VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLRK 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR SLRK
SVENSKA LAGOTTO ROMAGNOLOKLUBBEN
2014
Styrelsen för Svenska Lagotto Romagnoloklubben, SLRK, avger följande berättelse för det
gångna verksamhetsåret 2014-01-01 – 2014-12-31.
Valda att företräda SLRK under verksamhetsåret:
Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Agneta Karlsson 2014-03-01 – 2014-08-17
Susanne Signell 2014-08-24 – 2015-03-07
Ord. ledamot 2014-03-01 – 2014-08-24
Jonas Bygdén
PiaMaria Wenklo-Westlund
Maria Pettersson 2014-08-24 – 2014-03-07
Vice ordf. 2014-03-01 – 2014-08-24
Carina Larsson
Eva Hildebrand
Kristina Rense 2014-03-01 – 2014-08-18
Lovisa Björkman
Revisorer
Ordinarie: Inger Olsson Blomberg och Ingela Melkersson
Suppleanter: Cecilia Andersson och Pia Sundqvist
Valberedning
Birgitta Lindström (sammankallande), Pernilla Andersson, Mikael Rojek
Arbetsutskott (AU) 2014-03-01 – 2014-08-17
Agneta Karlsson, Maria Pettersson, Jonas Bygdén och Pia Maria Wenklo-Westlund
Ansvarsområden
2014 års kommittéer och arbetsgrupper har haft följande sammansättning:
Aktivitetskommittén: Agneta Karlsson, sammankallande 2014-03-01 – 2014-08-17, Lovisa
Björkman, kommitténs kontakt i styrelsen, Birgitta Lindström och Agneta Låås
1
Ansvarig utgivare för klubbens publikationer: Agneta Karlsson till 2014-09-29,
Susanne Signell från 2014-09-30 –
Avels- och Hälsokommittén: Carina Larsson, sammankallande, Tina Forsell, Susanne Signell,
Anna Svenberg Rojek och Karolina Önneholm
Arbetsgrupp för exteriör och rasstandard: Camilla Bäckman, sammankallande, Karin Lindahl
och Jane Ahlzén Marmstad
Hemsidan: Jonas Bygdén, Carina Larsson, Tina Forsell och Ingela Melkersson (årsbästa
resultat)
LagottoNyttkommittén: Eva Hildebrand, sammankallande, Nadja Högberg och Linn
Warfvinge
Lagottoshopkommittén: Maria Pettersson
Medlemskommittén: Håkan Persson
Monterkommittén: Maria Pettersson, sammankallande, Anna Hillberg och Lotta Krook
Tryffelkommittén: Eva Hildebrand, sammankallande, Annika Ahlén, Lotta Landerstedt
Susanne Ståhlström, PiaMaria Wenklo-Westlund
Ungdomskommittén: Lovisa Björkman, sammankallande och Emilia Lindblom
Uppfödarkommittén: Agneta Karlsson, sammankallande (2014-03-01 – 2014-08-17)
Carina Larsson, kommitténs kontakt i styrelsen, Dorota Gustafsson, Monica Hedquist, Louise
Larsson,
Lilian Svensson
Utställningskommittén: Susanne Signell, sammankallande, Lovisa Björkman och Camilla
Garke
Årsbokskommittén: Liza Peters, sammankallande, Camilla Bäckman, Elin Johansson och
Annie Ahlberg
Årsbästakommittén: Ingela Melkersson, sammankallande, Elin Johansson,
Margareta Gyllström, Anna Wernersson, Lina Krokström och Anita Kennerfalk
2
Årsmötet 2014
Årsmötet hölls lördagen den 1 mars på Scandic Upplands Väsby. Närvarande var 38
röstberättigade medlemmar. 2 personer, icke medlemmar, beviljades närvarorätt. Till
mötesordförande valdes Jahn Stääv.
