Remissvar lokal kulturplan.

Ideell kultur i Salas remissvar på den 14/8 2013
föreslagna lokala kulturplanen
Övergripande synpunkter
Ideell kultur i Sala tycker att det är mycket bra att en kulturplan arbetas fram. Vi har läst förslaget
som är ute på remiss, och har några funderingar.
Vi förutsätter att den lokala kulturplanen är ett dokument som efter att det tagits i fullmäktige ska
följas av arbetet med en handlingsplan.
Vi föreslår att den lokala kulturplanen ska synkroniseras med de tidsramar som gäller för den
regionala kulturplanen, dvs. Västmanlands län nuvarande plan som verkar under perioden 20122014. Därför bör Sala kommun ta fram en ny kulturplan under 2014, för perioden 2015-2017.
Vi föreslår att det fortsatta arbetet med lokal kulturplan ska utarbetas av en arbetsgrupp och inte
som ensamarbete av en tjänsteperson.
Vi föreslår att den väldigt ambitiösa och omfattande planen komprimeras för att göra den mer
begriplig och möjlig att genomföra samt att de tidsintervaller som anges plockas bort och kan
återkomma i handlingsplanen.
Vi föreslår att planen tydligare skiljer på kommunens eget kulturarbete samt kommunens stödjande
arbete mot det övriga kulturlivet. När det gäller kommunens arbete för att stödja civilsamhällets
kulturverksamheter samt fria kulturskapare, så är det alltid stödjande, främjande, att hjälpa för att
möjliggöra eller att lyfta fram, synligöra. Kommunens arbete kan aldrig vara att utveckla detta.
Kommunen kan enbart utveckla det egna arbetet.
Lokala kulturplanens upplägg
Syfte
SAKNAS: Syfte med kulturplanen
Syftet med den kulturpolitiska planen bör vara att beskriva och visa den politiska viljeinriktningen för
kulturen.
Grunden för kulturpolitiken är kulturens egenvärde.
1
Utgångspunkt
”Enligt Kommunstyrelsens beslut §292 vid sammanträde 16 oktober 2012 fick
kulturutskottet i uppdrag att en lokal kulturplan ska tas fram i nära samverkan
med det lokala kulturlivet. Kulturplanen ska innehålla nulägesbeskrivning, vision
och strategi för hur Salas kulturliv kan utvecklas fram till 2024 och hur den lokala
planen kan kopplas till Sala kommuns övergripande vision samt den regionala
kulturplanen. Förslag till lokal kulturplan, som fastställs av kommunfullmäktige,
redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2013.”
SAKNAS: Nothänvisning till beslut §292 KU 16 oktober 2012.
Nulägesbeskrivning
Nationella kulturpolitiska mål
Den kommunala kulturplanen utgår från de nationella kulturpolitiska målen. De nationella
kulturpolitiska målen är:
”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.
Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla
samhällets utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor,
främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom kulturområdet,
särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.”
SAKNAS: Nothänvisning till de nationella kulturpolitiska målen. Finns på
www.regeringen.se/sb/d1897
Regionala kulturpolitiska mål
Enligt kommunstyrelsens beslut §292 från 16 oktober 2012. ”Den kommunala kulturplanen ska
kopplas till den regionala kulturplanen.”
SAKNAS: Information om att de regionala planerna följer riktlinjer som kulturrådet tagit fram och att
de regionala planerna bland annat ska presentera hur länets invånare ska få god tillgång till kultur
inom sju specifika områden.
SAKNAS: Nothänvisning regional kulturplan
2
Nulägesbeskrivning Sala kommun
I en plan som ska leda till utveckling är det bra om nulägesbeskrivningen presenterar Sala kommuns
arbete med kulturen som den är nu, vilka kulturaktörer som kommunen arbetar med samt vilken
organisation kommunen har för tillfället i samband med kultur.
SAKNAS: En nulägesbeskrivning av Sala kommuns kulturaktörer och deras värde för Sala kommun.
