U-Protein HC

Beställning och bedömning av
U-Proteiner
Aleksandra M. Havelka
Önskemål från deltagare i
användarmöten
“ Riktlinjer från expertgruppen på hur vi ska hantera
urinproteiner. Vilka analyser som bör vara med?
Om det ska vara dygnsmängd el stickprov. Hur små
band ska vi göra urinfix på?”
“ Gärna lite riktlinjer från expertgruppen hur man
bedömer urinelforeser.”
Karolinska Universitetsjukhuset
Proteinfraktioner, Pt(U)Referensintervall
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
U-Albumin
U-Immunglobulin G
U-Protein HC
U-Kappakedjor
U-Lambdakedjor
Pt(U)-Albumin, dygn
Pt(U)-Immunglobulin G
Pt(U)-Protein HC
Pt(U)-Kappakedjor
Pt(U)-Lambdakedjor
< 20 mg/L
< 10 mg/L
< 12 mg/L
< 10 mg/L
< 10 mg/L
< 30 mg/d
saknas
saknas
saknas
saknas
Proteinfraktioner/Kreatinin, UReferensintervall
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
U-Kreatinin
U-Albumin
U-Immunglobulin G
U-Protein HC
U-Kappakedjor
U-Lambdakedjor
U-Alb/Krea, dag
U-IgG/Krea
U-Protein HC/Krea
U-Kappakedjor/Krea
U-Lambdakedjor/Krea
saknas
< 20 mg/L
< 10 mg/L
< 12 mg/L
< 10 mg/L
< 10 mg/L
< 5,0 mg/mmol
< 0,8 mg/mmol
< 0,7 mg/mmol
saknas
saknas
Proteinuri, Pt(U)•
•
•
•
•
•
U-Albumin
U-Immunglobulin G
U-Protein HC
Pt(U)-Albumin, dygn
Pt(U)-Immunglobulin G
Pt(U)-Protein HC
< 20 mg/L
< 10mg/L
< 12 mg/L
< 30 mg/d
saknas
saknas
Proteinuri/Kreatinin, UU-Kreatinin
•
•
•
•
•
•
U-Albumin
U-Immunoglobulin G
U-Protein HC
U-Alb/Krea, dag
U-IgG/Krea
U-Protein HC/Krea
saknas
< 20 mg/L
< 10 mg/L
< 12 mg/L
< 5,0mg/mmol
< 0,8 mg/mmol
< 0,7 mg/mmol
Protein HC/Kreatinin, UU-Protein HC/Krea
< 0,7 mg/mmol
U-elfores utförs ej på Klinisk Kemi, KUL
Bedömning av U-Proteiner
• Kontrollerar uppgifter om tid och volym
• Bedömer förekomst av glomerulär proteinuri.
Selektiv/oselektiv.
• Bedömer tubulär proteinuri.
• Bedömer förekomst av M-komponent, komplett eller lätta
kedjor.
• Immunofixation av nyupptäckta M komponenter
• Monoklonala lätta immunglobulinkedjor påvisas med
immunfixation om kvoten mellan U-Kappa och U-Lambda
avviker från det normala, dvs är < 1 eller > 3 (förutsatt att UKappa eller U-Lambda är > 10 mg/L.
• Vid normala nivåer av både kappa- och lambdakedjor är det
sällan indicerat att immunfixera, såvida inte
amyloidosfrågeställning föreligger eller kunden beställt
immunfixation.
Sahlgrenska sjukhuset
På Klinisk kemi Sahlgrenska har man slutat med en
sedvanlig urinelektrofores, och utför istället
immunfixation av alla prov där ”urinelektrofores”
beställts.
Dessutom kvantifieras:
• U-Albumin: mg/L + mg/24 timmar + µg/min + g/mol
kreatinin
• U-Kappa: mg/L + mg/24 timmar + g/mol kreatinin
• U-Lambda: mg/L + mg/24 timmar + g/mol kreatinin
De kvantifierar endast U-protein HC och U-IgG på extra
beställning.
