MANUAL HÄLLSPIS

MANUAL HÄLLSPIS
SH7V/SH7R
www.osbyvitvaror.se
HÄLLSPIS
HÄLLSPIS
SH6V
SH7V/SH7R
INNEHÅLL:
1 Utformning och produkt
2 Säkerhetsföreskrifter
3 Installation och förberedelse inför användning
4 Användning av spisen
5 Rengöring och underhåll
6 Service och transport
Observera:
Vänligen gå igenom denna bruksanvisning före användning.
Förvara bruksanvisningen väl efter att ha läst den för vidare hänvisning.
Spisen du köpt kanske inte helt stämmer överens med denna handbok.
Tack för ditt köp av våra produkter!
DEL 1: UTFORMNING OCH PRODUKTDELAR
UTFORMNING
OCH PRODUKTDELAR
9
10
1
2
11
8
3
6
4 5
1 Spishäll
artikellista :
1. Spishäll
2 Kontrollpanel
3
4
5
6
2. Kontrollpanel
3. Ugnsluckans
handtag
Ugnsluckans
handtag
4. Lådlock
5. Stödben
Lådlock
6. Ugnslucka
7. Ugnsplåt
Stödben
8. Ugnsgaller
9. Beröringsskydd
10. Belysning
Ugnslucka
11. Plattor av typ "HiLight"
7 Ugnsplåt
8 Ugnsgaller
9 Beröringsskydd
10 Belysning
11 Plattor av typ “Hilight”
7
Modell
Storlek
S 664 KV
60x60x90/93
S 664 KV RF
60x60x90/93
S 664 KV SV
60x60x90/93
2 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Den här utrustningen kan användas av barn från åldern 8 år och äldre, samt personer med nedsatta
fysiska, nevrosensoriska eller mentala förmågor, samt människor med bristande erfarenhet och kunskap
om det är under översyn av eller har fått instruktioner om hur utrustningen fungerar och kan använda
den samt förstå farorna som kan uppkomma. Barn får inte leka med utrusningen. Rengöring och
underhåll ska inte utföras av barn, utan översyn.
VARNING: Utrustningen och dess tillbehör blir varma vid användning. Var noga att inte vidröra
värmeelement. Barn under 8 år ska hållas borta, såvida de inte är under övervakning.
VARNING: Oövervakad matlagning som inkluderar olja eller fett kan utgöra en brandfara. Släck
ALDRIG en brand med vatten utan stäng av utrustningen och kväv sedan elden med antingen
ett lock eller en filt.
VARNING: Brandfara: förvara inte föremål på matlagningsytan.
VARNING: Stäng genast av utrustningen om ytan är sprucken, detta för att undvika risker för elchock.
För spisar som har lock ska alla rester avlägsnas innan locket öppnas. Dessutom bör man vara noga
med att spisytan får svalna innan man stänger locket.
Utrustningen är inte avsedd att köras med extern timer eller separata fjärrkontrollsystem.
För att förhindra att utrustningen välter, måste stabiliseringsfästena installeras.
Utrustningen blir varm vid användning. Var noga med att undvika att vidröra heta element inuti ugnen.
Handtag som används även under korta perioder kan bli mycket varma.
Använd inte starkt repande rengörningsmedel eller metallskrapor för att rengöra ytorna
eftersom de kan skrapa ytan, vilket kan resultera i att glaset spricker eller skadas på ytan.
Använd inte ångrengöring för att rengöra utrustningen.
VARNING: Säkerställ att utrustningen är avstängd innan du ersätter lampan för att undvika möjliga
elchocker.
VARNING: Delar som går att komma åt kan vara varma när man använder spisen eller grillar. Små barn
ska hållas på avstånd. Din utrustning är skapad i enlighet med alla de lokala och internationella gällande
standarder och bestämmelser.
Underhåll och reparationsarbete får endast utföras av godkända tekniker. Installation och reparations
-arbete som utförts av obehöriga tekniker kan innebära att du försätter dig i fara. Det är farligt
att förändra eller ändra specifikationerna för utrustningen på något sätt.Säkerställ att de lokala
distributionsvärdena (gas, gastryck eller volttal och frekvens) är kompatibla med justeringen
som gjorts på utrustningen. Justeringarna för utrustningen finns definierade på etiketten.
VARNING: Den här utrustningen är endast utformad för att laga mat och är avsedd endast för inomhusbruk och får inte användas i andra syften eller för andra ändamål så som kommersiellt bruk eller
i en kommersiell miljö eller för rumsuppvärmning.
Försök inte att lyfta eller flytta utrustningen genom att dra i luckans handtag. Alla möjliga säkerhetsåtgärder har vidtagits för att du ska vara säker. Eftersom glaset kan spricka ska du vara noga att du inte
skrapar ytan när du rengör den. Undvik att slå eller knacka på glaset med tillbehör. Säkerställ att elkabeln inte är vikt eller kläms vid installationen. Om elkabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren,
tjänsteleverantören eller likvärdigt kvalificerad person, för att undvika skador. Låt inte barn klättra
på dörren eller sitta på den medan ugnen är öppen.
Varning: risk för brand (R600a)
3 INSTALLATIONSFÖRESKRIFTER
Använd inte utrustningen innan den är helt installerad.Utrustningen måste installeras och startas upp av en
godkänd tekniker. Tillverkaren är inte ansvarig för några skador som kan uppkomma av felaktig placering
och installation av ej auktoriserade personer.
När du packar upp utrustningen, säkerställ att den inte skadas under transport.
Om det uppkommer en defekt; använd inte utrustningen och kontakta en godkänd underhållstjänst omedelbart.
Eftersom materialet som används till förpackningen (nylon, häftklamrar, styroskum... med mera) kan skada
barn ska allt förpackningsmaterial omhändertas och plockas bort direkt.
Skydda din utrustning mot väder och vind.
Exponera inte utrustningen för sol, regn och snö, med mera. De omgivande materialen för utrustningen
(skåpet) måste tåla en temperatur av minst 100°C.
Vid användning:
När du först använder din ugn kommer den avge en viss doft från isoleringsmaterial och värmeelementen.
Därför bör du köra ugnen på maxtemperatur i 45 minuter, tom. Samtidigt behöver du vara noga med att
ventilera omgivningen där utrustningen har installerats.
Vid användning blir de yttre och inre ytorna varma. Tag ett steg bakåt när du öppnar ugnsluckan eftersom het
ånga kommer ut ur ugnen. Det kan finnas risk för brännskador.
Placera inte lättantändliga eller brännbara material på eller nära enheten när den används. Använd alltid ugnshandske när du tar ut och ställer in mat i ugnen. Lämna inte fasta eller flytande oljor kokande utan övervakning.
De kan fatta eld om de blir extremt upphettade.
Häll aldrig vatten på eld som orsakats av olja. Täck i det här fallet grytan eller stekpannan med ett lock för att
kväva elden och stäng av spisen. Placera alltid grytorna i mitten av kokytan, och vrid handtagen så att grytorna
ej kan slås omkull eller ryckas med.
Om du inte använder utrustningen under en längre tid bör du dra ur kontakten. Behåll huvudströmbrytaren
avstängd. Säkerställ att kontrollvreden alltid är på “0” (stop)-läge när den inte används.
Plåtarna lutar när de dras ut. Var försiktig så du inte skvätter varma vätskor. När luckan eller lådan under
ugnen är öppna, får de inte ha någon belastning. Du kan få utrustningen att bli obalanserad.
Placera inte tunga saker, eller brännbara eller lättantändliga saker så som (nylon, plastkassar, papper,
trasor m.m.) i lådan. Detta inkluderar plasttillbehör till matlagningen (till exempel, handtag).
Häng inte handdukar, disktrasor, eller kläder på utrustningen eller dess handtag.
Under rengöring och underhåll:
Stäng allid av utrustningen innan du utför åtgärder så som rengöring eller underhåll.
Du kan göra det efter att du stängt av utrustningen eller stängt av huvudströmmen.
Ta inte bort kontrollvreden för att rengöra kontrollpanelen.
FÖR ATT BIBEHÅLLA EFFEKTIVITETEN OCH SÄKERHETEN FÖR DIN UTRUSTNINING,
REKOMMENDERAR VI ATT DU ALLTID ANVÄNDER ORIGINALRESERVDELAR OCH ATT
DU ENDAST RINGER VÅRA GODKÄNDA SERVICESTÄLLEN.
INSTALLATION AV SPISEN
Vissa faktorer bör iakttas vid installationen. Läs följande rekommendationer noggrant för att undvika
att problem och/eller farliga situationer uppstår. Spisen kan ställas bredvid en annan möbel såvida inte
möbelns höjd överskrider spishällens höjd. Ställ inte spisen i direkt närheten av kylen, brandfarliga material
som gardiner, vattentäta trasor, osv. som lätt kan fatta eld. Det ska finnas ett fritt utrymme på minst 2 cm
mellan spisens baksida och väggen för luftcirkulationen.
Innan Du börjar använda spisen.
Rengör spisen med fuktig trasa och eventuellt lite såpa eller milt diskmedel. Skölj och torka torrt.
Värm ugnen efter rengöringen med över och undervärme till 250° i ca 30 minuter. Det os som
uppstår vid uppvärmningen är ofarligt, men bör ändå vädras ut.
Spisen går att justera i höjdled med de justerbara fötterna. Spisen går även anpassa för 85 cm höjd
genom att demontera den undre sockeln (flytta sedan över befintliga hjul och fötter).
ELEKTRISK ANSLUTNING OCH SÄKERHET
Under den elektriska anslutningen bör du noggrant följa instruktionerna nedan.
Det jordade uttaget bör sitta i närheten av apparaten.
Använd ingen förlängningssladd.
Nätkabeln ska inte komma i kontakt med någon varm yta.
Om nätkabeln är skadad ska du kontakta behörg elinstallatör.
