UKN _2015-04-13

BURLÖVS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum 2015-04-13
Plats och tid
Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv
kl. 18:00-21:40
Beslutande
Bengt Åström (S), ordförande
Anneli Kihlstrand (C), 1:e vice ordförande
Lars-Anders Espert (SD), 2:e vice ordförande
Patrik Selimson (M)
Rolf Bengtsson (MP)
Kerstin Maughan (V)
Christer Swahn (SD)
Kristoffer Daag (FP)
Margareta Abelsson (S)
Selvete Murtezi (S)
Sven Sonesson (M)
Ersättare
Petra Malmquist (S)
Kerstin Lidén (V)
Johan Svensson (S)
Lilian Johansson (S)
Ingalill Melcher (SD)
Ingvar Olsson (SD), t.o.m. § 57
Amelie Gustafsson (M)
Anita Ljungh (M)
Övriga närvarande
Anders Öhlin, förvaltningschef
Jane Andersson, kultur- och fritidschef
Pia Bang, rektor, § 50
Anna Bonnevier, sekreterare
Inga-Britt Henrikson, biträdande förvaltningschef
Carina Malmborg, rektor, del av § 50
Sida 1 (15)
Boel Jonasson, LR, fr.o.m. del av § 50
Gunilla Lindberg, Kommunal
Utses att justera
Rolf Bengtsson (MP)
Justeringens plats och tid
Medborgarhuset, Arlöv, den 17 april 2015
Underskrifter:
Sekreterare
Paragrafer
50-53, 56-64
_________________________________
Anna Bonnevier
Ordförande
_________________________________
Bengt Åström
Justerande
_________________________________
Rolf Bengtsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum
2015-04-13, §§ 50-53, 56-64
Anslaget uppsatt den
2015-04-20
Anslaget tas ner den
2015-05-12
Förvaringsplats för protokollet Förvaltningens arkiv
Underskrift
__________________________________
Anna Bonnevier
Utdragsbestyrkande
BURLÖVS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum 2015-04-13
Sida 2 (15)
§ 50
Information - Utbildnings- och kulturförvaltningens utvecklingsarbete
Förvaltningschef Anders Öhlin och biträdande förvaltningschef Inga-Britt Henriksson
informerar om det utvecklingsarbete som pågår och som genomförts i Burlövs kommun
under de senaste åren. Bland annat informeras om språktrappan, hur man arbetar med
elevinflytande, reflekterande lärande och en-till-en-satsningen.
Rektorerna Pia Bang och Carina Malmborg redogör för kvalitetsarbetet som pågår inom
fritidshemmen. Arbetet är tänkt att leda fram till ett tvåårigt utvecklingsprogram.
Under kommande år kommer förvaltningens kvalitetsarbete att fokusera på analysarbete för att därigenom möjliggöra ökad måluppfyllelse.
_____
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
BURLÖVS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum 2015-04-13
Sida 3 (15)
§ 51
Upprop och val av justerande och fastställande av plats och tid för
justering
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att utse Rolf Bengtsson (MP) till justerande.
att justeringen äger rum i Medborgarhuset, Arlöv den 17 april 2015.
_____
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
BURLÖVS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum 2015-04-13
Sida 4 (15)
UKN/2015:1
§ 52
Utbildnings- och kulturnämndens budget 2016 med flerårsplan
2017-2018
Sammanfattning
Under perioden 2015-2018 ökar antalet barn och elever i alla utbildningsverksamheter
enligt befolkningsprognosen. I förskolan är ökningen 38 barn och i grundskolans F-9 är
ökningen 257 elever. Även antalet eleverna i gymnasieskolan ökar med 20. Elevökningen ger nämnden en budgetförstärkning på 25,3 mnkr under perioden.
Nämndens budgetförslag för 2016 och plan 2017-2018 innehåller kvalitetssatsningar på
6,0 mnkr utöver budgetramen. Inom förskola vill nämnden fortsätta arbetet med att öka
andelen pedagogisk personal för att nå målet om 60 % för 2016. För grundskolan vill
nämnden fortsätta satsningen på kompetenshöjning för lärarna samt starta ett rörligt
team av förstelärare.
