Anmälnings- och kännedomsärenden

I (l)
Datum
2015-1t-12
Handläggare
Ingegerd Andersson
0480-45 15 00
ingegerd. anders [email protected] se
Styrelsen ftir
Kalmarsunds gymnasiefÌirbund
Anmälnings- och kännedomsärenden
l.
Protokoll från Centrala samverkansgruppen 2015-10-14.
2
Tjåinsteskrivelse angående permutation av Stiftelsen Hilmar Olséns
minnesfond, tj änsteskrivelse. GYF 2 0 I 5/03 2 8-03. 05.
J
Beslut från Kammarkollegiet - permutation av Stiftelsen Hilmar Olséns
minnesfond. GYF 201 51 0328-03.05.
4
Minnesanteckningar fran möte 2015-11-10 mellan arbetsutskottet och fackliga
representanter från den centrala samverkansgruppen (CSVG).
SAMMANTRADESPROTO
KALMARSUNDS GYMNASIEFöRBUND
Central samverkansgrupp
Plats och
tid
$$ 1-13
Nárvarande
För arbetsgivarsidan:
Joachim Håkansson
Chatharina Gustafsson
Karita Jeansson
2015-10-14
l(6)
Ordfiirande
Administrativ chef
Personalsekreterare
För arbetstagarsidan:
Jonas Hallén
Gunilla Göransson Wahlmark
Ann-Katrin V/ijk
Jane Lindström
Bodil Sjöblom
Sveriges Skolledarftirbund
Lärarftirbundet
Lärarnas Riksftirbund
Kommunal
Vision
Lars-Peter Gustafsson
Stefan V/oldt
C
&
Sekreterare
Karita Jeansson
Ordfiirande
J
Justerande
Sida
Förbundskontoret, klockan 09.30- 1 2.00
Omfattning
Adjungerade
Sammanträdesdatum
$3
$s
5
Skolområdeschef
entralt huvudskyddsombud
¿tu
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KALMARSUNDS GYMNASIEFORBUND
Central samverkansgrupp
Sammanträdesdatum
20ts-t0-r4
Sida
2(6)
$1
Val av protokollsjusterare
Jonas Hallén, Sveriges Skolledarlorbund utses att tillsammans med ordfüranden
justera protokollet.
$2
Godkännande av dagordning
Dagordningen uppläses och godkänns efter meddelande att punkt nummer 4
Rekrytering av lKT-pedagog behandlas fore füregående mötesprotokoll. Inga
övriga frågor anmäls.
$3
Rekrytering av I KT-pedagog
Lars-Peter Gustafsson, skolområdeschef infoÍnerar att rekryteringsgruppen som
består av LR, Sveriges Skolledarlorbund och Ltirarlorbundet, gav ftirtroendet till
Lars-Peter Gustaßson och Jörgen Florheden, IKT-pedagog att genomftira
rekryteringen.
Lars-Peter Gustafsson informerar att fem sökande har blivit interwjuade och en av
dessa var Emma Josefsson som anses vara mest lämpad fär tjåinsten. Lars-Peter
Gustafsson fiireslår därfiir att Emma Josefsson ska bli erbjuden tjåinsten som IKTpedagog. CSVG har inget att erinra.
$4
Föregående mötesprotokol
I
Föregående mötesprotokoll läggs eft er godkåinnande
$s
till handlingarna.
GYF 201s10216-01.01
Riskbedömn¡ng av justeringarna gällande organ¡sationens
struktur, ledning och styrning
Den 15 april2015 redovisade revisionsbyrån PwC en utvärdering av den
organisationsfiiråindring som genomfordes i Kalmarsunds g¡rmnasiefürbund den
septanber 2013.
1
KALMARSUNDS GYMNASIEFORBUND
Central samverkansgrupp
SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20rs-t0-t4
Sida
3(6)
PwC redovisade sin utvärdering med utgångspunkt att bedöma organisationen
utifrån tidigare identifierade svagheter och fürbättringsområden. Utifran de
iakttagelser och rekommendationer som utvärderingen visade, fick fürbundschefen våren 2015 i uppdrag att utveckla forvaltningens organisation och struktur
med syfte att kvalitetssäkra styrkedjan.
Chatharina Gustaßson, administrativ chef redogör fiir sammanfattningen av de
ftirslag gällande organisationens struktur, ledning och styrning som presenterades
vid styrelsemötet den 24 september. De -iusteringar som füreslås ska ske inom
befintlig budgetram och ska inte medfiiranâgra ökade kostnader. Chatharina
Gustafsson går även igenom rutinen Riskbedömning och handlingsplan.