En dålig elektrisk anslutning kan skada din apparat. En sådan skada täcks inte av garantin.
Apparaten är avsedd för 380–415 V3 Volt.
Elkabeln ska inte komma i kontakt med några varma delar av utrustningen.
Elkabeln ska inte komma i kontakt med några bakre delar av utrustningen. Annars kan apparatens elkabel
skadas. Detta kan orsaka en kortslutning.
Tillverkaren åtar sig inget ansvar för skador eller förlust som uppkommit vid avvikelse från säkerhetsnormerna.
Fast anslutning till elnätet ska utföras av behörig elinstallatör.
Elinstallationen måste utföras av en behörig elinstallatör.
Spisen är avsedd endast för hushållsbruk. Vid felanvändning finns risk för skador.
ALLMÄNNA VARNINGAR OCH ÅTGÄRDER
Din apparat har tillverkats enligt de säkerhetsanvisningar som gäller för elektriska apparater.
3.
3 GENERAL
WARNINGS AND
MEASURES
Underhållsoch reparationsarbete
får endast
utföras av en godkänd servicetekniker som
genomgått en utbildning hos tillverkaren. Installations- och reparationsarbete utanför dessa
Your appliance is produced in accordance with the related security instructions
ramar kan innebära allvarliga risker
connected with electrical appliance. The maintenance and repair works must be
made
just by
theblir
authorized
service
technicianUgnens
who is trained
the producer
firm.
Dess yttre
ytor
varma under
användning.
inre ytorbysamt
värmekomponeneter
och ånga
The installation and repair works whitout following rules may endanger you.
som kommer ut är mycket varma. Även om apparaten stängs av förblir dessa delar varma en viss tid.
Rör
inte vid surfaces
de varmaheat
ytorna.
Håll
barn
borta från
spisen. The interior surfaces of
Its outside
while
your
appliance
operates.
oven, components that ensures the heat and steam that goes out are quite hot. Even
inte spisen
obevakad
när du
använder
eller
flytandetime.
oljor Do
vid not
tillagning.
ifLämna
the appliance
is turned
off, these
parts
hold itssolida
heat for
a specific
touch De kan fatta eld
onto
the hot
surfaces. Keep children away.
vid kraftig
värme.
Do not leave the cooker while cooking with solid or liquid oils. There may be flaming
Hällonaldrig
vatten
lågor som
uppstår
från
olja.water
Täcktoöver
eller stekpannan
up
condition
of på
extreme
heating.
Never
pour
the kastrullen
flames occuring
from oil. med dess lock
Cover
saucepan
frypan
with
cover in order to choke the flame that was
för att the
kväva
lågorna,oroch
stäng
av its
spisen.
occured in this case and turn the cooker off.
Spis- och temperaturvreden måste justeras och ugnens klocka måste programmeras inför tillagning
TheAnnars
oven and
adjustment
switches must be adjusted and oven's clock must
i ugn.
kanheat
spisen
inte fungera.
be programmed for cooking in your oven. Otherwise the oven does not operate.
Lämna inga föremål på luckan eller lådan när den är utfälld. Du riskerar att skapa obalans eller att
Do not leave anything on it when the door or drawer of oven is open. You may
skada spisen.
unbalance
your appliance or break the cover.
Placera inte tunga saker eller brandfarliga, brännbara varor (nylon, plastpåsar, papper, tyg etc.)
Do not put heavy things or flammable, burnable goods (nylon, plastic bag, paper,
i den etc.)
nedreinto
lådan.
cloth
the lower drawer.
Skydda
utrusning
motnot
väderomständigheter.
Plug it din
off when
you do
use the appliance. Lämna den inte exponerad för sol, regn, snö m.m.
Protect your appliance against atmospheric effects. Do not leave it to effects
such as sun, rain, snow, powder etc.
3x4 mm² 220V~
3x4 mm² 230V~
3x4 mm² 240V~
4x2.5 mm² 220V~
4x2.5 mm² 230V~
4x2.5 mm² 240V~
5x1.5 mm² 380V 3N~
5x1.5 mm² 400V 3N~
5x1.5 mm² 415V 3N~
4 ANVÄNDNING AV SPISEN
ANVÄNDNING AV SPISEN
ANVÄNDNING AV SPISEN
ANVÄNDNING AV SPISEN
4,1 ALLMÄNT UTSEENDE OCH TEKNISKA
4,1 ALLMÄNT UTSEENDE OCH TEKNISKA
4,1 ALLMÄNT UTSEENDE OCH TEKNISKA
EGENSKAPER
EGENSKAPER
EGENSKAPER
ALLMÄNT UTSEENDE OCH TEKNISKA EGENSKAPER
L
UNDERVÄRME
L
U UNDERVÄRME
ÖVERVÄRME
L
UNDERVÄRME
G ÖVERVÄRME
GRILL
U
U
ÖVERVÄRME
G
GRILL
SNABBSTART
G
GRILL
SNABBSTART
SNABBSTART
1100 WATT
1100
WATT
1200
WATT
1100
WATT
1200
WATT
WATT
1400
1200
WATT
WATT
1400
2000
WATT
WATT
1400
2000 WATT
2000 WATT
4,2 UTFORMNING OCH EGENSKAPER HOS
4,2 UTFORMNING OCH EGENSKAPER HOS
4,2 UTFORMNING OCH EGENSKAPER HOS
PANELEN
PANELEN
PANELEN
UTFORMNING
OCH EGENSKAPER HOS PANELEN
Ugnsfunktion,
Vänster främre zon
Vänster främre zon
Vänster bakre zon
Vänster bakre zon
Vänster bakre zon
4.3 ANVÄNDNING AV VÄRMEPLA TT OR
4.3 ANVÄNDNING AV VÄRMEPLA TT OR
4.3 ANVÄNDNING AV VÄRMEPLA TT OR
ANVÄNDNING AV VÄRMEPLATTOR
Höger bakre zon
Vänster främre zon
Ugnstermostat
Strömbrytare
Ugnsfunktion,
Ugnstermostat
Ugnsfunktion,
Strömbrytare
Ugnstermostat
Strömbrytare
Höger bakre zon
Höger bakre zon
Höger främre zon
Höger främre zon
Höger främre zon
Den elektriska spishällen styrs av 7-gradsvred. “0” är den avstängda positionen. Lägen 1
- 6 där
6 är varmast.
Denläge
elektriska
spishällen styrs av 7-gradsvred. “0” är den avstängda positionen. Lägen 1
Den
elektriska
styrs av 7-gradsvred. “0” är den avstängda positionen. Lägen 1
6
där
läge
6 ärspishällen
varmast.
Den
elektriska
spishällen
styrs av 7-gradsvred. “0” är den avstängda positionen.
- 6 där läge 6 är varmast.
Lägen 1 - 6 där läge 6 är varmast.
Värmeplattor
Värmeplattor
Värmeplattor
ALLMÄNNA VARNINGAR OCH ÅTGÄRDER
När du använder elplattorna bör du se till att kastrullerna har en plan botten. Med kastruller av en lämplig
När
du använder
elplattorna
se tilleffektiviteten
att kastrullerna
har en plan
kastruller
storlek
och botten
får du ut bör
dendu
bästa
av plattan.
Du botten.
bör inteMed
använda
små kastruller
av en lämplig storlek och botten får du ut den bästa effektiviteten av plattan. Du bör inte
på
de
större
plattorna
eftersom
du
då
förlorar
värme
och
därmed
slösar
energi.
använda små kastruller på de större plattorna eftersom du då förlorar värme och därmed
slösar energi.
RÄTT
FEL
Rund kastrullbotten
FEL
För liten kastrulldiameter
FEL
Kastrullens botten sitter fel
Kontrollera att hällen är avstängd, alltså att alla vreden är på “0” när du är klar. Rör aldrig vid
plattorna eftersom de fortfarande kan vara varma efter att de stängts av. Låt inte barn
komma i närheten.
Rengör spishällen med en våt trasa efter användning.
Kontrollera
att hällen
är avstängd,
alltså attvatten
alla vreden
är på “0” när du ärVärm
klar. upp
Rör under
aldrig 5vid plattorna
Om
den är mycket
smutsig
kan du använda
med rengöringsmedel.
minuter
så de
att fortfarande
plattorna torkar.
eftersom
kan vara varma efter att de stängts av. Låt inte barn komma i närheten.
Rengör
med en våt trasa efter användning. Om den är mycket smutsig kan du använda
Två
zonerspishällen
I en.
vatten
rengöringsmedel.
Värm uppavunder
5 minuter
så att
plattorna
torkar.
För
att med
använda
den största diametern
den dubbla
plattan
sätter
du vredet
till " ".För
avaktivera vrider vredet ytterligare en gång enligt ovan.
Två zoner i en
För att använda den största diametern av den dubbla plattan sätter du vredet till
vrid vredet ytterligare en gång enligt ovan.
. För att avaktivera
4. 4 Användning av ugnens funktionsvred
Med detta vred väljer du olika funktioner för ugnen. Funktionerna och deras grader visas i
följande tabell. Detaljerade instruktioner om deras användning kommer även att förklaras
på kommande sidor.
Ugnslampan tänds.
Upptiningsfunktion.
Varmluftsfunktion.
ANVÄNDNING AV UGNENS FUNKTIONSVRED
4. 4 Användning av ugnens funktionsvred
Med detta vred väljer du olika funktioner för ugnen. Funktionerna och deras grader visas i följande tabell.
Detaljerade instruktioner
om
deras
användning
kommer även
att förklaras
på kommande
sidor.
Med detta
vred
väljer
du olika funktioner
för ugnen.
Funktionerna
och deras
grader visas i
följande tabell. Detaljerade instruktioner om deras användning kommer även att förklaras
på kommande sidor.
Ugnslampan tänds.
Ugnslampan tänds.
Upptiningsfunktion.
Upptiningsfunktion.
Varmluftsfunktion.
Varmluftsfunktion.
