Ansökan Bra Kemråd

Ansökan
Fyll i formuläret nedan och bifoga filer
Ansökan och bilagor skickas med e-post till:
För information kontakta:
[email protected]
Anna Persson, Goodpoint, tel: 046 16 03 84
Allmänna uppgifter
Tillverkare/leverantör*
Uppgiftslämnare
Adress
Telefon
E-post*
Produktens varumärke*
VAT nr
(vid utlandsbetalning)
Bedömningsstatus
Välj alternativ från listan
Datum för ansökan
*) Uppgifter markerade med * är obligatoriska
Produktkategori och användningsområde
En produkt kan anmälas i flera kategorier/användningsområden mot extra kostnad, se prislista.
Rengöringsmedel
Djurstallar
Mjölktanksrum, mjölkgrop (väggar, golv och andra ytor)
Mjölkningsanläggning, mjölktank, övrig utrustning
Desinfektionsmedel
Djurstallar
Mjölktanksrum, mjölkgrop (väggar, golv och andra ytor)
Mjölkningsanläggning, mjölktank, övrig utrustning
Juvervårdsprodukter
Desinficerande - efter mjölkning
Rengörande - före mjölkning
Smörjande
Kort beskrivning av produkten
Beskriv kort hur produkten skall användas och viktiga egenskaper, max 200 tecken. Beskrivningen presenteras i
listning av godkända produkter.
Ange t.ex. diskmedels form (pulver/flytande) och typ surt/alkaliskt) eller hur juvervårdsmedel ska appliceras
(spray/dip).
Registrering och säkerhet
Bekräfta/försäkra att följande villkor är uppfyllda.
Produktens råvaror håller en sådan renhet att det inte finns risk att
föroreningar gör produkten miljö- eller hälsofarlig.
Produkten är registrerad hos giftinformationscentralen.
Produkten är registrerad hos produktregistret. (Om så krävs)
Mindre än 100 kg sätts ut på den svenska markanden årligen.
Vi är som tillverkare/leverantör anslutna till REPA-registret för
producentansvar för förpackningar.
Ingående ämnen är förregistrerade alt. registrerade enligt REACH.
Smörjande juvervårdsprodukter som gör anspråk på att vara kärlvidgande
har försäljningstillstånd enligt Läkemedelsverkets föreskrift (LVFS 1995:19)
om vissa utvärtes läkemedel.
Produkten är godkänd av danska Fødevarestyrelsen
(www.foedevarestyrelsen.dk). Ange godkännandedatum samt J nr.
Gäller desinficerande juvervårdsprodukter
Bilagor
Ange bilagans/filens beteckning i kolumnen till höger.
Fullständig innehållsdeklaration
För varje ämne ska anges koncentration i viktsprocent, kemiskt namn enligt vedertagen
kemisk nomenklatur och CAS-nr.
Ekotoxikologiska och toxikologiska data
Om CAS-nr inte uppges måste ekotoxokologiska och toxikologiska data
bifogas. Om CAS-nr angivits är det inte nödvändigt.
Ekotoxikologiska uppgifter ska lämnas för varje ämne. De ska bestå av
•
•
•
data från lättnedbrytbarhetstest
test av bioackumulerande förmåga (Pow räcker i de flesta fall) och
tester på giftighet för minst tre olika slags vattenlevande organismer (vanligen fisk,
Daphnia och alg). (Om ett giftighetstest för vattenlevande organismer saknas kommer
en säkerhetsfaktor 5 att användas vid beräkning av om ämnet är miljöfarligt. Om två
sådana tester saknas används säkerhetsfaktorn 10.)
Testerna ska vara utförda enligt OECDs Guidelines for the Testing of Chemicals och
Förordning 1907/2006.
Toxikologiska data för människa eller för varmblodiga djur ska också redovisas. Dessa
uppgifter kan finnas i säkerhetdatablad för det ingående ämnet. Data behöver inte anges
för helt okontroversiella ämnen.
Uppgifter om nedbrytningsprodukters toxicitet
Kända nedbrytningsprodukters toxicitet och nedbrytningsegenskaper ska redovisas om de
är sämre än modermolekylens.
Doseringsanvisning (Om relevant)
Ange t.ex. om olika dosering beroende av vattenkvalitet.
Aktuellt säkerhetsdatablad (Enligt förordning 1907/2006)
Etikettmanus samt uppgift om säkerhetsmärkningens placering
Produktfaktablad eller bruksanvisning
Tekniska data
Hållbarhetsintervall
(Tidsintervall under vilket produktens kvalitet ur funktions- och
hälsosynpunkt kan garanteras)
Brukskoncentrationsområde i vikt%
Avspolbarhet (t.ex. god)
Gäller diskmedel och desinfektionsmedel
Avtorkbarhet (t.ex. god)
Gäller endast juvervårdsprodukter
Innehåller produkten färgämne?
Har eventuellt färgämne tydlig funktion?
Är eventuellt färgämne livsmedelsgodkänt?
Är eventuellt färgämne lätt avtorkningsbart
med fuktad duk? (Gäller juvervårdsprodukter)
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Funktionsdata
Erfarenhet
Har medlet använts för sitt ändamål under
minst tre år i Norden eller fem år i övriga
Europa och anses beprövat av branschen?
Gäller rengöringsmedel och
desinfektionsmedel
Tester
Om erfarenhet enligt ovan saknas måste data från tester bifogas.
Desinfektionseffekt
(Bakterier DS/EN 1276, svamp DS/EN 1650,
SIK)
Ange test och bifoga data
Gäller desinfektionsmedel och desinficerande
juvervårdsprodukter
Utförda laboratorie- eller fälttester
Ange metod och bifoga data
Övrigt
Övriga upplysningar
Övriga bilagor