Mothers Foaming Wheel & Tire Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD
Mothers Foaming Wheel & Tire Cleaner
1
Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1
Produktbeteckning
Produktnamn:
1.2
Mothers Foaming Wheel & Tire Cleaner
Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och
användningar som avråds från
Användningsområde:
1.3
Bilvård
Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företagets namn:
Postadress:
Postnr:
Postort:
Land:
Telefon:
E-post:
Hemsida:
1.4
Specialfälgar i Kungsbacka AB
Borgåsvägen 2
434 39
Kungsbacka
Sverige
0300-729 00
[email protected]
www.specialfalgar.se
Telefonnummer för nödsituationer
Nödtelefon: Giftinformationscentralen (akut 112, ej akut 08-33 12 31)
2
Farliga egenskaper
2.1
Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt 1272/2206/EG:
2.2
Eye dam. 1 H318
Skin Irrit. 2 H315
Märkningsuppgifter
Fara
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H315 Irriterar huden.
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
1
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P362 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till avfallsstation.
Innehåller: Natriummetasilikat, anjoniska tensider 5-15%.
2.3
Andra faror
Klassificeras inte som PBT/vPvB enligt gällande lagstiftning.
3
Sammansättning/information om beståndsdelar
3.2
Blandningar
Ämne
Etylendiamintetraättiksyra
(EDTA)
Identifiering
Klassificering
CAS-nr: 60-00-4
Eye Irrit. 2; H319
EG.nr: 200-449-4
Index-nr: 607-429-00-8
Natriummetasilikat
CAS-nr: 6834-92-0
Skin Corr. 1B; H314
EG-nr: 229-912-9
STOT SE 3; H335
Index-nr: 014-010-00-8
Isopropylalkohol
CAS-nr: 67-63-0
Flam. Liq. 2; H225
EG.nr: 200-661-7
Eye Irrit. 2 H319
Index-nr: 603-117-00-0 STOT SE 3; H336
Se avsnitt 16 för fullständig ordalydelse av angivna faroangivelser
4
Åtgärder vid första hjälpen
4.1
Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Innehåll
5-10 %
1-5 %
1-5 %
Inandning
Frisk luft. Om besvär kvarstår kontakta läkare.
Hudkontakt
Tvätta ordentligt med mycket tvål och vatten, Om irritation kvarstå, uppsök
läkare. Tag av nedsmutsade kläder och tvätta dem innan de används igen.
Ögonkontakt
Skölj ögonen med ljummet vatten i minst 15 min. Håll ögonlocken brett isär och
avlägsna eventuella kontaktlinser. Kontakta läkare.
Förtäring
Skölj munnen och drick rikligt med vatten. Framkalla inte kräkning. Ge aldrig
något via munnen till en medvetslös person. Kontakta läkare.
4.2
De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Irritation på huden och allvarliga ögonskador.
4.3
Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som
eventuellt krävs
Behandla symptomatiskt.
5
Brandbekämpningsåtgärder
5.1
Släckmedel
2
Lämpliga släckmedel
Olämpliga släckmedel
5.2
Välj släckmedel efter omgivande material.
Inga kända.
Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Inga kända.
5.3
Råd till brandbekämpningspersonal
Använd tryckluftsmask och full skyddsutrustning.
6
Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1
Personliga skyddskläder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Undvik kontakt med hud och ögon. Spill på golvet kan göra det halt.
6.2
Miljöskyddsåtgärder
Får inte tömmas i avlopp, vattendrag eller på marken. Försök att stoppa läckan om det ka ske utan risk. För
ekotoxikologiska data se avsnitt 12.
6.3
Metoder och material för inneslutning och sanering
Absorbera i inert material. Samla upp och överför till lämplig behållare för destruktion. Rengör det
förorenade området noga.
6.4
Hänvisning till andra avsnitt
Information beträffande säker hantering, se avsnitt 7
Information beträffande personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Information beträffande avfallshantering, se avsnitt 13.