Under- och övervärmefunktion.
Under- och övervärmefunktion.
Under- och övervärme med fläktfunktion.
Under- och övervärme med fläktfunktion.
Varmluftsfunktion med undervärme.
Varmluftsfunktion med undervärme.
Grillfunktion.
Grillfunktion.
Övervärme, grillfunktion
Övervärme, grillfunktion
Grillfunktion med fläkt.
Grillfunktion med fläkt.
Steamclean.
Steamclean.
ANVÄNDNING AV UGNENS FUNKTIONSVRED forts.
Upptiningsfunktion (avfrostning)
Starta upptiningen genom att ställa in den frysta maten i ugnen och ställ in vredet på
motsvarande symbol. Denna funktion tillagar inte maten, den hjälper endast att tina upp
den på kort tid. Ställ den frysta maten på ett galler på den tredje hyllan underifrån. Ställ en
ugnspanna
för att samla upp vattnet vid upptiningen.
på lägsta nivån ugnen
Upptiningsfunktion
(avfrostning)
Upptiningsfunktion (avfrostning)
Starta upptiningen genom att ställa in den frysta maten i ugnen och ställ in vredet på motsvarande symbol.
Dennaupptiningen
funktion tillagar
inte
tina och
upp ställ
den in
påvredet
kort tid.
Starta
genom
attmaten,
ställa inden
denhjälper
frysta endast
maten i att
ugnen
påStäll den frysta maten
Underövervärmefunktion
(statisk
tillagning)
motsvarande
symbol.
Dennahyllan
funktion
tillagar inte
den hjälper
endast
uppupp vattnet vid
på ett galler på
den tredje
underifrån.
Ställmaten,
en ugnspanna
ugnen
föratt
atttina
samla
den
på kort tid. Ställ den frysta maten på ett galler på den tredje hyllan underifrån. Ställ en
upptiningen.
funktionen
Denna funktion
är dennivån
traditionella
ugnspanna
ugnen för
att samla upp vattnet vid upptiningen.
på lägsta
Upptiningsfunktion
värmedelarna
i ugnen på ett (avfrostning)
jämnt sätt. Därmed blir maten jämnt gräddad.
Du rekommenderas förvärma ugnen 10 minuter
Starta upptiningen
ställa in
den frysta
i ugnenav
och
ställ in vredet på
rekommenderad
tid.genom
Dennaatt
funktion
passar
bäst maten
vid gräddning
kakor
Under- övervärmefunktion
(statisk
tillagning)
motsvarande
gratäng,,symbol.
m.m.. tillagar inte maten, den hjälper endast att tina upp
flarn,
lasagne,Denna
pizza funktion
den tillagningstiden
på funktion
kort tid. Ställ
frysta
maten
galler
påtemperaturen
den tredje hyllan
När
ärden
över
stänger
dupå
av ett
ugnen
och
och underifrån.
avbryter Ställ en
funktionen
Denna
är den
traditionella
ugnspanna påi lägsta
för
att
samla
upp
vattnet
vid
upptiningen.
programmeringen.
Ta nivån
ut
tillagade
maten,
ställ
den
på en
säker
plats och låt
värmedelarna
ugnen
påden
ettugnen
jämnt
sätt.
Därmed
blir
maten
jämnt
gräddad.
av
ugnsluckan
stå öppen
så att ugnen
Du
rekommenderas
förvärma
ugnensvalnar
10 minuter
varm bör du akta tid.
dig Denna
för denfunktion
och hålla
barn borta.
rekommenderad
passar
bäst vid gräddning av kakor
Denna
funktion
är den pizza
traditionella
, då värmen
sprids från de nedre och övre värmedelarna i ugnen på
Underövervärmefunktion
tillagning)
gratäng,
m.m.. (statisk
flarn,
, lasagne,
ett
jämnt
sätt.
Därmed
blir
maten
jämnt
gräddad.
Dutemperaturen
rekommenderas
förvärma ugnen 10 minuter. GrädUnderoch
övervärme
med
fläktfunktion.
När tillagningstiden är över stänger du av ugnen och
och avbryter
funktionen
Denna
funktion
är
den
traditionella
programmeringen.
Ta
ut
den
tillagade
maten,
ställ
den
på
en
säker
plats
och passar
låt
da maten i en lämplig form och enligt rekommenderad tid. Denna funktion
bäst vid gräddning av
värmedelarna
i öppen
ugnen
på att
ett
jämnt
blir maten jämnt
gräddad.
värmenstå
som
Den
kommer
från
lägresätt.
ochDärmed
övre
fördelas
i ugnen via
svalnar
av värmeelementen
ugnsluckan
så
ugnen
kakor,
sockerkaka,
flarn,
lasagne,
pizza
m.m.
Du rekommenderas
ugnen
minuter
fläktmotorn
varm
bör duoch
aktafläkten.
digförvärma
för den och
hålla10barn
borta.
rekommenderad
tid. Denna
funktion
passar
bäst vid gräddning
av kakor
Ställ
in
temperaturvredet
på
den
grad
som
rekommenderas
i tillagningstabellen.
Ställ
in
När tillagningstiden är över stänger du av ugnen
och temperaturen
och avbryter
programmeringen.
flarn,gratäng,
, lasagne,
pizza m.m.
. fläktfunktion.
funktionsvredet
på
symbol,
ställ in tiden enligt
Underochmotsvarande
övervärme
med
Ta uttillagningstiden
den tillagade maten,
dendu
påav
enugnen
säker
plats
och
låt ugnsluckan
stå öppen så att ugnen
När
är över ställ
stänger
och
temperaturen
och avbryter
tillagningsrekommendationerna
och
förvärm
ugnen
i 10
minuter
programmeringen.
Tai ut
den
tillagade
maten,
denmycket
på en säker
låtav
svalnar
ordentligt.
form
ochav
grädda
ugnen.
Denna
funktion
passar
brafördelas
förplats
gräddning
värmen
somden
Den
kommer
från
lägre och
övre ställ
värmeelementen
ioch
ugnen
via
av funktion lämpar sig vid gräddning av en
ugnsluckan
stå öppen
så att
ugnen
bakelser.
Maten
gräddas
jämnt
och svalnar
fint. Denna
fläktmotorn
och
fläkten.
Eftersom
ugnen
då är
varm
bör
dudu
akta
dig för deni och
hållatemperaturvredet.
barn borta.Ställ in
varm
bör
du
akta
dig
förväldigt
den
och
hålla
barn
borta.
enda
När
tillagningen
klar
stänger
av funktionsvredet
samt
Ställ
inplåt.
temperaturvredet
påärden
grad
som
rekommenderas
tillagningstabellen.
Avbryt programmeringen
och ta ut
maten ställ
från in
ugnen
att ställa den på en säker plats.
funktionsvredet
på motsvarande
symbol,
tidenför
enligt
Under-stå
ochöppen
övervärme
medförvärm
fläktfunktion.
Låt ugnsluckan
för avsvalning
. Akta
ugnen
medan
den fortfarande är varm och
tillagningsrekommendationerna
och
ugnen
i 10
minuter
håll barnen
borta.den i ugnen. Denna funktion passar mycket bra för gräddning av
form
och grädda
somgräddas
Den värmen
kommerjämnt
från lägre
och övre
värmeelementen
i ugnen viaav en
bakelser.
Maten
och fint.
Denna
funktion lämparfördelas
sig vid gräddning
fläktmotorn
ochtillagningen
fläkten. är klar stänger du av funktionsvredet samt temperaturvredet.
enda
plåt. När
Ställ inprogrammeringen
temperaturvredet på
grad
somfrån
rekommenderas
i tillagningstabellen.
Ställ
in
Avbryt
ochden
ta ut
maten
ugnen för att ställa
den på en säker
plats.
funktionsvredet
på motsvarande
symbol,. ställ
tiden medan
enligt den fortfarande är varm och
Låt
ugnsluckan stå
öppen för avsvalning
Aktain
ugnen
tillagningsrekommendationerna
och förvärm ugnen i 10 minuter
håll
barnen borta.
form
grädda
i ugnen.
Denna
mycket bra för
gräddning
av via fläktmotorn
Den och
värmen
somden
kommer
från
lägrefunktion
och övrepassar
värmeelementen
fördelas
i ugnen
bakelser. Maten gräddas jämnt och fint. Denna funktion lämpar sig vid gräddning av en
och fläkten.
enda plåt. När tillagningen är klar stänger du av funktionsvredet samt temperaturvredet.
Avbryt
ta utgrad
maten
från
ugnen för att ställa
den på en säker Ställ
plats.in funktionsvredet på
Ställ inprogrammeringen
temperaturvredetoch
på den
som
rekommenderas
i tillagningstabellen.
Låt ugnsluckan stå öppen för avsvalning. Akta ugnen medan den fortfarande är varm och
motsvarande
symbol, ställ in tiden enligt tillagningsrekommendationerna och förvärm ugnen i 10 minuter.
håll
barnen borta.
Under- övervärmefunktion (statisk tillagning)
Under- och övervärme med fläktfunktion. (Statisk tillagning med fläkt)
Ställ in maten i en lämplig form och grädda den i ugnen. Denna funktion passar mycket bra för gräddning
av bakelser. Maten gräddas jämnt och fint. Denna funktion lämpar sig vid gräddning av en enda plåt. När
tillagningen är klar stänger du av funktionsvredet samt temperaturvredet. Avbryt programmeringen och ta
ut maten från ugnen för att ställa den på en säker plats. Låt ugnsluckan stå öppen för avsvalning.
Akta ugnen medan den fortfarande är varm och håll barnen borta.
ANVÄNDNING AV UGNENS FUNKTIONSVRED forts.
Energibesparing
Vid användning av elektriska spisar, ska man använda kastruller med plana bottn
ett
kokkärl
av Maten
lämpligpå
storlek.
