3 MB - pdf

U P P S A L A S U N N E R S TA 9 9 : 5
Rosenvägen 16
Överlåtelsebesiktning
2015-08-27
Adress
Forsbyv 1
74140 Knivsta
Telefon
0707-911491
Org nr
556866-0095
E-post
E-post
[email protected]
[email protected]
Uppsala Sunnersta 99:5
2015-08-27
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR
SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN .................................... 4 2 OKULÄR BESIKTNING .................................................................. 5 3 RISKANALYS............................................................................. 10 4 FORTSATT TEKNISK UTREDNING ................................................. 11 BILAGOR
BILAGA I Exempelbilder
BILAGA II Allmänna villkor
för överlåtelseuppdraget
Uppsala Sunnersta 99:5
2015-08-27
UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING
ÖVERLÅTELSEBESIKTNING FÖR SÄLJARE ENLIGT SBR-MODELLEN
OBJEKT
Fastighetsbeteckning
Adress
Postnummer/Ort
Kommun
Fastighetsägare
Uppsala Sunnersta 99:5
Rosenvägen 16
756 52 Uppsala
Uppsala
Eva Smith
Beställare
Eva Smith
Beställningsnummer
150827/0097
Certifieringsnummer
SC 1717-12
Besiktningsman
Thor-Björn Lind
av SITAC certifierad besiktningsman
Telefon: 0707-91 14 91
E-post:
[email protected]
Besiktningsmannen är medlem i Svenska
Byggingenjörers Riksförbund (SBR) och är
registrerad i SBR:s förteckning över
besiktningsmän med därtill hörande förpliktelser.
Besiktningsdag
2015-08-27
Med början kl: 16.30
Närvarande
Eva Smith
Besiktningens genomförande
och omfattning
2015-08-27 överlämnades en uppdragsbekräftelse till beställaren. Innan besiktningen
påbörjades gjordes en genomgång av uppdragsbekräftelsen. Besiktningsmannen ansvarar inte
för fel och är inte skyldig att betala för krav som
reklamerats respektive framställts senare än två
år efter att uppdraget avslutats. Besiktningen
omfattar huvudbyggnaden.
Uppsala Sunnersta 99:5
2015-08-27
BESIKTNING
1
GRANSKNING
AV T I L L H A N D A H Å L L N A H A N D L I N G A R S A M T
I N F O R M AT I O N F R Å N U P P D R A G S G I VA R E N
Tillhandahållna
handlingar
----
Information från
uppdragsgivaren
Under denna rubrik är samtliga uppgifter lämnade av
fastighetsägare eller dess ombud. Uppgifterna är inte
kontrollerade av besiktningsmannen.
Maskinell utrustning fungerar normalt.
Sotintyg finns.
Kvalitetsdokument saknas för våtrummen.
Radonmätning är utförd.
Årsmedelvärde redovisat 80 bq/m3
Elinstallationer fungerar normalt. Dock funkar inte
spisfläkten på 3:e steget.
Vattenutkastare har frusit sönder.
Badrum på övreplan har varit utsatt för vattenskada.
Dessa skador åtgärdades av entreprenörer genom
försäkringsbolag.
Yttertaket är omlagt 2009 med nya takpannor läkt och
underlagspapp.
Det kan vid vissa typer av regn regna in i takfönstret. Nytt
fönster är beställt och detta kommer åtgärdas av nuvarande
ägare.
Ventilationen är utbytt från självdrag till Ftx-ventilation dels
pga. den mikrobiella påväxten på vinden, dels pga. bättre
ekonomi samt inomhusklimat.
Bergvärmepumpen är ny 2015.
Uppsala Sunnersta 99:5
2015-08-27
2
OKULÄR
BESIKTNING
Särskilda
förutsättningar vid
besiktningen
Byggnaden var vid besiktningstillfället möblerad. Besiktning
har skett av de delar som varit normalt åtkomliga utan
omflyttning av belamrade ytor eller möbler. Bakomliggande
ytor ingår i köparens undersökningsplikt.
För ytor, utrymmen och byggnadsdelar som noterats helt
eller delvis ej besiktningsbara eller belamrade har
besiktningsmannen inget ansvar.
Notering ”-----” innebär att utrymmet eller ytan bedöms vara
i normalt skick med hänsyn taget till byggnadens ålder och
byggnadssätt.