7
Hantering och lagring
7.1
Försiktighetsmått för säker hantering
Använd rekommenderad skyddsutrustning. Undvik kontakt med hud och ögon. Andas inte in ångor eller
spraydimma. Följ god kemikaliehygien. Ät inte eller drick inte i samma lokal som produkten hanteras. Tvätta
händerna innan pauser och efter arbetets slut.
7.2
Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Lagra produkten tätsluten originalförpackning på en sval och välventilerad plats. Förvaras oåtkomligt för
barn. Lagras åtskilt från starka oxidationsmedel och starka syror.
7.3
Specifik slutanvändning
Se avsnitt 1.2.
8
Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1
Kontrollparametrar
Hygieniska gränsvärden (gäller halt i inandningsluften)
3
Ämne
Isopropanol
8.2
Identifiering
CAS-nr: 67-63-0
Värde
NGV (8 timmar):
350 mg/m3
150 ppm
KTV (15 min):
600 mg/m3
250 ppm
Lagstiftning
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
(AFS 2011:18)
Begränsning av exponeringen
Begränsning av exponering
på arbetsplatsen
Sörj för god ventilation. Ögonsköljflaskor ska finnas på arbetsplatsen.
Rekommenderade
övervakningsprocedurer
Kontrollera så att hygieniska gränsvärden inte överstigs.
Personlig skyddsutrustning
Andningsskydd
Ögonskydd
Skyddshandskar
Skyddskläder
Andningsskydd är ej nödvändigt vid normal användning.
Använd godkända skyddsglasögon. Vid risk för kraftiga stänk använd
tätslutande skyddsglasögon.
Används skyddshandskar. Den mest lämpliga skyddshandsken tas fram i
samarbete med handskleverantören.
Vanliga arbetskläder.
9
Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1
Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende
Lukt
Lukttröskel
pH-värde
Smältpunkt/fryspunkt
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall
Flampunkt
Avdunstningshastighet
Brandfarlighet (fast form, gas)
Övre/undre brännbarhetsgräns eller
explosionsgräns
Ångtryck
Ångdensitet
Relativ densitet
Löslighet
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten
Självantändningstemperatur
Sönderfallstemperatur
Viskositet
Explosiva egenskaper
Gul vätska
Parfym
Data saknas
Data saknas
Data saknas
Data saknas
Data saknas
Data saknas
Data saknas
Data saknas
Data saknas
Data saknas
Data saknas
Data saknas
Data saknas
Data saknas
Data saknas
Data saknas
Data saknas
4
Oxiderande egenskaper
9.2
Data saknas
Annan information
Ingen annan information.
10
Stabilitet och reaktivitet
10.1
Reaktivitet
Inga kända reaktivitetsrisker kopplade till denna produkt.
10.2
Kemisk stabilitet
Stabil under normal användning och lagring.
10.3
Risken för farliga reaktioner
Inga under normala förhållanden.
10.4
Förhållanden som ska undvikas
Undvik frost.
10.5
Oförenliga material
Starka oxidationsmedel och starka syror.
10.6
Farliga sönderdelningsprodukter
Inga kända.
11
Toxikologisk information
11.1
Information om de toxikologiska effekterna
Toxikologisk information för blandningen som helhet:
Akut toxicitet
Ingen hälsorisk angiven.
Irritation
Irriterar huden.
Frätande effekt
Kan ge allvarliga ögonskador.
Sensibilisering
Ingen hälsorisk angiven.
Toxicitet vid upprepad dosering
Ingen hälsorisk angiven.
Cancerogenitet
Ingen hälsorisk angiven.
Mutagenitet
Ingen hälsorisk angiven.
Reproduktionstoxicitet
Ingen hälsorisk angiven.
