagarna
om att detta sker, skulle kunna minska risken för försäkringsbedrägerier.
Ofta dömda
Närmare 75 procent av
dem som polisanmäls för
misstänkt försäkringsbedrägeri, är redan dömda för an-
mycket begränsad utsträckning och under kort tid.
Enligt tingsrättens mening
har kvinnan ändå varit i en
beroende ställning till mannen, som hjälpt henne med
ekonomin och kommit att
genom högre premier
I SPALTERNA
SEN SENAST
Tony Byströms
ansökan avslås.
Tony Byström är dömd för
att tillsammans med andra ha
begått ett bankrån i Kisa, försök till mord på polisinspektören Kenneth Eklund samt
mord på polismännen Olov
Borén och Robert Karlström
i Malexander den 28 maj
1999. Göta hovrätt dömde
Tony Byström till fängelse på
livstid för denna brottslighet.
Tony Byström har nu begärt att tingsrätten ska omvandla hans livstidsstraff till
ett tidsbestämt straff. Detta
är tredje gången som tingsrätten prövar frågan.
Vid prövningen av hans ansökan om omvandling har
tingsrätten särskilt beaktat
fem angivna kriterier. Dessa
är bl.a :
- Den tid som Tony Byström
har avtjänat.
- Vad som av domen framgår om de omständigheter
som legat till grund för att
han fått ett livstidsstraff,
- Om det finns risk att han
återfaller i allvarlig brottslighet. Om han åsidosatt vad
utvecklad försäkringsbransch. Om denna sektor kommer i gungning, riskerar hela samhället att komma i
som gäller för straffverkställigheten.
– Dessutom behöver de öka alla försäkringstagare som - Om han har medverkat
nan typ av brottslighet. Det
handlar i första hand om tra- samverkan med branschen drabbas genom högre premi- till att främja sin anpassning
till samhället.
fikbrott, men även brott som för utbyte av kunskap och in- er och sämre villkor
Tingsrätten har ansett att
omfattar narkotika, våld och formation. Det är i slutänden
Tony Byström i stor utsträckhot förekommer i kombinaning har främjat sin anpasstion med försäkringsbedrä- Försäkringsbolagens misstankar om
ning till samhället genom dels
gerier.
bedrägeriförsök, bygger mer på intuistudier och programverk– Vi tror att rättsväsendet
samhet dels att arbeta med
kan bli bättre på att lära sig tion och vana än på kunskap om vad
sig själv och de brott han beatt känna igen bedrä- som kännetecknar en bedragare.
gått. Tingsrätten har konstageribrotten, säger Anna
terat att den allvarliga missJonsson, utredare på Brå.
skötsamhet som Tony Byström har gjort sig skyldig till
under verkställigheten numesamband med hans tidigare ra ligger en bra bit tillbaka i
flytta in hos henne. Mannen miljoner kronor.
Mannen frikänns från på- anställning som anställd på tiden.
har utnyttjat detta beroenDet återstår omkring fyra år
deförhållande till att tillgo- ståendet att han ska ha gjort företaget.
till en tänkt villkorlig frigivdogöra sig dels en fastighet, sig skyldig till mutbrott eller
dels tillgångar i övrigt. Man- tagande av muta, eftersom En nämndeman var skilj- ning. Ansökan avslås.
nen ska betala skadestånd tingsrätten inte ansåg att det aktig och ansåg att mannen
till kvinnan med drygt 6,6 han tillgodogjort sig haft skulle frias helt.
ARA VÄXER
19
SKÄRPTA KRAV KRÄVS MOT O
SVERIGE RISKERAR ATT FÅ ETT PERMANENT KRIMINE
Ett stort bekymmer inom Rätts-Sverige är den organiserade brottsligheten.
Forskning visar att vissa stadsdelar i Sverige nu styrs av organiserade kriminella
gäng. Lars Korsell, Johanna Skinnari och Daniel Vesterhav är tre kriminologer
som studerat ämnet. De efterlyser krafttag mot den organiserade brottsligheten i landet. Ett inslag i Sverige som var närmast okänt för några år sedan.
- En ny strategi behövs.