Muntliga uppgifter
Avsikten har varit att i detta utlåtande redovisa
förhållanden, som framkommit vid besiktningen och då
även muntliga uppgifter av någon betydelse som lämnats
av besiktningsmannen vid besiktningen.
Skulle någon muntlig uppgift av betydelse ha
utelämnats eller blivit felaktigt återgiven, enligt
beställarens uppfattning, har beställaren att senast
inom sju dagar meddela besiktningsmannen vad som
enligt beställarens uppfattning skall ändras i utlåtandet.
Om sådant meddelande inte lämnats inom ovan angiven tid
kan inte besiktningsmannen göras ansvarig för eventuella
brister i utlåtandet, som på så sätt kunnat rättas.
Uppsala Sunnersta 99:5
2015-08-27
Väderlek
Ca 20 ºC och uppehåll
Byggnadsbeskrivning
Hustyp:
1-plan i souterräng med etage
Yttertaksbeläggning:
Betongpannor
Grundläggning:
Betongplatta/krypgrund
Bjälklag:
Trä/Betong
Stomme:
Trä
Fasad:
Trä
Fönster:
2-glas/3-glas
Ventilation:
Mekaniskt
Värmesystem:
Vattenburet
Terrängförhållande:
Sluttande
Dränering/fuktskydd år: Okänt
Byggnadsår:
1974
Uppsala Sunnersta 99:5
2015-08-27
Noteringar
Huvudbyggnad
Utvändigt
Mark m.m.
Mark lutar ställvis mot hus
Träd invid hus med grenverk över tak noteras
Grundmur/
hussockel
Puts och färgsläpp förekommer
Fasad
Färgsläpp på fasad mot sydväst
Spruckna brädor förekommer på slumpvisa ställen
Fönster/dörrar
Färg och kittsläpp förekommer generellt på samtliga fönster
och snickerier
Vissa snickerier med röta noteras
Röta i dörrar till förråd och soprum
Äldre garageportar med röta i panel och nederkant karm
Överbleck saknas ovan fönster
Altandörr med färg och material släpp noteras
Yttertak
Enstaka spräckta takpannor finns
Nocktätning saknas
Mossa finns på takpannor
Fotplåt saknas
Vindskiva över altantak ej färdigställd
Sprickor finns i skorsten
Väderskydd saknas på skorsten
Övrigt
Eroderade fogar i entrétrappa
Förråd vid altan
Ventilationsrör ej isolerade
Vindsutrymme
Utbredd mikrobiellpåväxt på undersida tak
Rinnmärken noteras på skorsten
Lokala partier med fuktrosor noteras
Grundläggning
Impregnerat virke i krypgrund
Mikrobiell påväxt förekommer på undersida trossbotten
Markplast bitvis otät och saknas bitvis
Kylande berg finns
Uppsala Sunnersta 99:5
2015-08-27
Invändigt
Allmänt
Utreglade källarväggar förekommer och redovisas inte
rumsvis
Golvlutningar förekommer och redovisas inte rumsvis
Entréplan
Hall
----
Wc
Trycksatta rörgenomföringar i golv
Hall
----
Vardagsrum
----
Kök
Spilltråg saknas under kyl/frys
Spilltråg ej synligt under diskmaskin
Ej fuktsäker skåpbotten i diskbänkskåp
Souterrängplan
Hall
----
Sovrum 1
----
Förråd
Delvis belamrat utmed väggar
Ej helt färdigställt
Garage
Delvis belamrat utmed väggar
Dusch/tvätt
Kvalitetsdokument saknas
Allmänfall ej möjligt att avgöra pga. stort golv
Golvbrunn monterad nära vägg i dusch
Golvbrunn i dusch ej besiktningsbar pga. tätskikt över
klämring
Wc
----
Pannrum
Rostig golvbrunn
Matkällare
----
Uppsala Sunnersta 99:5
2015-08-27
Etageplan
Hall
---
Förråd
Belamrat utmed väggarna
Sovrum 1
----
Dusch/Wc
Dämningströskel saknas mot hall
Sovrum 2
----
Sovrum 3
----
Uppsala Sunnersta 99:5
2015-08-27
3
R I S K A N A LY S
Mark Teknisk livslängd på utvändigt fuktskydd, ex dräneringsledningar, brukar
anges till ca. 20-25 år dvs. dessa detaljer är åldersmässigt avskrivna och man har
att räkna med att utvändigt fuktskydd på grunden ej fungerar tillfredsställande.
