Datum: 2015-08-25 kl 08:30 Plats: Lyran, Kommunkontoret i Hova

Barn- utbildning och
kulturnämnden
Datum:
2015-08-25 kl 08:30
Plats:
Lyran, Kommunkontoret i Hova
Ordförande
Anja Nyström
Kallelse
2015-08-25
Sekreterare
Lina Edkvist
Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder
kontaktas sekreteraren via växel 0506-36 000 eller e-post [email protected]
FÖREDRAGNINGSLISTA
§1
Ärende
Ärendenummer
Öppnande av nämnd samt antagande av delegationsordning
KS 2015/93
Föredragande: Yvonne Kjell
§2
Förrättning val av ledamöter
§3
Val av justerare
§4
Anmälan om eventuellt jäv
§5
Godkännande av dagordning
§6
Information om Arbetsmiljöverkets inspektion på
Gullstensskolan
KS 2014/560
KS 2013/439
Föredragande: Jim Gustavsson kl 09:00
§7
Behov att ytterligare 50 % tjänst inom förskolorna i Gullspångs
kommun
KS 2015/473
Föredragande: Yvonne Kjell
§8
Angående föreslagen flytt av fritidsverksamheten från
Otterbäcken till Gullspång
KS 2015/134
Föredragande: Yvonne Kjell
§9
Svar på frågor från kommunens internrevisorer
KS 2015/368
Föredragande: Yvonne Kjell
1/29
Barn- utbildning och
kulturnämnden
§ 10
Redovisning av elevresultat för läsåret 14/15
Kallelse
2015-08-25
KS 2015/6
Föredragande: Lisbet Ericsson och Pia Lindholm kl 09:45
§ 11
Sekretessärende: Angående skolsituation för elev vid skola i
Gullspångs kommun
KS 2015/80
Föredragande: Lisbet Ericsson
§ 12
Sekretessärende: Skolinspektionen - Anmälan om
skolsituationen för en elev vid Gullstensskolan
KS 2015/421
Föredragande: Pia Lindholm
§ 13
Sekretessärende: Återkoppling angående bombhot på
Gullstensskolan
KS 2014/198
Föredragande: Yvonne Kjell
§ 14
Information från kultursamordnaren
KS 2015/149
Föredragande: Jane Rosenlind kl 10:20
§ 15
Information om kulturpris 2015
KS 2015/474
Föredragande: Yvonne Kjell
§ 16
Information: Nya sökbara statsbidrag höstterminen 2015
KS 2015/480
Föredragande: Yvonne Kjell
§ 17
Information: Årshjul för Barn-, utbildning och kulturnämnden
KS 2015/380
Föredragande: Yvonne Kjell
§ 18
Information från utvecklingsledaren
KS 2015/291
Föredragande: Ulf Andersson kl 11:00
§ 19
Delgivning: Statsbidrag för omsorg på obekväm tid
KS 2015/194
§ 20
Delgivning: Två polisanmälningar vid Regnbågsskolan
KS 2015/335
2/29
Barn- utbildning och
kulturnämnden
Kallelse
2015-08-25
§ 21
Delgivning: Redovisning av statsbidrag för läxhjälp
KS 2015/1
§ 22
Delgivning: Skolinspektionen begär ut kopior på bedömda
nationella prov
KS 2015/413
§ 23
Delgivning: Statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet
utan tillstånd 2014
KS 2014/213
§ 24
Delgivning: Verksamhetsberättelse 2014 för Västergötlands
museum
KS 2015/422
§ 25
Delgivning: Skolverket skicka in namnlistor på utsedda
förstelärare
KS 2015/234
§ 26
Delgivning: Migrationsverket ärende om ersättning för extra
kostnader för särskilt stöd i skolan
KS 2015/472
3/29
Kallelse
2015-08-25
Barn- utbildning och
kulturnämnden
§1
Öppnande av nämnd samt antagande av
delegationsordning
KS 2015/93
Föredragande: Yvonne Kjell
Förslag till beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig öppnat.
