SISU-stämman - Svenskidrott

Protokoll
SISU-stämmans protokoll
29-31 maj 2015
V0.2 JC
Protokoll SISU-stämman 29-31 maj 2015
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INNEHÅLLSFÖRTECKNING ____________________________________________________________ 2
Riksidrottsmötets (RF- och SISU-stämmans) öppnande ____________________________ 3
Integrerade RF- och SISU-stämmor _________________________________________________________ 4
1-9
10.
11.
13.
13.1
12.
13.2
13.3
RF- och SISU-stämmans öppnande ____________________________________
Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser m.m. _______________
Fråga om ansvarsfrihet för FS förvaltning ______________________________
Behandling av FS förslag till SISU-stämman samt av inkomna motioner ______
4
5
6
6
FS förslag: Stärkt strategisk ledning och stöd för svensk idrott _____________________________ 6
Kandidatnominering för val enligt punkterna 15.1-15.2 och 15.6-15.9 ________ 7
(RS förslag: Strategi för svensk idrotts framtid) _________________________________________ 8
FS förslag: Verksamhetsinriktning med ekonomisk planer för tiden 2016-2017 (Gemensam punkt
med RF-stämman) ________________________________________________________________ 8
13.4-13.15 (Behandling av RS förslag samt inkomna motioner) ___________________________________ 9
14.
(Ansökningar om medlemskap i RF) ___________________________________ 9
13.16-13.17 ( Behandling av RS förslag samt inkomna motioner) __________________________________ 9
13.18 FS förslag: Stadgeändringar avseende sammanslagning av Gästriklands och Hälsinglands
distriktsförbund (Gemensam punkt med RF-stämman) ___________________________________ 9
15.0
Valberedningens förslag om arvode till FS valda ledamöter ________________________________ 9
15.1-15.9 Val _________________________________________________________________________ 10
13.19-13.20 (Behandling av RS förslag samt inkomna motioner) _________________________________ 11
13.21 FS förslag till SISU-stämman; Ändringar av SISU:s stadgar ______________________________ 11
(13.3) FS-förslag: Verksamhetsinriktning med ekonomisk planer för tiden 2016-2017 _______________ 12
16.
RF-stämmans och SISU-stämmans avslutande __________________________ 12
Bilageförteckning: ________________________________________________________ 14
SISU-stämman 2015 i Helsingborg
2
Protokoll SISU-stämman 29-31 maj 2015
Protokoll från Riksidrottsmötets SISU-stämma,
den 29-31 maj 2015, Helsingborg Arena.
Riksidrottsmötets (RF- och SISU-stämmans) öppnande
Riksidrottsmötet (RIM) består av RF-stämman och SISU-stämman. Före öppnandet av 2015
års Riksidrottsmöte hälsades deltagarna välkomna till Helsingborg och Region Skåne med
dels anföranden av kommunalrådet Anna Jähkne och Anna-Maria Myszka Gustafsson samt
Jane Andersson, Skånes IF/SISU-Skånes ordförande, dels underhållning i form av Parkour
Air Whippen, Philip Warren Gertsons bollshow, drillinslag m.m.
Öppningsanföranden
Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber öppnade 2015 års RIM med anförande, (se Bilaga A till RF-stämmoprotokollet).
Gabriel Wikström, tackade för möjligheten att få vara med att inleda RIM, och höll ett anförande. Efter sitt anförande delade Gabriel Wikström ut regeringens utmärkelse Illis quorum
till RF:s hedersordförande Arne Ljungquist för dennes insatser inte minst på antidopingområdet.
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas ordförande Pia Zätterström inledde RIM med sitt
öppningsanförande.
Utmärkelser m.m
I samband med den traditionella kamratmiddagen under lördagen utdelade Karin Mattsson
Weijber RF:s förtjänsttecken till väl meriterade idrottsledare och trotjänare, (se Bilaga B till
RF-stämmoprotokollet).
Parentationer
Under den gemensamma delen av RIM hedrades några av idrottens många ledare som gått
bort sedan förra RIM med en tyst minut. Ordföranden framhöll att inom en så här stor folkrörelse är det inte möjligt att namnge alla.
Hälsning
Enligt tradition föreslog RF:s ordförande att RIM skulle sända en hälsning till svensk idrotts
beskyddare Kung Carl XVI Gustaf.
RIM beslutade att till beskyddaren för svensk idrott Kung Carl XVI Gustaf sända följande
hälsning:
”Till Hans Majestät Konungen!
Sveriges Riksidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna samlade i Helsingborg till Riksidrottsmöte sänder
Ers Majestät sina hälsningar”.
Senare under RIM erhölls ett svarshälsning enligt följande:
”Till medlemmarna i Sveriges Riksidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna, samlade i Helsingborg till
Riksidrottsmöte den 29-31 maj, framför jag mitt varma tack för den vänliga hälsningen och sänder mina
bästa välgångsönskningar.
Carl Gustaf.”
SISU-stämman 2015 i Helsingborg
3
Protokoll SISU-stämman 29-31 maj 2015
Handlingar till RF- och SISU-stämman 2015
Följande handlingar (bilagor till originalprotokollet) förelåg vid RF-stämman:
Häfte 1
Häfte 2
Häfte 3
Häfte 4
Häfte 5
Häfte 6
Mötesformalia samt valberedningens förslag m.m.
Stadgar för RF och SISU.
Medlemsansökningar i RF med RS utlåtande och villkor för medlemskap.
Styrelseförslag 13.1-13.3 och motioner nr 1-4 .
Styrelseförslag 13.4 och motioner nr 5-11.
Styrelseförslag 13.16, 13.18, 13.19 och 13.21 samt motioner nr 12-17.
RF:s respektive SISU:s årsredovisningar för år 2013 respektive år 2014.
Integrerade RF- och SISU-stämmor
RF-stämman och SISU-stämman 2015 genomfördes integrerade med varandra. Ärendebehandlingen skedde samordnat om än att beslut togs var för sig. I formellt hänseende har därför
två separata protokoll upprättats, efter denna gemensamma inledning.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.
SISU-stämmans öppnande
Ordföranden Pia Zätterström öppnade SISU Idrottsutbildarnas stämma.
2.
Fastställande av röstlängd för stämman samt fråga om mötets
behöriga utlysande
Förteckningen över registrerade ombud utgör underlag till röstlängd för SISUstämman. I röstlängden återfinns även namnen på de ombud som tillkommit vid senare justeringar av röstlängden.
SISU-stämman har enligt stadgarna utlysts, bland annat genom det officiella kungörelseorganet www.idrottenskungorelser.se, två gånger under 2014 och senast i december samt genom utskick av möteshandlingar den 27 april 2015.
SISU-stämman beslutade
att fastställa röstlängd för SISU-stämman enligt ovan (bilaga 1); och
att SISU-stämman utlysts i stadgeenlig ordning.
3.
Val av mötesordföranden
Till mötesordföranden valdes, på förslag av valberedningen, Eva Johansson och
Gunnar Larsson.
4.
Val av mötessekreterare
Till sekreterare för SISU-stämman valdes, på förslag av valberedningen,
Johan Claesson.
SISU-stämman 2015 i Helsingborg
4
Protokoll SISU-stämman 29-31 maj 2015
5.
Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare, att tillsammans med mötesordförandena justera protokollet,
valdes på förslag av valberedningen Malin Karlsson, Sv Bordtennisförbundet och
Urban Andersson, Sv Karateförbundet.
6.
Val av rösträknare
Till rösträknare valdes, på förslag av valberedningen, Tor-Erik Henriksson, Lena
Björk, Maria Gidlund, Lillemor Lindell, Malin Törnevad, Thomas Karlsson, Anders
Wahlström och Milou Werth, RF/SISU-riks samt Andreas Feuk och Jeanette Skog,
DF/SISUd-Skåne
7.
Val av ordförande och ledamöter i redaktions-kommittén
Till redaktionskommitté valdes, på förslag av valberedningen, Anders Rydberg (RS),
ordförande, Suzanne Lundvall (RS), Jane Andersson (FS), Anders Larsson (Sv
Ishockeyförbundet) och Mikaela Mikaelsson (Sv Innebandyförbundet).