Varmluftsfunktionen
sprider ugnensEnergibesparing
hetta
jämnt.
alla hyllor gräddas jämnt med
Varmluftsfunktion
Varmluftsfunktion
Med
ett
lock
minskar
tillagningstiden.
denna funktion.
Vid användning av elektriska spisar, ska man använda kastruller med plana bottn
Minimera
vätska
eller
fett
för
att minska tillagningstiden. När vätskan b
Den
övre
delen
av
ugnen
blir
inte
varmare
änmängden
den
nedre
delen.
Ställ
in
temperaturvredet
ett
kokkärl
av
lämplig
storlek.
Varmluftsfunktionen sprider ugnenskoka,
hetta
jämnt.
Maten
på
alla hyllor
gräddas
jämnt med
minska
temperaturinställningen.
Ugnsluckan
får
Varmluftsfunktionen
ugnens
hetta
jämnt.
Maten
på alla tillagningstiden.
hyllor
gräddas jämnt
med
på
önskad
grad ochsprider
ställ in
funktionsvredet
på
symbolen
för funktionen.
Ställ
in denna
matenfunktion.
i inte öppnas ofta under
Med
ett lock
minskar
denna
funktion.
tillagningsperioden.
lämplig
form
efter
att
ha förvärmt
ugnen
i 10
Denna
funktion
sig speciellt
Minimera
mängden
vätska
eller
fett
för
att minska
tillagningstiden. När vätskan b
Den
delen
ugnen
varmare
änminuter.
den nedre
delen.
Ställ
inlämpar
temperaturvredet
Den övre
övre delen
avavugnen
blirblir
inteinte
varmare
än den
nedre
delen. Ställ
in temperaturvredet
på önskad grad
för
tillagning
av
flera
formar.
koka,
minska
temperaturinställningen.
Ugnsluckan
får
på
grad och ställ på
in funktionsvredet
på symbolen
för funktionen.
Ställ
in maten
i inte öppnas ofta under
ochönskad
ställhar
in funktionsvredet
symbolen
för
Ställ
maten
i ilämplig
form
efter
att ha förvärmt
4.
4. 4funktionen.
T illbehör
sominanvänds
ugn
Energibesparing
Om
du
två
plåtar
att
grädda
i
ugnen
måste
du
använda
denna
funktion
och
välja
tillagningsperioden.
Varmluftsfunktion
lämplig
efter att
ha förvärmt
ugnen
i 10
minuter.
Denna
funktion
lämpar
sig använda
speciellt
Utöver
ugnsplåtarna,
ugnsgallret,
medföljer
spisenkastruller
kan du använda
glasform
ugnen i form
10 minuter.
Denna
funktion
lämpar
sig
speciellt
för
avspisar,
flerasom
formar.
bottn
Vid användning
av tillagning
elektriska
ska
man
med plana
lämplig
grad
för flera
maten
som
ska gräddas.
Detta
kräver
extra
gräddningstid
jämfört
med
för tillagning
av
formar.
kakformar,
speciella
ugnsplåtar
som
är
ugnsfasta
och
som
finns
i
handeln.
Läs
n
ett
kokkärl
av
lämplig
storlek.
gräddningen
en att
plåt.
Vanligtvis
gräddas
inte
de
tvådenna
plåtarna
samtidigt.
därför
utmed
den
4.måste
4. 4 måste
T jämnt.
illbehör
som
används
i ugn
Varmluftsfunktionen
sprider
ugnens
hetta
Maten
på
alla
hyllor
jämnt
Om du har
plåtar
grädda
i ugnen
du
använda
funktion
ochgräddas
väljaTa
lämplig
grad
för
Om
hartvå
tvåav
plåtar
att
grädda
i ugnen
du
använda
denna
funktion
och
välja
den
information
som
ges
av
tillverkaren
av
dessa
produkter.
Om
små
formar
anv
Med
ett
lock
minskar
tillagningstiden.
plåt
som
du ser
är
färdiggräddad
och
låt den
andra
vara
i ugnen.
Eftersom
det skermed
en
Utöver
ugnsplåtarna,
ugnsgallret,
som medföljer
kan du använda glasform
denna
funktion.
lämplig
grad
förgräddas.
maten
som ska
gräddas.
Detta
kräver
extra
gräddningstid
jämfört
maten som
ska
Detta
kräver
extra
gräddningstid
med
gräddningen
avFöljande
en plåt.spisen
Vanligtvis
du
ställa
dessa
påjämfört
mitten
aveller
ugnsgallret.
information
måste
för bn
Minimera
mängden
vätska
fett
för
att
minska
tillagningstiden.
Näriakttas
vätskan
värmeöverföring
mellan
de
två
plåtarna
under
gräddningen
av
dessa
två
plåtar
kan
kakformar,
speciella
ugnsplåtar
som
är
ugnsfasta
och
som
finns
i handeln.
Läs
Den
övre
delen
av
ugnen
blir
inte
varmare
än
den
nedre
delen.
Ställ
in
temperaturvredet
gräddningen
avtvå
enplåtarna
plåt. Vanligtvis
gräddas
inte
de
två
plåtarna
samtidigt.
Ta
därför
ut
den
gräddas
inte
de
samtidigt.
Ta
därför
ut
den
plåt
som
du
ser
är
färdiggräddad
och
låt
den
emaljformar.
Om
maten
som
ska
tillagas
inte
täcker
plåten
helt,
kommer
från
frys
koka,
minska
temperaturinställningen.
Ugnsluckan
får
oftaformar
underanv
kvaliteten
bli
sämre
än
vidinendast
en
plåt.
Vid
gräddning
av
två
plåtar
fårStäll
du
bättre
den
information
som
ges
av
tillverkaren
av
produkter.
Om små
på önskad
grad
och
ställ
funktionsvredet
påandra
symbolen
för
funktionen.
indessa
maten
i inte öppnas
plåt
som
du
ser
är
färdiggräddad
och
låt
den
vara
i
ugnen.
Eftersom
det
sker
en
andra
vara
i
ugnen.
Eftersom
det
sker
en
värmeöverföring
mellan
de
två
plåtarna
under
gräddningen
av
plåten
används
förtillagning
attav
samla
köttsaft
under
grillning kan
om
plåten
deformer
tillagningsperioden.
resultat
genom
att
byta
plats.
Åtgärderna
efter
ärupp
likadana
för
alla information
du ställa
på
mitten
ugnsgallret.
Följande
måste
iakttas
för
lämplig form
efter
att
haplåtarnas
förvärmt
ugnen
i 10dessa
minuter.
Denna
lämpar
sig
speciellt
värmeöverföring
mellan
de
två
plåtarna
under
gräddningen
avfunktion
dessa
två
plåtar
kan
dessa
två
plåtar
kan
kvaliteten
bli
sämre
än
vid
endast
en
plåt.
Vid
gräddning
av
två
plåtar
får
du
bättre
grund
av
den
starka
värmen.
Plåten
återfår
sin
vanliga
form
när
den
kylts
nedfrys
eft
funktioner.
Öppna
ugnsluckan
och
låt
den
kallna
efter
att
ha
ställt
plåtarna
på
ett
säkert
emaljformar.
Om
maten
som
ska
tillagas
inte
täcker
plåten
helt,
kommer
från
för
tillagning
av
flera
formar.
kvaliteten bli sämre än vid endast en
plåt.
Vid
gräddning
av vanligt
två plåtar
får du
bättre som inträffar under värmeöverfö
tillagningen.
Detta
är
ett
fysiskt
fenomen
4.
4.
4
T
illbehör
som
används
i
ugn
resultat
genom
att
byta
plåtarnas
plats.
Åtgärderna
efter
tillagning
är
likadana
för
alla
funktioner.
ställe.
Om du har
två plåtar
attplåtarnas
grädda i ugnen
måsteanvänds
du använda
funktion
ochför
välja
förtillagning
attdenna
samlaär
upp
köttsaft
under
grillning kan plåten deformer
om plåten
resultat
genom
att byta
plats.
Åtgärderna
efter
likadana
alla
Lämna
inte
plåten
eller
på
en
kall
direkt
efter
glasform
glasformen
Utöver
ugnsplåtarna,
ugnsgallret,
som
medföljer
spisen
kan
dutillagning
använda
Öppna ugnsluckan
och
låtsom
den ska
kallna
efter
att av
ha
ställt
plåtarna
på
ett
säkert
ställe.
lämplig
grad
för maten
gräddas.
Detta
kräver
extra
gräddningstid
jämfört
med
grund
den
starka
värmen.
Plåten
återfår
sinplats
vanliga
form
när
den kyltsi glasform
ned eft
funktioner.
Öppna
ugnsluckan
och
låt
den
kallna
efter
att
ha
ställt
plåtarna
på
ett
säkert
den
inte
på
kalla
och
våta
platser.
Ställ
den
på
en
torr
kökshandduk
eller
trasa
kakformar,
speciella
ugnsplåtar
som
är
ugnsfasta
och
som
finns
i
handeln.
Lässå
n
gräddningen av en plåt. Vanligtvis gräddas
inte Detta
de tvåärplåtarna
samtidigt.
Ta därför som
ut den
tillagningen.
ett vanligt
fysiskt fenomen
inträffar under värmeöverfö
ställe.
kyls
ned
.
långsamt,
annars
kan
glasformen
spricka
den
information
som
ges
av
tillverkaren
av
dessa
produkter.
Om
små
formar
anv
med undervärme.
plåt som Varmluftsfunktion
du ser är färdiggräddad
och
låt
den
andra
vara
i
ugnen.
Eftersom
det
sker
en
Lämna inte plåten eller glasformen på en kall plats direkt efter tillagning i glasform
du
dessa
mitten
av
ugnsgallret.
Följande
information
måsteeller
iakttas
förså
värmeöverföring mellan de två plåtarna
under
gräddningen
dessa
två plåtar
kan
denställa
inte
på
kallapå
och
våtaav
platser.
Ställ
den
på
en torr
kökshandduk
trasa
emaljformar.