Barn-, utbildning och kulturnämnden beslutar att anta förslaget till delegationsordning.
Barn-, utbildning och kulturnämnden beslutar att redovisa delegationsordningen till
kommunstyrelsen som redovisar för kommunfullmäktige.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att övergå från utskott till nämndsorganisation. För att den nya
nämnden Barn-, utbildning och kulturnämnden ska kunna fatta beslut har en ny delegationsordning
arbetats fram. I det nya förslaget har delegationsordningen delats upp utifrån Barn-, utbildning- och
kulturnämnden Vård- och omsorgsnämnden, Barn-, kultur- och utbildningsnämnden samt
delegationsordning för kommunstyrelsen.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse.doc
- Delegationsordning Barn-, utbildning och kulturnämnden.docx
4/29
Barn- utbildning och
kulturnämnden
§2
Förrättning val av ledamöter
Kallelse
2015-08-25
KS 2014/560
Förslag till beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förrättar ledamöter och ersättare enligt kommunfullmäktiges
beslut.
Bakgrund
Kommunfullmäktige valde den 27 november 2014 ledamöter och ersättare till Barn-, utbildning och
kulturnämnden för perioden 2015–2018. Följande utsågs:
Ordinarie
1. Anja Nyström (S)
2. Ann-Christin Erlandsson (S)
3. Jenny Ros (FI)
4. Martina Karlsson (S)
5. Victor Albertsson Tidestedt (M)
Ersättare
1. Monica Högberg (S)
2. Pia Zimmerman (S)
3. Monica Joby (M)
4. Abdullah Hamid Idris (S)
5. Emil Jansson (M)
Ordförande: Anja Nyström (S)
1:e vice ordförande; Ann-Christin Erlandsson (S)
2:e vice ordförande: Jenny Ros (FI)
5/29
Barn- utbildning och
kulturnämnden
§3
Kallelse
2015-08-25
Val av justerare
6/29
Barn- utbildning och
kulturnämnden
§4
Kallelse
2015-08-25
Anmälan om eventuellt jäv
7/29
Barn- utbildning och
kulturnämnden
§5
Kallelse
2015-08-25
Godkännande av dagordning
8/29
Barn- utbildning och
kulturnämnden
§6
Information om Arbetsmiljöverkets inspektion på
Gullstensskolan
Kallelse
2015-08-25
KS 2013/439
Föredragande: Jim Gustavsson kl 09:00
Förslag till beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerade.
Bakgrund
Jim Gustavsson, fastighetsansvarig informerar om Arbetsmiljöverkets inspektion på Gullstensskolan.
Bilagor
- Arbetsmiljöverket möjlighet till yttrande enligt 17 § förvaltningslagen, beteckning 2014/8588.pdf
- Yttrande från Gullspångs kommun till Arbetsmiljöverket gällande Gullstensskolan yngre.pdf
- Arbetsmiljöverket - Föreläggande på Gullstensskolan yngre.pdf
9/29
Barn- utbildning och
kulturnämnden
§7
Behov att ytterligare 50 % tjänst inom förskolorna i
Gullspångs kommun
Kallelse
2015-08-25
KS 2015/473
Föredragande: Yvonne Kjell
Förslag till beslut
Barn och utbildningsverksamheten föreslår Barn-, utbildning och kulturnämnden att besluta att
förskoleverksamheten i Gullspångs kommun ges ekonomiska möjligheter att tillsätta en 50 % tjänst
som resurs åt ett barn i behov av särskilt stöd. Detta till en kostnad av ca: 70tkr för perioden
september till och med december 2015.
Bakgrund
En utredning av förskolans specialpedagog visar att ett barn vid en av kommunens förskoleenheter är
i behov av extra vuxenstöd för sin egen utveckling och för att kunna skapa en trygg miljö åt alla barn i
förskolegruppen.