8.
Fastställande av arbetsordning
(Häfte 1 sid. 15)
SISU-stämman beslutade
att fastställa föreliggande förslag till arbetsordning för SISU-stämman.
9.
Fastställande av föredragningslista
(Häfte 1 sid. 3)
Yrkanden:
Mötesordföranden framförde förslag om att valen under punkterna 15.2 och 15.9 behandlas i olika grupper (2 år resp 4 år) så att stadgarnas krav på jämn könsfördelning
tillgodoses.
SISU-stämman beslutade
att, med bifall till mötesordförandens yrkande samt med vissa omkastningar i
ärendeordningen (p.14 kl.14.00 på lördagen och p.15 på kl 09.00 söndag), fastställa föreliggande förslag till föredragningslista.
10.
Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser m.m.
10.1 - 10.3 (RF:s behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser m.m.) (Behandlades enbart av RF-stämman)
10.4
FS verksamhetsberättelser med årsredovisningar för de senaste två verksamhetsåren
(SISU: s Årsredovisningar 2013 sid. 7-37 och 2014 sid. 7-29)
SISU-stämman 2015 i Helsingborg
5
Protokoll SISU-stämman 29-31 maj 2015
10.5
SISU:s förvaltningsberättelser för de senaste två verksamhetsåren
(SISU:s Årsredovisningar 2013 sid. 39-51 och 2014 sid. 31-43)
10.6
SISU:s revisorers berättelser
(SISU:s Årsredovisningar 2013 sid. 52 och 2014 sid. 44)
Peter Ek, Grant Thornton föredrog revisionsberättelserna.
SISU-stämman beslutade
att med godkännande lägga verksamhets- och förvaltningsberättelserna för
år 2013 och 2014 till handlingarna; och
att med godkännande lägga revisionsberättelserna för samma tid till handlingarna.
11.
Fråga om ansvarsfrihet för FS förvaltning
SISU-stämman beslutade
att, i enlighet med revisorns tillstyrkan, bevilja SISU:s ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåren
2013 och 2014.
13.
13.1
Behandling av FS förslag till SISU-stämman samt av inkomna
motioner
FS förslag: Stärkt strategisk ledning och stöd för svensk idrott
(Häfte 4 sid. 3) (Gemensam punkt med RF-stämman)
Motion nr 1 till RF- och SISU-stämman från Sv Fäktförbundet: Personalunion i RS
och SISU:s FS samt utredning om en nedläggning av SISU
(Häfte 4 sid. 9)
Motion nr 2 till RF- och SISU-stämman från Sv Innebandyförbundet: Dags att slå
ihop RF och SISU
(Häfte 4 sid. 15)
Motion nr 3 till RF- och SISU-stämman från Sv Ishockey-förbundet: Personunion i
RS och FS
(Häfte 4 sid. 17)
Motion nr 4 till RF- och SISU-stämman från Sv Basket-bollförbundet: Ändring av
RF:s och SISU:s stadgar om sammansättning av valberedningarna
(Häfte 4 sid. 19)
Yrkanden:
Anders Rydberg, RS, och Ola Lundberg, FS, föredrog ärendet och yrkade bifall till
RS/FS förslag.
Thomas Engholm, Innebandy, och Lars Liljegren, Fäktning, yrkade bifall till RS/FS
förslag.
SISU-stämman 2015 i Helsingborg
6
Protokoll SISU-stämman 29-31 maj 2015
Malin Eggertz Forsmark, Gymnastik, yrkade dels bifall till RS/FS förslag, dels tilllägg ”att ge styrelsen i uppdrag att återkomma till RIM 2017 med en utvärdering och
konsekvensanalys av styrelsearbetet i personunion för de två juridiska personerna RF
och SISU”.
Anders Rydberg, RS, och Ola Lundberg, FS, yrkar avslag på Gymnastiks yrkande.
SISU-stämman beslutade
att ställa sig bakom RS och FS förslag om stärkt strategisk ledning för
svensk idrott genom att fastslå att vid denna stämma välja samma person/-er till både RS och FS (s.k. personunion);
att motion nr 1, i den del som avser personunion i styrelserna, och motion nr
3 därmed bifalls;
att motion nr 1, i den del den avser en utredning om nedläggning SISU, och
motion nr 2 avslås; och
att bifalla motion nr 4 i enlighet med FS förslag till stadgeändringar (bilaga 2) och fastslå att stadgeändringarna träder ikraft med omedelbar
verkan att gälla vid valen under föredragningslistans punkter 15.8 och
15.9; samt
att avslå Gymnastikförbundets tilläggsyrkande.
I debatten deltog: Anders Rydberg, RS (2), Ola Lundberg, FS (2), Thomas Engholm, Innebandy (1),
Lars Liljegren, Fäktning (1) och Malin Eggertz Forsmark, Gymnastik (1).
12.
Kandidatnominering för val enligt punkterna 15.1 – 15.2 och
15. – 15.9.
Valberedningens ordförande, Kerstin Rosén, redogjorde för valberedningens arbete
och förslag. (Häfte 1 sid. 25). Valnämndens ordförande, Anders Larsson redovisade
lekmannarevisorernas förslag till nomineringar avseende valberedningen (15.8 15.9).
Följande kandidater nominerades av valberedningen, valnämnden och ombud (om
person nominerats av flera nämns bara den som först nominerat):
Ordförande i SISU Idrottsutbildarna tillika ordförande i FS (15.1)
Nyval av Björn Eriksson
Nominerad av valberedningen
Nyval av Lars Liljegren
Nominerad av Sv Varpaförbundet
Tio ledamöter i FS för två respektive fyra år (15.2 a och b)
Omval av Ola Lundberg (2 år)
Nominerad av valberedningen
Nyval av Stefan Bessman (2 år)
Nominerad av valberedningen
Nyval av Anita Edlund (2 år)
Nominerad av valberedningen
Nyval av Susanne Erlandsson (2 år)
Nominerad av valberedningen
Nyval av Suzanne Lundwall (2 år)
Nominerad av valberedningen
Omval av Lotta Kellander (4 år)
Nyval av Tommy Ohlström (4 år)
Nyval av Tomas Eriksson (4 år)
Nyval av Anna Iwarsson (4 år)
Nyval av Håkan Leeman (4 år)
Nominerad av valberedningen
Nominerad av valberedningen
Nominerad av valberedningen
Nominerad av valberedningen
Nominerad av valberedningen
SISU-stämman 2015 i Helsingborg
7
Protokoll SISU-stämman 29-31 maj 2015
En revisor med personlig ersättare (15.6)
Utseende av Grant Thornton som revisionsbolag.
Nominerad av valberedningen
Två lekmannarevisorer med personliga ersättare (15.7)
Omval av Leif Thunman med Anders Eriksson som ersättare.
Nyval av Kerstin Rosén med Eva Eliasson som ersättare)
Nominerade av valberedningen
Ordförande i RF/SISU:s valberedning (15.8)
Hans Hellquist
Nominerad av Lekmannarevisorerna
Sex ledamöter i RF/SISU:s valberedning för fyra respektive två år (15.9)
a) Tre ledamöter i valberedningen (4 år).
Thomas Persson
Nominerad av Lekmannarevisorerna
Doris Högne Rydheim
Nominerad av Lekmannarevisorerna
Annelie Larsson
Nominerad av Lekmannarevisorerna
Henrik Johansson
Nominerad av Sv Sportdykarförbundet
Jennifer van der Gronden
Nominerad av Sv Skolidrottsförbundet
Curt Högberg
Nominerad av Sv Friidrottsförbundet
Catarina Hanell
Nominerad av Sv Triathlonförbundet
15.9 b) Tre ledamöter i valberedningen (2 år).