I kapitel 1.5.1.1 står det ”Sala kommun har ett starkt förankrat kulturliv med kulturskapare som är
kreativa på många olika sätt.” Sen finns det även insprängt i avsnitten som berör
verksamhetsområden. Detta blir spretigt och otydligt. Ideell kultur i Sala föreslår att det bör stå att
det ideella kulturlivet samt de fria kulturskaparna står för en stor del av kulturlivet inom Sala
kommun och att detta spelar en viktig roll. Att kommunens kulturverksamhet är bibliotek,
kulturskola och egna arrangemang där kommunen strävar efter god kvalitet.
SAKNAS: Sala kommuns organisation för arbete med kultur
Sala kommuns vision
I förslaget till lokal kulturplan står det att ”den lokala kulturplanens strategiska inriktning är skapad
från Sala kommuns övergripande vision samt utformad ur den regionala kulturplanen.”
SAKNAS: Formulering över Sala kommuns övergripande vision.
SAKNAS: Nothänvisning till Sala kommuns vision
Vision
Enligt kommunstyrelsens beslut §292 från 16 oktober 2012 …. ”Kulturplanen ska innehålla
nulägesbeskrivning, vision och strategi för hur Salas kulturliv kan utvecklas…” . ”…och hur den lokala
planen kan kopplas till Sala kommuns övergripande vision…”
Även om Sala kommuns övergripande vision inte presenteras i kulturplanen så vet vi att den bla
handlar om tillväxt. Men som framgår av kommunstyrelsens beslut så förväntas kulturplanen även
innehålla en vision för kulturlivet i Sala.
SAKNAS: Vision
3
Ideell kultur i Sala har en egen vision.
Insikten i samhället över kulturens stora betydelse har gett resultat. Kultur räknas som
en viktig tillväxtfaktor. Av den anledningen vill Sala kommun arbeta strategiskt med
kulturella resurser. I ett beslut i kommunfullmäktige har det beslutats att Sala kommun
ska arbeta med cultural planning. En projektgrupp har tillsatts. Projektgruppens första
arbete var förankring. Det var projektgruppens största arbetet i processen. Alla
kommunens politiker och anställda fick information om processen och även information
om vad som förväntades av dem. Nästa steg var kartläggningen. Hela Sala involverades i
detta. Överallt i varenda bygdegård, på arbetsplatser, i kommunverksamheterna
pratades det om Sala och hur folk såg på Sala. Blanketter fylldes i och de egna
kommentarerna flödade – för alla tycker något när man frågar dem om deras egen
hemort. Vilken bild har ni av samhället? Vilka styrkor och svagheter finns det?
Insamlingen av fakta fortsätter – En inventering av vårat kulturarv görs, en inventering
över fria kulturutövare, den över kulturföreningar uppdateras, en över natur- och
rekreationsområden, en över vad turisterna besöker, en över mötesplatser m.fl. En stor
kartläggning som sen analyseras och värderas. Allt för att ha som underlag i det fortsatta
arbetet samt för att fånga Salas själ! Nu har insikten om Salas stora potential vaknat.
Stoltheten för det vi har växer. Insikten om att vi redan sitter på framgångsfaktorerna.
Kulturen är nu en given del i alla kommunala verksamheters arbete. De kulturella
resurserna har nu betydelse inom de flesta samhällsområden:
Socialt och politiskt, därför att ett utvecklat lokalt kultur- och föreningsliv utgör
grund för social hållbarhet genom att skapa förtroende och tillit mellan människor.
Kultur är också väsentligt för en vital samhällsdebatt, vilket är basen i ett
långsiktigt hållbart, demokratiskt samhälle. Rikt kulturellt utbud och/eller nöjesliv
gör samhället mindre ödsligt på kvällstid och därmed tryggare att vistas i.
Ekonomiskt har kultursektorns betydelse vuxit. De kreativa näringarna sysselsätter
många människor samt uppvisar en högre tillväxttakt än ekonomin i övrigt. I och
med övergången till ett informations- eller kunskapssamhälle ökar kulturens och
kreativitetens betydelse som ”råvara” för de kreativa näringarna och för turism.