Om
maten
som
ska
tillagas
inte
täcker
plåten
helt,
kommer
från
frys
Denna funktion
är utmärkt
för
gräddning
avVid
pizza.
Undervärmen
gräddar
pizzadegen
kvaliteten
bli sämre
än vid endast
en
plåt.
gräddning
av två
plåtar
får du
bättre
kyls
ned
långsamt,
annars
kan
glasformen
spricka.
Varmluftsfunktion
med
undervärme.
samtidigtgenom
som fläkten
sprider
värmen
i ugnen.
Ställ
in
till önskad
plåten
används
förtillagning
atttemperaturen
samlaärupp
köttsaft
grillning kan plåten deformer
omjämnt
resultat
att byta
plåtarnas
plats.
Åtgärderna
efter
likadana
förunder
allagrad
och
ställ
in
funktionsvredet
på
rätt
symbol.
Ställ
även
in
tiden
för
tillagning
och
förvärm
grund
av
den
starka
värmen.
Plåten
återfår
sin
vanliga
form när den kylts ned eft
funktioner.
Öppna
ugnsluckan
och
låt
den
kallna
efter
att
ha
ställt
plåtarna
på
ett
säkert
Denna
funktion ärmed
utmärkt
för gräddning av pizza. Undervärmen gräddar pizzadegen
Varmluftsfunktion
undervärme
5. H
ugnen
i
10
minuter.
Denna
funktion
lämpar
sig
speciellt
för
tillagning
av
en
form.
tillagningen.
Detta
är
ett
vanligt
fysiskt
fenomen
som
inträffar
under värmeöverfö
ställe.
samtidigt som fläkten sprider värmen jämnt i ugnen. Ställ in temperaturen till önskad grad
4. H
När
tillagningen
är
klar
stänger
du
av
funktionsvredet
samt
temperaturvredet.
Avbryt
Lämna
inte
plåten
eller
på
en
kall
plats
direkt
efter
tillagning
i
glasform
glasformen
och
ställfunktion
in funktionsvredet
på
rätt symbol.
Ställ
även in tiden
för tillagning
och
förvärm
3. H
Denna
är utmärkt
för
gräddning
avinte
pizza.
Undervärmen
gräddar
pizzadegen
samtidigt
som
programmeringen
och
ta
ut
maten
från
ugnen
för
att
ställa
den
på
en
säker
plats.
Låt
den
på
kalla
och
våta
platser.
Ställ
den
på
en
torr
kökshandduk
eller
trasa
så
5.
H
ugnen i 10 minuter. Denna funktion lämpar sig speciellt för tillagning av en form.
2. H
fläkten sprider
värmen
jämnt
i
ugnen.
Ställ
in
temperaturen
till
önskad
grad
och
ställ
in
funktionsvredet
ugnsluckan
stå
öppen
för
.
Akta
ugnen
medan
den
fortfarande
är
varm
och
håll
avsvalning
kyls
ned
.
långsamt,
annars
kan
glasformen
spricka
4.
H
Varmluftsfunktion
meddu
undervärme.
1.
H
När tillagningen
är klar stänger
av funktionsvredet samt
temperaturvredet.
Avbryt
0
barnen
borta. Ställ
Varning:
termostatinställning
190
C. den
3. H
på rätt symbol.
äventa
inMax.
tiden
för
tillagning
och förvärm
ugnen
i 10 på
minuter.
Denna
funktion
programmeringen
och
ut
maten
från ugnen
för att
ställa
en säker
plats.
Låt lämpar
2. H
Denna
funktion
är utmärkt
förform.
gräddning
avugnen
pizza. medan
Undervärmen
gräddar pizzadegen
sig speciellt
för
av en
ugnsluckan
ståtillagning
öppen
för
. Akta
den fortfarande
är varm och håll
avsvalning
1. H
0
samtidigt
som fläkten
sprider
värmen
jämnt i ugnen.
Ställ
till önskad grad
barnen
borta.
Varning:
Max.
termostatinställning
190
C. in temperaturen
När
tillagningen
är
klar
stänger
du
av
funktionsvredet
samt
temperaturvredet.
Avbryt
programmeringen
Grillfunktion
och ställ in
funktionsvredet på rätt symbol. Ställ även in tiden för tillagning och förvärm
och ta ut
maten
från ugnen
förfunktion
att ställalämpar
den på en
plats.för
Låttillagning
ugnsluckan
5. H
ugnen
i 10
minuter.
Denna
sigsäker
speciellt
avstå
enöppen
form.för.
4. H
Var försiktig
medans
ugnen
fortfarande
ärFör
varm
och
hållsätter
barnen
borta.
Denna
funktion
används
till
att
grilla.
att
grilla
du
in
maten
på
grillen,
på
högsta
När
tillagningen
är
klar
stänger
du
av
funktionsvredet
samt
temperaturvredet.
Avbryt
Grillfunktion
BARNLÅS
:
För
att
öppna
ugnsluckan,
skjut
plastdelen
sidled,
i
riktning
såsom
3. H
efter attfrån
ha ugnen
placerat
påpå
3:eennivån
. Plåten
nivån. Du kan starta
programmeringen
ochgrillen
ta ut maten
fören
attugnsplåt
ställa den
säker
plats. på
Låt
Varning:
Max.
termostatinställning
190C.
figuren
ovan
visar
,
samtidigt
som
luckan
öppnas.
2. H
tredje
samlar
uppför
all
olja
som droppar
från maten.
ugnsluckan
stå
öppen
.För
Akta
medanduden
fortfarande
är varm
håll
avsvalning
Dennanivån
funktion
används
till
att grilla.
attugnen
grilla
sätter
in maten
på grillen,
på och
högsta
1. H
0
BARNLÅS
att
öppna
ugnsluckan,
skjutpå
plastdelen sidled, i riktning såsom
barnen
borta.
Varning:
Max.
termostatinställning
C. på
kan starta
grillen
efter
att
ha placerat: För
en190
ugnsplåt
3:e nivån. Plåten
nivån. Du
Ställ
ugnens
temperatur
och som
funktionsvredet.
Ställ
in, samtidigt
maten i ugnen
efter öppnas.
att förvärmt
figuren
ovan
visar
som luckan
tredjeinnivån
samlar
upp all olja
droppar
från
maten.
ugnen i 5 minuter.
När
är klar stänger
du av funktionsvredet
samt
temperaturvredet.
ugnen
Grillfunktion
VARNINGPassa
införvärmt
gallret
till den motsvarande hyllan i ugnsöpp
Ställtillagningen
in ugnens
temperatur
och funktionsvredet.
Ställ in
maten
i ugnen
efter
attAkta
medan
den
fortfarande
är
varm
och
håll
barnen
borta.
och
tryck
in
den
tills
det
tar
stopp.
ugnen i 5 minuter.
0
Varning:
termostatinställning
Grillfunktion
Denna
funktion
används
till att grilla.
att 190
grillaCsätter
du in
maten på grillen,Akta
på högsta
När
tillagningen
ärMax.
klar stänger
du BARNLÅS
avFör
funktionsvredet
samt
temperaturvredet.
ugnen
VARNING- Passaskjut
in gallret
till den motsvarande
hyllan såsom
i ugnsöpp
: För
öppna på
ugnsluckan,
plastdelen
sidled, i riktning
starta grillen
efteroch
att håll
ha placerat
en att
ugnsplåt
3:e
på
nivån. Du
nivån. Plåten
medan
denkan
fortfarande
är varm
barnen borta.
och
tryck
in
den
tills
det
tar
stopp.
figuren ovan
visar
, samtidigt som luckan öppnas.
0 maten.
tredje
samlar
upptill
allattolja
som
från
Dennanivån
funktion
används
grilla.
Fördroppar
att grilla190
sätter
Varning:
Max.
termostatinställning
C du in maten på grillen, på högsta. Du kan starta
grillen efter att ha placerat en ugnsplåt på 3:e. Plåten på tredje samlar upp all olja som droppar från maten.
Ställ in ugnens temperatur och funktionsvredet. Ställ in maten i ugnen efter att förvärmt
Ställ in ugnens temperatur och funktionsvredet. Ställ in maten i ugnen efter att förvärmt ugnen i 5 minuter.
ugnen i 5 minuter.
När tillagningen är klar stänger du av funktionsvredet samt temperaturvredet. Akta ugnen medan den
När
tillagningen är klar stänger du av funktionsvredet samt temperaturvredet.
ugnen
VARNING- Passa Akta
in gallret
till den motsvarande hyllan i ugnsöpp
fortfarande
varm och håll
borta.
medan
denärfortfarande
är barnen
varm och
håll barnen borta.
Varmluftsfunktion
Varning:
Max. termostatinställning
190 C
Varning: Max.
termostatinställning
190C.
0
Övervärme, grillfunktion
och tryck in den tills det tar stopp.
Borttagning av ugnslucka
Denna funktion används till att. För att grilla sätter du in maten på grillen, på högsta
ANVÄNDNING AV UGNENS FUNKTIONSVRED forts.
Upptiningsfunktion (avfrostning)
Starta upptiningen genom att ställa in den frysta maten i ugnen och ställ in vredet på
motsvarande symbol. Denna funktion tillagar inte maten, den hjälper endast att tina upp
den på kort tid. Ställ den frysta maten på ett galler på den tredje hyllan underifrån. Ställ en
ugnspanna på lägsta nivån ugnen för att samla upp vattnet vid upptiningen.