Svartarbete, blufföretag och bidragsbedrägerier är stora inkomstkällor för den organiserade brottsligheten, nu är det
dags att göra något rejält.
Den som säger detta är Lars
Korsell, en av landets främsta
kriminologer. Han har tillsammans med kollegerna Johanna
Skinnari och Daniel Vesterhav
studerat den ekonomiska
brottsligheten. De tre har funnit många besvärande fakta i
ämnet. Att samhället måste göra något nu och ganska omgående mot denna kriminalitet är
nödvändigt.
Svårt i
framtiden
- Om det inte sker nu, blir
det mycket svårt att motarbeta
denna kriminalitet i framtiden.
Ekonomiska brottsligheten
växer sig ju bara starkare och
starkare, säger Lars Korsell.
Den biter sig fast och blir svår
att bekämpa.
Korsell påpekar att domstolsprocesserna binder i nuläget upp resurser under lång tid.
Både kommuner, företag och
I SPALTERNA
SEN SENAST
Långvarig häktning
ska beaktas
Åklagaren kan med rättens tillstånd besluta att en
20
Omfattande
förundersökningar
Lars Korsell påpekar att ett
resultat av dessa satsningar är
omfattande förundersökningar
som leder till utdragna rättegångar. Åklagare och domstolar binds upp i månader. Kostnaderna för offentliga försvarare skenar.
Lars Korsell säger att när
brottsligheten tar sig organiserade former där många personer är inblandande med olika
uppgifter, blir det särskilt svårt
för polis och åklagare att bevisa var och ens delaktighet i den
kriminella verksamheten.
- Det finns med andra ord en
gräns för vad brottsbekämp-
ningen mäktar med, säger han.
Lars Korsell säger att det därför behövs en förnyad strategi
mot organiserad brottslighet.
- Denna gång med ett stort
mått av brottsförebyggande
inslag, säger han. Det är
särskilt viktigt med hänsyn
till de utmaningar samhället
står inför.
Givetvis saknas inte förebyggande inslag i myndigheters och kommuners arbete,
men dessa initiativ sker ofta
lokalt och långt ifrån en tydlig
nationell satsning.
En sammanhållen strategi
från regering och riksdag saknas.
Lars Korsell påpekar att det
under de senaste tjugo åren
skett en markant ökning av
kriminella grupperingar.
Dessa skapar mycket oro i
lokalsamhället, utmanar myndigheternas och det etablerade
samhällets legitimitet samt är
en viktig förklaring till all
skottlossning i storstäderna.
Lars Korsell säger att det på
sina håll ifrågasätts om samhället lyckats med den grundläggande uppgiften att utöva
häktad också ska vara underkastad vissa restriktioner när det gäller kontakterna med andra människor.
En lång tids isolering innebär dock svåra psykiska
och fysiska påfrestningar
för den häktade.
Högsta domstolen har nu
klargjort att en långvarig
häktning med isolering ska
beaktas när straffet bestäms.
I det överklagade målet
hade sex tilltalade, som var
allmänheten kan exempelvis
bidra till att upptäcka och stoppa brottsligheten i ett tidigt
skede.
- Samhället lägger ner stora
resurser på att bekämpa organiserad brottslighet, säger Daniel Vesterhav. Polisen har bildat särskilda aktionsgrupper
och en rad myndigheter samverkar i Operativa rådet och
regionala underrättelsecentra.
Lars Korsell säger att det på sin
kontroll i syfte att skapa trygghet.
- Polis och räddningstjänst
möts av stenkastning, beskjutna brottsoffer samarbetar inte
med polisen och vittnen träder
inte fram.
Poliser med inblick i dessa
områden talar till och med
om ett parallellsamhälle där
tvistlösning och penningutlåning hanteras vid sidan av
Svea rikes lag.
Parallelll
utveckling
I skuggan av grupperingar
och deras utmanande frammarsch sker en parallell ut-
misstänkta för bl.a. narkotikabrottslighet, hållits häktade i omkring ett år med
restriktioner som inneburit
isolering från andra.
Fängelsestraffet sattes
därför ned med två månader för var och en av dem.