Efter mötets avslutande uppmärksammades årets Fridapristagare genom att motiveringarna
lästes upp. Första pris, 2000 kr, gick till Emilia Lindblom. Andra pris,
1500 kr, gick till Ellen Tyrfors. Det var bara två som var nominerade.
Styrelsen riktar ett stort tack till instiftarna, makarna Sandell, för deras bidrag till
ungdomsverksamheten.
Därefter var det dags att dela ut utmärkelser och diplom till medlemmar i klubben vars
hundar gjort prestationer inom rasen under år 2013. Årets vinstrikaste utställningslagotto
blev Cisco, ägare Annie Ahlberg. Årets vinstrikaste utställningstik blev Blixtra Alberta, ägare
Jeanette Magnusson och Lovisa Björkman. Årets vinstrikaste avelstik blev Bonebreakers
Tenerezza, ägare Karin Lindahl och vinstrikaste avelhane blev Imperie’s Mc´Laren-Minardo,
ägare Vivi Rasmussen. Årets vinstrikaste uppfödare blev Karin Lindahl, kennel Bonebreakers.
Årets Viltspårslagotto blev Rowntree Ulderico, ägare Per Erik Gustavsson. Årets
Lydnadslagotto blev Gillenias Quarterback, ägare Mona Hansson. Årets Rallylagotto blev
Galottens Marino Dino, ägare Yvonne Andersson.
Styrelsen 2014
Före årsmötet den 1 mars höll föregående styrelse 2 styrelsemöten. 2014 års styrelse har
därefter sammanträtt vid 11 tillfällen under 2014. Av dessa har 4 varit fysiska möten och 7
telefonmöten.
Ordförande Agneta Karlsson valde att lämna alla sina förtroendeuppdrag den 17 augusti pga.
hälsoskäl. Maria Pettersson (Vice ordf.) hade ingen möjlighet att gå in som tillförordnad
ordförande. Vid styrelsemöte 24 augusti utsågs Susanne Signell till ny vice ordförande och
tillförordnad ordförande. Maria Pettersson gick in som ord. ledamot.
Suppleant Kristina Rense valde att lämna sitt förtroendeuppdrag den 18 augusti pga.
hälsoskäl.
Styrelsen har under året arbetat med en ansvarsmodell där styrelseledamöterna haft olika
ansvarsområden och därmed en naturlig roll som sammankallande i de kommittéer som
fallit under respektive ansvarsområde.
Utvärdering av att styrelseledamöterna varit sammankallande i kommittéerna: Vilket inte
har varit lika bra i år som förra året, det har blivit en tung arbetsbelastning för de
styrelsemedlemmarna som var kvar när 2 ledamöter har lämnat sina uppdrag i styrelsen och
i kommittéer.
Förslag på förbättring: kan vara en person/ledamot i styrelsen som har kontakt med
sammankallande i kommittéerna. Kommittéerna tar kontakt med kontaktpersonen i god tid
innan ett styrelsemöte och lämnar rapport, hur, när och var, budget, bakgrund och förslag
till beslut.
3
För de kommittéer och arbetsgrupper under året som av olika anledningar haft en
sammankallande utanför styrelsen har ordförande fungerat som kontaktperson för deras
arbete.
Ingen förändring i klubbens arbetsordningar eller stadgar har gjort i år.
Verksamhet
Allmänt
Även i år har styrelsens målsättning varit under året att förbättra öppenheten och
kommunikationen inom klubben och försöka ta tillvara medlemmarnas önskemål och förslag
och öka delaktigheten. Detta har bl a skett genom bättre tillgänglighet med betydligt
utförligare protokoll som lagts ut snabbare på klubbens hemsida. Styrelsen har också
vinnlagt sig om att snabbt besvara inkomna frågor och skrivelser gällande såväl avel som
övriga ärenden samt om ett gott bemötande i kommunikationen med medlemmarna.
Under året har utställningskommittén haft hand om sponsordelen till Radunon.
