Överlåtelsebesiktning - ROI Fastighetsmäkleri AB

UPPSALA FULLERÖ 44:19
Åskmolnsvägen 21
Överlåtelsebesiktning
2015-09-10
Adress
Forsbyv 1
74140 Knivsta
Telefon
0707-911491
Org nr
556866-0095
E-post
E-post
[email protected]
[email protected]
Uppsala Fullerö 44:19
2015-09-10
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR
SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN .................................... 4 2 OKULÄR BESIKTNING .................................................................. 5 3 RISKANALYS............................................................................... 9 4 FORTSATT TEKNISK UTREDNING ................................................. 10 BILAGOR
BILAGA I Exempelbilder
BILAGA II Allmänna villkor
för överlåtelseuppdraget
Uppsala Fullerö 44:19
2015-09-10
UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING
ÖVERLÅTELSEBESIKTNING FÖR SÄLJARE ENLIGT SBR-MODELLEN
OBJEKT
Fastighetsbeteckning
Adress
Postnummer/Ort
Kommun
Fastighetsägare
Uppsala Fullerö 44:19
Åskmolnsvägen 21
743 35 Storvreta
Uppsala
Eva och Flemming Löth
Beställare
Flemming Löth
Beställningsnummer
150910/0095
Certifieringsnummer
SC 1717-12
Besiktningsman
Thor-Björn Lind
av SITAC certifierad besiktningsman
Telefon: 0707-91 14 91
E-post:
[email protected]
Besiktningsmannen är medlem i Svenska
Byggingenjörers Riksförbund (SBR) och är
registrerad i SBR:s förteckning över
besiktningsmän med därtill hörande förpliktelser.
Besiktningsdag
2015-09-10
Med början kl: 14.00
Närvarande
Flemming Löth
Besiktningens genomförande
och omfattning
2015-09-10 överlämnades en uppdragsbekräftelse till beställaren. Innan besiktningen
påbörjades gjordes en genomgång av uppdragsbekräftelsen. Besiktningsmannen ansvarar inte
för fel och är inte skyldig att betala för krav som
reklamerats respektive framställts senare än två
år efter att uppdraget avslutats. Besiktningen
omfattar huvudbyggnaden.
Uppsala Fullerö 44:19
2015-09-10
BESIKTNING
1
GRANSKNING
AV T I L L H A N D A H Å L L N A H A N D L I N G A R S A M T
I N F O R M AT I O N F R Å N U P P D R A G S G I VA R E N
Tillhandahållna
handlingar
----
Information från
uppdragsgivaren
Under denna rubrik är samtliga uppgifter lämnade av
fastighetsägare eller dess ombud. Uppgifterna är inte
kontrollerade av besiktningsmannen.
Huset har inte varit utsatt för några vattenskador som
reglerats i försäkringen.
Maskinell utrustning fungerar normalt.
Radonmätning ej utförd.
Energideklaration är utförd.
Elinstallationer fungerar normalt.
Våtrum på övreplan är renoverat av husägaren själv ihop
med VVS entreprenör. Kvalitetsdokument saknas för
våtrummet.
En takpanna har varit trasig men är nu bytt. Rinnmärke
syns på vid takfot vid luftspalt men är torrt.
Vid byte av spisfläkten för ca 5 år sedan kom vatten in
under installationsarbeten och det syns att skåpbotten till
vänster om fläkten att den svällt något. Detta är nu torrt.
Uppsala Fullerö 44:19
2015-09-10
2
OKULÄR
BESIKTNING
Särskilda
förutsättningar vid
besiktningen
Byggnaden var vid besiktningstillfället möblerad. Besiktning
har skett av de delar som varit normalt åtkomliga utan
omflyttning av belamrade ytor eller möbler. Bakomliggande
ytor ingår i köparens undersökningsplikt.
För ytor, utrymmen och byggnadsdelar som noterats helt
eller delvis ej besiktningsbara eller belamrade har
besiktningsmannen inget ansvar.