ORGANISERADE BROTT
ELLT PARALLELLSAMHÄLLE
na håll ifrågasätts om samhället lyckats med den grundläggande uppgiften att utöva kontroll i syfte att skapa trygghet.
veckling inom organiserad
brottslighet. I det tysta registreras eller förvärvas företag som används som brottsverktyg.
Ett företag är nödvändigt
för att kunna lura till sig de
beloppsmässigt största stöden från Bidrags-Sverige i
form av till exempel Länsstyrelsens lönegaranti, stöd från
Arbetsförmedlingen och assistansersättning från Försäkringskassan.
Men samhället kan försvara sig mot den organiserade
brottsligheten. Och det sannolikt på ett effektivt sätt.
Lars Korsell anger områden
I SPALTERNA
SEN SENAST
HD prövar utmätning
på gemensamt bankkonto
Kronofogdemyndigheten
hade i december 2013 utmätt hälften av det belopp
där samhället kan mobilisera
motkraft.
Mer
observant
Första området är att vara
betydligt mer observant än
hittills mot svartarbete, välfärdsbrott och offentlig upphandling. Här måste specialresurser sättas in.
- Varje år omsätter offentlig
upphandling 600 miljarder
kronor. Åtskilliga branscher
som har problem med svartarbete är leverantörer till stat
och kommun. Det gäller exempelvis bygg- och anläggningsbranschen, städning
som fanns på ett bankkonto
som två makar hade gemensamt.
Utmätningen
skedde för kvinnans skatteskulder. Makarna överklagade och invände att utmätning hade skett också i
maj 2013 på samma konto
och yrkestrafik.
- Om stat och kommun var
mer observant på leverantörens profil, är man på väg att
mobilisera en motkraft.
Lars Korsell betonar också
vikten av att bryta tystnaden.
I kampen mot organiserad
brottslighet är detta område
nummer två.
- Kännetecknande för organiserad brottslighet är att kriminella entreprenörer tillgodoser en efterfrågan på olagliga, ”skattefria” och skamfyllda varor och tjänster, säger Lars Korsell. Det är allt
från stöldgods till dopningspreparat eller sexuella tjänster.
- För att kunna utreda vissa
former av organiserad brottslighet krävs ett informationsflöde från både brottsoffer
och vittnen.
Tredje
område
Ett tredje område är förbättrat samarbete mellan olika offentliga förvaltningar.
- Det gäller kommun och
länsstyrelse, Skatteverket,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, säger Lars
Korsell. Här behövs bättre
samordning och samarbete.
Om så sker begränsas brottsligheten.
och att hälften av behållningen då hade tagits i anspråk för kvinnans skulder.
Det som fanns på kontot i
december 2013 skulle därför anses tillhöra mannen
ensam. Högsta domstolen
har avslagit överklagandet.
Eftersom det saknas uppgifter och utredning från
makarna om användningen
av deras konto efter den
första utmätningen, får det
anses framgå att hälften av
behållningen i december
2013 tillhör kvinnan.
21
STORGÖTEBORG
Utbildningsdag om brottsoffer och minnespsykologi
Under hösten under en
dag genomgick 42 nämndemän från Storgöteborg,
Uddevalla och Alingsås föreningarna en intressant och
mycket givande heldagsutbildning om brottsoffer och
minnespsykologi. Utbildningen var förlagd på Hotell Eggers i Göteborg.
Föreläsare tillika lärare under dagen var Peter Strandell
som är legitimerad psykolog
från föreningen Tryggare Sverige. Utbildningen var uppdelad i två delar, första delen av
dagen fick vi en genomgång
om föreningen Tryggare Sveriges verksamhet viket i sin
tur följdes av att Strandell
problematiserade begreppet
brottsoffer. Under den andra
delen fick vi en genomgång i
hur det mänskliga minnet fungerar utifrån ett psykologiskt
perspektiv.
Föreningen Tryggare Sverige är en oberoende professionell icke-vinstdrivande tankesmedja, non-governmental
organization (NGO), som
bygger sin verksamhet och
metoder på forskning och beprövad vetenskap.
Inga statsbidrag
Föreningen tar inte emot
några statsbidrag utan arbetar
i tätt samarbete med näringslivet.
