Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Snabbval

BLBd
Blandningsbox för tvåkanalssystem
Snabbfakta
►► Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla
►► Finns i sju storlekar
FLÖDESOMRÅDE
BLB
l/s
1,0 m/s
5,0 m/s
BLB
►► Inspektionsglas för enkel funktionskontroll
Snabbval
7,0 m/s
►► Levereras med elektriskt ställdon som standard
100
8
39
55
►► Inspektionsglas finns på båda sidorna, för enkel funktionskontroll
125
12
61
86
160
20
100
140
200
31
157
220
250
49
245
340
315
78
390
545
400
125
630
880
1
BLB
Teknisk beskrivning
Utförande
• BLB är en blandningsbox för blandning av varm och kall
luft i tvåkanalssystem.
Funktion
• I blandningsdelen blandas varm och kall luft. Mängdförhållandet varm/kall luft regleras med ett spjäll i
blandningsdelen, se figur 1.
• Spjällets position ställs in med motorn (ST) efter impulser från reglercentral (RC1 och rumsgivaren GT1) eller
från rumsregulator RTC.
• Styrningen sker med elektronisk regulator eller lägesgivare med styrsystem 2-10 V eller 0-10 V (DC), se
diagram för spjällposition i förhållande till inspänning.
• För att balansera ut den skillnad i luftflöde som uppstår
när varm och kall luft blandas är det lämpligt att placera
ett CAV/konstantflödesspjäll (REACT) eller ett DCV-spjäll
för behovsstyrt luftflöde efter BLB, se figur 1.
• Vid behov kan ljuddämpare installeras efter CAV/DCVspjället.
Motoralternativ
• Blandningsboxen levereras som standard med elektrisk
motor avsedd för elektriska reglersystem.
Elektrisk motor
• Motorn sitter som standard monterad på kalluftssidan
och är vid 0 V stängd mot kalluftskanalen.
• Blandningsboxren är som standard utrustad med Belimomotor NM24A-MF.
• Vid beställning måste man ange det arbetsområde som
styrspänningen ska vara inställd för, 0-10 V (BLB-0)
alternativt 2-10 V (BLB-1).
• För rumstermostat RTC skall inställningen vara 0-10V.
Skötsel
• Blandningsboxen kräver kontroll och service, se mer
utförliga instruktioner i MIS-anvisningen (MontageInjustering-Skötsel). MIS-anvisning finns att ladda ner
från www.swegon.se
• Vid behov av kanalrengöring bör en renslucka projekteras i blandningsboxens närhet..
Miljö
Byggvarudeklaration finns på www.swegon.se.
Material och ytbehandling
• Boxen är tillverkad i galvaniserad stålplåt.
• Spjället i blandningsboxen har tätning av filterduk.
• Anslutningsstosarna är försedda med gummitätningar.
Tillbehör
RTC:
• Rumsregulator för användning med elektriskt ställdon i BLB.
• Produkten är förberedd för blandning med neutralzon
på en utgång, vilket är lämpligt vid styrning av blandningsboxen.
• Se separat produktblad för närmare information om
produkten.
RTC
BLB
REACT
Figur 1. Funktionsbeskrivning av BLB för elektriskt reglersystem i
kombination med REACT och RTC.
2
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
20150302www.swegon.com
BLB
Styrsignaler elektriskt ställdon
• Nedanstående diagram visar blandningspjällets läge i
förhållande till styrsignalen för elektriskt ställdon.
• 100% är full kyla. 0% är full värme.
• För bästa reglering skall rumstermostaten vara inställd för
blandningsboxstyrning, d.vs. ha sitt neutralläge vid 5V.
• På RTC väljs denna funktion med hjälp av handterminal
LUNA T-CU.  Se injusteringsanvisningen för RTC.
Dimensionering
Ljudeffektnivå
Diagrammen för de olika storlekarna visar den totala
genererade ljudeffekten (LWtotdB), som funktion av luftflöde och tryckfall över spjället. Genom att korrigera LWtot
med korrektionsfaktoreran från tabell 1 erhålls ljudeffektnivåerna för respektive oktavband (LW = LWtot + KOK).