Information om effekter via sannolika exponeringsvägar:
Förtäring
Inandning
Hudkontakt
Ögonkontakt
Tillgängliga toxikologiska data för ingående ämnen:
Ämne
Etylendiamintetraättiksyra
(EDTA)
Natriummetasilikat
Isopropylalkohol
Kan irritera svalget
Kan irritera andningsorganen
Hudirriterande
Kan ge allvarliga ögonskador.
Exponering
LD50 (oral, råtta)
Dos
1700 mg/kg
LD50 (oral, råtta)
LD50 (oral, råtta)
600 mg/kg
4396 mg/kg
5
LD50 (dermal, råtta)
LD50 (dermal kanin)
LC50 (inhalering, råtta)
12
Ekologisk information
12.1
Toxicitet
Ämne
Etylendiamintetraättiksyra
(EDTA)
Natriummetasilikat
Isopropylalkohol
12800 mg/kg
12870 mg/kg
72,6 mg/L (4 h)
Fisk
LC50 96 h: 34 - 62
mg/L (Lepomis
macrochirus)
LC50 96 h: 44.2 76.5 mg/L
(Pimephales
promelas)
LC50 96 h: = 210
mg/L (Brachydanio
rerio)
Daphnia
EC50 48 h: = 113 mg/L
(Daphnia magna)
LC50 96 h: = 11130
mg/L (Pimephales
promelas)
LC50 96 h: = 9640
mg/L flow-through
(Pimephales
promelas)
LC50 96 h: >
1400000 μg/L
(Lepomis
macrochirus)
L EC50 48 h: = 13299
mg/L (Daphnia magna)
Alg
EC50 72 h: = 1.01 mg/L
(Desmodesmus
subspicatus)
EC50 96 h: = 216 mg/L
(Daphnia magna)
EC50 96 h: > 1000
mg/L (Desmodesmus
subspicatus)
EC50 72 h: >
1000 mg/L
(Desmodesmus
subspicatus)
XYZ.
12.2
Persistens och nedbrytbarhet
Data saknas.
12.3
Bioackumuleringsförmåga
Data saknas.
12.4
Rörlighet i jord
Data saknas.
12.5
Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Klassificeras inte som PBT/vPvB enligt gällande lagstiftning.
12.6
Andra skadliga effekter
Data saknas.
13
Avfallshantering
13.1
Avfallsbehandlingsmetoder
6
Farligt avfall enligt Avfallsförordningen 2011:927
Föreslagen EWC-kod
Förpackningsavfall (med rester)
14
Transportinformation
14.1
UN-nummer
ADR
RID
IMDG
ICAO/IATA
14.2
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Officiell transportbenämning
ADR
RID
IMDG
ICAO/IATA
14.3
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Faroklass för transport
ADR
RID
IMDG
ICAO/IATA
14.4
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Förpackningsgrupp
ADR
RID
IMDG
ICAO/IATA
14.5
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Miljöfaror
IMDG Marine Pollutant
14.6
Ja
20 01 29* Rengöringsmedel som innehåller farliga
ämnen.
15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av
eller som är förorenade av farliga ämnen.
Nej
Särskilda försiktighetsåtgärder
Ej relevant
14.7
Bulktransport enligt Bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ej relevant
15
Gällande föreskrifter
15.1
Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet,
hälsa och miljö
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach-förordningen)
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:18) och allmänna råd om hygieniska gränsvärden
Avfallsförordning (2011:927)
7
15.2
Kemikalisäkerhetsbedömning
Ingen information tillgänglig.
16
Annan information
Informationen i detta säkerhetsdatablad är i enlighet med ovan nämnda lagstiftningar och är baserade på
kunskap och erfarenhet vid tidpunkten för utfärdandet. Det är användarens skyldighet att använda denna
produkt på ett säkert sätt och följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter om användningen av produkten.
Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser
Viktiga källor vid utarbetandet av
säkerhetsdatabladet
Upplysningar som lagt till, raderats eller reviderats
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Information från leverantören
Uppdatering till CLP
8