Upptiningsfunktion (avfrostning)
Starta upptiningen genom att ställa in den frysta maten i ugnen och ställ in vredet på motsvarande
Upptiningsfunktion
(avfrostning)
symbol. Denna
funktion tillagar
inte maten, den hjälper endast att tina upp den på kort tid. Ställ den
Under- övervärmefunktion (statisk tillagning)
frysta
maten
på
ett
galler
på
den
Ställoch
en ugnspanna
Starta upptiningen genom att ställatredje
in denhyllan
frystaunderifrån.
maten i ugnen
ställ in vredetugnen
på för att samla
upp vattnet
vid
upptiningen.
motsvarande
symbol.
funktion
tillagar inte maten, den hjälper endast att tina upp
funktionen
Denna
funktion
är
denDenna
traditionella
den
på kort tid.i ugnen
Ställ den
maten
påDärmed
ett galler
den tredje
underifrån. Ställ en
värmedelarna
påfrysta
ett jämnt
sätt.
blirpåmaten
jämnthyllan
gräddad.
ugnspanna
för10
attminuter
samla upp vattnet vid upptiningen.
på lägstaförvärma
nivån ugnen
Du rekommenderas
ugnen
rekommenderad
tid. Denna funktion
passar bäst vid gräddning av kakor
Upptiningsfunktion
(avfrostning)
flarn,gratäng,, lasagne, pizza m.m..
Under- övervärmefunktion
(statisk
tillagning)
När
tillagningstiden
är överatt
stänger
av ugnen
och temperaturen
Starta
upptiningen
genom
ställa du
in
den
frysta
maten
i ugnen ochoch
ställavbryter
in vredet på
programmeringen.
Ta ut
den tillagade
ställ maten,
den på den
en säker
plats
och att
låt tina upp
motsvarande symbol.
Denna
funktion maten,
tillagar inte
hjälper
endast
funktionen
Denna
är den
traditionella
svalnar
ugnsluckan
så
att ugnen
den på funktion
kort stå
tid. öppen
Ställ
den
frysta
maten
på ettav
galler på den tredje hyllan underifrån. Ställ en
värmedelarna
i lägsta
ugnen
påden
ettugnen
jämnt
sätt.
Därmed
blir maten
gräddad.
varm
bör dupå
akta
dig för
och hålla
barn
borta.
ugnspanna
för
att
samla
upp
vattnetjämnt
vid upptiningen.
nivån
Du rekommenderas förvärma ugnen 10 minuter
rekommenderad
tid. Denna
funktion
bäst vid gräddning av kakor
Under- och
övervärme
medpassar
Denna funktion
är den
traditionella
,fläktfunktion.
då värmen sprids från de nedre och övre värmedelarna i ugnen
flarn,gratäng,
, lasagne,
pizza m.m.. (statisk tillagning)
Underövervärmefunktion
på ett
jämntsom
sätt. kommer
Därmed
blir
maten
jämnt
gräddad.Du
rekommenderas
förvärma
När
tillagningstiden
är överfrån
stänger
avövre
ugnen
och temperaturen
och avbryter
värmen
Den
lägredu
och
värmeelementen
fördelas
i ugnen
via ugnen 10 minuter.
programmeringen.
Ta
ut
den
tillagade
maten,
ställ
den
på
en
säker
plats
och
låt
Gräddafunktion
maten
enden
lämplig
form och
enligt rekommenderad tid. Denna funktion passar bäst vid
fläktmotorn
och iär
fläkten.
funktionen
Denna
traditionella
svalnar
av blir
ugnsluckan
ståkakor,
så
att
ugnen
Ställ
in temperaturvredet
grad
som
rekommenderas
i tillagningstabellen.
Ställ in
värmedelarna
i öppen
ugnensockerkaka,
påpå
ettden
jämnt
sätt.
Därmed
maten jämnt
gräddad.
gräddning
av
flarn,,
lasagne,
pizza.
varm
bör du aktapådig
för den och
hålla10barn
borta.
funktionsvredet
motsvarande
symbol,
ställ
in tiden enligt
Du rekommenderas
förvärma
ugnen
minuter
tillagningsrekommendationerna
och förvärm
ugnen
i gräddning
10temperaturen
minuterav kakor
rekommenderad
tid. Denna
passar
bäst
vid
När tillagningstiden
är överfunktion
stänger
du av ugnen
och
och avbryter programmeringen.
Underoch
övervärme
med
fläktfunktion.
form
och
grädda
den
i
ugnen.
Denna
funktion
passar
mycket
för gräddning
av
gratäng,
m.m.
flarn,
,
lasagne,
pizza
.
Ta ut den tillagade maten, ställ den på en säker plats och låtbra
ugnsluckan
stå öppen
så att ugnen svalnar
bakelser.
Maten gräddas
ochdu
fint.avDenna
lämpar sigoch
vid avbryter
gräddning av en
När tillagningstiden
är överjämnt
stänger
ugnen funktion
och temperaturen
av
ordentligt.
Eftersom
ugnen
då
är
väldigt
varm
bör
du
vara
försiktig
och
hålla
barn
borta.
värmen
som
Den
kommer
från
lägre
och
övre
värmeelementen
fördelas
ioch
ugnen
enda
plåt. När
tillagningen
är tillagade
klar
stänger
du av
funktionsvredet
samt
temperaturvredet.
programmeringen.
Ta ut den
maten,
ställ
den på en säker
plats
låt via
fläktmotorn
och
fläkten.
Avbryt
programmeringen
och
ta
ut
maten
från
ugnen
för
att
ställa
den
på
en
säker
plats.
ugnsluckan stå öppen så att ugnen svalnar av
Ställ
inbör
temperaturvredet
på
grad
rekommenderas
Ställ in
Låt
ugnsluckan
stådig
öppen
förden
. Akta
ugnen medani tillagningstabellen.
den fortfarande är varm
och
avsvalning
varm
du akta
för den
och
hållasom
barn
borta.
funktionsvredet
på motsvarande symbol, ställ in tiden enligt
håll barnen borta.
tillagningsrekommendationerna
ugnen i 10 minuter
Under- och övervärme och
medförvärm
fläktfunktion.
form och grädda den i ugnen. Denna funktion passar mycket bra för gräddning av
bakelser.
Maten
och fint.
Denna
funktion lämparfördelas
sig vid gräddning
somgräddas
Den värmen
kommerjämnt
från lägre
och övre
värmeelementen
i ugnen viaav en
enda
plåt. När
fläktmotorn
ochtillagningen
fläkten. är klar stänger du av funktionsvredet samt temperaturvredet.
Avbryt
ochden
ta ut
maten
ugnen för att ställa
den på en säker
plats.
Ställ inprogrammeringen
temperaturvredet på
grad
somfrån
rekommenderas
i tillagningstabellen.
Ställ
in
Låt
ugnsluckan stå
öppen för avsvalning
Aktain
ugnen
funktionsvredet
på motsvarande
symbol,. ställ
tiden medan
enligt den fortfarande är varm och
håll
barnen
borta.
tillagningsrekommendationerna
och
förvärm
ugnen i 10 minuter
Värmen
som
kommer från lägre
och
övre värmeelementen
fördelas i ugnen via fläktmotorn och fläkten.
form och grädda den i ugnen. Denna funktion passar mycket bra för gräddning av
bakelser.
Maten gräddas jämnt
ochgrad
fint. som
Denna
funktion lämpar
sig vid gräddning avStäll
en in funktionsvredet
Ställ in temperaturvredet
på den
rekommenderas
i tillagningstabellen.
enda
plåt.
När
tillagningen
är
klar
stänger
du
av
funktionsvredet
samt
temperaturvredet.
på motsvarande symbol, ställ in tiden enligt tillagningsrekommendationerna och förvärm ugnen i
Avbryt programmeringen och ta ut maten från ugnen för att ställa den på en säker plats.
10 ugnsluckan
minuter. Ställ
matenföri en
lämplig .form
grädda
den
i ugnen.
Låt
ståinöppen
Akta och
ugnen
medan
den
fortfarande är varm och
avsvalning
håll barnen borta.
Under- övervärmefunktion (statisk tillagning)
Under- och övervärme med fläktfunktion (Statisk med fläkt)
Denna funktion passar mycket bra för gräddning av bakelser. Maten gräddas jämnt och fint. Denna
funktion lämpar sig vid gräddning av en enda plåt. När tillagningen är klar stänger du av funktionsvredet
samt temperaturvredet. Avbryt programmeringen och ta ut maten från ugnen för att ställa den på en
säker plats. Låt ugnsluckan stå öppen för avsvalning. Akta ugnen medan den fortfarande är varm och
håll barnen borta.
ENERGIBESPARING
Vid användning av elektriska spisar, ska man använda kastruller med plan botten. Välj ett kokkärl
av lämplig storlek.
Med ett lock minskar tillagningstiden.
Minimera mängden vätska eller fett för att minska tillagningstiden. När vätskan börjar koka,
minska temperaturinställningen. Ugnsluckan får inte öppnas ofta under tillagningsperioden.
Energibesparing
Vid användning av elektriska spisar, ska man använda kastruller med plana bottnar. Välj
kokkärl
av Maten
lämpligpå
storlek.
en sprider ugnensetthetta
jämnt.
alla hyllor gräddas jämnt med
Med ett lock minskar tillagningstiden.
Minimera
mängden
vätska
eller
fett
för
att
minska tillagningstiden.
När vätskan
börjar kakformar,
Utöver än
ugnsplåtarna,
ugnsgallret,
medföljer
spisen kan du använda
glasformar,
v ugnen blir inte varmare
den nedre
delen.
Ställ
insom
temperaturvredet
koka,
minska
temperaturinställningen.
Ugnsluckan
får
inte
öppnas
ofta
under
ch ställ in funktionsvredet
symbolen som
för funktionen.
Ställ
in maten
i i handeln. Läs noggrant den information
speciellapåugnsplåtar
är ugnsfasta
och
som finns
tillagningsperioden.
att ha förvärmt ugnen
i 10 minuter. Denna funktion lämpar sig speciellt
sfunktion
Tillbehör som används i ugn
som ges av tillverkaren av dessa produkter.
era formar.