Mark som sluttar mot huset, kan vid nederbörd eller bevattning medföra en ökad
fuktighet i marken intill huset. Till följd av dessa konstruktioner kan husets grund
utsättas för en ökad fuktbelastning, med fuktrelaterade skador som möjlig följd.
Källare utreglade väggar Träkonstruktioner och andra fuktkänsliga material i
kontakt med grundkonstruktionen (betonggolv och grundmurar) medför risk för
mikrobiella skador och liknande om förhöjda fuktvärden förekommit/förekommer.
Krypgrund En krypgrund är en känslig konstruktion ur fuktsynpunkt sett, bland
annat beroende på årstidsvariationer i temperatur och fuktbelastning från mark.
Under de perioder då lufttemperaturen utomhus är högre än i kryputrymmet,
kommer varm fuktig luft in i ett kallare utrymme och höjer den relativa
luftfuktigheten. Berg i dagen i en krypgrund kan utveckla kondens och
impregnerat virke kan utveckla lukter. Risk finns för mikrobiella skador och lukt.
Yttertak Ökad risk för inläckage finns om brister i yttertaksbeläggningen så som
spräckta takpannor, påväxt av mossa och äldre takfönster förekommer. Dessa
konstruktioner riskerar att förkorta livslängden på underlagstaket. Risk finns för
fuktskador på underliggande tak och konstruktion.
Våtrum Kvalitetsdokument ej redovisat. Om våtrum inte, i alla delar, är utfört
enligt gällande branschregler (tätskikt och installationer) och inte utförts av
utbildad och behörig personal på auktoriserat företag för våtrumsrenovering, ökar
risken för fukt-, röt- och mögelrelaterade skador på omkringliggande material.
Kök När botten i diskbänkskåp ej är fuktsäker och när spilltråg saknas under
kyl/frys är detta en risk ur fuktsynpunkt. Risk finns att läckage inte upptäcks i tid
och att vatten rinner ner i underliggande konstruktioner och orsakar fuktskador.
Uppsala Sunnersta 99:5
2015-08-27
4
F O R T S AT T
TEKNISK UTREDNING
Köpare kan begära fortsatt teknisk utredning för att klarlägga om risk för väsentligt
fel som besiktningsmannen antecknat i riskanalysen och under okulära noteringar
finns eller inte.
En fortsatt teknisk utredning görs som regel av fackman på området.
Uppskattning av kostnader för ev åtgärder eller åtgärdsförslag utförs inte av
besiktningsmannen.
_________________________________________________________________
Knivsta 2015-08-27
Besiktningar in focus AB
Thor-Björn Lind
Byggingenjör SBR
av SITAC certifierad besiktningsman
Uppsala Sunnersta 99:5
2015-08-27
BILAGA I
Nocktätning saknas
Äldre takfönster
Sprickor i skorsten
EXEMPELBILDER
Uppsala Sunnersta 99:5
2015-08-27
Väderskyddshuv saknas på skorsten
Begynnande mosspåväxt på takpannor
Vindskiva saknas
Uppsala Sunnersta 99:5
2015-08-27
Färg och kittsläpp på fönster
Mark lutar mot hus
Eroderade fogar i entrétrappa
Uppsala Sunnersta 99:5
2015-08-27
Snickerier med röta
Röta nederkant dörr vid garage
Röta garageport
Uppsala Sunnersta 99:5
2015-08-27
Putssläpp på grundmur
Överbleck saknas ovan fönster
Delar av ventilation ej isolerad
Uppsala Sunnersta 99:5
2015-08-27
Delar av ventilation ej isolerad
Mikrobiell påväxt på undersida tak
Mikrobiell påväxt på gavelväggar
Uppsala Sunnersta 99:5
2015-08-27
Ej fuktsäker skåpbotten i diskbänkskåp
Impregnerat virke i krypgrund
Berg i dagen och otät markplast
Uppsala Sunnersta 99:5
2015-08-27
Mikrobiell påväxt på undersida trossbotten
Dämningströskel saknas mot hall
Uppsala Sunnersta 99:5
2015-08-27
Uppsala Sunnersta 99:5
2015-08-27
Uppsala Sunnersta 99:5
2015-08-27
Uppsala Sunnersta 99:5
2015-08-27