Lena Fridlund
Nominerad av Lekmannarevisorerna
Göran Nyberg
Nominerad av Lekmannarevisorerna
Hans G Svensson
Nominerad av Lekmannarevisorerna
Curt Högberg
Nominerad av Sv Friidrottsförbundet
Henrik Johansson
Nominerad av Sv Sportdykarförbundet
Jennifer van der Gronden
Nominerad av Sv Skolidrottsförbundet
Catarina Hanell
Nominerad av Sv Akademiska idrottsförbund
Claes Pettersson
Nominerad av Sv Bowlingförbundet
SISU-stämman beslutade
att förklara nomineringen avslutad för val enligt 15.1 - 15.2 och 15.6 - 15.9.
I debatten deltog (utöver och lekmannarevisorer/valnämnd): Christian Johannesson, Sportdykning
(3), Jamie Pettersson Spörndli, Sv Skolidrottsförbundet (2), Johan Storåkers, Sv Friidrottsförbundet
(2), Beth Friberg, Sv Triathlonförbundet (2), Martina Nilsson, Sv Akademiska idrottsförbund (2) och
Ulf Sjöblom, Sv Bowlingförbundet (1).
13.2
(RS förslag: Strategi för svensk idrotts framtid)
(Behandlades enbart av RF-stämman)
13.3
FS förslag: Verksamhetsinriktning med ekonomisk planer för
tiden 2016-2017 (Gemensam punkt med RF-stämman)
(Häfte 5 sid. 3)
Yrkanden:
Susanne Erlandsson, RS, och Ola Lundberg, FS, föredrog förslaget till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan samt yrkade att ärendet skulle bordläggas för behandling efter att övriga ärenden beslutats.
SISU-stämman 2015 i Helsingborg
8
Protokoll SISU-stämman 29-31 maj 2015
SISU-stämman beslutade
att bordlägga ärendet för behandling efter punkt 13.21 i föredragningslistan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Förhandlingarna ajournerades fredag 20.00 för middag och återupptogs lördag 09.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.4 - 13.15 (Behandling av RS förslag samt inkomna motioner)
(Behandlades enbart av RF-stämman)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Förhandlingarna ajournerades för lunch och återupptogs lördag kl. 14.00 för behandling av punkt 12
Medlemsansökningar -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.
(Ansökningar om medlemskap i RF)
(Behandlades enbart av RF-stämman)
13.16 - 13.17 (Behandling av RS förslag samt inkomna motioner)
(Behandlades enbart av RF-stämman)
13.18 FS förslag: Stadgeändringar avseende sammanslagning av
Gästriklands och Hälsinglands distriktsförbund
(Gemensam punkt med RF-stämman)
(Häfte 6 sid. 33)
Gunnel Ekblom, ordförande i Hälsinglands Idrottsförbund/SISU Hälsingland, och Bo
Eriksson, ordförande Gästriklands Idrottsförbund/SISU Gästrikland, redogör för det
bakomliggande arbetet för sammanslagning av distrikten.
Stefan Bessman, RS, tackade för det förtjänstfulla arbetet och yrkade bifall till RS
förslag.
SISU-stämman beslutade
att anta FS förslag till stadgeändring i 6 kap. 2 § SISU:s stadgar (se bilaga
2) med ikraftträdande från och med den 1 januari 2016.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Förhandlingarna ajournerades på lördag den 30 maj kl 16.15 och återupptogs söndag den 31 maj
kl. 09.00 för behandling av punkt 15 Val m.m -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.0
Valberedningens förslag om arvode till FS valda ledamöter
(Gemensam punkt med RF-stämman) (Häfte 1 sid. 23)
Yrkanden:
Kerstin Rosén, valberedningens ordförande, föreslog oförändrat arvode.
SISU-stämman 2015 i Helsingborg
9
Protokoll SISU-stämman 29-31 maj 2015
SISU-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att godkänna att arvodering sker på sätt som fastslogs av RF-stämmorna
2009-2013, dvs enligt följande:
1. För ordförande utgår ett arvode med 1,5 pbb per månad.
2. För vice ordförande utgår ett arvode med 2,0 pbb per år.
3. För övrig ledamot utgår arvode med 1,0 pbb per år.
15.1
Val på två år av förbundsordförande tillika FS ordförande
SISU-stämman beslutade, enligt valberedningens förslag,
att nyvälja Björn Eriksson till förbundsordförande tillika FS ordförande.
I pläderingen deltog: Hans Hellquist, valberedningen (1), Lars Liljegren, Fäktning (1), Anders Albertsson, Friidrott (1) och Olle Dahlin, Skidskytte (1).
15.2
Val på fyra respektive två år av tio ledamöter i FS
SISU-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att på två år välja Stefan Besman, Anita Edlund, Susanne Erlandsson, Ola
Lundberg och Suzanne Lundvall; och
att på fyra år välja Tomas Eriksson, Anna Iwarsson, Lotta Kellander, Håkan
Leeman och Tommy Ohlström.
I pläderingen deltog: Kerstin Rosén, valberedningen (1).
15.3 – 15.5 (Val till olika RF-organ)
(Behandlades enbart av RF-stämman)
15.6
Beslut att på två år utse ett revisionsbolag
SISU-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att utse Grant Thornton till revisionsbolag.
15.7
Val på två år av två lekmannarevisorer jämte personliga ersättare.
SISU-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att omvälja Leif Thunman med Anders Eriksson (nyval) som ersättare, samt
nyvälja Kerstin Rosén med Eva Eliasson som ersättare.
15.8
Val på två år av ordförande i RF:s och SISU:s valberedning
SISU-stämman beslutade, i enlighet med lekmannarevisorernas/valnämndens förslag,
SISU-stämman 2015 i Helsingborg
10
Protokoll SISU-stämman 29-31 maj 2015
att välja Hans Hellquist till ordförande i valberedningen.
15.9
Val på fyra respektive två år av sex ledamöter i valberedningen
Före omröstningen meddelar mötespresidiet att Henrik Johansson, Sportdykning,
återtagit sin kandidatur samt att Curt Högberg, Friidrott, inte kandiderar för fyra år.
SISU-stämman beslutade, efter sluten omröstning,
att på fyra år välja (två kvinnor och en man) Jennifer van der Gronden (113
röster) och Doris Högne Rydheim (99 röster) samt Thomas Persson.
Övriga kvinnliga nominerades antal röster: Catarina Hanell 71 röster och Anneli Larsson
64 röster.
att på två år välja (en kvinna och två män) Lena Fridlund (106 röster) samt
Hans G Svensson (128 röster) och Claes Pettersson (84 röster).
Övriga nominerades antal röster: Catarina Hanell 75 röster samt Göran Nyberg 73 röster och Curt Högberg 60 röster.
I pläderingen deltog: Anders Larsson, Lekmannarev/Valnämnd (1), Margareta Wetterberg, Lekmannarev/Valnämnd (1), Johan Storåkers, Friidrott (2), Anders Danielsson, Kanot (2), Cecilia Hager,
Ishockey (1), Sanna Ågestedt, Skolidrott (1), Sture Espwall, Akademisk idrott (2), Karl-Erik Nilsson,
Fotboll (1), Caroline Waldheim och Fredrika Lindström, Korpen (1), Ulf Sjöblom, Bowling (1) och
Malin Eggerz Forsmark, Gymnastik, (1).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Härefter återupptogs förhandlingarna med kvarvarande punkter enligt föredragningslistan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.19 - 13.20 (Behandling av RS förslag samt inkomna motioner)
(Behandlades enbart av RF-stämman)
13.21 FS förslag till SISU-stämman: Ändringar av SISU:s stadgar
(Häfte 6 sid. 49)
SISU-stämman beslutade
att anta förslaget till stadgeändringar (se bilaga 2); och
att ändringen av 2 kap. 5 § 11. SISU:s stadgar träder ikraft omedelbart vid
stämman.
(Till detta antogs ett medskick om att sträva efter ett så enkelt och modernt språkbruk
som möjligt i stadgarna.)
(13.3) FS-förslag: Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer för
tiden 2016-2017
(Gemensam punkt med RF-stämman)
Yrkanden:
SISU-stämman 2015 i Helsingborg
11
Protokoll SISU-stämman 29-31 maj 2015
Karin Strömqvist-Bååthe, Judo, föreslog ett medskick till RS/FS, under rubriken Idrotten gör Sverige starkare, att förtydliga att idrottens ekonomiska och sociala roll
inbegriper miljö och klimataspekten för att säkerställa förutsättningar för framtida idrott och tillgänglighet.