För att kunna säkerställa att kommunen kan hantera aktivitetsansvaret för ungdomar
mellan 16-20 år äskas 1,4 mnkr. Inom kultur och fritid avser kvalitetsatsningar ökade
personalresurser och ett ökat medieanslag för biblioteken.
Barn- och utbildningsutskottet föreslår utbildnings- och kulturnämnden
besluta
att anta förvaltningens budgetförslag som sitt eget och sända det till kommunstyrelsen.
_____
Yrkanden
Anneli Kihlstrand (C) med instämmande av Rolf Bengtsson (MP) yrkar bifall till barnoch utbildningsutskottets förslag till beslut.
Anneli Kihlstrand (C) med instämmande av Rolf Bengtsson (MP) yrkar vidare att utbildnings- och kulturnämnden beslutar att i budgetskrivelsen lägga till ett äskande avseende utökad vistelsetid i förskolan med 1,0 mnkr för 2016, 2,5 mnkr för 2017 och 4,0
mnkr för 2018.
Lars-Anders Espert (SD) yrkar avslag på Anneli Kihlstrands (C) m.fl. yrkande om
tiläggsäskande.
Sven Sonesson (M) med instämmande av Lars-Anders Espert (SD) yrkar att utbildnings- och kulturnämnden beslutar om följande tilläggsyrkande avseende utökad vistelsetid i förskolan:
att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en plan som syftar till att successivt utöka
vistelsetiden för vissa förskolebarn.
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
BURLÖVS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum 2015-04-13
Sida 5 (15)
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Anneli Kihlstrands (C) m.fl. yrkande om bifall till
barn- och utbildningsutskottets beslut och finner att utbildnings- och kulturnämnden
beslutar i enlighet med detta.
Ordförande ställer därefter proposition på Anneli Kihlstrands (C) m.fl. yrkande om ett
tilläggsäskande mot Sven Sonessons (M) m.fl. tilläggsyrkande och finner att utbildnings- och kulturnämnden beslutar i enlighet med Anneli Kihlstrands (C) m.fl. yrkande.
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att anta förvaltningens budgetförslag som sitt eget och sända det till kommunstyrelsen.
att i budgetskrivelsen lägga till ett äskande avseende utökad vistelsetid i förskolan med
1,0 mnkr för 2016, 2,5 mnkr för 2017 och 4,0 mnkr för 2018.
Reservationer
Sven Sonesson (M) och Lars-Anders Espert (SD) reserverar sig mot beslutet om tillläggsäskande till förmån för eget yrkande.
Vision Burlöv reserverar sig mot beslutet till förmån för eget budgetförslag.
_____
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
BURLÖVS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum 2015-04-13
Sida 6 (15)
UKN/2015:3
§ 53
Uppföljningsrapport 1
Sammanfattning
Förvaltningen prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 3,0 mnkr för 2015 under förutsättning att önskad resultatöverföring från 2014 beviljas.
Negativ avvikelse på 1,6 mnkr beräknas uppstå inom förskoleveverksamheten. Detta
bl.a. som följd av att personalorganisationen inte har anpassats till antalet platser som
efterfrågas i kommunala förskolor. Även om åtgärder för att anpassa organisationen till
budget nu har inletts, så kommer problematiken, som under 2014 har lett till negativ
avvikelse på ett antal enheter, till viss del kvarstå under detta år. Åtgärderna får full effekt under 2016. Grundskolan prognostiserar ett underskott på 1,0 mnkr inklusive resultatöverföring från 2014. Två av kommunens skolor har vidtagit åtgärder för att anpassa sin organisation till årets budgetnivå men åtgärderna kommer endast att få halvårseffekt under 2015.
Nämnden har fått 3,7 mnkr lägre anslag för gymnasial utbildning jämfört med 2014.
Kostnadsminskningen beräknas dock endast bli hälften av den summan, vilket innebär
att en negativ avvikelse på ca 2,0 mnkr. Prognosen grundar sig på fler elever i gymnasieskola än vi har budgeterat.