4. 4. 4 måste
T illbehör
som används
i ugn
tar att grädda i ugnen
du använda
denna
funktion
och välja
Om små
formar
används
bör du
ställamedföljer
dessa
påspisen
mittenkan
av ugnsgallret.
information måste
Utöver
ugnsplåtarna,
ugnsgallret,
som
du använda Följande
glasformar,
maten som ska gräddas. Detta kräver extra gräddningstid
jämfört med
kakformar,
speciella
ugnsplåtar
som
är
ugnsfasta
och
som
finns
i
handeln.
Läs
noggrant
iakttas
för
emaljformar.
Om
maten
som
ska
tillagas
inte
täcker
plåten
helt,
kommer
från frysen eller
n plåt. Vanligtvis gräddas inte de två plåtarna samtidigt. Ta därför ut den
den
information
som
ges
av
tillverkaren
av
dessa
produkter.
Om
små
formar
används
r färdiggräddad och
låtplåten
den andra
varaför
i ugnen.
Eftersom
det skerunder
en grillning kan plåten deformeras bör
om
används
att samla
upp köttsaft
på grund av
du ställa
dessa
på mittenav
avdessa
ugnsgallret.
Följande
information måste iakttas för
mellan de två plåtarna
under
gräddningen
två
plåtar
kan
den
starka
värmen.
emaljformar.
Om maten
ska tillagas
täcker plåten helt, kommer från frysen eller
re än vid endast en
plåt. Vid gräddning
avsom
två plåtar
får du inte
bättre
plåten
används
för
att
samla
upp
köttsaft
grillning
kan plåten
på fysiskt fenomen
om
deformeras
t byta plåtarnas plats.
Åtgärderna
efter
tillagning
är
likadana
för
alla efter
Plåten återfår sin vanliga form när den kyltsunder
ned
tillagningen.
Detta
är ett vanligt
den starka
värmen.
återfår
sinsäkert
vanliga form när den kylts ned efter
ugnsluckan och grund
låt denav
kallna
efter att
ha ställtPlåten
plåtarna
på ett
som inträffar
under
värmeöverföring.
Ställ inte som
plåten
eller glasformen
kallt direkt efter tillagning. Ställ
tillagningen.
Detta
är ett
vanligt fysiskt fenomen
inträffar
under värmeöverföring.
glasformen
på eneller
torr glasformen
kökshandduk
trasa
sådirekt
att den
kyls
ned långsamt,
annars
Lämna
inte plåten
på eller
en kall
plats
efter
tillagning
i glasform.
Ställkan den spricka.
den inte på kalla och våta platser. Ställ den på en torr kökshandduk eller trasa så att den
kyls ned långsamt, annars kan glasformen spricka.
sfunktion med undervärme.
utmärkt för gräddning av pizza. Undervärmen gräddar pizzadegen
kten sprider värmen jämnt i ugnen. Ställ in temperaturen till önskad grad
nsvredet på rätt symbol. Ställ även in tiden för tillagning och förvärm
r. Denna funktion lämpar sig speciellt för tillagning av en form.
r klar stänger du av funktionsvredet samt temperaturvredet. Avbryt
och ta ut maten från ugnen för att ställa den på en säker plats. Låt
ppen för avsvalning. Akta ugnen medan den fortfarande är varm och håll
arning: Max. termostatinställning 1900C.
5. Hylla
4. Hylla
3. Hylla
2. Hylla
1. Hylla
ion
nvänds till att grilla. För att grilla sätter du in maten på grillen, på högsta
BARNLÅS
öppna på
ugnsluckan,
skjutpå
plastdelen sidled, i riktning såsom
arta grillen efter att
ha placerat: För
en att
ugnsplåt
3:e nivån. Plåten
figuren
ovan
visar
, samtidigt som luckan öppnas.
ar upp all olja som
droppar
från
maten.
BARNLÅS
För att öppna ugnsluckan, skjut plastdelen sidled, i riktning såsom figuren ovan visar, samtidigt som luckan öppnas.
mperatur och funktionsvredet. Ställ in maten i ugnen efter att förvärmt
r klar stänger du av funktionsvredet samt temperaturvredet.
ugnen
VARNING- Passa Akta
in gallret
till den motsvarande hyllan i ugnsöppningen
ande är varm och håll barnen borta.
och
tryck
in
den
tills
det
tar stopp.
0
Max. termostatinställning 190 C
me, grillfunktion
Borttagning av ugnslucka
nvänds till att. För att grilla sätter du in maten på grillen, på högsta
arta grillen efter att ha placerat en ugnsplåt på 3:e hyllan. Plåten på
lar upp all olja som droppar från maten.
emperatur och funktionsvredet. Ställ in maten i ugnen efter att förvärmt
5 RENGÖRING
Kontrollera att alla vred är avstängda och att spisen har hunnit kyla ned. Koppla ur apparaten.
Använd endast rengöringsprodukter som är avsedda för spisar. Eftersom de kan skada ytorna bör
du inte använda kalkmedel, frätande rengöringspulver, tjockt trådull eller hårda verktyg. Om vätska
bränns på spisen kan emaljytorna skadas. Rengör därför alltid hällen efter matlagning.
Rengöring av insidan av ugnen
Koppla ur spisen innan du börjar. Insidan av ugnen rengörs lämpligast när ugnen är varm. Torka
av med en mjuk trasa som doppats i vatten blandat med tvål efter varje användning. Torka sedan
av en gång till med en våt trasa, och torka. Du kan behöva använda ett flytande rengöringsmedel
emellanåt för att rengöra grundligt. Rengör inte med torrt pulvermedel.
Rengöring av ugnsluckan
Använd glasrengöringsmedel för att rengöra insidan och utsidan.
Skölj sedan med en torr trasa. Luckan kan dras ut för rengöringen som bilden visar.
Öppna luckan helt och hållet.
För metallstiftet genom hålen som på bilden.
Gör samma för båda järnen.
Lyft upp luckan försiktigt och dra den sedan försiktigt utåt.
Luckan är helt lös.
Sätt tillbaka den på plats i omvänd ordning.
Rengör inte luckan när glasrutan är varm. Annars riskerar du att skada glasrutan.
Kontakta ditt godkända serviceställe vid problem.
figuren
ovan
visar
, samtidigt som luckan öppnas.
pp all olja som
droppar
från
maten.
ratur och funktionsvredet. Ställ in maten i ugnen efter att förvärmt
r stänger du av funktionsvredet samt temperaturvredet.
ugnen
VARNING- Passa Akta
in gallret
till den motsvarande hyllan i ugnsöppningen
e är varm och håll barnen borta.
Övervärme,
grillfunktion
och
tryck
in
den
tills
det
tar
stopp.
Borttagning av ugnslucka
x. termostatinställning 1900C
Denna funktion används till att. För att grilla sätter du in maten på grillen, på högsta
hyllan. Du kan starta grillen efter att ha placerat en ugnsplåt på 3:e hyllan. Plåten på
tredje hyllan samlar upp all olja som droppar från maten.
Ställ in ugnens temperatur och funktionsvredet. Ställ in maten i ugnen efter att förvärmt
ugnen i 5 minuter.
För att ta bort ugn
När tillagningen är klar stänger du av funktionsvredet samt temperaturvredet. Avbryt
För att ta bort ugnslyckan gör följande:
1 för att ställa den på en säker plats.
• Akta
Öppna ugnslu
programmeringen och ta ut maten från ugnen
Övervärme,
grillfunktion
ugnen
medan
den
fortfarande
är
varm
och
håll
barnen
borta.
Borttagning
av
ugnslucka
Öppna ugnsluckan (1).
• Fäll upp fästet
Varning: Max. termostatinställning 1900C
Denna
funktion
till att.
Fäll upp
fästetanvänds
så mycket
detFör
gåratt
(2).grilla sätter du in maten på grillen, på högsta
För att återmonte
hyllan. Du kan starta grillen efter att ha placerat en ugnsplåt på 3:e hyllan. Plåten på
Hake
omvänd ordning.
tredje
samlar upp
all oljafölj
som
droppar frånGrill
För hyllan
att återmontera
luckan
beskrivningen
imaten.
omvänd
ordning.
med fläkt
Fäste
Ställ in ugnens temperatur och funktionsvredet. Ställ in maten i ugnen efter att förvärmt
UPPMÄRKSAMMA
att fästet ska vara
ordentligt
motsvarande
se
bild 2.
ugnen
i 5 minuter.
Medpositionerat
denna funktion
får dui en
perfekt stekning
med
grillen
och övervärmen
tillsammans
Förgångjärn
att ta
bort
ugnslyckan
gör följande:
När tillagningen är klar stänger du av funktionsvredet
samt temperaturvredet.
Avbryt2till att grilla. För att grilla sätter du in maten
med fläkten. Denna
funktion används också
1 för att
Uppmärksam
• Akta
Öppna
ugnsluckan
(1).
programmeringen och ta ut maten från på
ugnen
på en
plats.
grillen,
på ställa
högstaden
hyllan.
Dusäker
kan starta
grillen efter
att ha placerat
en ugnsplåt! på
3:e
grillfunktion
positionerad
orde
Borttagning
avfortfarande
ugnsluckaär varm och
ugnen
medan den
håll
barnen
borta.
hyllan. Plåten på tredje hyllan samlar upp
all
olja
som
droppar
från
maten.
• Fäll upp fästet så mycket det går (2).
0
visas i bild 2
Varning: Max. termostatinställning
C
Ställ190
in ugnens
temperatur och funktionsvredet. Ställ in maten i ugnen efter attsom
förvärmt
nds till att. För att grilla sätter du in maten på grillen, på högsta
ugnen i 5 minuter.
grillen efter att ha placerat en ugnsplåt på 3:e hyllan. Plåten på
För att återmontera
följ beskrivningen
När tillagningen är klar stänger du av funktionsvredet
samt luckan
temperaturvredet.
Avbryt i
upp all olja som droppar från maten.
Hake
ordning.