Stefan Rahm, Segling, önskade ett medskick till RS/FS att överväga att se över
”färgpyramiden på sid 50 i häfte 4”.
Susanne Erlandsson, RS yrkade bifall till RS/FS förslag
SISU-stämman beslutade
att bifalla FS förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för tiden
2016-2017 (komplett beslutad version läggs som bilaga 3).
(Till detta ”klubbades” medskick enligt framställan ovan.)
I debatten deltog: Susanne Erlandsson, RS (1), Karin Strömqvist-Bååthe, Judo (1) och Stefan Rahm,
Segling (1).
16.
RF-stämmans och SISU-stämmans avslutande
Mötesordförandena överlämnade klubban till RF:s ordförande Karin Mattsson Weijber
och SISU Idrottsutbildarnas ordförande Pia Zätterström, som inbjöd Värmlands distriktet att ta plats i talarstolen.
Malin Olin, ordförande i Värmlands Idrottsförbund och SISU-Värmland hälsade välkommen till Karlstad med en film samt välkomnade alla till 2017 års Riksidrottsmöte i
Karlstad CCC (Congress och Culture Center).
Härefter avtackade Karin och Pia representanter för Skånes Idrottsförbund och SISUSkåne, ordföranden Jane Andersson, distriktschefen Patrik Karlsson samt regionala
projektledaren Maria Andersson, för ett mycket lyckat arrangemang. Vidare riktades
ett stort tack till alla ”lilatröjor” (funktionärerna) och RIM-projektledaren Böret Karman Pallin, som hållit i projektet från centralt håll.
Karin och Pia avtackade härefter de båda mötesordförandena Eva Johansson och Gunnar Larsson för utmärkt mötesledning samt därefter följande personer (alla dock inte
närvarande) som avslutat sina respektive uppdrag inom RF och SISU.
RF:s Lekmannarevisorer: Margareta Wetterberg samt ersättaren Karin Redelius.
SISU:s valnämnd: Anders Larsson, Josefin Lundin, Erik Söderberg och Bodil Fager.
RF:s valberedning: Bettan Andersson, Catarina Hanell och Curt Högberg.
SISU:s valberedning: Kerstin Rosén, Göran Nyberg och Eva Eliasson.
Dopingkommissionen: Katarina Sundberg.
Dopingnämnden: Anna-Karin Kammerling
Riksidrottsnämnden: Susanne Holmström och Siv Karlsson samt Martin Holmgren
som tidigare avgått på egen begäran.
SISU:s förbundsstyrelse: Börje Sandgren, Leif Bohlin, Jane Andersson, Sandra Eriksson Muszynski, Johan Kannerberg, Tony Karlsson, Mia Petré Lennerman och Margareta Israelsson.
SISU-stämman 2015 i Helsingborg
12
Protokoll SISU-stämman 29-31 maj 2015
Riksidrottsstyrelsen: Lena Engström, Anders Rydberg och Krister Clerselius samt
Mona Sahlin (som avgått tidigare på egen begäran)
Nyvalde ordföranden avtackade därefter Pia Zätterström för sin långa tid i FS och som
ordförande, samt Karin Mattsson Weijber för sina tjugo år i RS varav tio som RF/RS
förste kvinnliga ordförande.
RS vice ordförande Anders Rydberg föredrog härefter RS förslag att utse Karin Mattsson Weijber till hedersordförande i RF/RS.
RF-stämman beslutade
att utse Karin Mattsson Weijber till hedersordförande i RF/RS.
Nyvalde ordföranden i RS och FS, Björn Eriksson avslutade härefter både RFstämman och SISU-stämman.
Vid protokollet:
Justeras:
Johan Claesson
Eva Johansson
Justeras:
Malin Karlsson
Urban Andersson
SISU-stämman 2015 i Helsingborg
13
Gunnar Larsson
Protokoll SISU-stämman 29-31 maj 2015
Bilageförteckning:
A. Karin Mattssons anförande (se RF-stämmoprotokollet)
B. Förtjänstteckenmottagare 2015 (se RF-stämmoprotokollet)
Bilagor till SISU-stämmoprotokollet:
1. Röstlängd med justeringar
2. Beslutade stadgeändringar (13.1, 13.18 och 13.21.)
3. Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för tiden 2016-2017 (13.1)
SISU-stämman 2015 i Helsingborg
14
Protokoll från SISU-stämman 2015
Bilaga 1
Röstlängd för RF - och SISU-stämmor 2015
Röstlängd RF-/SISU-stämman 2015 i Helsingborg
(Enligt 4 kap. 2 § RF:s stadgar och 2 kap. 4 § SISU:s stadgar)
Ombud/röster
Förbund (SF)
Svenska Amerikansk Fotbollförbundet
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Bandyförbundet
Svenska Bangolfförbundet
Svenska Baseboll och Softboll förbundet
Svenska Basketbollförbundet
Svenska Biljardförbundet
Svenska Bilsportförbundet
Svenska Bob & Rodelförbundet
Svenska Bordtennisförbundet
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bowlingförbundet
Svenska Boxningsförbundet
Svenska Brottningsförbundet
Svenska Budo & Kampsportförbundet
Svenska Bågskytteförbundet
Svenska Castingförbundet
Svenska Curlingförbundet
Svenska Cykelförbundet
Svenska Danssportförbundet
Svenska Dartförbundet
Svenska Draghundsportförbundet
Svenska Dragkampförbundet
Svenska Flygsportförbundet
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Friidrottsförbundet
Svenska Frisbeesportförbundet
Svenska Fäktförbundet
Svenska Golfförbundet
Svenska Gymnastikförbundet
Svenska Gång o Vandrarförbundet
Svenska Handbollförbundet
Svenska Innebandyförbundet
Svenska Ishockeyförbundet
Svenska Isseglarförbundet
Svenska Judoförbundet
Svenska Kanotförbundet
Svenska Karateförbundet
Svenska Klätterförbundet
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Landhockeyförbundet
Svenska Motorcykel och Snöskoterförbundet
Svenska Mångkampsförbundet
RF- och SISU-stämman i Helsingborg 29-31 maj 2015
2
3
3
2
1
4
1
4
1
4
3
5
3
3
5
3
1
1
4
3
3
2
1
4
7
5
2
1
4
5
2
4
5
5
1
3
2
4
1
2
1
4
2
Röstlängd för RF- och SISU-stämmor 2015
Svenska Orienteringsförbundet
Svenska Racerbåtförbundet
Svenska Ridsportförbundet
Svenska Roddförbundet
Svenska Rugbyförbundet
Svenska Seglarförbundet
Svenska Simförbundet
Sveriges Skateboardförbund
Svenska Skidförbundet
Svenska Skidskytteförbundet
Svenska Skridskoförbundet
Svenska Skyttesportförbundet
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Squashförbundet
Svenska Styrkelyftförbundet
Svenska Taekwondoförbundet
Svenska Tennisförbundet
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Varpaförbundet
Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet
Svenska Volleybollförbundet
4
1
5
1
1
4
4
1
6
1
2
5
3
1
3
3
4
3
2
1
1
3
Fleridrottsförbund:
Sveriges Akademiska IF
2
Svenska Dövidrottsförbundet
1
Svenska Handikappidrottsförbundet
4
Korpen Svenska Motionsidrottförbundet
4
Svenska Skolidrottsförbundet
RF-stämman totalt:
4
200
SISU:s ytterligare medlemsorganisationer (MO):
Svenska Bridgeförbundet
4
Svenska Livräddningssällskapet
1
Svenska Pistolskytteförbundet
SISU-stämman totalt:
4
209
4 kap. 2 § RF:s stadgar - Fördelning av SF-röster
RF-stämma består av 200 ombud med var sin röst. Antalet röster kan dock enligt femte stycket vara större.