Prognosen är att övriga verksamheter håller nettokostnader inom budgetramen med
stöd av resultatöverföring på kultur- och fritidsenheten och Komvux.
Förvaltningens reserv och resultatöverföring är inräknade i progonosen om nämndens
negativa avvikelse på 3,0 mnkr.
Barn- och utbildningsutbildningsutskottet föreslår utbildnings- och kulturnämnden besluta
att godkänna Uppföljningsrapport 1 och överlämna den till kommunstyrelsen.
_____
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att godkänna Uppföljningsrapport 1 och överlämna den till kommunstyrelsen.
_____
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
BURLÖVS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum 2015-04-13
Sida 7 (15)
UKN/2015:211
§ 56
Svar på kommunfullmäktiges återremiss - utredning av kostnad för
utökad vistelsetid i förskola
Sammanfattning
Ekonomisk analys med anledning av Lars Johnsons (M) motion angående utökning av
vistelsetid för barn till arbetslösa och föräldralediga vårdnadshavare från 15 timmar till
mellan 20 och 30 timmar.
Analysen visar att en utökning av antal timmar kan innebära en merkostnad för utbildnings- och kulturnämnen med belopp upp till 7 mnkr.
Yrkanden
Anneli Kihlstrand (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Barn- och utbildningsutskottet föreslår utbildnings- och kulturnämnden
besluta
att anta förvaltningens förslag på svar på återremiss som sitt eget och översända det till
kommunfullmäktige.
_____
Yrkanden
Anneli Kihlstrand (C) yrkar bifall till barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut.
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag på svar på återremiss som sitt eget och översända det till
kommunfullmäktige.
_____
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
BURLÖVS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum 2015-04-13
Sida 8 (15)
UKN/2015:217
§ 57
Legitimerade och behöriga lärare i kommunens skolor
Sammanfattning
Skollagen 2010:800 och 2010:801 gällande införande av skollagen har varit föremål för
förändringar sedan de kom med bland annat olika övergångsbestämmelser.
Reformen har två delar - skärpt behörighetskrav samt införandet av legitimationer.
Från den 1 juli 2015 kräver lagen att samtliga lärare och förskolärare, som ska ansvara
för undervisning och betygsättning, ska vara legitimerade och behöriga i de ämnena.
Barn- och utbildningsutskottet föreslår utbildnings- och kulturnämnden
besluta
att föreslå att kommunstyrelsen som anställningsmyndighet ska fatta ett principbeslut
om att Burlövs kommun ska ha samtliga lärartjänster och förskolelärartjänster tillsatta
med legitimerade och behöriga medarbetare i enlighet med skollagen.
_____
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att föreslå att kommunstyrelsen som anställningsmyndighet ska fatta ett principbeslut
om att Burlövs kommun ska ha samtliga lärartjänster och förskolelärartjänster tillsatta
med legitimerade och behöriga medarbetare i enlighet med skollagen.
_____
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
BURLÖVS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum 2015-04-13
Sida 9 (15)
UKN/2015:190
§ 58
Revisionsrapport - Granskning av kvalitet, pedagogisk utveckling
och bemötande inom grundskolan
Sammanfattning
Kommunrevisionen har begärt ett svar från nämnden med anledning av revisionsrapporten - Granskning av kvalitet, pedagogisk utveckling och bemötande inom grundskolan. Svaret ska vara revisionen tillhanda den 20 april 2015.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande.
Barn- och utbildningsutskottet föreslår utbildnings- och kulturnämnden
besluta
att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och sända det till kommunrevisionen.
_____
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och sända det till kommunrevisionen.
_____
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
BURLÖVS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum 2015-04-13
Sida 10 (15)
UKN/2015:157
§ 59
Projekt - förstärkt samverkan mellan socialtjänst och fältgrupp i
Burlövs kommun
Sammanfattning
De senaste åren har institutionsplaceringar och externa öppenvårdsköp för ungdomar
ökat och för 2013 överstegs socialnämndens budget. För att kunna möta behovet har
idéer framkommit för att finna lösningar inom den egna organisationen på hemmaplan.
