QSA004 Avvikelser och reklamationer RGL_bilaga2 blankett

Tj
•
INSTRUKTION
VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN
Dokumenttitel
Version
Avvikelser och reklamalioner- läkemeclels leveranser från RGL
5. 0
Sidan 5 av 7
Dokumentansvarig
Dm/id-nummer
Giltig from
20 15-09-0 I
Fredr ik
Vondracel~,
kva litetsansvarig apotekare, Sjukhusapotek.el VGR
SignVGR: ~
QSA004
I
Bilaga 2: Faxblankett avvikelser läkemedelsleveranser
Kontaktuppgifter
Datum
I Rekvisitionsnummer/ORnummer/Kundnummer
Vården het
Förvaltning
Kontaktperson
Telefonnummer/ Mailadress
D
Jag önskar återkoppling från RGL:
(kräver ifyllda kontaktuppgifter, återkoppling från RGL sker inom 3 vardagar)
Avvike lse
Felkod 1
Felkod 2 - Markera med kryss
Utebliven leverans
D
Försenad leverans
D
Leverans till fel enhet
D
Leverans till fel qodsmottaqninq
D
Följesedel saknas
D
Följesedel till fel enhet
D
Kvittenslista saknas
D
Adressetikett
D
Felaktiq kylmärkninq
D
Felaktig sortering av backar/kolli
D
Plombering saknas
D
Plomberinq trasiq
D
Fel styrka I dos
D
Fel vara
D
Fel antal
D
Fel beredningsform
D
Ej beställd vara levererad
D
Kross
D
Fel temperatur
D
Kort I utgången hållbarhet
D
Fel tilläaasmärkninq av vara
D
Ej meddelat försening I utebliven leverans
D
Ej meddelat indragning
D
Felaktig
information från kundservice
D
Utebliven
orderbekräftelse vVNL
D
Utebliven I
försenad leverans
Felaktig transportdokumentation
Sortering
Plombering
Felaktigt innehåll i
leverans
Bristande
information
Returer
D
Övrigt fel
D
Beskrivning av avvikelsen
Transportör tar ej med returbackar
Övriga upplysningar
Vem upptäckte felet?
D Vårdpersonal
D Sjukhusapoteket VGR
D Patient
När upptäcktes felet?
D Vid leverans
D Vid uppackning
D Nästa uttag
Har läkemedel använts?
0Ja
DNej
D Ej aktuellt/vet ej
Blankette n faxas till kundservice RGL, 031 - 88 06 95 , alternativt
mailas till [email protected] inom en vecka efter att avvikelsen upptäckts