Grill med fläkt
programmeringen
och ta ut maten från omvänd
ugnen för
att ställa den på en säker plats. Akta
eratur och funktionsvredet. Ställ in maten i ugnen efter att förvärmt
Fäste
ugnen medan den fortfarande
är varm och håll barnen borta.
För
att
ta
bort
ugnslyckan
gör följande:
Med denna funktion får du en perfekt stekning med
grillenMax.
och övervärmen
tillsammans
Varning:
termostatinställning
1900C
ar stänger du av funktionsvredet samt temperaturvredet. Avbryt
3
med fläkten.
Denna
funktion
används
också
till
att
grilla.
För
att
grilla
sätter
du
in
maten
1 för att ställa den på en säker plats.
• 2Akta
Öppna ugnsluckan (1).
h ta ut maten från ugnen
Uppmärksamma
att fästets fäste ska vara
på grillen, på högsta hyllan. Du kan starta grillenSteamclean-funktion
efter att ha placerat en ugnsplåt! på
3:e
rtfarande är varm och håll barnen borta.
positionerad ordentligt i motsvarande gångjärn
hyllan. Plåten
på tredje hyllan samlar upp•all Fäll
olja upp
somfästet
droppar
maten.
så från
mycket
det går (2).
0
x. termostatinställning 190 C
som
visas i bild 2.
Ställ in ugnens temperatur och funktionsvredet.
Ställ in maten
i ugnen
eftertillattfunktionen.
förvärmt
Häll ca 2 dl vatten i den
Ställ in ugnsfunktion
och
termostat
Rengöring av glaskeramikhäll
ugnen i 5 minuter.
För att återmontera
luckanoch
följ beskrivningen
i
Rengöringen ska köras ca 20
medföljande
minipannan
ställ den på ugnsbotten.
När tillagningen
är klar stänger du av funktionsvredet
samt temperaturvredet. Avbryt
Hake
omvänd ordning.
minuter
kt
Innan
du börjar rengöra måste du vänta tills keramikhällen
programmeringen och ta ut maten
Akta
Fästefrån ugnen för att ställa den på en säker plats.
rengöringsmaterialet inte innehåller några partiklar som ka
ugnen medan den fortfarande är varm och håll barnen borta.
år du en perfekt stekning med grillen och övervärmen tillsammans
0
rengöringsmedel i kräm- eller flytande form. Glaskeramiky
Varning:
Max. termostatinställning
190keramikhällen
C
Innan2till
du
börjar
måstesätter
du vänta
kallnat. Se till att rengöringsmaterialet
unktion används också
att
grilla.rengöra
För att grilla
du intills
maten
och torkas av medinte
en mjuk trasa så att det inte finn
3 Uppmärksamma att fästets fästevatten
ska vara
!
hyllan. Du kan starta
grillen
efter
att
ha
placerat
en
ugnsplåt
på
3:e
innehåller
några partiklar som kan skrapa
glaset.
Använd
rengöringsmedel
i
krämeller
flytande
form.
Söt
mat
måste
rengöras
direkt
efter dem har spillts innan
Steamclean-funktion
positionerad ordentligt i motsvarande gångjärn
je hyllan samlar upp all olja som droppar från maten.
Stålprodukter ska inte användas vid rengöring då de kan s
som
visas
i
bild
2.
eratur och funktionsvredet.
Ställ in maten
efter
att kallt
förvärmt
Glaskeramikytan
måstei ugnen
rengöras
med
vatten och torkas av med en mjuk trasa så att det inte finns
Ställ in ugnsfunktion och termostat till funktionen. Häll ca 2 dl vatten i den på ytan ska rengöras med en våt trasa. Färgändringar på
Rengöring
av glaskeramikhäll
något rengöringsmedel kvar. Söt mat
måste rengöras
direkt efter dem har spillts innan
hinnerav glaskeramiken.
ochglaset
livslängden
köras ca 20
minipannan
och ställ den
på ugnsbotten. Rengöringen skafunktionen
ar stänger du avmedföljande
funktionsvredet
samt temperaturvredet.
Avbryt
Färgändringar
orsakas
av att ytorna inte rengörs, av erosi
kallna.
minuter
h ta ut maten från
ugnen för att ställa den på en säkerInnan
plats.du
Akta
börjar rengöra måste du väntaatt
tills
keramikhällen
kallnat. Se till
att
olämpliga
rengöringsmedel
använts.
Akta så att du int
rtfarande är varm och håll barnen borta.
rengöringsmaterialet
inte
innehåller
några
partiklar
som
kan
skrapa
glaset.
Använd
Stålprodukter
ska
inte
användas
vid
rengöring
då
de
kan
skada.
glaskanterna
när
du
använder
spaden.
0
x. termostatinställning 190 C
rengöringsmedel i kräm- eller flytande form. Glaskeramikytan måste rengöras med kallt
3
vatten
och torkas av med en mjuk trasa5,2
så SKÖTSELRÅD
att det inte finnsByte
något
kvar.
Damm
på ytan ska rengöras med en
våt trasa.
avrengöringsmedel
ugnslampan
funktion
Söt mat måste rengöras direkt efter dem har spillts innan glaset hinner kallna.
Färgändringar på keramikytorna påverkar
inte funktionen
och livslängden
av glaskeramiken.
Stålprodukter
ska inte användas
vid rengöring
då deska
kanvara
skada
Damm
Glödlampan
på glaskeramikhällen
230V, 25Watt, Typ..E14.
Innan lam
och termostat till funktionen. Häll ca 2 dl vatten i den
på
ytan
ska
rengöras
med
en
våt
trasa.
Färgändringar
på
keramikytorna
påverkar
inte
och
vara
kall.
Rengöring
av glaskeramikhäll
Färgändringar
orsakas
av
att
ytorna
inte
rengörs,
av
erosion
orsakad
av
kastruller
och
av
att
olämpliga
köras ca
20livslängden av glaskeramiken.
annan och ställ den på ugnsbotten. Rengöringen ska
funktionen
och
rengöringsmedel
använts.
Akta
så
att
du
inte
skrapar
silikonet
sitter
glaskanterna
när orsakad
du
Färgändringar
orsakas
av att som
ytorna
intepå
rengörs,
av erosion
av kastruller och av
Innan du börjar rengöra måste du vänta tills keramikhällen
kallnat.
Se till att
att olämpliga
Akta så att du inte skrapar silikonet som sitter på
använder spaden. inte innehåller några
rengöringsmaterialet
partiklarrengöringsmedel
som kan skrapa använts.
glaset. Använd
glaskanterna
när du använder
rengöringsmedel i kräm- eller flytande
form. Glaskeramikytan
måstespaden.
rengöras med kallt
Borttagning av ugnslucka
Rengöring av glaskeramikhäll
vatten och torkas av med en mjuk trasa så att det inte finns något rengöringsmedel kvar.
5,2 SKÖTSELRÅD
av hinner
ugnslampan
Söt mat måste rengöras direkt efter dem
har spillts innanByte
glaset
kallna.
Stålprodukter ska inte användas vid rengöring då de kan skada glaskeramikhällen.. Damm
Glödlampan ska vara på 230V, 25Watt, Typ E14. Innan lampan byts ska ugnen kopplas ur
på ytan ska rengöras med en våt trasa. Färgändringar på keramikytorna påverkar inte
och vara kall.
funktionen och livslängden av glaskeramiken.
Glödlampan ska vara på 230V, 25 Watt, Typ E14.
Färgändringar orsakas av att ytorna inte rengörs, av erosion orsakad av kastruller och av
attInnan
olämpliga
rengöringsmedel
såvara
att du
inte skrapar silikonet som sitter på
lampan
byts ska ugnenanvänts.
kopplas Akta
ur och
kall.
glaskanterna när du använder spaden.
Byte av ugnslampan
5,2 SKÖTSELRÅD Byte av ugnslampan
Glödlampan ska vara på 230V, 25Watt, Typ E14. Innan lampan byts ska ugnen kopplas ur
och vara kall.
6 SERVICE OCH TRANSPORT
Om spisen inte fungerar:
Spisen kan vara urkopplad, en säkring kan ha gått. För modeller med timer kanske inte klockan har ställts in.
Om spisen inte värmer:
Värmen får inte justeras med strömbrytaren för ugnens värmeelement.
Om den inre belysningen inte tänds, måste elen kontrolleras. Kontrollera om lampan är trasig. Byt lampa om
det behövs, enligt bruksanvisningens instruktioner.
Tillagning (undervärmen-övervärmen gräddar inte jämnt): Kontrollera hyllplacering, tillagningstid och
värmevärden enligt bruksanvisningen.
Om problemen kvarstår efter att du kontrollerat dessa punkter kontakta försäljningsstället.
Transport
Spara orignialemballaget och använd det vid transport. Beakta transportinformationen på kartongen.
Tejpa hällens övre delar, lock och plattor på hällen.
Lägg ett papper mellan det övre skyddet och spishällen, täck det övre skyddet, och tejpa det sedan
mot spisens sidor.
Tejpa kartong eller papper på insidan av glaset i ugnen för att skydda det under transport.
Tejpa även luckan mot sidorna.
Om du inte har originalkartongen kvar: Vidta åtgärder för de yttre ytorna (glas och målade ytor)
för att skydda dem mot transportskador.
Kassering
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall.
Den skall i stället överlämnas till passande återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk
utrustning. Genom att säkerställa att produktenavyttras på ett lämpligt sätt bidrar du till förebyggandet
av potentiella negativa konsekvenser för miljön och människans hälsa som annars kan orsakas av en olämplig avfallshantering av denna produkt.
SKIN TM125V
PX4
62 kg
För mer detaljerad information om återvinningen av denna produkt, var god kontakta ditt kommunala
850x450x595
mmditt sophanteringsbolag eller affären där du handlade produkten.
kontor,
Makadamgatan 5
254 64 Helsingborg
www.osbyvitvaror.se
Tel 042-29 95 60
[email protected]
SH7V/SH7R-art-1116/1117-150123
OSBY Vitvaror AB