CSVG kom fram till att lyra av de presenterade ftirslagen kräver en riskbedömning och eventuellt en handlingsplan.
1. En verksamhetsområdeschef blir chef över samtliga rektorer i förbundet.
2. Omftirdelning av ansvar, mandat och befogenheter fiir rektorer på JN och LK.
3. Inrätta planerare med personalansvar LK, ST, JN for icke undervisande
4.
personal och del i ledningsfunktionen.
Bibliotekarier övergår från planeringschefens ansvar
till rektorers.
CSVG gör en riskbedömning under pågående sammanträde av de fyra uttagna
riskområdena. Efter atthaidentifierat riskerna och bedömt riskerna inom de fyra
riskområdena blev resultatet att området Omfi)rdelning av ctnsvar, mandat och
beþgenheterfi)r rektorer på JNkan fü konsekvenser ftir människan med fysisk
och/eller psykisk skada eller ohälsa med efterftiljande sjukfrånvaro mer än två
veckor. Om risktalet (sannolikhet x konsekvens) ár större eller lika med sex ska
åtgåirder alltid skrivas ned i en handlingsplan. Risktalet ftir detta område blev sex
och därmed upprättades en handlingsplan. Handlingsplan bifogas protokollet.
Styrelsen tar beslut om justerin garîa gällande organisationen den 23 oktober
2015.
$ 6.1
GYF 201sl0518-03.04
Godkännande av delårsbokslut januari-august¡ 2015
Ordfiiranden informerar om resultatet per den 3ll8 2015 som uppgår till plus
17,7 mkr samtidigt som helårsprognosen kalkyleras till minus 1,4 mkr. Det prognostiserade resultatet innebär att gymnasieftirbundet inte fullt ut klarat av att inhämta
den kostymanpassning, till största del hänfort till minskningen av 16-19 åringar, som
belastade verksamheten i början av året med ca 28 mkr.
Inom verksamheterna finns större budgetawikelser men precis som fiiregående ár
uppväger delvis låga kostnader, avseende interkommunala ersättningar, de större
underskotten inom enhetema. En återbetalningfrän AFA ingår i resultatet. Det avser
återbetalningen av 2004 fus premier och uppgår till 3,5 mkr.
KALMARSUNDS GYMIì.IASIEFORBUND
Central samverkansgrupp
SAMMANTNÄUNSPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20t5-10-r4
,
Sida
4(6)
GYF 20t510453-10.01
$ 6.2
Antagning och fortsatt verksamhet vid Ölands Gymnasium
Ordfiiranden redogör für utförd utredning och en nulägesanalys av Ölands G¡rmnasium i
Borgholm. Skolan har under en längre tid gått med underskott och de främsta orsakema
beror på sviktande elevunderlag tillsammans med höga fasta kostnader. Trots att en rad
anpassningar till skolans nuvarande ekonomiska läge har gjorts så kvarstår det
ekonomiska underskottet. I den utredning som gjorts, daterad 2015-09-08, läggs olika
scenarier och alternativ fram.
Beslut om antagning och fortsatt verksamhet vid Ölands Gymnasium kommer att fattas
vid styrelsens möte den23 oktober 2015.
$
6.3
GYF 20t5lo4s2-10.0r
Antagning och fortsatt verksamhet vid Stage4you Academy
Ordfüranden redogör ftir utford utredning och en nulägesanalys av Stage4you Academy
i Torsås. Skolan har under en längre tid gått med underskott och de främsta orsakerna
beror på sviktande elevunderlag tillsammans med höga fasta kostnader. Trots att en rad
anpassningar till skolans nuvarande ekonomiska läge har gjorts så kvarstår det
ekonomiska underskottet. I den utredning som gjorts, daterad 2015-09-16, läggs olika
scenarier och alternativ fram.
Beslut om antagning och fortsatt verksamhet vid Stage4you Acaderny kommer att fattas
vid styrelsens möte den23 oktober 2015.
$7
lnbjudan till arbetsutskottet den 10 november
Ordfiiranden informerar om en inbjudan till arbetsutskottet den 10 november. De
fackliga representantema i CSVG ska komma in med lorslag på mötets innehåll till
ordforanden och Chatharina Gustafsson.
