Tillfälligt boende för flyktingar

Försäkring
Tillfälligt boende
för flyktingar
Enorma mängder människor är på flykt i världen och många söker sig till Sverige i hopp om att finna en tryggare tillvaro. Detta
skapar ett akut behov av boende för flyktingar vilket innebär att
byggnader och lokaler som ägs av Svenska kyrkan kan komma
att användas på andra sätt än vad de är avsedda för. Samtidigt
har ett stort antal boenden utsatts för brandattentat och anlagda
bränder.
Det här gäller för er som vill
öppna flyktingboende
Med anledning av detta har Kyrkans Försäkring samlat information om vad vi inom Svenska kyrkan behöver tänka på. Denna information vänder sig till församlingar som öppnar ett boende för
nyanlända eller arrangerar tillfälligt boende för utsatta människor.
Kontakta kommunen
Informationen är övergripande. Det är ni som äger eller driver en
anläggning för flyktingar som ansvarar för byggnadens brandskydd. Ytterligare råd och anvisningar kan fås via den lokala räddningstjänsten samt följande länkar:
Om byggnaden är avsedd för ett annat
ändamål än boende, krävs ett bygglov. Det
gäller även om du inte kommer ändra något
i byggnaden eller bara använder en del av
byggnaden på ett nytt vis.
www.brandskyddsforeningen.se/pa-arbetet/asylboenden
www.boverket.se/PBL-kunskapsbanken/flyktingsituationen-2015
Bedriver ni redan likartad verksamhet i byggnaden, till exempel hotell, vandrarhem eller
kursgård som redan har bygglov, behöver
man normalt inte söka nytt bygglov.
Dokumentationen krävs i samband med
bygglovsansökan/anmälan men kan även
vara nödvändig i andra sammanhang, såsom
upprättande av ett anpassat systematiskt
brandskyddsarbete, etc.
Meddela räddningstjänsten
Anmäl till Kyrkans
Försäkring AB
För räddningstjänsten är det av stort intresse
att känna till de tillfälliga boenden som finns
och som planeras.
I samband med att en byggnad tas i anspråk
för andra ändamål än den normalt används
för ändras verksamheten och förutsättningarna ur ett försäkringsperspektiv, vilket
påverkar riskbilden som ligger till grund för
gällande försäkring.
Börja med att kontakta kommunens byggnadsnämnd för att få klarhet i om du behöver bygglov eller inte.
Detta för att räddningstjänsten ska ha möjlighet att säkerställa att rätt resurser larmas i
ett tidigt skede av en eventuell brand.
Räddningstjänsten önskar därför att bli
informerade om adress och den lokal där
boendet bedrivs, hur många boende som
kan vistas där samt hur länge boendet kan
förväntas pågå.
Brandskyddet - Ta hjälp
av t ex brandkonsult
Kraven i lagstiftningen ska vara uppfyllda
oavsett om du behöver söka bygglov eller
inte.
Ofta behövs hjälp av en brandkonsult för att
beskriva byggnadens brandskydd och eventuella kompletterande åtgärder.
Det är viktigt att Kyrkans Försäkring eller
det fall ni har försäkringsförmedlare, kontaktas inför det tänkta boendet. Detta för
att säkerställa att försäkringen gäller fullt
ut utan risk för nedsättning av ersättning i
händelse av en skada.
Försäkring, säkerhet, risker
och skadeförebyggande
åtgärder
När många människor bor på samma yta är det viktigt att
verksamheten har tydliga regler och rutiner.
Det är den som driver boendet som är ytterst ansvarig
för att en verksamhet bedrivs under säkra förhållanden och i enlighet med gällande lagstiftning.
ges handledning i hur de ska bedriva ett bra systematiskt brandskyddsarbete och agera i händelse
av brand.
Ett organiserat brandskydd kan rädda liv och skydda
en fastighet från totalskada i händelse av en brand.
Personalen på boendet måste ha rätt utbildning och
I boenden för flyktingar finns ofta människor
från många olika länder, som pratar olika språk
och som har skiftande erfarenhet av ett brandsäkert förhållningssätt. Då är det viktigt att det
finns information för de boende på deras språk.