Vid RF-stämman har varje SF som uppfyller kraven för medlemskap enligt 10 kap. 2 § en grundröst. Fleridrottsförbund erhåller
tilläggsröster enligt följande:
1 tilläggsröst: 101 – 150 föreningar (alt. 50.000 – 250.000 medlemmar)
2 tilläggsröster: 151 – 500 föreningar (alt. 250.000 – 500.000 medlemmar)
3 tilläggsröster: 501 eller fler föreningar (alt. mer än 500.000 medlemmar)
Återstående röster fördelas mellan övriga SF med rösträtt i proportion till dessa SF:s föreningsantal den 1 januari det år stämman hålls.
Vid proportioneringen delas SF:s föreningsantal med 2, 4, 8 osv. Föreningsantalet jämte härvid erhållna tal utgör jämförelsetal för
tilldelning av första, andra, tredje, fjärde osv rösten utöver ovan angiven grundröst.
Skulle vid fördelningen mer än ett SF vara lika berättigat att erhålla sista rösten, tilldelas varje sådant SF en röst.
SF som inte har rösträtt har yttrande och förslagsrätt vid RF-stämman.
2 kap. 4 § SISU:s stadgar - Fördelning av röster samt utseende av ombud
SF:s röstetal fördelas i enlighet med av FS upprättad röstlängd, som grundas på upprättad
röstlängd för RF-stämman. MO erhåller samma röstetal som SF av motsvarande storlek (föreningsantal).
-------
RF- och SISU-stämman i Helsingborg 29-31 maj 2015
Ombudsförteckning
OMBUDSFÖRTECKNING RF- och SISU-stämman
(anmälda ombud samt tillkommande ersättare)
Akademisk idrott (2 ombud)
Sture Espwall
Martina Nilsson
Lovisa Svensson
Amerikansk fotboll
(2 ombud)
Fredrik Haraldson
Minette Rogner
Boxning (3 ombud)
Evelina Andersson
Pehr Grånefors
Tommy Lindström
Badminton (3 ombud)
Marcus Berg
Eriks Borgstedt
Mats Tibblin
Brottning (3 ombud)
Christer Persson
Lars-Ola Särkumukka
----
Bandy (3 ombud)
Stig Bertilsson
Fanny Nikula
Marcus Norman
Budo & Kampsport
(5 ombud)
Mats Asplund
Fredrik Grundmark
Johanna Rydberg
Stefan Stenudd
George Sallfeldt
Bangolf (2 ombud)
Torgny Lagerkvist
Bengt Svensson
Baseboll & Softboll
(1 ombud)
Lars Sundin
Bågskytte (3 ombud)
Bo Palm
Ellinor Ryrå
Cennteh Åhlund
Basket (4 ombud)
Tommy Lundahl
Henrik Smedberg
Hans von Uthmann
Anna Westin
Casting (1 ombud)
Ludwig Janson
Curling (1 ombud)
Michael Marklund
Biljard (1 ombud)
----
Cykel (4 ombud)
Lena Alfvén
Catarina Andersson
Anders Bromée
Yvonne Mattsson
Tommy Prim
Bilsport (4 ombud)
Thomas Jansson
Monica Möller
Christer Nystrand
Kenneth Thorén
Josefin Lundin
Bob och Rodel (1 ombud)
Björn Bergström
Bordtennis (4 ombud)
Bo Jangvik
Malin Karlsson
Mikael Peterson
Petra Sörling
Boule (3 ombud)
Maria Bergström
Kerstin Hjelm
Pontus Thuresson
Bowling (5 ombud)
Joakim Ek
Ulf Josefsson
Claes Pettersson
Ulf Sjöblom
Lena Sulkanen
Danssport (3 ombud)
Lena Arvidsson
Thomas Claesson
Alexandra di Zazzo
Jimmy Karlsson
Dart (3 ombud)
Nils-Erik Ekman
Margareta Ersson
Camilla Rehnlund
Draghund (2 ombud)
Ninni Hjortvall
Bengt Pontén
RF- och SISU-stämman i Helsingborg 29-31 maj
Dragkamp (1 ombud)
Anders Andersson
Dövidrott (1 ombud)
Carl Rasmussen
Flygsport (4 ombud)
Lars-Göran Andersson
Björn Hårdstedt
Bengt Lindgren
Anders Åkvist
Fotboll (7 ombud)
Tommy Andersson
Raul Björk
Rose-Marie Frebran
Lars-Christer Olsson
Karl-Erik Nilsson
Krister Malmsten
Håkan Sjöstrand
Göran Nilsson
Camilla Hagman
Friidrott (5 ombud)
Anders Albertsson
Patrick Malmquist
Toralf Nilsson
Pia Bosdotter Olsson
Johan Storåkers
Frisbee (2 ombud)
Johan Robertson
Conny Thunberg
Fäktning (1 ombud)
Lars Liljegren
Golf (4 ombud)
Bo Bengtsson
Stefan Bengtsson
Christer Bergfors
Gunnar Håkansson
Gymnastik (5 ombud)
Edit Eriksson
Malin Eggertz Forsmark
Johan Fyrberg
Per Malmborg
Patrik Tengwall
Sebastian Hellgren
Gång & Vandring (2 ombud)
Börje Hansson
Ombudsförteckning
Handboll (4 ombud)
Eva Agarsson
Sara Holmgren
Lena Runströmer
Christer Thelin
Anders Wiiand
Motorcykel & Snöskoter
(4 ombud)
Thomas Avelin
Åke Knutsson
Håkan Leeman
Per Westling
Innebandy (5 ombud)
Thomas Engholm
Göran Harnesk
Mikaela Mikaelsson
Pernilla Nielsen
Martin Wolmehed
Tomas Eriksson
Mångkamp (2 ombud)
Lennarth Pettersson
Sven Lindeberg
Orientering (4 ombud)
Lena Larsson
Sten Segerslätt
Susanne Söderholm
Ida Willén
Ishockey (5 ombud)
Jonas Bergqvist
Tommy Boustedt
Christer Englund
Cecilia Hager
Anders Larsson
Parasport/SPK (4 ombud)
Åsa Llinares Norlin
Lisa Lundell
Jonatan Sandberg
Johan Strid
Issegling (1 ombud)
Mats Åkerblad
Racerbåt (1 ombud)
Pelle Larsson
Judo (3 ombud)
Kristiina Pekkola
Karin Strömqvist-Bååthe
Alf Tornberg
Kanot (2 ombud)
Anders Danielsson
Nils Johansson
Karate (4 ombud)
Urban Andersson
Michael Bergman
Jadranka Plese
Sarah Wennerström
Bo Frejdh
Ridsport (5 ombud)
Ann-Catrine Bengtsson
Kicki Ronnerberg Bäckman
Malin Gustafsson
Gisela Löfstrand
Carina Sjöberg
Sture Hermansson
Rodd (1 ombud)
Camilla Karlsson
Rugby (1 ombud)
Madeleine Lahti
Klättring (1 ombud)
Karin Persson
Konståkning (2 ombud)
Katarina Henriksson
Malin Jarl
Korpen (4 ombud)
Fredrika Lindström
Martin Normark
Elin Sundgren
Hans G Svensson
Caroline Waldheim
Eva Bjernudd
Segling (4 ombud)
Marie Björling Duell
Anders Larzon
Karin Malmcrona
Stefan Rahm
Simning (4 ombud)
Rolf Alm
Susanne Brokop
Bengt Jönsson
Mattias Tuneskog
Skateboard (1 ombud)
Magnus Gyllenberg
Landhockey (1 ombud)
Sara Stigzelius
Jaan Jakobsson
Skidor (6 ombud)
Patric Björk
Niklas Carlsson
Katarina Fahlén
Anders Sundqvist
Tommy Eliasson Winter
Per-Åke Yttergård
RF- och SISU-stämman i Helsingborg 29-31 maj
Skidskytte (1 ombud)
Olle Dahlin
Skolidrott (4 ombud)
Jennifer van der Gronden
Erik Söderberg
Sanna Ågestedt
Pär Ånell
Jamie Pettersson Spörndli
Skridsko (2 ombud)
Anne Österberg
Roger Bodin
Skyttesport (5 ombud)
Cecilia Augustsson Edstam
Mikael Jansson
Bo Ohlsson
Jimmy Persson
Mikael Svensson
Sportdykning (3 ombud)
Christian Johannesson
Henrik Johansson
Kristian Peders
Squash (1 ombud)
Anders Ekberg
Styrkelyft (3 ombud)
Robert Ericsson
Kenneth Mattsson
Johnny Wiklund
Taekwondo (3 ombud)
Sammi Kaidi
Emir Dizdarevic
Ference Böö
Tennis (4 ombud)
Ulf Dahlström
Niklas Fjeldstad
Rebecka Hjort
Thomas Wallén
Triathlon (3 ombud)
Beth Friberg
Ria Damgren Nilsson
Ola Silvdahl
Tyngdlyftning (2 ombud)
Eva Helgesson
Kjell-Åke Johansson
Varpa (1 ombud)
Lars Henriksen
Vattenskidor & Wakeboard
(1 ombud)
Börje Broström
Ombudsförteckning
Volleyboll (3 ombud)
Jan Erik Emilén
Saffet Eraybar
Göran Karlsson
…//
SISU:s ytterligare medlemsorganisationer (MO)
Bridgeförbundet (4 ombud)
Micke Melander
Livräddningssällskapet (1 ombud)
Pistolskytteförbundet (4 ombud)
Claes-Håkan Carlsson
//
RF- och SISU-stämman i Helsingborg 29-31 maj
Protokoll från SISU-stämman 2015
Bilaga 2
Stadgeändringar beslutade av SISU-stämman 2015
2 kap SISU-stämma
4 § Fördelning av röster samt utseende av ombud
---Anmälan av ombud och ersättare ska göras till SISU senast sex veckor före stämman, såvida inte FS
godkänner annat.