Värderar albuminutsöndringen:
Lätt albuminuri 30 - 300 mg/24 timmar
Glomerulär proteinuri >300 mg/24 timmar.
”Bedömningarna har blivit enklare och säkrare
att påvisa Bence-Jones proteinuri, vilket vi av och till
upptäcker även när kvantifieringar av kappa eller
lambda är under detektionsgränserna (kan var viktigt
fynd vid t.ex. amyloidosmisstanke).”
”Dessutom får vi ytterligare information såsom utsöndring
av hel M-komponent, utsöndring av polyklonala tunga
kedjor som vid oselektiv glomerulär proteinuri (vi
kvantifierar inte U-IgG), och tecken på tubulär proteinuri
om immunfixation visar polyklonala lätta kedjor
(förutsatt att inte glomerulär proteinuri också
föreligger).”
Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset
Urinelfores
kan beställas som stickprov eller dygnsmängd, stickprov vanligast
U-Albumin
U-Kappa
U-Lambda
U- Kreatinin för kvoter
Bedöms kvantitativt.
Skickar U-elfores och U-imfix till andra lab.
Lätta kedjor i urin
kan beställas som stickprov eller dygnsmängd.
U-Kappa
U-Lambda
U- Kreatinin för kvoter.
Akademiska sjukhuset
U-Protein HC
kan beställas som stickprov eller dygnsmängd
U-Protein HC
U-Kreatinin för kvoter.
U-Albumin
kan beställas som stickprov eller dygnsmängd
U-Albumin
U-Kreatinin för kvoter.
Region Skåne
Region Skåne
U-proteinprofil
U-kreatinin
U-Albumin/krea-kvot
U-IgG/Krea-kvot
U-Kappa/krea-kvot
U-lambda/krea-kvot
U-Protein HC/krea-kvot
U-kappa (mg/L) ev dygnsmängd bifogas som kommentar
U-lambda(mg/L) ev dygnsmängd bifogas som kommentar
Region Skåne
U-elfores utförs ej
U-Immunofixation - avgörs av bedömande läkare
Karlstad och Gävle
Karlstad och Gävle
•
•
•
•
U-Albumin
U-Kappa
U-Lambda
U-Kreatinin
• U-elektrofores på ca 100 X koncentrerad
urin (Gävle)
• U-immunofix av nya M-komp i urinen eller vid
tveksamheter
Karlstad och Gävle
Vi analyserar på dygnsmängd (tidssamlad), morgonurin eller stickprov
Svaret innehåller:
• U-Alb
mg/L
• U-Alb
mg/d
• U-Alb/Krea
g/mol
utan ref intervall
• U-Kappa
• U-Kappa
• U-Kappa/Krea
mg/L
mg/d
g/mol
utan ref intervall
• U-Lambda
• U-Lambda
• U-Lambda/Krea
mg/L
mg/d
g/mol
utan ref intervall
• U-Kappa/Lambda
Karlstad och Gävle
• Bedömer Albuminurigraden (glomerulär
proteinuri):
Låggradig 20-200 mg/L,
Lätt 200 - 1000 mg/L,
Måttlig 1000 - 4000 mg/L
Kraftig >4000 mg/L
• Bedömer kappa o lambda o M-komp om sådant
finns
• Bedömer ej oselektiv glomerulär proteinuri och
tubulär proteinuri!
U-elfores: Gävle
U-immunofixation: alla utom Akademiska med en
special variant på Sahlgrenska
Proteinprofil/Proteinfraktioner/U-elfores innehåller:
U-Alb, U-Kappa, U-lambda, U-kreatinin – alla
U-IgG, U-HC- Karolinska och reg Skåne.
Som extrabeställning på Sahlgrenska och Akademiska.
Analyseras ej i Gävle och Karlstad