Proline T44

2015-09-17
Byggvarubedömningen - Produkt
Tillbaka
Publicerat: 2014-04-17
Proline T44
Monteringslim
Akzo Nobel Bygglim AB
Leverantör
55140
BVB ID
BSAB
M - Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror i hus
BK04
01702 Lim
Inomhus/Utomhus
Användningsområde
Visa
Dokument (2 st)
Säkerhetsdatablad
2014-03-27
106.57 kB
Byggvarudeklaration
2014-04-01
96.38 kB
Innehåll
Ämne
Komponent
Mängd
CAS
25-50%
16389-88-1
10-25%
471-34-1
R-fras
H-angivelse
Dolomit synonym
kalciummagnesiumkarbonat
Kalciumkarbonat
https://www.byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=29554&mode=search
1/3
2015-09-17
Byggvarubedömningen - Produkt
Silanterminerad polyeter
(SMP)
Trimetoxivinylsilan
Dioctyltinbis
(acetylacetonate)
Bedömning
Totalt
10-25%
Övrigt, polymer
1-2,5%
2768-02-7
<0,05%
54068-28-9
Innehåll
Silan, etenyltrimetoxy-, CAS: 2768-02-7, halt:1-2.5%, klassificering:R10Xn; R20; Dioctyltinbis(acetylacetonate), 54068-28-9,
halt: <0.05 klassificering:Xn;R48/22, R62 R63, Xi; R43, R52/53
Innehåll
Producentintyg om ämnesinnehåll och halter saknas, vilket endast möjliggjort bedömning ner till nivå accepteras för
respektive egenskapskriterium
Reproduktionstoxiska kategori 2 (H361): < 0,1% (rek) av enstaka ämne/n redovisas men Producentintyg om
ämnesinnehåll och halter saknas
Allergiframkallande, Hudsensibiliserande och Luftvägssensibiliserande (H317, H334): 0,01%-1% av enskilt ämne
Flyktiga organiska ämnen (kokpunkt <250ºC i kombination med någon av faroangivelserna H330, H331, H332, H304,
H336, H371, H373): 1 % – 10 % sammanlagd halt
Livscykel
1. Ingående material och råvaror
Uppgifter om råvaror redovisas delvis. För mer information se inskickade dokument.
≥50 % ändliga råvaror med hållbart uttag (hållbarhetskvot < 1)
Uppgifter saknas om andel återvunnet material. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.
2. Tillverkning av varan
Uppgifter redovisas delvis om emissioner.
Uppgifter redovisas delvis om energianvändning.
Uppgifter redovisas delvis om restprodukter. För mer information se inskickade dokument.
3. Transporter och emballage
Uppgifter saknas om transporter. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.
Uppgifter saknas om land för sluttillverkning av varan.
Uppgifter redovisas om emballage
4. Bruksskedet
Produktens livslängd är under 25 år
5. Avfall och rivning
Varan ger inte upphov till farligt avfall.
https://www.byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=29554&mode=search
2/3
2015-09-17
Byggvarubedömningen - Produkt
Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall.
6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).
Uppgifter saknas om VOC.
Uppfyller även krav för
Tillbaka
https://www.byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=29554&mode=search
3/3