Minnesanteckningar från Handikapprådet 2015-11-10

Vår beteckning
Datum
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNIGEN
2015-11-16
Ert datum
Vår handläggare
Er beteckning
Hans Gahn
Minnesanteckningar från Handikapprådet 2015-11-10
Plats:
Handikappens hus, Linnégården, Hantverkaregatan 24
Tid:
17:30-19:30
Närvarande:
Anneli Hedberg (S), Ordförande
Solveig Fredriksson, diagnosgrupp Syn
Lisbeth Andersson, diagnosgrupp Syn (ersättare)
Roland Elfving, diagnosgrupp Hörsel
Solveig Lundkvist, diagnosgrupp Hörsel (ersättare)
Gun-Britt Karlsson, diagnosgrupp Rörelse (ersättare)
Veronica Soldan, diagnosgrupp Medicin
Ingrid Karlsson, diagnosgrupp Medicin (ersättare)
Bertil Claesson, diagnosgrupp Kognitivt (ersättare)
Hans Gahn, Service- och teknikförvaltningen (STF)
Lars Ramstedt, Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)
Kerstin Målefors, Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)
Tobias Lundqvist, Katrineholms Fastighets AB (KFAB)
Fredrik Wintervide, Katrineholms Fastighets AB (KFAB)
Förhinder:
Bo Sivars (M)
Whera Nyvell (Mp)
Robert Larsson, diagnosgrupp Rörelse
Mats Lundgren, diagnosgrupp Kognitiv
Håkan Stenström, Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)
Mats Fhinn, Vård- och omsorgsförvaltningen
1. Mötets öppnande:
Anneli Hedberg, ordförande i handikapprådet, hälsade alla välkomna.
2. Fastställande av dagordning:
Mötet godkände dagordningen.
3. Minnesanteckningar från föregående möte den 8 september 2015:
Minnesanteckningarna godkändes och aktuella frågor från det mötet som fanns med i
dagens dagordning.
1 (4)
Datum
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNIGEN
Vår beteckning
2015-11-16
4. Uppföljning av tidigare frågor:
 Rapport om tillgänglighet vid Studiefrämjandet (Mats Fhinn).
Mats kunde inte närvara vid dagens möte. Tobias meddelade att kontakt kommer tas
med KIAB och Fredrik Wintervide återkommer i denna fråga på nästa möte.
 Busshållplatser på norr, täthet (Håkan Stenström).
Håkan kunde inte närvara. Lars Ramstedt rapporterade och visade antalet hållplatser
som finns på norr (10 st) och övriga centralorten. Tätheten är densamma som
tidigare på norr, enligt kontakter med Länstrafiken.
5. Nya frågor:
 Borta bra men hemma bäst – tillgänglighetsinventering av flerbostadshusbeståndet i Katrineholm 2015 (Mats Fhinn).
Kerstin Målefors informerade om tillgänglighetsinventeringen (bifogat dokument)
som en konsult har genomfört på flerbostadshusbeståndet i Katrineholms kommun.
Den högsta tillgängligheten i Katrineholm har den västra och centrala stadsdelen.
Med relativt enkla åtgärder som att installera ramper, kan man skapa fler rullstolstillgängliga lägenheter.
 Handtag saknas i duschen i det nyrenoverade omklädningsrummet i simhallen
Det har inkommit synpunkter om att handtag, hyllor m.m. saknas. Tobias meddelar
att detta kommer att åtgärdas framöver.
 Trappa/ramp till dansgolvet på Safiren
Det saknas räcke och konstrastmarkering på trappan till dansgolvet och den
befintliga rampen är alldeles för brant. Tobias säger att KFAB kommer få pengar
under första kvartalet 2016, för tillgänglighetsanpassning i Safiren och då kommer
bland annat detta åtgärdas.
 Nämndhuset, stigen mot Mariakyrkan, trappa med tre steg borde ha varit en
ramp
Lars informerade om att det är en trappa som tagits upp i en stödmur för att ge
möjlighet att komma upp till den övre delen i parken. Parken har flera andra
ingångar om man har svårigheter att gå i trappor. Trappan kommer att kontrast
markeras under 2016.
 Gruset framför Musikens hus är för djupt, hårdgör del av ytan. Dörröppnare
saknas
Tobias informerar att ytan kommer hårdgöras under våren 2016. Även en
dörröppnare kommer att sättas dit under nästa år.
 Vägmarkering på cykelbanan till Valla bristfällig tillsamman med många övriga
cykelbanor
Hans informerar att cykelbanan utmed riksväg 55 till Valla är Trafikverkets
ansvarsområde. Trafikverket kontaktas om vägmarkeringen.
Cirka 6 000 meter av kommunens gång- och cykelbanor har linjemålats under
2 (4)
Datum
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNIGEN
Vår beteckning
2015-11-16
hösten. Linjemålningen kommer att fortsätta under nästa år.
Linjemålning av gång- och cykelvägar utförs där bredden är mer än 3,0 meter.
Vägbredd upp till 3,0 meter då gäller endast skyltning.
6.
Rapport från handikappdagen den 7 oktober:
 Det blev en del problem med den utlovade platsen i Ängeln, som hade ändrats i sista
stund till en annan plats. Även dålig samordning med de övriga aktiviteterna. I
övrigt så löpte det på planenligt.
7. Sammanträdesdagar 2016:
 Under nästa år äger sammanträdet rum på måndagar enligt följande datum:
7 mars, 2 maj, 5 september och 28 november.
8. Rapport från Landstingets råd för funktionshinderfrågor:
 Ingrid Karlsson rapporterade från rådets möte.
9. Rapport från folkhälsoutskottet:
 Anneli rapporterade från folkhälsoutskottet. Utskottet har bland annat beslutat att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med övriga förvaltningar
genomföra en utvärdering av - En god hälsa - för åren 2012-2015.
 Rådet har yttrat sig över Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun - del
landsbygden.
10. Övriga rapporter:
 Anneli informerade om att SKL har utfört en undersökning om hur informationen på
kommunens webbplats informerar om handikappomsorg. Informationen kan handla
om hur man söker hjälp, vilka insatser kommunen erbjuder, kontaktuppgifter,
handikapporganisationer, handikappråd, m.m. I denna undersökning hamnar
Katrineholm i topp.
11. Övriga frågor:
 Rådet har fått en inbjudan till konferens om anhörigas roll i vård och omsorg.
 Roland Elfving lyfter en fråga till rådet om att det kanske vore dags för namnbyte på
handikapprådet.
 Tobias tackade för sig i handikapprådet och Fredrik Wintervide blir framöver KFAB:s
representant i rådet.
12. Nästa möte:
Är den 7 mars 2016.
13. Mötets avslut:
Anneli Hedberg tackade för ett bra möte.
Hans Gahn förde mötets minnesanteckningar
3 (4)
Datum
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNIGEN
Vår beteckning
2015-11-16
Datum Ärende
Ansvar
201511-10
Fredrik Wintervide
Kontakt tas med KIAB beträffande hissen i
Studiefrämjandets lokaler.
4 (4)