LagottoNyttkommittén har haft hand om annons försäljning i LagottoNytt och
Årsbästakommittén om annonser till Årsboken. Äntligen kom Tryffelkommittén igång efter
några år i träda.
Klimatet inom klubben har varit mycket gott under året med en positiv stämning. Många har
valt att jobba i olika kommittéer och arbetsgrupper och ett stort antal medlemmar har hjälpt
till och bidragit till klubbarbetet på olika sätt.
Avel och hälsa
Lathunden har uppdaterats med underlag från SKKs Avelsdata, en gång under året. Det är
fortfarande problem med att SKKs Avelsdata inte beräknar korrekt inavelgrad, vilket beror
på att importerade hundar/hundar längre bak i härstamningarna kan ha flera olika
registreringsnummer. I lathunden har dessa dubbletter justerats manuellt, vilket varit
tidskrävande för den ansvarige Tina Forsell.
Rasdata har uppdaterats en gång under året med underlag från SKKs Avelsdata.
RAS-revidering har varit AHKs och styrelsens stora arbetsuppgift under året. Enkäter (både
på individ- och uppfödarnivå), RAS-möte och revideringsförslag som funnits publicerat på
www.lagotto.org allt eftersom revideringen fortskridit. Medlemmar har uppmanats att
uttrycka sina åsikter/tankar kring innehållet. Utifrån allt detta sammantaget har RASrevideringen tagits fram. På styrelsemöte i december godkändes revideringsförslaget av
styrelsen och beslut fattades om att skicka in dokumentet till SKK för godkännande. Svar från
SKK om huruvida SLRKs RAS-revideringsförlag godkänns eller ej förväntas inkomma under
det första kvartalet 2015.
4
Ett nytt fall av PRA har dessvärre upptäckts. Dock på en äldre hund som ej själv använts i
avel. SLRKs AHK har kontakt med SLU som handhar insamling av blodprov från drabbade
individer samt deras föräldrar och helst också syskon. AHK har gått ut med uppmaning till
uppfödare och hundägare via klubbens hemsida samt i Lagottonytt, för att på så sätt få in
blodprov från så många av de efterfrågade individerna som möjligt. Intresset för
uppmaningen har varit svag, vilket försvårat insamlingen.
AHK har även under året konsulterat SLU angående de misstänkta fall av Cerebellar
abiotrophy (CA) som framkommit. Detta främst då två kullsyskon uppvisat liknande
symptom. Ett annat fall där CA misstänks har också framkommit. SLU ska hjälpa klubben och
bistår med blodprovsinsamling från de misstänkta fallen, deras föräldrar och eventuella
syskon. Blodprovstagningen ersätts av SLU direkt till veterinären (på samma sätt som vid
blodprovsinsamling gällande PRA).
Under 2014 har forskare i Finland och Bern erbjudit gratis test och genom det samlat in
blodprov för forskningen kring den uppsamlingssjukdom, Lysosomal Storage Disease (LSD),
som för första gången uppmärksammades 2013. Det har visat sig vara ett recessivt anlag
med 100 % penetrans, dvs individ som har dubbla anlag för sjukdomen blir sjuk. I slutet av
året började forskarna i Bern erbjuda testet kommersiellt, men trots att forskarna är eniga
om att de hittat genen så räknar de med att testet ska bli slutgiltigt publicerat och godkänt
under inledningen av 2015.
Lagotto på SRD-listan – SLRK fick under 2012 från SKKs SRD-kommitté (Särskilda Rasspecifika
Domaranvisningar) förslaget att rasen skulle tas upp på listan pga mentala svagheter, med
beskrivningen ”Mentalitet, fega hundar – kan bita – flyktbeteenden”.
Tidigare styrelse uttryckte tveksamhet till detta och SRD-kommittén valde att inte ta upp
rasen i detta läge. Dock ska man betänka att detta inte är någon garanti för att rasen
framgent kommer diskuteras av SRD om klagomål inkommer från domare.