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Central samverkansgrupp
SAMMANTRADE SPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20rs-t0-t4
Sida
5(6)
$8
Egenkontroll enligt miljöbalken
Karita Jeansson, personalsekreterare redogör fiir en reviderad egenkontroll enligt
miljöbalken. Egenkontrollen kan beskrivas som verksamhetens egna kvalitetsverktyg. Med en bra och fungerande egenkontroll kan man upptäcka brister i
verksamheten och lokalerna innan de orsakar stora skador eller hälsoproblem. Karita
Jeansson har tagit fram en checklista fiir egenkontroll med en tillhörande rutin som
ska underl ätta det systematiska milj ö arbetet.
CSVG har haft möjlighet att ta del av checklistan och rutinen innan mötet. CSVG
godkänner checklistan och rutinen som ett verktyg i det systematiska miljöarbetet.
$e
Tidsplan bemanningsplane ring 201 512016
Chatharina Gustafsson presenterar en tidplan for centrala bemanningsgruppens
arbete (CBG) infor 201512016.
CSVG har inget att erinra om tidsplanen.
$10
Rekfieri ng av verksam hetsområdeschef
OrdfÌiranden informerar om rekrytering av en verksamhetsområdeschef som kommer
att ersätta de två tidigare funktionerna skolområdeschefer. Verksamhetsområdeschefen blir chef flor samtliga rektorer i fürbundet och ansvarar fiir ledning och
styrning av verksamheterna vid de olika skolenheterna.
Tjänsten kommer att externannonseras med hjälp av rekryteringsfirman Proffice r
Kalmar. Ett annonsunderlag kommer att tas fram i färbundets ledningsgrupp
tillsammans med Proffrce, efter den 23 oktober 2015.
CSVG har inget att erinra om att arbetsgivaren anlitar rekryteringsfirman Proffice.
CSVG, tillika rekryteringsgupp, kommer att bli involverade i rekryteringen av
verksamhetsområdeschef efter att Proffice har valt ut tre huvudkandidater till
tjänsten.
Förutsatt att styrelsen fattar erforderligt beslut kommer rekryteringen att påbörjas
vecka 44.
KALMARSUNDS GYMNASIEFöRBUND
Central samverkansgrupp
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
201s-t0-t4
Sida
6(6)
$ 11
Rekrytering av planerare
Chatharina Gustafsson informerar om inrättandet av tre planerartjänster med utökat
ansvar och befogenheter på Lars Kaggskolan, Stagneliuskolan och Jenny Nyströmsskolan. Planerartjänsterna åir en del i justeringen gällande forvaltningsorganisationens
struktur, iedning och styrning.
1jåinsten som planerare pä dessa skolor blir en chefsbefattning med personalansvar
fiir medarbetare inom kansli och vaktmästeri på respektive skola. Tjänsten dr underställd planeringschefen som fortsätter att tillhöra staben. Den nya organisationen
beräknas trädai kraft ijanuari 2016.
Planeraren är delaktig i skolans ledningsuppdrag och samverkansorgan samt ingår
fiirbundets centrala bemanningsgrupp (CBG). Planeraren har dessutom ett nära
samarbete med controllers och HR-funktionen inom staben.
i
Chatharina Gustafsson presenterar ett utkast till en internannonsering på de tre
planerartjänsterna. Förslaget på annonsmanuset kommer att skickas till CSVG, som
blir rekryteringsgrupp, lor inlåimning av synpunkter till Chatharina Gustafsson senast
den23 oktober 2015.
Förutsatt att styrelsen fattar erforderligt beslut kommer rekryteringen att påbörjas
vecka44-
$12
Ovriga frågor
Inga öwiga frågor åir anmälda.
$13
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är pä Förbundskontoret onsdagen den l
klockan 09.30.
l
november 2015,
lttuÄltu¡¡csÄneruoe
[email protected][A
Datum
Arendebeteckning
2015-10-27
cYF 2015/0328-03.05
Handläggare
Styrelsen für
Kalmarsunds g¡rmnasieftirbund
Caroline Johansson
0480-451514
caroline [email protected] se
Permutation
- Stiftelsen Hilmar Olséns minnesfond
Förbundsstyrelsen beslutade 2015-08-27 att hos Kammarkollegiet yrka att
upphäva de fiireskrifter i Stiftelsen Hilmar Olséns minnesfonds stadgar som
anger att endast avkastningen får delas ut, så att även kapitalet ffir användas
fijr ändamålet. Detta då den âtrliga avkastningen ansågs ftir 1åg for att
stiftelsens ändamål ska kunna uppfyllas på ett tillfredsställande sätt samt fiir
att täcka skäligt arvode ft)r fiirvaltning av stiftelsen'
Förbundsstyrelsen beslutade också att yrka att ãndra de ftireskifter som
lyder att "avkastningen ska varje är tilldelas den elev som varit bäst i
g¡rrnnastik eller idrott" till att istället lyda "kapitalet och avkastningen ska
användas till utdelning med lämpligt belopp till de 10 elever som varit bäst i
gyrnnastik och idrott".