Kostnad för denna 50 % tjänst ryms inte inom ordinarie budget.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse - behov av en ytterligare 50 % tjänst inom förskolorna i Gullspångs kommun.docx
- Bilaga 1 angående behov av ytterligare tjänst inom förskolorna.docx
10/29
Barn- utbildning och
kulturnämnden
§8
Angående föreslagen flytt av fritidsverksamheten från
Otterbäcken till Gullspång
Kallelse
2015-08-25
KS 2015/134
Föredragande: Yvonne Kjell
Förslag till beslut
Barn och utbildningsverksamheten föreslår Barn-, utbildning och kulturnämnden att besluta om att
flytten av fritidshemsverksamheten från Otterbäcken till Gullstensskolan i Gullspång inte genomförs
höstterminen 2015.
Bakgrund
Barn och utbildningsutskottet föreslog 2015-05-19 Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
som 2015-06-22 fattade beslut om att gå på Barn och utbildningsutskottets förslag om att flytta
fritidsverksamheten från Otterbäcken till Gullstensskolan i Gullspång höstterminen 2015.
I bakgrunden till beslutet redogörs för att det beräknats vara få fritidsbarn i Otterbäcken.
Enligt de uppgifter som finns att tillgå 2015-07-07 har elevtalet ökat. Det är idag 7 fritidsbarn
inskrivna, och 8 fritidsbarn i kö och på väg in. Men anledning av det ökade antalet barn som behöver
fritidsplats i Otterbäcken under hösten 2015 så rekommenderar verksamheten att
fritidsverksamheten är kvar i Gallernäset, Otterbäcken under läsåret 2015 – 2016
Bilagor
- Tjänsteskrivelse flytt av fritidsverksamheten från Otterbäcken till Gullspång 2015, skriven av Lisbet
Ericsson 2015-07-17.docx
11/29
Barn- utbildning och
kulturnämnden
§9
Svar på frågor från kommunens internrevisorer
Kallelse
2015-08-25
KS 2015/368
Föredragande: Yvonne Kjell
Förslag till beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta att ställa sig bakom
bifogat svar till kommunens internrevisorer. Frågeställningen gällde betygsnivåer/måluppfyllelse
inom grundskolan och höga kostnader för IM-programmet inom gymnasieskolan.
Bakgrund
Kommunens internrevisorer begärde en granskning av Barn, utbildning och kulturverksamheten när
det gäller betygsnivåer och måluppfyllelsen inom grundskolan. KPMG hjälpte till med förstudien.
Uppdraget ingår i revisionsplan för 2015.
Senast den 30 september 2015 önskades svar från Kommunstyrelsen angående vilka åtgärder som
redan vidtagits och vilka ytterligare åtgärder som planeras för att komma tillrätta med de låga
resultatnivåer som skolan i Gullspångs kommun uppvisar enligt revisionsrapporten.
Bilagor
- Förstudie - Betygsnivå och måluppfyllelse inom grundskolan.pdf
- Tjänsteskrivelse gällande förstudie betygsnivåer måluppfyllelse.docx
12/29
Barn- utbildning och
kulturnämnden
§ 10
Redovisning av elevresultat för läsåret 14/15
Kallelse
2015-08-25
KS 2015/6
Föredragande: Lisbet Ericsson och Pia Lindholm kl 09:45
Förslag till beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerade.
Bakgrund
Lisbet Ericsson, rektor och Pia Lindholm, rektor redovisar elevresultat för läsåret 14/15.
13/29
Barn- utbildning och
kulturnämnden
§ 11
Sekretessärende: Angående skolsituation för elev vid skola
i Gullspångs kommun
Kallelse
2015-08-25
KS 2015/80
Föredragande: Lisbet Ericsson
Förslag till beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerade.
Bakgrund
Lisbet Ericsson, rektor informerar om skolsituation för en elev vid en skola i Gullspångs kommun. En
anmälan är inskickad till Skolinspektionen från elevens vårdnadshavare.
14/29
Barn- utbildning och
kulturnämnden
§ 12
Sekretessärende: Skolinspektionen - Anmälan om
skolsituationen för en elev vid Gullstensskolan
Kallelse
2015-08-25
KS 2015/421
Föredragande: Pia Lindholm
Förslag till beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerade.