BPH – Under 2014 har det fortsatt varit möjligt att söka klubbens bidrag på 200 kr/hund för
genomfört BPH. Bidraget ska enligt styrelsebeslut utbetalas till de 100 första som ansöker
om bidraget. Sedan starten i maj 2012 har 176 lagotto beskrivits, varav 7 har avbrutit
beskrivningen. Vid årets slut hade bidrag för 58 hundar beviljats.
Aktiviteter
Aktivitetsområden – För närvarande har SLRK 24 aktivitetskontakter fördelade på 14
aktivitetsområden. Ett nytt aktivitetsområde har tillkommit: Västernorrland.
Under året har aktivitetskontakterna genomfört promenader, agility, rallylydnad, lekdagar,
tipspromenader, personspår och viltspår, filmträffar, ringträningar, klippkurser, tricksträffar,
kantarellsök, miljöträningar, massage och stretch.
Aktivitetskommittén planerade att genomföra en träff för aktivitetskontakterna, men på pga
dubbelbokning så blev det ingen träff.
5
Uppfödarkommittén höll i uppfödarmöten runt om i landet i januari. Kommittén har till
uppgift att bistå Avels- och hälsokommittén med hjälp i olika frågor.
Klubben har deltagit med rasmonter både på MyDog i Göteborg i 3–6 januari 2014 och på
Stockholm Hundmässa 13-14 december. Montern har bemannats av medlemmar och deras
Lagotto. Mycket information om rasen har lämnats till intresserade besökare.
Monterkommittén har arbetat med planeringen av rasmontrarna. Målet är att
Stockholmsmontern ska bli lika självgående som Göteborgsmontern är.
Officiell utställning
Raduno 2014 genomfördes söndagen den 15 juni i Avesta i samband med Dalarnas
Kennelklubbs internationella utställning. Totalt var 110 lagotto anmälda till Radunon,
103 vuxna och 7 valpar. Domarna Ann Christin Johansson dömde valpar, valp BIS och vuxna
hanar, därefter dömde Jan Roger Sauge, Norge, de vuxna tikarna, uppfödargrupper,
avelsgrupper och BIS. Båda domarna fick en keramiklagotto, gjord av Gunilla Agronius, som
tackgåva.
Alla deltagare fick en lagottorosett när de hämtade kritiklappen. I år hade vi prisrosetter som
CK- och HP-priser. Alla placerade hundar (1–4) i varje klass fick prisrosett.
Ringträning anordnades på morgonen innan utställningen startade. Ungdomskommittén
anordnade under dagen tipspromenad med både barn- och vuxenfrågor. Tävlingen Barn
med hund dömdes av Lovisa Björkman. Tre lottringar à 100 lotter såldes. Lagottoshoppen
var på plats med fina produkter till försäljning. Vädret var strålande och stämningen var på
topp hela dagen. Styrelsen fick många positiva kommentarer och tack från såväl utställare
som åskådare efter genomförd utställning.
BIR blev CH Cisco, ägare Annie Ahlberg och BIM CH Gleska Big Bertha, ägare Liza Peters. BIR
Veteran blev CH Gleska Big Bertha, ägare Liza Peters och BIM Veteran CH Rowntree Fabrizio,
ägare Birgitta Glassér. BIR Valp 4–6 mån blev Rowntree Ugo Unico, ägare Malin Hammarlund
och BIM Valp 4-6 mån blev Lundens Bellagotto Aida, ägare Jannica Lindblom. BIR Valp 6–9
mån blev Hesiodos Tom Tom, ägare Eva Andrén. BIS Valp blev Rowntree Ugo Unico
Sponsorer till Raduno 2014 var: Royal Canin, Kennel Bonebreakers, Kennel Imperie´s, Karins
Hundvård, Kennel Gleska, Kennel Blixtra, Kennel Quintinos, Sussie Signell/Bello & Dito,
Kennel Temikas, Kennel Magic Storms, Kennel Fireblaze, Kennel Chicabeams, Kennel
Burrascosos, Kennel Fratellinos, PiaMaria Westlund Ekonomi & Rådgivning, Kennel Hesiodos,
Kennel Labbjoy´s, UmbraSign, Sykulan Maskinbroderi, Angelika Bergman, IF försäkringar,
Källgrens Presenter & Reklam, Kennel Lundens Bellagotto, Kennel Belizia, Camilla Garke/
Gazton & Hugo, Sus Ståhlström, Kennel Baristas, Hanna Pettersson.