Samarbetet med näringslivet är i grunden en inspiration
från de erfarenheter staden
New York gjort i sitt fleråriga
brottsförebyggande arbete.
New York införde på 1980-talet en målsättning om nolltolerans mot all typ av brottslighet.
En viktig ingrediens i denna
målsättning var att skapa ett
22
En givande utbildningsdag. En utbildning förlagd på trivsamma
Hotell Eggers i centrala Göteborg.Föreläsare var Peter Strandell
från föreningen Tryggare Sverige.
tätt samarbete mellan staden,
föreningar och näringslivet.
På detta sätt kunde man ta ett
helhetsgrepp för att motverka
den ökade kriminaliteten i staden och tillsammans finna gemensamma verktyg för att reducera brottsligheten.
Frånvarande
problematiken
Problematiken
med
brottsoffer och deras behov
har historiskt varit relativt
frånvarande inom såväl den
lagstiftande som den dömande
församlingen. Det har på senare tid aktualiserats i samhället.
Storbritannien och USA var
tidigt ute med att verka för att
ge brottsoffren plats i den juridiska apparaten. Detta gjorde man efter man uppmärksammat en hög frånvaron av
såväl vittnen som offer under
domstolsförhandlingar. Detta
medförde att man började undersöka fenomenet närmare
för att hitta metoder för att tillvara deras behov i domstolen.
Resultatet blev att arbetet intensifierades med ett tätt samarbete mellan organisationer och föreningar för att stödja vittnen och brottsoffer i
domstolsprocessen.
Juridiska definitionen
Den juridiska definition på
ett brottsoffer är att det gäller
fysiska individer som direkt, i
lagens mening, blir drabbade
av brott. En sociologisk definition inkluderar även sekundära offer, i denna grupp finner vi exempelvis anhöriga till
brottsutsatta. Här finns även
en grupp som är svår att identifiera eftersom de som hamnat i en gråzon – de är ofta offer för sociala eller individuella handlingar av annan person. Peter Strandell tog upp
ett målande exempel från
verkligheten på hur detta kan
se ut:
En äldre herre blev förd till
sjukhus efter ha ramlat ute på
gatan. När sjukvårdspersonalen gick genom hans kläder
hittades ett par löständer, vil-
ket var förbryllande eftersom
personen hade helt friska tänder. Vad detta handlar om är
att mannen brukar ta med sig
sin frus löständer när han lämnar hemmet.
På detta sätt kontrollerar
maken sin frus rörelsefrihet.
Rent objektivt förhindrar inte
hustruns tandstatus hennes rörelsefrihet, hon kan fortfarande gå och kommunicera. Men
rent subjektivt begränsar dock
detta henne i det sociala rummet eftersom en persons tandstatus kan få konsekvenser på
hur man upplever och upplevs
från det övriga samhället. Därför väljer hustrun att stanna
inne för att inte utsättas för ett
socialt stigma från omgivningen – varpå maken utövar
en social kontroll över hustrun. Detta är bara ett exempel
på svårigheten med begreppet
brottsoffer. Blir hustrun här
utsatt för ett brott i lagens mening eller inte?
Minnespsykologi
Den andra delen av dagen
fokuserade Strandell på hur
det mänskliga minnet fungerar. Detta är något som är relevant för oss nämndemän när
vi sitter som domare i rätten.
Ofta är tilltalad, målsägare
och vittnens minnesbilder av
avgörande betydelse för domstolens beslut.
Utbildningen i denna del utgick mycket från olika övningar där vi själva fick pröva
vårt minne i olika situationer.
För att ta ett exempel gick en
av övningarna ut på att Strandell läste upp ett antal ord varpå vi direkt efteråt fick skriva
ner de orden vi mindes.
Förvånansvärt nog skrev
flertalet av oss ner flera ord
som aldrig blivit upplästa.
Förklaringen till detta är att
Barnsexhandel försvårad
genom betalningsblockering
i
när vårt minne sviker i
en situation så försöker
hjärnan avhjälpa detta
genom fylla i luckorna
med de mest trovärdiga
alternativen, ofta hämtade ur minnesbilden av ett
sammanhang.