Kammarkollegiet som beslutar i dessa árenden anser att de skäl som anfiirs i
ansökan inte är tillräckliga. De hävdar att den utdelning som stiftelsen har
verkställt under de senaste tvâ åren(7 100 kr respektive 10 024kr) uppfyller
ändamålet für stiftelsen och att det inte ftireligger underlag för en
permutation. Kalmar kommun har därftir återkallat ansökan om permutation
fiir Stiftelsen Hilmar Olséns minnesfond.
ohansson
Controller
FORBUNDSKONTORET
Besöksadress Stagneliusgaøn 33
E-post [email protected] gyf. se
Postadress Box 865,391 28 Kalmar
Hemsida www.gyf.se
Tel 048045 l5 00
Org nr 832401-6453
î'
Kammarkollegiet
Advokátliskalsenhelgn
[email protected][
Gabriella Abdulmasih
08-700 09 23
Dnr 9.2-4088-15
2015-1 1-09
GYMNASIEFORBUND
2015
ESLUr
-11-
1
Stiftelsen Hilmar Olséns minnesfond
c/o Kalmar kommun
0
Afi. ,A.sa Bejvall
Box 611
39726 Kalmar
WülY/oøiuo-ffi'Å'#"
Fenmutation av Stiftelsen Ifilmar Olséns minnesfond
Beslut
1.
Kammarkollegiet avskriver åirendet från vidare handläggning.
2.
I(ammarkollegiet beslutar med stöd av 13 $ avgiftsftirordningen
(1992:l9I) att betala tillbaka 4250 kr av ansökningsavgiften. Beloppet
betalas tillbaka till plusgiro nt 646 12 35-1.
Ansökan
Stiftelsen Hilmar Olséns minnesfond har ansökf om permutation.
Stiftelsen Hilmar Olséns miruresfond återkallar ansökan.
Skäl für beslutet
Enligt 13 $ avgiftsförordningen får
en myndighet betala tillbaka hela eller
en del av ansökningsavgiften om det finns sÉirskilda skäl. Ett tåinkbart sådant
fall är att sökanden återkallar sin ansökan innan handläggningen av ärendet
liar p åbörj ats, se re geringens fürordningsrnotiv till avgift sförordningen
(1992:3) s. 14 f, I detta fall har Kammarkollegiet påbörjat handläggningen.
Flanclläggningen har emellertid foranlett endast en mindre arbetsinsats.
Kammarkollegiet anser därfür att det åil skäligt att betala tillbaka halva
ansökningsavgiften.
FIur man överklagar
Beslutet kan överklagas inom tre veckor genom sklivelse
Förvaltningsrätten i Stockholm, se bilasa A.
till
L
Jurist
fELEFOil
Ê-POSI
PLUSG¡RO
Box 2218,103 15 Stockhoh
08-7000 800
reg¡[email protected]ê( se
95 06 55.1
BêSOKSAORÉSS
f€ IE FAX
INIEFHEI
B^f¡(6tÉo
Birger Jarlsgatãn 16, SÌockholm
08-7000 988
w{.kammarkollegiet se
[email protected]
Min
nesanteckningar
Från möte mellan arbetsutskottet i Kalmarsunds gymnasieforbund och fackliga
repres entanter från den central a samverkans grupp en (C S VG).
Plats och tid
Förbundskontoret cien I 0 november 20T 5, kiockan 1 3'00- 1 3.45.
Närvarande
För arbetsutskottet
Dzenita Abaza (S), ordfürande
Sven Stenson (M), vice ordftirande
Britt Dicksson (M)
Bjöm Andreen (M)
Sören Bondesson (S)
FöT
CSVG
Ann-Katrin Wijk, Lärarnas Riksftirbund
Gunilla Göransson Wahlmark, Lärarftirbundet
Jane Lindström, Kommunal
Bodil Sjöblom, Vision
Jonas Hallén, Sverige Skolledarfiirbund
Öwiga tjänstemän: Joachim Hfüansson, Förbundschef
Caina C erafi ani, ekonomichef
Ingegerd Andersson, styrelsesekreterare
Fackliga representanter från den centrala samverkansgruppen har bjudits in
arbetsutskottets ledamöter i Kalmarsunds gymnasiefärbund.
till möte med
Ordfilranden hälsar alla välkomna och låimnar ordet fritt.