Styrelsen vill tacka alla våra sponsorer som så generöst bidragit till såväl fina priser till
samtliga placerade hundar som ett välfyllt prisbord till lotteriet!
Tack även till alla som på olika sätt hjälpt till att göra årets Raduno till en mycket minnesvärd
dag och inte minst alla glada utställare och åskådare!
Utställningskommittén har engagerat två domare till Raduno 2015, med anledning av den
höga anmälningssiffran de senaste åren. Kommittén har också bjudit in två domare till
Raduno i Köping och en domare till Specialen i Piteå 2016. Kommittén har ansökt om två
6
utställningsplatser 2017, Raduno i Köping och Specialen i Sofiero. Kommittén föreslog att
döpa den ena utställningen till Specialen och styrelsen godkände förslaget. Kommittén har
haft hand om sponsorerna själva i år.
Årsbästakommittén har under året arbetat med löpande uppdatering av årsbästalistorna för
utställning samt uppdaterat hemsidan med listor över erhållna arbetstitlar.
Årsbästa och utmärkelser 2014
Årets utställningslagotto: Ch Cisco, ägare Annie Ahlberg. Årets utställningstik: CH Blixtra
Alberta, ägare Jeanette Magnusson och Lovisa Björkman. Årets veteran: Ch Bonebreakers
Eccellenza, ägare: Martin Nilsson. Årets veteranhane: Ch Imperie’s Pablo Picasso, ägare:
Solveij Carlsson, Årets avelshane: Ch Magic Storm’s Gazton Af Contezza , ägare Camilla
Garke. Årets avelstik: Imperie’s Peghi Palm, ägare Marie Palm. Årets uppfödare: Kennel
Imperie’s, Jane Ahlzén Marmstad. Årets viltspårslagotto: Ch Scheffelfältets Paggio-Totti,
ägare: Margareta Gyllström. Årets rallylydnadslagotto: Lord Nelson’s Derbi, ägare: Birgitta
Strandqvist. Årets agilitylagotto Medium: Galottens Numerus, ägare: Jolanta Andersone.
Årets agilitylagotto Large: Felix, ägare: Rebecca Wrigby. Årets lydnadslagotto: Delicat´s
Collard, ägare: Anna Sloberg. Årets brukslagotto: Ch Skjervtorpet´s Concurrente Corleone,
ägare: Anita Slogmans
Fridapriset 2013
Första pris, 2000 kr, gick till Emilia Lindblom. Andra pris, 1500 kr, gick till Ellen Tyrfors. Inga
fler nomineringar hade inkommit.
Hemsidan
Hemsideskommittén har under året förklarats vilande.
Äntligen kom vi till skott med arbetet att göra en ny hemsida, redan 2013 tog styrelsen
beslut att ta fram förslag på ny hemsida. En ledamot i styrelsen och några medlemmar fick i
uppgift att arbeta fram ett förslag på ny hemsida för klubben. För att kunna utveckla en ny
hemsida parallellt med att den gamla fortfarande användes införskaffades ett nytt
domännamn (lagottoklubben.se) för detta ändamål. Styrelsen godkände förslaget att byta
det webhotell som klubben använt ett tag (Loopia), vilket ledde till att den nya domänen
registrerades hos ett annat webhotell (one.com). Initialt var tanken att den existerande
domänen (lagotto.org) skulle flyttas till det nya webhotellet när den nya hemsidan var klar.
