Avvikelserapport Landsting-Kommun, informationsöverföring

Avvikelserapportering
Gäller för: Landstinget i Värmland, kommunerna i Värmlands län
Patientens personnr
Datum för händelsen
Datum för rapportering
Landstingets verksamhet
Kommunens verksamhet
Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvård
Statusmeddelande
(Kommunen till LiV)
Inskrivningsmeddelande
(LiV till kommun)
Saknas
Ej skickat meddelande till berörda parter
Ofullständiga uppgifter
Vårdplanering
Utskrivning
Kallelse ej skickad till berörda parter
Utskrivningsmeddelande ej skickat
Kallelse skickad för tidigt
Berörda parter är inte informerade om utskrivning
Bemötande/bristande kommunikation
Medicinsk epikris/omvårdnadsepikris saknas
Fördröjd justering av vårdplan
Medicinskt ansvar efter utskrivning ej
utrett och accepterat
Rehabilitering
Kvittering saknas
Rehabilitering –
överrapportering/bedömning saknas
Övrigt:
Läkemedel
Aktuell läkemedelslista saknas
Dospatient (dosförpackade läkemedel)
Felaktig/ofullständig ordination
Dos ej aktiverat i Pascal
Läkemedelsberättelse saknas
Dosreceptet är inte aktuellt
Obruten läkemedelsbehandling
(läkemedel saknas vid hemgång
enligt särskild rutin)
Tilläggsdoser ej beställda/saknas
Övrigt:
Avvikelserapportering
Giltig 150101 - 171231
Samverkan vid samordnad individuell plan (SiP) i öppenvården
Kallelse ej skickad till berörda parter
Bristande uppföljning av vårdplanen
Bemötande/bristande kommunikation
Kallade parter deltog ej på mötet
Övrigt:
_________________________________________________________________________________________
Bedömning och uppföljning av egenvård
Skriftlig individuell egenvårdsplan till patienten/brukaren
eller den/de som skall hjälpa patienten med egenvården saknas
Information om att förändring skett av patientens/brukarens
hälsotillstånd saknas
Uppföljningsplan av egenvårdinsatserna saknas
Övrigt:
_________________________________________________________________________________________
Övrig händelse eller beskrivning av händelseförloppet
Vilken risk innebar detta för patienten
Avvikelserapport skickas till Landstinget i Värmland, Hälso- och sjukvårdsstaben, Landstingshuset, 651 82 Karlstad. Kuvertet märks med ”Avvikelser”.
Avvikelse till kommunen skickas till respektive MAS/MAR och en kopia till Hälso- och sjukvårdsstaben.
Svar ska skickas till
Namn:
Adress:
Telefonnummer :
Avvikelserapportering
Giltig 150101 - 171231