Trygghet, vardagsrutiner och genomtänkt bemötande i ett varmt och

Trygghet, vardagsrutiner och genomtänkt bemötande i
ett varmt och välkomnande hem.
Att tillhöra en familj av något slag är inte bara ursprungligt i biologisk mening, utan också en
urgrund för all mänsklig trygghet och utveckling. Det borde vara varje ung människas medfödda
rättighet att få växa sig stark och självständig i beskydd av älskande och trofasta vuxna. Tyvärr
får alltför många barn och unga inte uppleva den tillhörigheten. Vi tar emot barn och ungdomar
med NPF, beteende eller social problematik, ensamkommande flyktingbarn, ungdomar med risk
att hamna i missbruk och kriminalitet osv.
Vilka är vi?
Vi är en liten kvalitativ verksamhet på Familjehemssidan som har skapats för att kunna komplettera
våra andra verksamheter. Vi har en brett spektra när det gäller vilka vi kan ta emot men det bygger
på att just det specifika hemmet är ledigt. Nedan finns olika familjer, knutna till oss, som tar emot följande: Barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik
Hedersproblematik
Skyddsplaceringar
Förälder med barn
Ensamkommande flykting barn
Ungdomar med kriminalitet och missbruk
Det handlar inte om att vi kan ta emot alla, det handlar om att vi har ett brett spektra av olika
familjer med vitt skilda erfarenheter och kunskapsgrund. Att låta en familjs särskilda erfarenheter
och kunskap få mixas ihop med vår breda kunskapsbas är en del i att skapa ett familjehem. Den
andra delen är att hitta rätt matchning. Att skapa ett familjehem där en god relation uppstår
överträffar det mesta av teori och metod. Även om vårt syfte är att blanda dessa två. I vårt nätverk
finns familjer som vill ta sig an uppgiften att införliva ett barn med särskilda behov i sina liv,
erbjuda ett hem och samarbeta med oss för barnets bästa.
Exempel på stöd och insatser vi erbjuder den placerade:
Social färdighetsträning – om att möta andra, hantera grupptryck och ge/ta kritik.
Impulsträning – att lära sig förstå och hantera sina egna känsloreaktioner och hitta alternativa sätt att hantera konflikter.
Eftersom vi sedan många år bedriver daglig verksamhet, fritidsaktiviteter, helgverksamhet och
kollo har vi möjlighet att ta emot ungdomarna i vår verksamhet när familjehemmet behöver en
paus. Samtidigt blir det en unik arena för den placerade ungdomen att knyta nya kontakter, få
en aktiv fritid och träna på sociala färdigheter.
Vem kan vi placera?
Vi fokuserar på tre grupper av individer. Observera att denna indelning av nödvändighet är generaliserande, och att de olika grupperna kan gå in i varandra.
Barn/ungdomar med neuropsykiatrisk problematik som exempelvis ADHD,
Aspergers syndrom eller ADD, som av olika anledningar inte i nuläget lever i en
fungerande familjesituation.
Barn/ungdomar med utagerande problematik, som har svårigheter i skolan och i samvaron med andra barn och vars föräldrar inte klarar av situationen.
Ensamkommande flyktingbarn. En ökande grupp i vårt land, ofta med ett dubbelt utanförskap, som kanske mer än några andra har behov av att snabbt komma till en trygg, varm och inkluderande miljö. Vi har rekryterat ny kompetens in i våra led och
vågar därför säga att vi även är ett mycket gott alternativ till denna målgrupp.
Är ni intresserade och vill veta mer?
Kontakta:
Björn Johansson – Placeringsfrågor
0702-623 214
[email protected]
www.stodochresurs.se
Mats Söderström – Familjehemsansvarig
0732- 626 200
[email protected]
www.stodochresurs.se