Fysiska

ARBETSMILJÖ SÄKERHETSKULTUR 2015-2018
Styrkort Kartläggning Arbetsmiljökvalitet/Riskfaktorer
Administrativa, Tekniska & Fysiska
“Arbetsmiljö” består av såväl tekniska och fysiska faktorer som psykologiska och psykosociala och även rent
administrativa faktorer (planering). För att kunna betraktas som en bra arbetsmiljö enligt lagens definition
måste samtliga faktorer och delar fungera bra, och vara fria från risker av alla slag. Det måste också finnas en
bra och heltäckande handlingsberedskap i form av handlingsplaner när det uppstår olika former av problem
eller situationer som påverkar arbetsmiljön negativt.
Detta styrkort använder du dels för att skapa dig en översikt bild över vilka delar och arbetsmoment er
arbetsmiljö totalt sett består av (Ja-Nej) och dels för att bedöma vilka av dem som utgör en arbetsmiljörisk
(Ja). Genom att ange riskens fackliga “ägarskap” (Ägare) får du dessutom en klar bild över vilka risker du kan
hantera inom ditt eget arbetsmiljöteam respektive vilka du måste ta i samverkan med ett annat förbunds/
företags Skyddsombud.
1. Planering & beredskap
• All elinstallation saknas ofta i projekteringsstadiets arbetsmiljöplan
• El kommer ofta in som underentreprenör och måste anpassa sig att
jobba där all annan installation redan är på plats (bli “gummigubbar”)
• Tidplaneringen kollapsar återkommande genom oförutsedda
händelser vilket tvingar alla yrkesgrupper till “flexibilitet” och hets
• Maskiner, materiel, prylar och verktyg på platser de inte ska vara
2. Allmänt
• Röriga arbetsområden med hinder i form av skräp m m
• Spill som inte omedelbart städas bort
• Varningsskyltar direkt där golvet är vått/halt saknas
• Utrustning monteras och används även av icke utbildad personal
• Regelbundna inspektioner av behörig person görs ej
3. Säkert tillträde
• Osäkert tillträde till vägar, gångvägar, stegar och byggställningar
• Material förvaras osäkert
• Hål är varken inhägnade eller täckta och tydligt markerade
• Rutiner för att samla in och avlägsna avfallsmaterial saknas
• Belysningen är otillräcklig bitvis
4. Farliga objekt
• Åtgärder för att utesluta risk för fallande objekt saknas
• Mekaniska skydd som hindrar kontakt m. farliga objekt saknas
• Skydd för splitter från klingor, hörn, plåt, verktyg m.m. saknas
• Varningssystem för skarpa kanter saknas
• Arbete samtidigt på olika plan förekommer okontrollerat
• Avmonterade skyddskåpor till maskiner förekommer
• Oanvända hörselkåpor och skyddsglasögon förekommer
5. Damm och fibrer
• Hälsofarliga ämnen hanteras fel/farligt hos oss:
- asbest
- byggdamm alla kategorier och källor
- cementbaserade skivor, gipsskivor
- isoleringsmaterial
- keramiska fibrer, kristallina fibrer
- specialfibrer (MMMF)
Ja
Nej
Ägare forts
6. Elektriska faror, elsäkerhet & belysning
• Lösa kablar korsar gångvägar
• Kabelskydd för att fästa kablar vid ytor saknas
• Bra skyddsåtgärder för arbete med el-sågar o.dyl. saknas
• Eltransportleder uppfyller inte säkerhetskraven
• Golvytor som inte är jämnt och kraftfullt upplysta
• Tillräckligt bra nödbelysning saknas
7. Fall
• Tillräckliga skyddsräcken saknas helt/delvis
• Skyddsselar finns som inte är korrekt monterade
• Tillräckliga skyddsåtgärder vid arbete på bräckliga tak saknas
• Dåligt underhållna stegar finns på arbetsplatsen, kasseras inte
• Felplacerade/dåligt säkrade stegar finns, rättas inte till
• Beläggningar på trappsteg halksäkras inte
• Överledare, mellanledare och fotlist på skyddsräcken saknas
8. Buller
• ”Miljötinnitus” (konstant bakgrundsoljud) förekommer
• Ljudflimmer / ljudexplosioner förekommer
• Radioskval förekommer
• Omarkerade oljudszoner förekommer
• Zoner där ototoxiska ämnen och buller förekommer samtidigt
9. Information & upplysning
• Anvisningar för hur arbetena ska utföras säkert saknas/är otillräcklig
• Rutiner för kontroll och övervakning saknas
• Adekvat utbildning för de arbetsuppgifter ni utför saknas
10. Kemikalier
• Regler och ansvarsfördelning för farliga ämnen som förvaras och
hanteras på arbetsplatsen saknas
• Bränsle, syre och antändningskälla finns i närheten av vartannat
• Slipdamm förekommer
• Svetsrök förekommer
• Lösningsmedel förekommer
• Syrefattig miljö förekommer
• Fukt förekommer
• Heta vätskor hanteras utan tillräckligt skydd
• Eldfarliga material förekommer omärkta
* Lim, fogmassa, fogskum och andra kemikalier hanteras slumpartat
• Utrymningsvägar vid eventuell brand saknas
• Brandsläckare saknas
11. Logistik & trafik
• Separata transportleder person-fordon vid in-/utfarter, lagringsplatser,
förråd etc. saknas
• Fri sikt i områden där fordon och lyftmaskiner är verksamma saknas
• Plan för säker förflyttning/hantering av material saknas
12. Schaktingsarbete
• Underjordiska rör och ledningar är omarkerade
• Lämpligt material för att stödja ett schakt saknas
• Säker metod för att sätta in och ta bort stödjande material saknas
forts
13. Ergonomi
• Olämpliga arbetsställningar förekommer
• Olämpliga arbetsrörelser förekommer
• Otillräcklig ställning; måste sträcker sig utanför förekommer
• Tung manuell hantering förekommer
• Ensidigt upprepat arbete förekommer
• Påfrestande synförhållanden förekommer
• Anvisningar för bra arbetsställningar saknas/är otydliga
• Anvisningar för rätt sätt att använda kroppen vid lyft saknas
• Otillräckligt ”okad” ställning som ger ”orgeltramp” förekommer
• Installation
- av armatur dikt tak förekommer
- i kryputrymmen förekommer
- av armatur i undertak förekommer
- i gipsvägg förekommer
- kabeldragning ovan undertak förekommer
• Frakt av kabeltrumma till arbetsplatsen förekommer
• Kabeldragning i schakt förekommer
• Fastnajning av kabel under kabelstege förekommer
• Installation av kabelstege mot betongtak förekommer
• Kabeldragning på kabelstege förekommer
• Spårfräsning, bilning, rörförläggning med borrning förekommer
• Rörförläggning på valv förekommer
14. Faktorer du själv vill lägga till
Ja
Nej
Ägare