---5 § Ärenden vid SISU-stämma
----5. behandling av revisorns berättelser och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för samma tid,
----11. val på två år av två lekmannarevisorer, varav en man och en kvinna, jämte personliga ersättare, med uppgift
att granska verksamheten enligt 4 kap 2 §,
12. beslut om att på två år utse en revisor …..1 §.
---(12.)
-----tidigare punkten utgår eftersom valberedningen väljs av RF-stämman----
(13. )
----------------d.o------------
6 § Valbarhet
Valbar enligt 5 § 9-11 är i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till SF/MO ansluten förening.
Ansvarig revisor ………… revisorsexamen.
Ledamot av …………….revisionsbolaget.
Arbetstagare hos SISU, SISU-distrikt, RF och DF samt hos SF eller SF:s IdrottsAB får inte väljas till ledamot
av FS, SISU:s valberedning eller till revisor eller ersättare för sådan.
8 § Yttrande- och förslagsrätt
Yttrande- och förslagsrätt tillkommer, förutom ombuden, FS ledamöter och SISU:s högsta tjänsteman samt
…….….egen motion.
Valberedningens ledamöter samt revisorer har rätt att yttra sig i ärenden de berett.
SISU-distriktens representant har yttranderätt. Med SISU-stämmans samtycke har även annan yttranderätt.
3 kap
Valberedning för RF och SISU
1 § Val av valberedning
Valberedningen, som är gemensam för RF och Studieförbundet SISU idrottsutbildarna, väljs av RF-stämman.
Medlemsorganisationer i SISU, som inte är medlemmar i RF, har enligt 4 kap. 10 § RF:s stadgar rösträtt på
RF-stämman vid val av valberedning.
(2 § och 3 § oförändrade)
4 kap
Revision
1 § Revision
SISU:s räkenskaper ……. Enligt 2 kap. 5 § 12. utsedd……..revisionsbolag
----
SISU-stämman i Helsingborg 29-31 maj
2
2 § SISU:s lekmannarevisorer
SISU:s lekmannarevisorer ska årligen granska om SISU:s verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och
ekonomiskt tillfredsställande sätt, och om SISU:s interna kontroll är tillräcklig.
Lekmannarevisorerna ska efter verkställd granskning, senast den 15 mars varje år till FS överlämna en
granskningsrapport.
5 kap
Förbundsstyrelsen
1 § Sammansättning, kallelse och beslutförhet
------FS består av ….. fördelat mellan könen. (resten av stycket är borttaget)
-------
6 kap. SISU:s distriktsförbund
2 § Distriktsförbundens namn och verksamhetsområde
-------Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Gävleborg omfattar Gävleborgs län. (gäller fr.o.m. 2016-01-01)
--------
SISU-stämman i Helsingborg 29-31 maj
Protokoll från SISU-stämman 2015
Bilaga 3
Verksamhetsinriktning 2016-2017 med
ekonomiska planer
Sammanfattning
RF och SISU Idrottsutbildarna ska till varje stämma föreslå en tvåårig
verksamhetsinriktning med ekonomiska planer för de nästkommande åren.
Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning för att styra, leda och prioritera
verksamheten för RF och SISU Idrottsutbildarna de två nästkommande åren, samt vad
dess distriktsorganisationer och basverksamheten ska fokusera på utifrån att
Stödja, Leda, Företräda, Bilda och Utbilda idrottsrörelsen.
Verksamhetsinriktning 2016-2017 utgår från RS förslag till Strategi för Svensk idrotts
framtid som idrottsrörelsen har identifierat med sikte på önskad riktning 2025.
Under remissen av strategidokumentet har SF och DF möjlighet att inkomma med
synpunkter för förslag till mål 2025. Dessa förslag har nu blivit övergripande mål mot
2025 i RS förslag till Strategi för Svensk idrotts framtid.
Eftersom de övergripande målen är idrottsrörelsens gemensamma mål har också SF ett
indirekt ansvar att leda sina respektive förbund gentemot dessa.
Verksamhetsinriktningen 2016-2017 skrivs i ett gemensamt dokument för RF och SISU
Idrottsutbildarna.
Ingångsvärdena för de långsiktiga målen kommer att fastställas med nollmätningar inför
2016 års verksamhetsår för att identifiera nuläge.
2
Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer
Övergripande mål
De övergripande målen är en konkretisering av verksamhetsidén (uppdraget) som skall
hjälpa idrottsrörelsen att tillsammans prioritera den verksamhet som tar den i riktning
mot visionen, Svensk idrott världens bästa.
De övergripande målen sätter riktningen, men anger inte hur verksamheten ska
bedrivas. De är inte till för att mätas i absoluta termer utan de bryts ner i tvååriga
verksamhetsinriktningar med tvååriga så kallade långsiktiga mål. Dessa mål ska vara
mätbara och följs upp.
Att använda övergripande mål är en metod för att hitta ett begripligt sätt att beskriva hur
idrottsrörelsen ska arbeta i en gemensam riktning fram till 2025. Målen ska ge en
helhetsbild av hur idrottsrörelsen gemensamt möter framtidens utmaningar i en enad
idrottsrörelse och som en modern idrottsorganisation. Ofrånkomligen går de
övergripande målen in i varandra, det ena målet förutsätter det andra.
Förslag på långsiktiga mål i verksamhetsinriktning 2016-2017
I nedanstående förslag till
verksamhetsinriktning,
med förslag till
övergripande mål i
enlighet med
strategipropositionen och
därefter förslag till
långsiktiga mål för 20162017.
Vision
Svensk idrott –
världens bästa
Övergripande mål
2025
VI 24-25
VI 22-23
VI 20-21
VI 18-19
Verksamhetsinriktning 2016-17
med ekonomisk plan
(Långsiktiga mål)
- RF:s uppdrag
- SISU:s uppdrag
- SF:s indirekta ansvar
Verksamhetsplaner m. budget
(Kortsiktiga mål)
Basverksamhet med kortsiktiga mål per år
Figur.1 Verksamhetsstyrningsmodell som beskriver de olika
nivåerna och måldefinitioner mot övergripande mål 2025.