På förslag från arbetsgruppen bestämdes istället att när den nya sidan var redo att
driftsättas så skulle vi också byta domän. I samband med att LagottoNytt nummer 3 kom ut i
december så lanserades också den nya hemsidan (http://lagottoklubben.se) och samtidigt
stängdes den gamla med hänvisning till den nya.
Carina Larsson och Tina Forsell har skött uppdateringarna på hemsidan. Årsbästakommittén
har ansvarat för löpande uppdateringar av Årsbästalistan. Styrelsen har lagt stor vikt vid att
hemsidan har hållits aktuell och att nyheter snabbt kommit medlemmarna till del.
7
Aktivitetskontakterna har själva uppdaterat respektive aktivitetsområdes blogg. Här har de
kallat till träffar och aktiviteter och sedan lagt upp referat och sammanställningar från sina
arrangemang.
Anmälan till Raduno 2014 skedde via ett formulär på hemsidan. Enkäterna som låg till grund
för RAS revideringen har varit webbaserade.
LagottoNytt
Klubbens medlemstidning LagottoNytt har tryckts i fyrfärg och utkommit med tre nummer
under året, det tredje var ett julnummer. Många fina bidrag i text och bild har inkommit från
medlemmar. Styrelsen har haft svårt att hitta kunniga medarbetare till LagottoNytt i år.
Årsboken
Årsbokskommittén producerat den mycket fina Årsboken för 2013 enligt sedvanlig modell
och med två teman, Exteriör & rastyp och Tryffel. Årsboken skickades ut till medlemmarna
i juli 2014 och har blivit mycket uppskattad. I år togs också beslut att skicka Årsboken till alla
Lagotto-auktoriserade exteriördomare i Sverige. Även detta var mycket uppskattat.
Medlemsutveckling
Medlemsantalet 2014-12-31 var 1342, fördelat på 1152 huvudmedlemmar, 19 utländska, 29
SHU, 140 familjemedlemmar samt två hedersmedlemmar.
Gåvomedlemskap
23 kennlar/uppfödare har under 2014 skänkt sina valpköpare klubbens förmånliga
gåvomedlemskap: Bonebreakers, Boopies, Chicabeams, Delindas, Encos, Fireblaze, Futures
Galottens, Gracelines, Hundhusets, Imperie's, Killinge's, Lagotessa, Lord Nelson's, Magic
Storm´s, Matematikens, Pos, Ridings, Rowntree, Scheffelfältets, Semenzinas, Tiny Tufts,
Yllegårdens
Ett stort tack!
Lagottoshoppen
Under 2014 ansvarade Maria Pettersson för Lagottoshoppen. Produkter ur befintligt
sortiment har sålts vid klubbens arrangemang och via beställningar under året. Nya
produkter har kommit under året t.ex., keramik muggar, vattenskål, hoodtröja, reflexväst
m.m.
Tack för det gångna året!
2014 års styrelse vill tacka alla medarbetare i kommittéerna, arbetsgrupperna och
aktivitetsområdena samt övriga engagerade medlemmar för allt arbete som lagts ner under
året. Klubbens aktiviteter är omfattande och under ständig utveckling och många goda
krafter behövs för att driva alla delar av verksamheten vidare. Vi hoppas att årets positiva
anda håller i sig i framtiden.
8
………………………………………………………………
Vice Ordförande
Susanne Signell
……………………………………………………………
Kassör
PiaMaria Wenklo-Westlund
Ort……………………………..Datum………………
Ort………………………….Datum………………..
……………………………………………………………..
Sekreterare
Jonas Bygdén
…………………………………………………………..
Ledamot
Maria Pettersson
Ort………………………………Datum……………….
Ort………………………………Datum……………
……………………………………………………………….
Ledamot
Carina Larsson
Ort……………………………Datum………………….
……………………………………………………………
Ledamot
Eva Hildebrand
Ort……………………………Datum………………
9