Sidhuvud enligt mall - Landstinget Dalarna

Våld i nära relation, omhändertagande av personer som utsatts för
Innehållsförteckning
Bakgrund
Syfte
Omfattning
Berör
Kvalitetsindikatorer
Komplikationer
handläggning
På mottagning
Dokumentation
Flödesschema
Behandling
Remissindikationer
Rättsintyg
Sammanfattning
Journalmall Take Care
Bilagor
1. Exempel på frågor om våld
2. Checklista våld i nära relation
3. Flödesschema, för omhändertagande av våldsutsatta patienter
Komplikationer
Sena effekter vid våld i nära relationer kan vara ex:




Kronisk smärta och psykosomatiska symptom
Psykiska symptom, ångest, depression, ätstörning, missbruk
Posttraumatiskt stressyndrom
Sexuell dysfunktion
Handläggning
Primärvården har ansvar för att identifiera våldsutsatta personer/patienter som söker med
akuta skador men också att vara uppmärksam på patienter med kroniska, svårbehandlade
symptom, framförallt kvinnor.
På mottagning
Om patienten söker på grund av:




akuta skador där våld inte kan uteslutas och uppgiven orsak inte stämmer med skadans
utseende
söker upprepade ggr för diffusa åkommor
väntat länge med att söka vård
överbeskyddande, kontrollerande partner
ska en direkt fråga ställas: har din partner eller någon annan närstående gjort dig illa
eller hotat dig någon gång?
Ett gott bemötande är viktigt
 undvik väntetider
 ge möjlighet att tala i enrum
 använd auktoriserad tolk vid behov
 framhåll att frågor om våld är rutin
 säll raka frågor om våld förekommit
 förmedla att hjälp finns
 undvik egna värderingar
Ta utförlig anamnes. Använd genushanden.
Bedöm graden av psykiska och fysiska skador.
Finns det barn som befaras fara illa?
Noggrann läkarundersökning av hela kroppen.
Dokumentation







alla skador ska dokumenteras
typ av skada, ex blåmärke
skadans storlek, form, färg
använd kroppsmall för att ange lokalisation
fotografera
psykisk status
om barn finns (under term barnperspektivet)
Flödesschema
Åter till innehållsförteckningen
Behandling
Den som utsatts för våld ska erbjudas kuratorskontakt nästkommande vardag. Kuratorn ska
informeras samt ringa upp patienten. Dessutom ska visitkort på kuratorn lämnas ut. Lokala
rutiner för hur kontakten ska ske ska finnas.
Motivera till polisanmälan och erbjud stöd. Vid tveksamhet kan polis/åklagare rådfrågas.
Enklast är att kontakta vakthavande befäl via telefonnummer 11414 och tala om varifrån du
ringer, så kopplas Du rätt.
Kommun har skyldighet att bistå våldsutsatta.
Finns barn i miljön ska dessa uppmärksammas- se BBIC. Observera
anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen.
Efter akut omhändertagande ansvarar kuratorsenhet/samtalsterapeut alt psykiatrisk
öppenvårdsmottagning för psykosocial behandling innefattande kristerapi, motiverande och
stödjade samtal.
Remissindikation
Sexuella övergrepp kvinnor och flickor i puberteten omhändertas via akutmottagning i Falun
och Mora av Kvinnosjukvården.
Män > 18 år via akutmottagning Falun och Mora av kirurgjour
Pojkar < 18 år och flickor före pubertet via akutmottagningen Falun av Barn och
ungdomsmedicin.
Övrigt beroende på omfattning av skador.
Rättsintyg
Polis kan begära rättsmedicinsk undersökning som då utförs av rättsläkare som även
utfärdar rättsintyg.
Ofta skrivs rättsintyg av rättsläkare utifrån journalanteckningar.
Sammanfattning
Se flöde
Journalmall Take Care
Term Traumatisk händelse, välj relevant val.
Term Barnperspektivet, välj relevant val
Referens
Landstinget Dalarna (2013). Vårdprogram vid omhändertagande av patienter utsatta för
våld i nära relation.
Landstinget Dalarna (2012). För anmälan om ett barn 0-18 som far illa eller misstänks fara
illa
Landstinget Dalarna (2013). Anmälningsplikt (barn som far illa).
Nationellt centrum för kvinnofrid (2013). Kunskapsbanken.
Sveriges Kommuner och Landsting (2010). Jämt sjukskriven.
Sveriges Kommuner och Landsting (2010). Jämställda sjukskrivningar. Arbetsbok för
kvalitetssäkrad sjukskrivningsprocess
Telefonkort till kvinnofridslinjen på andra språk
Beställ material från kvinnofridslinjen
Åter till innehållsförteckningen
Bilaga 1
Exempel på frågor om våld
Har du någon gång blivit utsatt för att någon slagit dig, knuffat dig, bankat ditt huvud i
väggen eller golvet, tagit struptag på dig eller på något annat sätt försökt skada dig?
Har någon hotat att slå dig eller göra andra saker med dig så att du har blivit rädd?
Brukar någon skrika åt dig, säga nedsättande saker till dig eller kontrollera vad du gör eller
på annat sätt utnyttja dig?
Har någon tvingat dig till sexuella handlingar mot din vilja eller tvingat dig att bli vittne till
sexuella handlingar mot din vilja?
Har du varit utsatt för penetrerande sex mot din vilja?
Är du rädd för någon i din närhet?
Åter till innehållsförteckningen
Bilaga 2
Ur Jämställda sjukskrivningar. Arbetsbok för kvalitetssäkrad sjukskrivningsprocess
Åter till innehållsförteckningen
Bilaga 2 till vårdproram
MALL
Landsting et
DALARNA
Rutin för omhändertagande av vålds utsatta patienter inom .... , verksamhetens namn
Våld i nära relationer är ett vanligt samhällsfenomen som kan ge halsokonsekvenser.
Därför bör vi inom halso- och sj ukvården fråga alla patienter om vå ld. Grunden för ett bra
bemötande är aU fråga , lyssna och tro på den utsattes berättelse ,
Bästa sättet att få reda på om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld föreligger är att ställa en direkt
fråga. En direkt fråga är:
"Har din partner ell er någon ann an närst åe nd e gjort dig illa eller hotat dig någon gång" ?
Föreligger våld ?
NEJ
JA
Kvarstår misstanke?
• Ta hand om patienten så fort som möjl igt.
• Tala alltid med patienten i enrum.
• Använd a uktoriserad tolk vid behov.
• Ta utförlig anamnes, gör noggrann hel kroppsundersökning ,
Se landstingets vårdprogram "Om handertagande av patienter
utsatta för våld i nara relation".
• Om behov av vård eller behandling föreligger så ska den ges
vid den enhet som ar relevant för skadan.
JA
n
NEJ
Lamna telefonkort till
kvinnofridslinjen
020·505050
alternativt
Rutinen är att hänvisa Ratia nten till kurator
PATIENTEN TACKAR JA
PATIENTEN TACKAR NEJ
Ta kontakt med
Ta kontakt mad
Det ar viktigt att skydda patientens integ ritet och identitet.
Varna sekretessen och lämna inte ut uppgifter till obehöriga.
2012.{)1 · 17ISW