Notering ”-----” innebär att utrymmet eller ytan bedöms vara
i normalt skick med hänsyn taget till byggnadens ålder och
byggnadssätt.
Muntliga uppgifter
Avsikten har varit att i detta utlåtande redovisa
förhållanden, som framkommit vid besiktningen och då
även muntliga uppgifter av någon betydelse som lämnats
av besiktningsmannen vid besiktningen.
Skulle någon muntlig uppgift av betydelse ha
utelämnats eller blivit felaktigt återgiven, enligt
beställarens uppfattning, har beställaren att senast
inom sju dagar meddela besiktningsmannen vad som
enligt beställarens uppfattning skall ändras i utlåtandet.
Om sådant meddelande inte lämnats inom ovan angiven tid
kan inte besiktningsmannen göras ansvarig för eventuella
brister i utlåtandet, som på så sätt kunnat rättas.
Uppsala Fullerö 44:19
2015-09-10
Väderlek
Ca 20 ºC och sol
Byggnadsbeskrivning
Hustyp:
1-1/2 plan
Yttertaksbeläggning:
Betongpannor
Grundläggning:
Betongplatta
Bjälklag:
Trä
Stomme:
Trä
Fasad:
Trä
Fönster:
2+1 fönster
Ventilation:
Mekanisk
Värmesystem:
Fjärrvärme
Terrängförhållande:
Plant
Dränering/fuktskydd år: 1984
Byggnadsår:
1984
Uppsala Fullerö 44:19
2015-09-10
Noteringar
Huvudbyggnad
Utvändigt
Mark m.m.
Mark lutar mot hus vid förråd
Mark under altaner ej besiktningsbart pga. tillträde saknas
Grundmur/
hussockel
Mark under altaner ej besiktningsbart pga. tillträde saknas
Fasad
Färgsläpp på förrådsfasad
Fönster/dörrar
Färg och kittsläpp finns på fönster
Äldre glaskassetter noteras
Färg och materialsläpp på förrådsdörrar
Yttertak
Kondenskydd saknas på entrétak
Nock ur läge med dålig täckning över normalpannor
Skräpigt i hängrännor
Underlagstak bestående av typen plastduk
Uppvik saknas på plåt vid ventilation och takkupor
Mossa på takfall mot norr
Färgsläpp på plåt
Låglutande tak över förråd
Ålderstigen takpapp på förrådshörn
Utvändigt förråd
Belamrat
Vindsutrymme
Mikrobiell påväxt på ovansida takstolar
Parti med missfärgningar på avluftningsskiva
Rinnmärken på vindslucka
Grundläggning
Betongplatta på mark se punkt riskanalys
Invändigt
Allmänt
Golvlutningar förekommer och redovisas inte rumsvis
Uppsala Fullerö 44:19
2015-09-10
Entréplan
Hall
----
Kök
Ej fuktsäker skåpbotten i diskbänkskåp
Spilltråg saknas under kyl/frys
Vardagsrum
----
Sovrum 1
----
Tvättstuga
Äldre ytskikt
Matta med släpp mot underlag närmast golvbrunn
Dämningströskel saknas mot hall
Klämring lös i golvbrunn
Dragningar finns i mattskarvar
Dusch/wc
Trycksatta rörgenomföringar i golv
Matta med släpp mot underlag i dusch
Otät mattskarv i hörn i dusch
Trapphus
----
Övreplan
Hall
----
Dusch/wc
Trycksatta rörgenomföringar förekommer i golv
Dämningströskel saknas mot hall
Brunnsmanschett synlig under klämring i golvbrunn
Klk
----
Kattvind 1
Ej besiktningsbar pga. tillträde saknas
Sovrum 1
----
Sovrum 2
----
Sovrum 3
----
Kattvind 2
Mikrobiell påväxt på gavelvägg
Uppsala Fullerö 44:19
2015-09-10
3
R I S K A N A LY S
Dränering Teknisk livslängd på utvändigt fuktskydd, ex dräneringsledningar,
brukar anges till ca. 20-25 år dvs. dessa detaljer är åldersmässigt avskrivna och
man har att räkna med att utvändigt fuktskydd på grunden ej fungerar
tillfredsställande. Rabatter som finns intill en grundmur och mark som sluttar mot
huset, kan vid nederbörd eller bevattning medföra en ökad fuktighet i marken intill
huset. Till följd av dessa konstruktioner kan husets grund utsättas för en ökad
fuktbelastning, med fuktrelaterade skador som möjlig följd
Yttertak Ökad risk för inläckage finns om brister i yttertaket så som nockpannor
som är ur läge, plåtbeslag som saknar uppvik, underlagstak som består av typen
plastduk samt låglutande tak med äldre yt-papp förekommer. Risk finns för
fuktrelaterade skador på underliggande konstruktion.