Ann-Katrin Wijk, Lärarnas Riksforbund: Hur kommer lorbundet att arbeta vidare med
särskild yrkesskickliga lärare (SYL) samt hur ska lorbundet hantera regeringens satsning
"Ldrarlönelyftet" på 3 miljarder kronor? Lärarnas Riksfiirbund har önskemål om att SYLlärarnas befattningar permanentas. Idag är samtliga SYl-lärare (30 st) anställda på ett
2-årsfürordnande.
Jonas Hallén, Sveriges Skolledarforbund, anser att infiirandet av SYl{jänster har giort att
utvecklingsarbete drivs i större utsträckning på skolorna och kollegiala samtal fürs mer än
tidigare. Vid starten var antalet SYl-tjänster ojämnt fiirdelade mellan skoloma, flertalet
var från Stagneliusskolan. Nu håller dock de andra skoloma pâ attkomma ifatt.
Dzenita.Þrbaza, ordfürande, meddelar att färbundet även fortsättningsvis kommer att satsa
på Arete Meritering och sárskilt yrkesskickliga lärare. Sven Stenson samtycker. Dzenlta
anser dock att en utvärdering av utvecklingsarbetet behöver göras.
2 (2)
KALMARSUNDS
GYMNASIEFÖRBUND
Bodil Sjöblom, Vision, tar upp frågan om justerin gar av den nya organisationen. Vad
tycker styrelsen att tjåinsternännen ska prioritera, vilka mål finns just nu?
Dzenita Abazameddelar att, utifrån revisorernas synpunkter i utvärderingen, åir det viktigt
att forändringarna av organisationen genomftirs enligt tidsplan. Till exernpelpâgär
rekrytering av verksamhetsområdeschef samt tre planerare med personalansvar. Viktigt att
satsningar görs på introduktionsprogrammet fiir ensamkommande barn. Förbundet måste
skapa ftirutsättningar fiir att kunna ta emot dem med bra kvalité. Förbundet fortsätter även
sin satsning på digitai kompetens. Styreisens prioriterade verksamhetsmål 20ió kommer
att fastställas vid styrelsemötet den 19 novernber.
veta hur fürbundet ställer sig till Kalmar kommuns
erbjudande om möjligheten att lämna över IT-verksamhet och kostverksamhet till Kalmar
kommuns servicefiirvaltning genom verksamhetsövergång.Dzenita Abaza och Sven
Jane Lindström, Kommunal,
vill
Stenson kommer atttrá:.ffa servicenämndens presidium den 11 november och diskutera
frågan.
Joachim Håkansson meddelar att tjänstemännens utredning kommer att presenteras ftir
styrelsen den 19 november. Beslut tas av styrelsen den 16 december.
Gunilla Göransson Wahlmark, Lärarforbundet: Det råder lärarbrist och det tir ett problem
som fürmodligen kommer att öka framöver. Finns detnâ.graplaner på satsningar for att
kunna behålla lärare inom gymnasiefijrbundet samt rekrytera nya lärare i konkurrensen
från andra kommuner? Gunilla menar att detta är både en lönefråga och en mervärdesfråga.
Dzenita Abaza anser att det är viktigt att lorbundet ses som en attraktiv arbetsgivare och
vill därfor bland annat utöka samarbetet med Linnéuniversitetet när det gäller
lárarstudenter och deras praktik. Förslagsvis kan en temadag med politiker och tjänstemän
genomftiras som handlar om kompetensftirsörjning.
Joachim Håkansson meddelar att ärendet " Personalpolitiskt program" kommer att
behandlas vid arbetsutskottets möte, idag 201 5 -l 1 - 1 0.
ett stort problem attfâlärare som söker till
florbundet. Däremot åir det vissa yrkesgrupper där det är râder brist på utbildade ldrare, som
till exempel lärare i svenska som andra sprfü samt svenska ftir invandrare. Viktigt att
fiirsöka få dem som är över 60-65 år att arbeta längre. Sven Stenson samtycker.
Ann-Katrin Wijk menar att det inte
åir
Jonas Hallén, Sveriges skolledarftirbund, ser att lönerna ftir särskilt yrkesskickligalärare
till viss del kommit ikapp rektorernas löner och vill att politikema tar hänsyn till detta vid
kommande lönerevision.
vid
Andersson
Styrelsesekreterare