I detta fall fyllde minnet på med ord som låg
inom samma kontext
som de andra ord som
lästes upp.
Privilegium
Avslutningsvis bör det
tilläggas att det har varit
ett privilegium att få förmånen att genomgå denna utbildning.
Om man skall sammanfatta dagen med tre
ord så får det bli med orden: kunskap, förståelse
och insikt.
Kursen har helt klart
ökat på vår kunskapsbas
och därtill vidgat förståelsen för begreppet
brottsoffer samt gett oss
insikt om minnets psykologiska mekanismerna.
Vi från Nämndemannaföreningen Storgöteborg vill passa på uttrycka vår uppskattning
till riksförbundet som givit oss möjligheten att
organisera och genomgå
utbildningen. Vidare vill
vi naturligtvis även tacka
de närvarande nämndemännen från Alingsås
och Uddevalla för den
trevliga dagen vi hade
tillsammans.
Henrik Sjöqvist
IT- och
medlemsansvarig
NF-Storgöteborg
Pris till Finanskoalitionen i arbetet mot barnsexhandel –
deltar om en vecka i Luxemburg om europeisk utmärkelse
Arbetet mot barnsexhandel
tillhör ett anständigt samhälles viktigaste uppgifter.
I Sverige har nu Finanskoalitionen mot barnsexhandel
etablerats.
Organisationen Ecpat samarbetar här med svenska
Bankföreningen mot barnsex
på nätet.
Koalitionen har arbetat fram
modeller för att försvåra sexuella övergrepp mot barn. Finanskoalitionen har nu erhållit
pris för sitt arbete.
Priset ingår i den svenska
brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award.
Karin Svanberg vid Brottsförebyggande rådet säger, att projektet är unikt genom att en
ideell sektor samarbetar med
näringsliv mot barnsex på nätet..
- Finanskoalitionen har identifierat led i brottskedjan där aktörerna kan ta ansvar för att försvåra grova övergrepp på barn,
säger Karin Svanberg.
Ett ansvarstagande där egna
vinstintresset inte sätts i första
rummet. Något många tycker
är lovvärt.
Motivering
Juryn motiverar priset på flera vis. Finanskoalitionen mot
barnsexhandel har identifierat
den del i brottskedjan som just
de kan påverka, nämligen själva
betalningstillfället.
Samarbetet mellan Ecpat och
Bankföreningen möjliggör att
denna typ av brott kan förebyggas. Samarbetet innebär framtida gemensamma insatser i takt
med brottslighetens utveckling.
Aktörernas visar ett tydligt ansvarstagande i det brottsförebyggande arbetet.
Ansatsen från Finanskoalitionen är konkret och framåtsyftande. Handel med bilder på
övergrepp sker i princip alltid
via internet. Finanskoalitionen
kan hjälpa polisen att spåra vart
betalningar gått.
Utländska internetsajter som
säljer övergreppsbilder på barn
kan kartläggas. Bankerna nyttjar en metod som fokuserar på
att hitta försäljningsstället.
Säljarens möjlighet att ta
emot betalningar kan därmed
stängas.
Svårare ta betalt
Det handlar alltså inte om att
spåra köparna, utan istället försvåra för säljarna att ta betalt.
Priset delades ut av justitieoch migrationsminister Morgan
Johansson vid en ceremoni på
Brå.
I samband med ceremonin
hölls ett seminarium om att förebygga hot och trakasserier på
nätet.
Frida Andersson, vid Brå, Olle Cox, nätexpert, Friends; Ulrika Sundling, kommissarie och
Zandra Kanakaris, förbundsordförande, medverkade.
European Crime Prevention
Award är en brottsförebyggande tävling. Man har sedan 1998
årligen utsett Europas bästa
brottsförebyggande projekt.
Årets tema är nätbrottslighet cybercrime. Brå utser ett vinnande bidrag i den svenska deltävlingen.
Det vinnande projektet representerar Sverige i den europeiska finalen, som i år avgörs i
Luxemburg om en vecka, nämligen den 17–18 december
FÖRENINGSNYTT
ÖREBRO
Under hösten har föreningen haft två mycket uppmärksammade och uppskattade föredrag.
