Ladda ner vår restaurangfolder

O U R R E S TA U R A N T S
Find out more and make your reservation online at
gothiatowers.com
Krister Dahl welcomes you
Det finns bara en person i hela världen som vunnit
Only one person in the world has ever won four
fyra guld i det som brukar kallas mat-OS. Hans
gold medals at the Culinary Olympics – the annual
namn är Krister Dahl och numera är han Executive
international cookery competition at the Culinary
Chef på Gothia Towers. Det är han som står som
Arts trade fair. His name is Krister Dahl, and he just
garant för att all mat och dryck som serveras under
so happens to be Executive Chef at Gothia Towers.
vårt tak – från fikavagnar till gourmetmenyerna på
He guarantees that all the food and drink we serve
Upper House Dining – alltid håller högsta klass.
– from coffee trolleys to gourmet meals at Upper
House Dining – is always of the highest quality.
Tower 1, 23rd floor
heaven23.se
Heaven 23
EXKLUSIVT BLAND MOLNEN
SKY-HIGH EXCLUSIVITY
En fantastisk utsikt. Milsvid i alla väderstreck. Det är
A spectacular view. Miles wide and in every direction.
väl det man först tänker på när man stiger in i vår res-
That’s what first strikes you when you walk into our
taurang Heaven 23. Men här väntar även upplevelser
Heaven 23 restaurant. But other experiences await.
på andra sätt. Varför inte starta med en lyxig cocktail
Why not start with a swank cocktail in the bar? And
i baren? Och sen fortsätta med en välsmakande mid-
then a delicious dinner from our exciting contempo-
dag från ett modernt och spännande kök.
rary kitchen.
Ground floor, Gothia Towers
Nex to Svenska Mässan main entrance
incontro.se
Incontro
DÄR MAN LÄTT DRÖJER SIG KVAR
STAY AS LONG AS YOU LIKE
I vår restaurang Incontro råder en kontinental och
Our restaurant Incontro has a warm, continental at-
varm stämning. Det är en personlig plats gjord för
mosphere. It’s a personal place, ideal for relaxing and
att trivas och umgås. Och dröja sig kvar. Ta en drink i
socializing. And staying a bit longer. Have a drink in
baren eller njut av italienska smaksensationer. Vackra
the bar or enjoy some Italian taste sensations. Warm
dagar tillbringas med fördel på den soliga uteserve-
days are best spent in the sunny outdoor area – with
ringen. Kanske i följe med en äkta italiensk pizza och
a genuine Italian pizza and a glass of red.
ett glas rött.
Gothia Towers hotel lobby
westcoastgbg.se
West Coast
EN KÄRLEKSFÖRKLARING TILL VÄSTKUSTEN
A DECLARATION OF LOVE FOR THE WEST COAST
En modern bistro med fokus på västkusten, Sverige
A modern bistro with a focus on the west coast,
och vårt fantastiska skafferi av råvaror. På West Coast
Sweden and our incredible selection of ingredients.
vill vi hylla små leverantörer som, precis som vi, står
At West Coast, we want to pay tribute to those
för hållbarhet, miljö & medvetna val.
small-scale suppliers who – just like us – stand for
sustainability, the environment and conscious choices.
Gothia Towers hotel lobby
gothiatowers.com/twentyfourseven
twentyfourseven
Gothia Towers nya lobbyrestaurang med ett ”grab
Gothia Towers’ new lobby restaurant with a ‘grab and
n´go”-koncept. Här finns något för alla, mitt i nya
go’ concept. There’s something for everyone, right in
hotellobbyn, dygnets alla timmar. Nygjorda mackor,
the new hotel lobby, at any time of the day or night.
varm mat, färskpressade juicer, snacks etc. Vi har
Freshly prepared sandwiches, hot food, fresh juices,
fullständiga rättigheter och gott kaffe. Slå dig ner
snacks, etc. We are fully licensed, and serve great
eller köp med dig - valet är ditt och alla är självklart
coffee. Eat in or take away – the choice is yours, and
välkomna!
everyone is welcome!
Tower 2, 25th floor
upperhouse.se
Upper House Dining
EN RESA I SINNENAS RIKE
A JOURNEY FOR THE SENSES
Tänk på en riktigt minnesvärd måltid i ditt liv. Fantas-
Think about a particularly memorable meal you’ve
tisk mat, naturligtvis. Men antagligen mer än så. Det
enjoyed. The food was fantastic, of course. But there
handlar ofta lika mycket om platsen, tillfället, sällska-
was probably more to it than that. Often the location,
pet och människorna bakom måltiden. Vår meny på
the occasion, the company and the people respon-
Upper House Dining är bokstavligt talat unik. Vi väljer
sible for the meal are just as important. At Upper
det bästa för dagen och låter kreativiteten flöda.