Regler och rutiner
Dessa rutiner och regler bör finnas dokumenterade och spridda till berörda (både de boende
och berörd personal inom kyrkan):
•
•
•
•
•
•
Rutiner vid brand
Rutiner vid utrymningslarm
Regler för matlagning, kaffekokning och liknande
Regler för rökning
Regler kring levande ljus/öppen eld
Regler kring hantering av elektriska apparater, skarvsladdar, etc
Då anlagd brand för närvarande är ett särskilt stort hot för denna typ av verksamhet, bör
även följande regler och rutiner finnas:
•
•
•
•
•
•
•
Rutiner för städning och tömning av papperskorgar
Rutiner för återställning efter skadegörelse
Rutiner för beskärning av träd och buskar i anslutning till byggnader
Rutiner för lagring av brännbart material (både utomhus och inomhus)
Rutiner för belysning av områden i anslutning till byggnader
Regler för nyckelhantering
Regler för skyddsavstånd mellan byggnad och soptunnor, containrar, förråd med mera
(minst 6 meters skyddsavstånd)
Hur gäller försäkringen?
Att bedriva boende för flyktingar ser vi inte som en ordinarie verksamhet för Svenska kyrkan och därmed
inget som den ordinarie försäkringen är anpassad för. Vi exkluderar därmed verksamheten ”flyktingboende” i den ordinarie kyrkoförsäkringen. Vi kan dock omfatta verksamheten med ett anpassat skydd.
För att byggnad som upplåts för flyktingboende ska omfattas
krävs att nedanstående skall vara uppfyllt:
• Gällande myndighetskrav utifrån verksamhet och boendeform skall följas
• Bemanning dygnet runt av personal som har adekvat och relevant utbildning för den rådande riskbilden.
• Rutiner och regler enligt ”Regler och rutiner” skall finnas och efterlevas.
• Rökförbud inom byggnader och i dess närhet (anvisad plats för rökning skall vara minst
10 meter från byggnad).
• Räddningstjänst skall vara meddelad.
• Boendet skall vara anmält till Kyrkans Försäkring AB.
• Kyrkans Försäkring AB ska ha bekräftat försäkringsskyddet och utfärdat försäkringsbevis.
Vad omfattas av försäkringen?
Byggnad försäkras mot brand, vatten och inbrott enligt vårt ordinarie villkor, däremot tas följande moment
bort från det ordinarie försäkringsskyddet för aktuell byggnad.
• Allriskförsäkring
• Avbrottsförsäkring
• Extrakostnadsförsäkring
• Olycksfallsförsäkring gäller ej för kategorin boende
Förstarisk försäkrade byggnader (kyrkor byggda före 1946 eller byggnader med högt kulturhistoriskt/ekonomiskt värde) accepteras inte som flyktingboende.
Självrisk
Med tanke på att framförallt brandrisken utifrån alla de anlagda bränder som inträffat är betydande lägger
vi ett ytterligare motiv till att förebygga skadehändelser genom att ta ut en högre självrisk vid skada. Självrisken anpassas dock till försäkringstagaren och organisationen varför den inte förutom i undantagsfall ska
vara högre än fem basbelopp.
Premie
Vi bedömer att vi inte kan ta ut premie för den faktiska riskökningen men att framförallt premien för
brand och vatten kommer att öka vilket är den del av den totala premien som utgör huvuddelen. I de simuleringar vi gjort innebär det i de flesta fall en fördubbling av premien för respektive byggnad.
I diskussionen om tillfälliga lokaler finns utifrån kravet på brandskydd primärt två olika
fall som styr vilken lagstiftning som skall beaktas samt hur denna skall tillämpas.
Boende under minst ett antal månader
Boendet skall endast ses som en tillfällig lösning som har uppstått som en konsekvens av den
stora flyktingströmmen som just nu råder, men det kan förväntas vara kvar under minst ett antal
månader.
Detta anses vara ett bygglovsärende men utgöra ett tillfälligt bygglov.
Möjlighet finns att tillfälligt anpassa en befintlig byggnad till ett förändrat användningsområde.