Bakgrund
Pia Lindholm, rektor informerar vidare om händelsen som inträffade på Gullstensskolan åk 7-9 i juni
2015. Händelsen är polisanmäld och handlar om skolsituationen för en elev som gick ur åk 9 i juni
2015 på Gullstensskolan.
15/29
Barn- utbildning och
kulturnämnden
§ 13
Sekretessärende: Återkoppling angående bombhot på
Gullstensskolan
Kallelse
2015-08-25
KS 2014/198
Föredragande: Yvonne Kjell
Förslag till beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerade.
Bakgrund
Yvonne Kjell, Skol- och kulturchef informerar om bombhotet på Gullstensskolan som inträffade i
december 2014.
16/29
Barn- utbildning och
kulturnämnden
§ 14
Information från kultursamordnaren
Kallelse
2015-08-25
KS 2015/149
Föredragande: Jane Rosenlind kl 10:20
Förslag till beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerade.
Bakgrund
Kultursamordnare, Jane Rosenlind berättar om kulturen i Gullspångs kommun och om arenaveckan
som genomfördes i maj 2015.
17/29
Barn- utbildning och
kulturnämnden
§ 15
Information om kulturpris 2015
Kallelse
2015-08-25
KS 2015/474
Föredragande: Yvonne Kjell
Förslag till beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerade.
Bakgrund
Yvonne Kjell, skol- och kulturchef informerar om kulturpriset 2015.
18/29
Barn- utbildning och
kulturnämnden
§ 16
Information: Nya sökbara statsbidrag höstterminen 2015
Kallelse
2015-08-25
KS 2015/480
Föredragande: Yvonne Kjell
Förslag till beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerade.
Bakgrund
Yvonne Kjell, skol- och kulturchef informerar om nya sökbara statsbidrag höstterminen 2015.
19/29
Barn- utbildning och
kulturnämnden
§ 17
Kallelse
2015-08-25
Information: Årshjul för Barn-, utbildning och kulturnämnden KS 2015/380
Föredragande: Yvonne Kjell
Förslag till beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerade.
Bakgrund
Yvonne Kjell, skol-, och kulturchef redogör för en uppdaterad version av Barn-, utbildning och
kulturnämndens årshjul och verksamhetsbesök för 2015-2016.
Bilagor
- Årshjul BUK-nämden 2015-08-13.pdf
- Årshjul för verksamhetsbesök i Barn och Utbildningsnämnden 2015-2016.docx
20/29
Barn- utbildning och
kulturnämnden
§ 18
Information från utvecklingsledaren
Kallelse
2015-08-25
KS 2015/291
Föredragande: Ulf Andersson kl 11:00
Förslag till beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerade.
Bakgrund
Ulf Andersson, utvecklingsledare informerar som skolutvecklingen i Gullspångs kommun.
Bilagor
- Pedagogisk plan förskolan 150812.docx
- Pedagogisk plan grundskolan 150812.docx
21/29
Kallelse
2015-08-25
Barn- utbildning och
kulturnämnden
§ 19
Delgivning: Statsbidrag för omsorg på obekväm tid
KS 2015/194
Förslag till beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig delgivna.
Bakgrund
Barn-, utbildning och kulturnämnden delgivs inkommen handling från Skolverket angående
statsbidrag för omsorg på obekväm arbetstid 2015.
Bilagor
- Statsbidrag för omsorg på obekväm tid 1:a halvåret 2015, dnr 8.1.2-2014:1333.pdf
22/29
Barn- utbildning och
kulturnämnden
§ 20
Delgivning: Två polisanmälningar vid Regnbågsskolan
Kallelse
2015-08-25
KS 2015/335
Förslag till beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig delgivna.
Bakgrund
Barn-, utbildning och kulturnämnden delgivs två polisanmälningar som inträffat vid Regnbågsskolan i
Hova. Den första anmälan handlar om stöld av drivmedel i ett förråd vid Regnbågsskolan. Den andra
anmälan handlar om skadegörelse på vid Regnbågsskolan, någon har eldat i en papperskorg av plåt
intill Regnbågsskolan.