RF- och SISU-stämman i Helsingborg 29-31 maj 2015
3
Strategiska områden med övergripande mål 2025
Livslångt idrottande
 Svensk Idrott ska vidareutvecklat verksamheten så att barn, unga, vuxna
och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.
 Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.
Idrottens värdegrund är vår styrka
 Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.
Idrott i förening
 Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge
goda möjligheter att idrotta i förening.
Idrotten gör Sverige starkare
 Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.
Strategiskt område: Livslångt idrottande
Övergripande mål
Svensk Idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna
och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.
Svensk idrott ska ha en attraktiv verksamhet där barn, unga, vuxna och äldre kan och
vill träna och tävla under hela livet. Idrottsrörelsen vill ha en fortsatt hög rekrytering av
barn och vi vill att ungdomar stannar längre inom föreningsidrotten oavsett om de vill
motionera eller tävla på elitnivå. Vi vill flytta den streckade linjen i nedanstående figur i
pilens riktning så att fler blir engagerade inom idrottsrörelsen. Ledorden är: så många
som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.
För att uppnå detta behöver föreningsmiljön vara utvecklande och glädjefylld. Alla
oavsett bakgrund, sociala eller ekonomiska förutsättningar, ska känna gemenskap i
föreningen. Barn- och ungdomsidrotten ska bedrivas i enlighet med Idrotten vill. För att
fler ska vilja vara med behöver idrottsrörelsen också utveckla nya tränings- och
tävlingsformer som efterfrågas och tillgången till anläggningar behöver öka. Detta
sammantaget ger goda förutsättningar för att fler kommer att idrotta i föreningar i
framtiden på såväl, barn- ungdoms- motionsnivå och detta leder också till en elitidrott i
världsklass.
Med ambitionen att vara en rörelse för livslång idrott, behöver det traditionella synsättet
där idrottsrörelsen kan illustreras som en pyramid med en bred bas som utgör barn- och
ungdomsidrotten och en spetsig topp i form av elitidrotten, förändras.
Det finns numera en vilja att beskriva idrottsrörelsen som en rektangel där såväl barn,
unga, vuxna och äldre ska ha möjlighet att idrotta i en förening under hela livet på sina
egna villkor oavsett ålder och ambitionsnivå.
Idén med sammanhållna idrotten finns kvar med koppling mellan bredd och elit men
kompletteras med synen att idrottsrörelsen ska utveckla verksamhet för människor
under hela livet. Pyramiden i den nedre bilden på nästa sida, finns enligt detta synsätt
inuti rektangeln och ambitionen är att flytta den streckade linjen i rektangeln i den stora
pilens riktning så att fler som ägnar sig åt bredd och motionsidrott gör det inom
idrottsrörelsen.
RF- och SISU-stämman i Helsingborg 29-31 maj 2015
4
Äldre
Breddidrott
(med tävlingsinslag)
Vuxna
Motionsidrott
Elitidrott
Elitförberedande
idrott
Unga
Ungdomsidrott
Barn
Barnidrott
Innanför
idrottsrörelsen
Figur 2. Bilden beskriver en förflyttning från att traditionellt likna idrottsrörelsen vid en pyramid med en
bred bas av barn- och ungdomar och en spetsig topp som utgör elitidrotten, till att se idrottsrörelsen som
formen av en rektangel där såväl barn, unga, vuxna och äldre ska ha möjlighet att idrotta i en förening
under hela livet. Pyramiden finns enligt det nya synsättet inuti rektangeln och ambitionen är att flytta den
flytta den streckade linjen i rektangeln i den stora pilens riktning så fler idrottar inom idrottsrörelsen.
Idrottsrörelsen ska under 2016-2017 ha:
Utvecklat nya tränings- och tävlingsformer med ökad flexibilitet för olika åldrar i alla
SF
Förbättrat förutsättningar och vidareutvecklat metoder för att engagera nya grupper i
alla SF
Intensifierat arbetet för att nå de beslutade jämställdhetsmålen till 2017
RF- och SISU-stämman i Helsingborg 29-31 maj 2015
5
RF och SISU Idrottsutbildarnas långsiktiga mål 2016-2017
RF och SISU genomför dialoger med samtliga SF och utifrån deras behov identifierar
insatser för att stödja utvecklingen mot idrott hela livet. Dialoger genomförs också med
alla landsting/regioner och samtliga 290 kommuner avseende förutsättningar för
föreningslivet inkluderat tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer. Arbetet ska
resultera i att:



39 % (+2%) av Sveriges befolkning ska vara ”aktiv i idrott” i en
idrottsförening.
Minst 100 000 har medverkat i prova-på verksamhet.
Minst 50 000 ledare och tränare har genomfört utbildningar i ökad mångfald
och jämställdhet.
Övergripande mål
Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt
Elitidrotten är en liten men viktig och engagerande del av svensk idrott. Med
utgångspunkt i en sammanhållen idrott binds elitidrotten ihop med såväl barn- som
ungdoms- och breddinriktad idrott. Ingen föds till elitidrottare utan utvecklingen och
vägen dit startar redan från de tidiga kontakterna med föreningsverksamheten där en
inspirerande och engagerande miljö skapad av kompetenta ledare och tränare lägger den
grund som så småningom kan resultera i internationella topprestationer. Att stärka
svensk idrotts internationella konkurrenskraft är en investering i all idrott. Det skapar
förebilder och inspirerar till fortsatt idrottande, under hela livet.
Idrottsrörelsen ska under 2016-2017 ha:
Stärkt sin internationella konkurrenskraft
Stärkt sin internationella representation
Stärkt Sveriges goda renommé som evenemangsarrangör
RF och SISU Idrottsutbildarnas långsiktiga mål 2016-2017
RF och SISU samverkar i det samlade elitidrottstödet med Sveriges Olympiska
Kommitté och Sveriges Paralympiska kommitté. Organisationerna har olika roller där
effekten av det samlade stödet ska påverka den internationella konkurrenskraften. Via
Centrum för Idrottsevenemang ger RF och SISU stöd i arbetet med att ansöka om- och
arrangera internationella idrottsevenemang i Sverige.


Återskapat ett statsfinansierat elitidrottsstöd på minst 100 MSEK årligen
Samtliga SF med internationell verksamhet har upprättat en strategi för att få
fler internationella evenemang
RF- och SISU-stämman i Helsingborg 29-31 maj 2015
6
Strategiskt område: Idrottens värdegrund är vår styrka
Övergripande mål
Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.
Glädje, gemenskap, demokrati, delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel
genomsyrar Svensk idrott. Värdegrunden ska vara integrerad i den dagliga
verksamheten samt i ledarutbildning och föreningsutveckling så att det
värderingsbaserade ledarskapet blir en självklarhet. Det gör att idrottsrörelsen får en
bättre verksamhet och att Svensk idrotts varumärke stärks. Idrottsrörelsen ska utveckla
metoder och förhållningssätt hur vi agerar när någon inte bedriver verksamhet i enlighet
med värdegrunden.
Idrottsrörelsen ska under 2016-2017 ha:
Arbetat aktivt i alla SF med att integrera idrottens värdegrund
Utvecklat metoder och förhållningssätt för att agera när idrottens värdegrund inte följs
RF och SISU Idrottsutbildarnas långsiktiga mål 2016-2017
RF och SISU genomför utvecklingsdialoger med SF där anvisningarna för barn- och
ungdomsidrott tillsammans med idrottens värdegrund utgör en viktig del. Här följs
återkommande upp hur SF lever och leder med värdegrunden som utgångspunkt.

Öka andelen föreningar som genomfört ett värdegrundsarbete med minst 10 %
årligen
Strategiskt område: Idrott i förening
Övergripande mål
Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge
goda möjligheter att idrotta i förening.
Svensk idrott behöver utveckla möjligheten att engagera sig inom föreningsidrotten i
flexiblare former. Förutsättningarna för att engagera sig i en förening som ledare
behöver kartläggas och förenklas utifrån dagens krav och villkor. Föreningskunskapen
behöver stärkas och en fortsatt diskussion om medlemskapet, idrottsrörelsens särart och
samverkan med andra aktörer behöver föras.