Inför 2014 års budget äskades medel i form av två tjänster för att på ett förebyggande
sätt arbeta med ungdomar som befann sig i riskzonen för att hamna i missbruk
och/eller kriminalitet. Socialförvaltningen och utbildnings- och kulturförvaltningen ansökte om projektmedel gemensamt. Medel för projektet beviljades för 2014 och 2015.
Båda tjänsterna ligger organisatoriskt inom individ- och familjeomsorgen men med tät
samverkan med ungdomsgruppen.
Kultur- och fritidsutskottet föreslår utbildnings- och kulturnämnden besluta
att godkänna rapporten.
_____
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att godkänna rapporten.
_____
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
BURLÖVS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum 2015-04-13
Sida 11 (15)
§ 60
Kvalitetsredovisning - information
Förvaltningschef Anders Öhlin informerar om att utbildnings- och kulturförvaltningens
analysdagar kommer att genomföras på Slagthuset den 7-8 maj 2015. Ledamöter och
ersättare i utbildnings- och kulturnämnden är välkomna att delta den 8 maj 2015 kl.
8.30-16.00. Program kommer att skickas ut.
_____
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
BURLÖVS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum 2015-04-13
Sida 12 (15)
UKN/2015:61
§ 61
Rapport från verksamheten/enheterna
Förvaltningschef Anders Öhlin rapporterar om statistik och rapporter relaterade till
ärende UKN/2015:61-609, inrapporterat i februari till april 2015.
_____
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
BURLÖVS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum 2015-04-13
Sida 13 (15)
§ 62
Meddelanden/delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-16 § 18, Överföring av investeringsmedel för näridrottsplats i Åkarp
UKN/2015:13-821
Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-16 § 23, Motion av Sven Sonesson (M) – Förstelärare också i förskolan
UKN/2015:241-714
Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-16 § 26, Budget med flerårsplan 2017-2018: Fastställande av tekniska ramar, fördelningsnyckeltal och befolkningsprognos
UKN/2015:1-041
Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-16 § 31, Förslag till ny policy för jämställdhet och
mångfald 2015-2018
UKN/2015:242-020
Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-16 § 32, Förslag till ny policy om alkohol och droger
UKN/2015:243-020
Skolverkets beslut 2015-03-31, Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg
för lärare 2015/16
UKN/2015:118-047
Skrivelse från privatperson med beröm för utställning på Möllegården
UKN/2015:212-861
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att lägga meddelanden/delgivningar till handlingarna.
_____
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
BURLÖVS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum 2015-04-13
Sida 14 (15)
§ 63
Anmälan av delegationsbeslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten UKN delg/2015:21, 31-32, 57, 62-94 till handlingarna.
_____
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
BURLÖVS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum 2015-04-13
Sida 15 (15)
§ 64
Förvaltningen informerar
Förvaltningschef Anders Öhlin informerar om följande:
 Skolinspektionens inspektion av förskolor och skolor i Burlövs kommun är nu avslutad.

Planutskottet har beslutat att påbörja detaljplanearbetet kring en ny förskola i
Arlöv.

Rekrytering av en rektor till det nya rektorsområdet i Åkarp har påbörjats.

Den av utbildnings- och kulturnämnden antagna lokalförsörjningsplanen har reviderats med anledning av den nya befolkningsprognosen.
Kultur- och fritidschef Jane Andersson informerar om följande:
 Den 10 maj 2015 genomförs en ”guldsöndag” på Möllegården kultur. Stipendier
inom kultur- och fritidsområdet samt till årets företagare kommer att delas ut
och en ny utställning på Möllegården kultur invigs.

Burlövs och Lomma kommuner kommer att införa ett gemensamt biblioteksystem.

Utegymmet kommer att vara på plats om cirka en månad.
Nästa sammanträde med utbildnings- och kulturnämnden är den 8 juni 2015.
_____
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande