Var rädd om naturen!

Välkommen till Hagebyhöga
Hagebyhöga är en riktig pärla
med Östergötlands förnämsta
orkidéflora, sällsynta snäckor
och en kvarleva från istiden.
Här är det lätt att vandra och
uppleva den speciella naturen.
Gulyxne
Liparis loeselii
Bästa tiden att njuta av orkidéprakten
är runt midsommar, då blomningen är
som rikast.
Ängsnycklar
Dactylorhiza
incarnata
Smalgrynsnäcka
(Vertigo angustior)
Bartsia alpina
Här är du
Parkering
Reservatsgräns
Öppet kalkkärr
Spång
Trädklädd betesmark
Stängsel
F.d. åkermark
Bilväg
Brukad åker
I de kalkrika kärren lever också flera intressanta och
sällsynta invånare som smalgrynsnäcka, kalkkärrsgrynsnäcka och otandad grynsnäcka. Dessa snäckor
är mycket små, bara några millimeter i storlek.
§
In addition to the general regulations
that apply with visits to natural areas,
in this nature reserve it is prohibited to:
l set up tents, caravans or motor homes;
l break off twigs and branches, cut down or in any
other way damage dead or living trees and shrubs;
§
l pick or dig up plants or parts of plants, mosses,
Var rädd om naturen!
För allas trivsel och för värdena i naturreservatet är det viktigt att alla besökare
visar hänsyn. Utöver generella regler vid
vistelse i skog och mark är det i reservatet
förbjudet att:
l tälta eller ställa upp husvagn/husbil;
l bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada
levande eller döda träd och buskar;
l plocka hela eller delar av växter, mossor, lavar
eller svampar med undantag för bär och matsvamp;
l samla ryggradslösa djur annat än genom
håvning/direktplockning och därvid ta
enstaka exemplar för artbestämning;
l förstöra eller skada fast naturföremål eller
ytbildning genom att borra, spränga, gräva,
rista, hacka eller måla;
l göra upp eld.
Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
l anordna tävlingar/bedriva lägerverksamhet;
l utföra sådan vetenskaplig undersökning eller
enstaka studie som kan leda till skada eller
annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet.
Fakta Hagebyhöga
Kommun: Vadstena
Skyddat år: 1981, utvidgat 2008
Areal: 28,3 ha
Markägare: Naturvårdsverket, privat
Förvaltare: Länsstyrelsen
i Östergötlands län
Mer information: tel 013-19 60 00
www.lansstyrelsen.se/ostergotland
lichens or fungi, except for berries and edible
mushrooms;
l collect invertebrate animals, except for individual
specimens taken with a bag net or by hand for the
purpose of determining species;
l destroy or damage permanent natural objects or
surface features by drilling, blasting, digging,
carving, chopping or painting;
l make fires.
Permission of the County Administrative Board
is required to:
l organize competitions or operate camps;
l conduct scientific research that may result in damage
or other negative effect on plant or animal life.
MODERATHO, APRIL 2013
Teckenförklaring
Hagebyhöga is a gem of a nature
reserve, with the finest orchid flora in
Östergötland County. It is easy to
stroll about the reserve and discover
its special nature. A board-walk leads
from the parking area into the reserve
and through a large, lime-rich fen.
It is an area of great biodiversity, with
many plant species that benefit from
the lime and from grazing of the damp
ground. Many interesting species of
whorl snail live here as well.
• TRYCK :
300 m
Welcome to
Hagebyhöga
Svarthö
ILLUSTRATIONER : JONAS LUNDIN
Det finns också gott om andra intressanta växter i reservatet som gräsull
med stora vita ”bomullstussar” och
darrgräset med sina hjärtformade
småax. Under våren blommar mängder
av den blekvioletta majvivan.
Svarthöet är en sällsynt kvarleva
från istiden, som har lyckats klara sig
så här långt söderut även sedan klimatet
blivit varmare. Annars får du bege dig
till fjällvärlden för att hitta den.
Större delen av området är vått och fuktigt. Från
flera källor tränger det kalkrika vattnet fram, en del
med så kallad kalktuffbildning. Det är den kalkavlagring som bildas under en lång tidsperiod i källor
med starkt kalkhaltigt vatten. Kalken kapslar in växter och djur och blir med tiden ett värdefullt dokument över klimatets, växters och djurs utveckling
efter istiden.
N
0
kor, den fuktiga marken och
kalk är de viktigaste förutsättningarna för den artrika
blomsterprakten i Hagebyhöga.
•
mot
Vadstena
Blomsterprakt. Betande
PRODUKTION : JG MEDIA 21
Från parkeringsplatsen leder en spång in i
reservatet och genom en stor kalkpåverkad
kärrmark. Det är en mycket artrik miljö
med växter som gynnas av kalken i den
fuktiga marken.
Många orkidéer trivs här som ängsnycklar, flugblomster, kärrknipprot och
det honungsdoftande honungsblomstret. Gulyxnen är en
mot
Motala
raritet, som inte påträffats
på någon annan plats
50
i Östergötland.