Idrottsrörelsen ska under 2016-2017 ha:
Vidareutvecklat möjligheten i alla SF att engagera sig inom föreningsidrotten i nya
former
RF- och SISU-stämman i Helsingborg 29-31 maj 2015
7
RF och SISU Idrottsutbildarnas långsiktiga mål 2016-2017
RF och SISU stödjer föreningar som vill utveckla sin verksamhet och organisation.

Kartlagt och analyserat föreningarnas förutsättningar och gett förslag på
åtgärder som kan förenkla för föreningen och de ideella ledarna
 Stärkt medlemsdemokrati genom att minst 200 000 deltagare årligen deltagit i
föreningsutveckling och/eller utbildning i föreningskunskap
Strategiskt område: Idrotten gör Sverige starkare
Övergripande mål
Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör
Svensk idrott ska utvecklas inom de ovanstående strategiska områdena och effekten av
ett lyckat förändringsarbete blir att idrottsrörelsen kommer att vara en ännu starkare
samhällsaktör än vad den är idag. Det är viktigt att göra politiker och andra
beslutsfattare medvetna om den samhällsnytta som idrottsrörelsen bidrar till genom att
kommunicera idrottens ekonomiska och sociala roll i samhället samt vad
föreningsidrotten betyder för hälsan hos befolkningen och som en mötesplats för
integration. Idrottsrörelsen behöver utveckla metoder för att stärka den gemensamma
opinions- och påverkanskraften för att få rimliga resurser och goda förutsättningar för
verksamheten.
Idrottsrörelsen ska under 2016-2017 ha:
Stärkt den gemensamma påverkanskraften för att få rimliga resurser och goda
förutsättningar för verksamheten.
RF och SISU Idrottsutbildarnas långsiktiga mål 2016-2017
RF företräder idrottsrörelsen för att få goda förutsättningar och ett starkt statligt stöd.
DF har samma uppgifter på regional/landsting som kommunal nivå. För att på ett
trovärdigt sätt kunna argumentera kring idrottens samhällsnytta för fortsatt
självständighet, ökade resurser och förbättrade förutsättningar är det avgörande att
idrottsrörelsen bedriver verksamheten i enlighet med den gemensamma värdegrunden
och i linje med de gemensamma målen.

Statsanslagen till RF och SISU Idrottsutbildarna höjs med 330 MSEK för RF
och 60 MSEK för SISU Idrottsutbildarna i budget 2017
RF- och SISU-stämman i Helsingborg 29-31 maj 2015
8
Fortsatt arbete med –
”Idrottsrörelsens strategiarbete mot mål 2025”
En strategisk plan för att arbeta mot de övergripande målen 2025, ska tas fram till RFstämman 2017. Denna plan kommer bland annat innehålla förslag på förändrade
arbetssätt och stödsystem. En analys av det nuvarande bidragssystemets effekter
kommer också att göras.
Idrottsrörelsen ska under 2016-2017 ha:
Fortsatt vidareutvecklat sin verksamhet mot idrottsrörelsen övergripandemål 2025.
RF och SISU Idrottsutbildarnas resultat- och utvecklingsmål 2016-2017

Utarbetat en övergripande strategisk plan för att arbeta mot de övergripande
målen 2025.
RF- och SISU-stämman i Helsingborg 29-31 maj 2015
9
Ekonomiska planer 2016-17
RF:s ekonomiska plan 2016-2017
RF har i budgetunderlaget för 2016 årligen äskat om en uppräkning av det statliga
stödet med 330 MSEK. Detta för:









Att det lokala aktivitetsstödet till idrottsföreningarna återställs och sedan
succesivt höjs, för att kunna upprätthålla och utveckla verksamheten.
Att stödet till specialidrottsförbundet höjs för att kunna utveckla verksamheten.
Utveckla verksamheten i föreningar och förbund för att göra idrotten än mer
öppen och attraktiv för människor under hela livet och på så sätt stärka hälsan
hos befolkningen.
Möjliggöra för fler barn- och unga från socioekonomiskt utsatta familjer samt
andra underrepresenterade grupper att kunna vara med inom föreningsidrotten.
Ytterligare stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra till
integrationen i samhället. Stärka arbetet för att alla ska leva och leda enligt
idrottsrörelsens värdegrund och att barn- och ungdomsidrotten bedrivs utifrån
ett barnrättsperspektiv.
Utveckla satsningen på Idrottens föreningslära för att öka demokrati- och
föreningskunskapen inom svensk idrott.
Fortsätta den samlade elitsatsningen för att stärka svensk idrotts internationella
konkurrenskraft.
Öka antalet dopingprov samt stärka det förebyggande antidopingarbetet.
Stärka stödet till idrottsforskningen.
SISU Idrottsutbildarnas ekonomiska plan 2016-2017
SISU Idrottsutbildarna har i budgetunderlaget för 2016-2018 äskat om en uppräkning av
det statliga stödet med 41 MSEK, utöver pris och löneomräkning. Dessutom äskat om
ett årligt ökat folkbildningsanslag med 15 MSEK.
Detta för:


SISU Idrottsutbildarna ska ha lika stort stöd per studietimme som genomsnittet
av andra studieförbund.
En särskild satsning på ökad mångfald.
RF- och SISU-stämman i Helsingborg 29-31 maj 2015
10
Ekonomisk plan 2016-2017*
Riksidrottsförbundet
Belopp i MSEK
Intäkter
Statsmedel
Övriga intäkter (räntor)
Utnyttjade reserverade medel
Summa Intäkter
Kostnader
Antidoping
Forskning, CIF
Riksidrottsgymnasier (RIG)
Idrottslyftet
Verksamhet av gemensam natur
LOK-stöd
SF-stöd
DF-stöd
Elitstöd
SOK OS
SHIF/SPK Paralympics
Bosön
Övriga verksamhetskostnader
Summa kostnader
Utfall
14
1 704
28
11
1 743
Budget
15
1 705
26
Plan
16-17
1 705
26
1 731
1 731
26
16
42
500
1 160
630
300
39
60
33
10,5
16
72
1 744
29
16
42
500
1 145
600
300
39
58
35
11
16
85
1 731
29
16
42
500
1 144
600
300
39
58
35
11
16
85
1 731
Resultat att hanteras av RS
-0,9
0
* Decimaler förekommer i de fall det är nödvändigt för att kunna korsreferera mot årsredovisningen.
I övrigt avrundas beloppen utan decimal.
Ekonomisk plan Riksidrottsförbundet 2016-2017
2%
1%
2%
Antidoping
17%
Forskning, CIF
29%
Riksidrottsgymnasier (RIG)
Idrottslyftet
Verksamhet av gemensam
natur
35%
LOK-stöd LOK-stöd
14%
SF-stöd SF-stöd
RF- och SISU-stämman i Helsingborg 29-31 maj 2015
0
11
SISU Idrottsutbildarna
Belopp i MSEK
Intäkter
Utfall 14
Budget 15
Plan 16-17
164
164
165
14
14
14
8
5
6
187
183
186
126
127
127
8
8
8
Stöd till SF/MO
17
19
21
Bosön Idrottsfolkhögskola
19
17
17
2
3,7
4,3
11
9
9
183
185
186
Statsmedel
Bosön Idrottsfolkhögskola
Övriga intäkter
Summa Intäkter
Kostnader
Stöd till distrikt och föreningar
Utbildningsmodulen
Riksidrottsmuséet
Övriga verksamhetskostnader
Summa kostnader
Resultat att hanteras av FS
3
-1
* Decimaler förekommer i de fall det är nödvändigt för att kunna korsreferera mot årsredovisningen.
I övrigt avrundas beloppen utan decimal.
0
Ekonomisk plan SISU Idrottsutbildarna 2016-2017
2%
5%
Stöd till distrikt och
föreningar
Utbildningsmodulen
9%
Stöd till SF/MO
11%
Bosön Idrottsfolkhögskola
Riksidrottsmuséet
4%
68%
RF- och SISU-stämman i Helsingborg 29-31 maj 2015
Övriga
verksamhetskostnader