Ljuddata
Ljudeffektnivå LW (dB)
Tabell – Korrektionsfaktor, Kok
Storlek
Mittfrekvens (oktavband) Hz
63 125 250 500 1000
2000
4000
8000
100
0
-5
-7
-14
-25
-33
-36
-39
125
0
-4
-7
-14
-24
-30
-34
-36
160
0
-4
-6
-13
-23
-29
-33
-34
200
0
-4
-7
-15
-22
-27
-31
-32
250
0
-4
-10
-16
-22
-27
-32
-32
315
0
-4
-10
-16
-22
-27
-32
-32
400
0
-4
-10
-15
-22
-26
-31
-32
Tol. ±
2
2
2
2
2
2
2
2
Kopplingsschema
• Styrsignal från rumstermostat kopplas på ingång Y
(sladd märkt 3).
• Utgång U är en ärvärdessignal.
• Dimensionerande effektförbrukning: 5 VA, gäller BLB
motor och RTC.
BLB
Figur 2.Kopplingsschema, elektrisk motor, Belimo NM24A-MF.
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
20150302
www.swegon.com
3
BLB
Dimensioneringsdiagram
BLB 200
Luftflöde – Tryckfall – Ljudnivå
• Diagrammen skall ej användas för injustering.
• Diagrammen visar tryck och flödeslinjer vid olika
spjällvinklar, 50% är neutralläget och 100% öppet mot
varm eller kall kanal.
0% %
%
10 75 50
ps Pa
200
LWtot70 dB
65
100
60
50
40
55
30
50
20
10
5
100
300
400
0%
10
0-
ps Pa
200
500
400
500 l/s
2000 m3/h
1000
200
65
LWtot70 dB
65
100
60
60
50
40
30
0% %
%
1 0 75 50
ps Pa
LWtot70 dB
100
50
40
55
55
30
50
20
50
10
10
5
20
30
40
50
100
100
200
300
l/s
200
5
100
400
200
400
3
500 m /h
300
500
10
ps Pa
200
0% 0%
5
1000
l/s
2000
1000
3
m /h
0% % 0%
5
10 75
200
LWtot70 dB
65
100
100
65
60
50
40
30
60
50
40
55
50
20
10
10
40
55
50
30
20
50
100
200
300
200
400
l/s
300
5
200
300
3
500
400
500
1000
m /h
BLB 160
1000
2000
3000
4000
l/s
2000
3
5000 m /h
BLB 400
%
0% %
1 0 7 5 50
ps Pa
200
LWtot70 dB
65
100
100
60
50
40
50
30
20
10
10
100
300
55
50
30
20
5
50
65
60
55
50
40
0% % 0%
5
1 0 75
ps Pa
200
LWtot70 dB
200
500
ps Pa
LWtot70 dB
5
30
400
BLB 315
BLB 125
4
300
BLB 250
BLB 100
20
200
400
200
500
300
1000 m3/h
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
400 l/s 500
5
300
1000
400
500
2000
1000
3000
4000
2000
l/s
5000 m3/h
20150302www.swegon.com
BLB
Mått och vikt
Storlek
Specifikation
Vikt
(kg)
Produkt
V
79
60 30
4,9
Version
94
60 30
5,5
Motorinställning för
elektriskt reglersystem:
0 = Motor 0-10 V
1 = Motor 2-10 V
Mått (mm)
A
B
C1
ød
D
E
100
210 260 139
99
198
125
210
124
232
310
139
F
160
210 385 139
159
284
115
60 30
7,0
200
250 450 139
199
338
136
60 30
8,4
250
300 550 139
249
406
161
60 30
11,3
315
365 660 271
314
498
194
60 30
18,0
400
450 830 271
399
612
239
60 30
25,0
Blandningsbox
BLB
d
-a
-bbb
Dimension:
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400
Tillbehör
Rumstermostat 0-10V
RTC
Levereras standardinställd för kylfunktion och behöver ställas
om för blandningsfunktion med handenheten, se injusteringsanvisning för RTC.
Beskrivningstext
Exempel på beskrivningstext enligt VVS AMA.
Swegons blandningsbox, typ BLB, med följande funktioner:
Figur 4. Mått, BLB.
• Konstant tryckfall oberoende av blandningsläge
• Inspektionsglas
• Fabriksmonterad motor för 0-10 V DC styrning
Tillbehör
Rumstermostat
Storlek:
RTC
BLBd a - bbb
xx st
BLB
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
20150302
www.swegon.com
5