Miljömässigt har såväl estetik som konst och kulturhistoria stor betydelse, vid
sidan av de rent ekologiska frågorna som biologisk mångfald, luft och vatten.
Bebyggelsens och platsernas estetiska utformning och historiska arv bidrar starkt
till kommunens identitet. En stark identitet gör en plats intressant och attraktiv –
såväl för invånarna som för besökare och turister.
Även symboliskt har kultur stor betydelse. Kultur används idag medvetet för att
öka attraktiviteten och marknadsföra en plats. Med hjälp av kultur kan
mediebilden av ett samhälle förändras. Kulturella resurser kan - inte minst – skapa
stolthet hos invånarna.
Punkter från handboken Att fånga platsens själ - Handbok om cultural planning
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/kultur/att-fanga-platsens-sjal-handbok-om-cultural-planning.html
4
Mål
I förordet står det ”Målet är ett kulturliv som alla kan och vill delta i.” Detta är ett mycket bra mål.
Senare i texten under kapitel strategisk inriktning, presenteras målområden. Som tolkare av planen
blir detta luddigt. Vad är Sala kommuns mål? Ideell kultur i Sala vill ha tydligare mål som inte är
hopblandade med strategier. Mål handlar oftast om t.ex. livskvalitet, tillväxt, identitet och
attraktionskraft. Ex på mål:
Kulturen ska vara en del av den utveckling som skapar tillväxt för Sala kommun.
UTVECKLA: Mål
Strategi
Eftersom den enda vision som finns är outtalad i planen, och målet för Sala kommuns kulturarbete är
väldigt övergripande, så känns det inte som att en lokal kulturplan presenteras. Planen är nu istället
ett dokument med uppräkning av områden samt verksamheter kopplade till kulturen, som
kommunen vill vara med och påverka. Om det ska gå att arbeta efter planen så måste det tydligt
framkomma vad kommunen kan göra för att nå önskat resultat.
Under rubriken strategi vill ideell kultur i Sala att kommunen presenterar förslag på vad kommunen
kan göra för att nå de kulturpolitiska målen. Här kan vi nu bara presentera exempel på strategier som
vi kan tänka oss, men egentligen är dessa helt beroende på vilka mål kommunen önskar med sina
insatser.
Strategier kan vara att:
Arbeta med kontinuerlig kulturinventering.
Utveckla samverkansmodeller…
Arbeta med tillgänglighet…
Arbeta för mångfald…
Att utifrån aktuell forskning uppmärksamma sambanden mellan kultur och hälsa.
Ge förslag på organisation som är lämplig för att klara kommunens kulturarbete. T.ex.
Kulturkontor med kulturchef och kultursekreterare.
Arbeta med utvärderingar
Öka satsningar på kulturturism
Osv…
Under rubriken strategier är det också viktigt att mätbara målsättningar finns med. Det kan vara att:
Kulturkontoret ordnar x antal allmänna möten/år med Salas kulturutövare/ -arrangörer / aktörer för att följa upp, utvärdera och utveckla kommande handlingsplaner.
Sala kommuns kulturlokaler ska vara tillgänglighetsanpassade ett visst år.
Vi föreslår att de strategiska stegen inte är så områdesdetaljerade. Genom att kultur är något som
hela tiden utvecklas och nya kulturyttringar uppstår så blir det fel att försöka räkna upp all kultur som
5
finns inom en kommun. Resultatet blir att man istället utesluter. Det är bättre att kommunen har mål
hur den ska förhålla sig till kulturlivet.
Vi föreslår att tidsplaner istället arbetas fram i kommande handlingsplaner.
Vilket resultat vi får i vårt arbete med kulturen beror på vilket förhållningssätt vi har.
All kultur har ett egenvärde!
Ideell Kultur i Sala
Sala 2013-09-27
Lars Kvarnström, ordförande
Carina Sjöberg, kassör
Stefan Löfgren, sekreterare
Birgitta Sundberger, ledamot
Mats Nolemo, ledamot
www.ideellkulturisala.se
gm/Birgitta Sundberger
[email protected]
6