Fängelseprästen Maria Flink berättade om
sitt arbete på Hinsebergsanstalten.
I början av november talade Soheila Fors
om hedersrelaterat våld och förtryck.
STORGÖTEBORG
Även Storgöteborg har som Örebro haft
besök av en fängelsepräst.
Svante Myrén, präst och medborgarvittne
berättade på ett intresseväckande vis om sitt
arbete.
23
Returex skickas till
Nämndemännens
Riksförbund
Ågatan 15C
749 35 Enköping
Kom ihåg!
Gör adressändring till
Nämndemännens Riksförbund
Ågatan 15C 749 35 Enköping
HÖRT I MORGONEKOT
Höga tal för sexuellt ofredande
av unga flickor i Sverige
I en intervju i Morgonekot 12 november
med forskaren Åsa
Landberg, redovisas
höga tal om sexuellt
ofredande av yngre.
I Sverige har detta
ökat markant under
senare år.
Enligt Landberg kan
närmare 25 procent av
unga flickor i Sverige
säga, att de på något
sätt blivit ofredade.
Antalet genomförda
våldtäkter är också exceptionellt högt.
Landberg säger dock
att få av dessa våldsöverträdelser anmäls.
I Landbergs studie
framgår också att
unga pojkar har utsatts mer än förr för
sexuellt ofredande.
Distribution av Nämndemannen
Attack på nämndemän
”Man lär sig så mycket”, sagt om boken Attack på nämndemän.
Fint exempel på ”infotainment” (Brynolf Wendt) Uppföljaren vidgar perspektiven
NU MED GRATIS STUDIEHÄFTE: ”NÄMNDEMANNAKUNSKAP”
Hovrätten brinner
”Nämndemannen Leif B Magnusson har gjort det igen...
- ännu en underhållande och informativ roman om
nämndemännen och vårt rättssystem.” (Brynolf Wendt)
ERBJUDANDE inför nyval av nämndemän:
95 kr för 1 bok, 145 kr för 2 – alltid portofritt.
Även föreläsning
Beställning: tel. 08-541 396 38, 070-600 51 [email protected] Hemsida: leifmagnusson.se
Tidningen Nämndemannen distribueras gratis till
Nämndemannaföreningar har börjat anlita Leif Magnusson som föreläsare.
alla aktiva nämndemän som finns i Domstolsverkets
Välkommen att boka tid under hösten.
register. Tidningen har dessutom skickats till
organisationer och personer som funnits på den
DAGS SKAFFA NÅGOT MED STIL – JA, VARFÖR INTE?
s.k. fria listan. Nytt för 2016 är att listan kommer
att krympas så att färre organisationer får den utan
att prenumerera. Personer som ej längre är
nämndemän kommer också att strykas från listan.
Tidningen finns att läsa på NRFs hemsida www.NMRF.se. De som ändå önskar tidningen i pappersform under 2016 erbjuds att prenumerera. Kostnad
140 kr. Beloppet sätts in på NRFs bankgiro 53609855. Ange namn och adress och vad
betalningen avser.
Om NRF:s diplom
PASSA PÅ ATT TA DEL AV NRF:s FINA UTBUD AV STANDAR,
PINS OCH SLIPSHåLLARE.
Följande rekommenderade utpriser gäller :
– ett bra sätt att tacka nämndemän
för god insats i domstolarna.
Standar:
Kr 275:-/ st
Pins:
Kr 40:-/ st
Slipshållare
Varje förening inom NRF har möjlighet att visa sin uppskattning av aktiva
inom nämndemannarörelsen med ett diplom.
Kontakta vår kanslichef Britt Winberg för ytterligare information. Du kan
också maila henne på [email protected]
Kr 100:-/ st
Porto / frakt samt embal-
[email protected] ,
lage kostnad tillkommer.
eller ring kanslichefen
Kan beställas genom
Britt Winberg på
NRF:s kansli, emailadress
08-6515513
GÖR DIN DAG BEHAGLIGARE - EN PERSON MED STIL ÄR EN VINNARE