Bilagor
- Anmälan om stöld av drivmedelvid Regnbågsskolan i Hova. .pdf
- Polismyndigheten anmälan om skadegörelse på Regnbågsskolan.pdf
23/29
Barn- utbildning och
kulturnämnden
§ 21
Delgivning: Redovisning av statsbidrag för läxhjälp
Kallelse
2015-08-25
KS 2015/1
Förslag till beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig delgivna.
Bakgrund
Barn-, utbildning och kulturnämnden delgivs inkommen handling från Skolverket angående beslut
om godkänd redovisning utan återkrav av statsbidrag för läxhjälp höstterminen 2014.
Bilagor
- Redovisning av statsbidrag för läxhjälp höstterminen 2014.pdf
24/29
Barn- utbildning och
kulturnämnden
§ 22
Delgivning: Skolinspektionen begär ut kopior på bedömda
nationella prov
Kallelse
2015-08-25
KS 2015/413
Förslag till beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig delgivna.
Bakgrund
Barn-, utbildning och kulturnämnden delgivs inkommen handling från skolinspektionen.
Skolinspektionen begär ut kopior på bedömda nationella prov från VT-15 för årskurs 6 och 9.
Bilagor
- Kopior på bedömda nationella prov Årskurs 9 Samhällskunskap delprov A och B.pdf
- Kopior på bedömda nationella prov Årskurs 6 Regnbågsskolan Svenska och Engelska.pdf
- Kopior på bedömda nationella prov årskurs 6 Gullstensskolan Svenska och Engelska.pdf
25/29
Barn- utbildning och
kulturnämnden
§ 23
Delgivning: Statsbidrag för utbildning för barn som vistas i
landet utan tillstånd 2014
Kallelse
2015-08-25
KS 2014/213
Förslag till beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig delgivna.
Bakgrund
Barn-, utbildning och kulturnämnden delgivs inkommen handling från Skolverket. Angående godkänd
redovisning utan återkrav för statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd
2014 för Gullspångs kommun.
Bilagor
- Statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd 2014, dnr 2015:68.pdf
26/29
Kallelse
2015-08-25
Barn- utbildning och
kulturnämnden
§ 24
Delgivning: Verksamhetsberättelse 2014 för Västergötlands
museum
KS 2015/422
Förslag till beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig delgivna.
Bakgrund
Barn-, utbildning och kulturnämnden delgivs inkommen handling från Västergötlands museum om
att de utkommit med sin verksamhetsberättelse för 2014.
Bilagor
- Verksamhetsberättelse 2014 för Västergötlands museum (Bilagan ej diarieförd).pdf
27/29
Barn- utbildning och
kulturnämnden
§ 25
Delgivning: Skolverket skicka in namnlistor på utsedda
förstelärare
Kallelse
2015-08-25
KS 2015/234
Förslag till beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig delgivna.
Bakgrund
Barn-, utbildning och kulturnämnden delgivs inkommen handling från Skolverket. Skolverket vill att
Gullspångs kommun skickar in namnlistor på utsedda förstelärare före den 15 september 2015.
Bilagor
- Skolverket - skicka namnlistor på utsedda Förstelärare 2015.pdf
28/29
Barn- utbildning och
kulturnämnden
§ 26
Delgivning: Migrationsverket ärende om ersättning för extra
kostnader för särskilt stöd i skolan
Kallelse
2015-08-25
KS 2015/472
Förslag till beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig delgivna.
Bakgrund
Barn-, utbildning och kulturnämnden delgivs inkommen handling från Migrationsverket.
Migrationsverket beslutar att bevilja Gullspångs kommuns ansökan angående ersättning för extra
kostnader för särskilt stöd i skolan i samband med utbildning av asylsökande barn.
Bilagor
- Migrationsverket - Ärende om ersättning för extra kostnader för särskilt stöd i skolan i samband
med utbildning av asylsökande barn.pdf
29/29