Grundläggning Betongplatta på mark utan underliggande isolering och
övergolvskonstruktion ovan betongen är riskkonstruktion pga. bland annat att fukt
naturligt kan transporteras kapillärt genom betongen upp till material typ
golvbeläggning väggsyllar osv. Risk finns för fukt-, lukt-, röt- och mögelrelaterade
skador i material som har kontakt med betongen.
Våtrum Ökad risk för läckage finns när fel och brister förekommer så som lösa
och felmonterade klämringar, avsaknad av dämningströskel, och otäta
mattskarvar förekommer och när yt- och tätskikten som i tvättstugan i våtrummen
har uppnått teknisk livslängd. På grund av dessa konstruktioner föreligger risk för
fukt-, röt- och mögelrelaterade skador på omkringliggande material.
Kök När botten i diskbänkskåp ej är fuktsäker och när spilltråg saknas under
kyl/frys är detta en risk ur fuktsynpunkt. Risk finns att läckage inte upptäcks i tid
och att vatten rinner ner i underliggande konstruktioner och orsakar fuktskador.
Fönster Det finns risk för kondens i isolerglasrutor när de blir gamla, på grund av
att aluminiumlisten blir otät. Med risk för att glaset får ett grådaskigt utseende som
inte går att tvätta bort.
Uppsala Fullerö 44:19
2015-09-10
4
F O R T S AT T
TEKNISK UTREDNING
Köpare kan begära fortsatt teknisk utredning för att klarlägga om risk för väsentligt
fel som besiktningsmannen antecknat i riskanalysen och under okulära noteringar
finns eller inte.
En fortsatt teknisk utredning görs som regel av fackman på området.
Uppskattning av kostnader för ev åtgärder eller åtgärdsförslag utförs inte av
besiktningsmannen.
_________________________________________________________________
Knivsta 2015-09-10
Besiktningar in focus AB
Thor-Björn Lind
Byggingenjör SBR
av SITAC certifierad besiktningsman
Uppsala Fullerö 44:19
2015-09-10
BILAGA I
EXEMPELBILDER
Skräpigt i hängrännor
Färgsläpp på plåtdetaljer
Uppvik saknas på underplåtar
Uppsala Fullerö 44:19
2015-09-10
Nockpannor ur läge
Äldre yt-papp på låglutande tak
Färg och kittsläpp på fönster
Uppsala Fullerö 44:19
2015-09-10
Färgsläpp på förrådsfasad
Färgsläpp på förrådsdörrar
Mark lutar mot förråd
Uppsala Fullerö 44:19
2015-09-10
Ej fuktsäker skåpbotten i diskbänkskåp
Trycksatta rörgenomföringar i våtrumsgolv
Otät skarv i duschhörn
Uppsala Fullerö 44:19
2015-09-10
Dämningströskel saknas
Brunnsmanschett synlig under klämring i
golvbrunn
Mikrobiell påväxt på gavelvägg
Uppsala Fullerö 44:19
2015-09-10
Rinnmärken på taklucka
Parti med mikrobiell påväxt
Mikrobiell påväxt på ovansida takstolar
Uppsala Fullerö 44:19
2015-09-10
Uppsala Fullerö 44:19
2015-09-10
Uppsala Fullerö 44:19
2015-09-10
Uppsala Fullerö 44:19
2015-09-10