Lagen möjliggör också att samtliga kravställningar enligt Plan och Bygglagen inte behöver vara
tillgodosedda. Detta innebär i sak ofta att byggnadsnämnden accepterar avvikelser från gällande
detaljplan utifrån att de anses tillfälliga.
För att bibehålla en snabb process (ej genomföra omfattande byggnadstekniska åtgärder) i de
fall avvikelser föreligger och ändå skapa en acceptabel säkerhetssituation blir det då nödvändigt
att diskutera organisatoriska åtgärder med räddningstjänsten utifrån LSO, Lagen om Skydd mot
Olyckor och begreppet skäligt brandskydd.
Här skall det förtydligas att det inte går att motverka avsaknaden av allt byggnadstekniskt brandskydd med enbart organisatoriska åtgärder.
Boende under ett fåtal veckor
Huvudprinciper för brandskyddet
i Svenska kyrkans tillfälliga boende
När det kommer till den skyddsnivå som eftersträvas är det rimligt att utgå från verksamhetsklass 4,
Vk 4 alternativt verksamhetsklass 3b, Vk 3B enligt Boverkets byggregler, BBR. Nedan anges några huvudprinciper (ej fullständiga). Om de boende har vårdbehov krävs särskilda åtgärder vilket inte tas upp i denna
vägledning.
Vk 3b ska användas för längre boendeperioder där de boende har möjlighet att sätta sig själva i säkerhet.
De boende ska då kunna bo med separata hyreskontrakt men delar gemensamhetsutrymmen. De kan dock
inte välja vilka som bor i de andra ”lägenheterna.
Vk 4 syftar till kortare boendeperioder och för t.ex. hotell/vandrarhem-liknande boenden. De boende förväntas inte ha god lokalkännedom men förväntas kunna utrymma själva och det måste finnas god överblickbarhet och gemensamhet i ett rum/sovsal. Här definieras alltså inte hur många som bor i varje rum
men underförstått är att de personerna som bor i ett rum har någon form av samhörighet. Varje rum skall
vara avskilt i klass EI 60.
Vk 3B - Exempel på utformning
Vk 4 - Exempel på utformning
Grupp av boenderum (gemensamhetsboende)
skiljs av i EI 60. Varje grupp får max innehålla
rum för 6 pers.
Respektive bostad, korridor och trapphus skiljs
av i EI 60.
Boenderummen skiljs av i EI 30 (vid sprinkler
behöver boenderummen inte skiljas av). Dörrstängare behövs inte på dörrar till boenderum.
Springa under dörr för överluft tillåts.
Utförandet på ett sådant boende samt dess placering bör i samtliga fall tas i samråd med räddningstjänsten.
Korridor och trapphus utrustas med nödbelysning.
Vägledande markering installeras i anslutning
till dörrar för utrymning inom korridor.
Gemensamhetsutrymme som måste passeras
för att nå utrymningsväg utrustas med nödbelysning.
Boenderum utrustas med utrymningsplan
Boenderum
Boendet skall endast ses som en tillfällig lösning på en akut situation och kan endast förväntas
användas under ett fåtal veckor.
Här anses att det inte nödvändigtvis utgör ett ärende hos byggnadsnämnden utan att endast LSO,
Lagen om Skydd mot Olyckor är styrande. Skäligt brandskydd skall då säkerställas och detta kan
vara som en kombination av organisatoriska samt byggnadstekniska åtgärder.
Rummen, korridor och trapphus utrustas med
brand- och utrymningslarm.
Rummen utrustas med brand- och utrymningslarm.
Boenderum
Angränsande
verksamhet
Balkong
Olika typer av
tillfälligt boende
Angränsande
verksamhet
Angränsande
verksamhet
Gemensamhetsrum
Pentry
Boenderum
Brandcellsgräns EI 60
Brandcellsgräns EI 30
Boenderum
Brandcellsgräns EI 60
Försäkring
Tryggt och enkelt
med marknadens mest kompletta villkor
till lägsta möjliga kostnad.
Kyrkans Försäkring är Svenska kyrkans eget försäkringsbolag.
Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar.
010-160 71 00
[email protected]
www.kyrkansforsakring.se