House Dining every menu is unique. We select the
best ingredients of the day, then our creativity takes
care of the rest.
gothiatowers.com/moten
Catering, parties & banquets
ALLT FÖR DEN OFÖRGLÖMLIGA FESTEN
ALL THE INGREDIENTS FOR A PARTY TO REMEMBER
Vi har allt för fest och bankett under ett tak, från flexi-
We have everything you need for parties and banquets,
bla lokaler i olika storlekar till mat, dryck och hängiven
all under one roof – from flexible venues of different
personal. Bolla bankettmenyn med OS-medaljören, vår
sizes, to food, drink and dedicated staff. Discuss your
Executive Chef, Krister Dahl och välj från vår gedigna
banquet menu with Culinary Olympics gold medallist
musik- och underhållningsmeny. Vi hjälper dig hela
Krister Dahl for an unforgettable dining experience.
vägen från idé till succéladdat genomförande.
We will help you all the way from initial idea through to
successful implementation.
Tower 3, 29th floor
gothiatowers.com/imagine
Imagine
Nu står vårt tredje torn färdigt och högst upp, på 29:e
Our third tower is ready and up at the top on the
våningen, ligger vår nya festvåning Imagine. En fan-
29th floor you find our new function room Imagine.
tastisk lokal med milsvid utsikt åt alla väderstreck. 100
This is a fantastic venue with a view that stretches for
meter över marken i Göteborgs högsta hus. Passar
miles in every direction. One hundred metres above
alla typer av tillställningar. Max 300 personer i lokalen.
the ground, in Gothenburg’s tallest building. Ideal for
parties and all manners of events. Max. 300 people at
the premises.
Gothia Towers, first floor
gothiatowers.com/estrad
Estrad
Estrad är festvåningen med mycket krogkänsla. Här
Estrad is a venue with a tavern-like feel. Here you’ll
finns barer, scener, dansgolv och en matsal gjord för
find bars, stages, a dance floor and a dining area for
storslagna trerättersmiddagar. 700 sittande matgäs-
grand three-course meals. 700 seated diners, 900
ter, 900 cocktailgäster.
cocktail guests.
Gothia Towers, first floor
gothiatowers.com/moten
Bryggan
Om du har fest mitt i en storstad bidrar det förstås till
If you’re planning a party in the city, views of Gothen-
stämningen om du har utsikt över folklivet och pulsen.
burg’s buzzing street life will add to the atmosphere
Då är Bryggan på Gothia Towers ett bra val. Du ham-
– and Bryggan at Gothia Towers is a great choice. Up
nar på första parkett mitt över vår entré med utsikt
on the first floor, above our entrance, you can gaze
över myllret kring Korsvägen. Upp till 150 sittande
out at the hustle and bustle of Korsvägen. Up to 150
gäster.
seated guests.
Gothia Towers, first floor
gothiatowers.com/moten
Gothia Towers Ballroom
De allra flesta av våra lokaler är mycket flexibla och
Most of our venues are extremely flexible, and can be
kan skräddarsys för dina behov. Men Gothia Towers
customised to meet your needs. But it’s the Gothia
Ballroom (kongresshallen) är den verkliga kameleon-
Towers Ballroom (the Congress Hall) that really
ten. Dels en högklassig kongresshall med stor scen
defines flexibility. It can be arranged as a high-class
med komplett teknik och läktare i amfiteaterform
congress venue, with a large, fully equipped stage
för 1 500 personer, dels en fantastisk banketthall för
and amphitheatre-style seating for 1,500, or as a
upp till 1 100 sittande gäster, som alla har bra sikt mot
fantastic banqueting hall for up to 1,100 diners with a
scenen.
good view of the stage.
Gothia Towers, ground floor
incontro.se
Incontro Stanza Separata
Innanför Svenska Mässans huvudentré hittar du
Behind the Swedish Exhibition & Congress Centre’s
Incontro stanza separata - en förlängning av vår
main entrance you will find Incontro stanza separata
italienska restaurang Incontro. Vår italieninspirerande
– an extension of our Italian restaurant, Incontro. Our
festvåning passar utmärkt för festliga kvällsaktiviteter
Italian-inspired function room is ideal for celebratory
med plats för 170 matgäster.
evening activities, with space for 170 diners.
This is
Gothia
Towers
O U R R E S TA U R A N T S