Protokoll Pensionärsrådet 2015-06-15

SAM MANTRADES PROTO KO LL
rÖplNGS KOMMUN
Datum
20r5-06-15
Pensionärsrådet
Tunadal, Virgatan 7, Köping,
Plsts och tíd
kl
15.00
- r6.40
Roger Eklund (S), vård- och omsorgsnämnden, ordftirande
Lena Jonsson (S), vård- och omsorgsnämnden
Gerd Holmström (M), vård- och omsorgsntimnden
R.olf Gustafsson, Köpings Pensionärsflorening PRO
Heinz Blahusch, Köpin g s Pensionärsforening PRO
Beslutande
Hjelm, SPF KöPingshus
Kristina Yaajavitta, Köpings Finska PRO
Ulla Nettelbladt, SPF Köpingsorten
Jane
Göte Larsson, SPF
Pensionärer (SFP), Köping
Aimo Vaunuveräj a
(SFP), Köping
sionärer
Juhani Vikman, Sv
Bengt Rosberg, Aktiva Seniorer, Köping
Leif Jonsson, PRO Kolsva
Christina Michael, Köpings Pensionärsförening PRO
Leif Hoffstedt, SPF KöPingshus
Gunnar Immo, KöPings Finska PRO
Voiuo Linna, Köpings Finska PRO
Kerstin Klang, SPF KöPingsorten
Kaj Svartström, Aktiva Seniorer, Köping
Sonja Johansson, PRO Kolsva
Ersìittare
Ovriga deltøgande
Jeanette Sander, vård- och omsorgschef
S andra Eriksson, nämndsekreterare
Justerare
Jane
Parøgrafer $$ 9-13
Hjelm
Justeringens tìd och Plats Köping den
'ii'\ \t"' =\triî'
a
Under s kr íft er
S ekr et er
..,
.....(.,+.:,.i.i, i.. 1............
ar e
ksson
i.!
zi)
r'1
.....t:'..(,ç.
Ordfarønde
.rn
:.
k 2...cÅ
/
und
t/
Justerande
-
...../,:í1.Ì¿c,...,
J4ñeHjelm
. ,rr''
.,.1',/'LÌr:"...::......
-
1(4)
¡
-t-
röprNcs
KoMMUN
SAM MANTNNOES
P
NOTOKOLL
Datum
2015-06-15
Pensionärsrådet
enÄ.9
e
lRÅauç+
Trygghet och medborgarlöften
Jan Sköldberg, tillfürordnad kommunpolis, medverkar på pensionärsrådet für
informatiott o.h diskussion angående trygghet och medborgarlöften'
Medborgarlöften innebär att polisen efter att ha inhämtat kommunens och
a[manhãtens synpunkter (medborgardialoger) ska fastställa insatstyper som bör
prioriteras.
ian berättar om tidigare projekt med Byjordens områden under 2013 samt inom
centrum under 2014-2015 för att minsk brottsligheten och öka tryggheten'
ju
Antalet brott i Köping har minskat och våra gatot ar trygga. Ju fler som gar ut'
Iryggareblir det. tututr hut även jobbat hårt med atthar volontärer vid platser med
uttãgsautomater for att forhindra överfall, råd och bedrägeri.
Undir dagens sammanträde framkommer önskemål om att polisen visar sig och
i
åker runt mer i Köpings bostadsområden och att det ges snabbare information
sociala medier till allmänheten vid tex bostadsinbrott och överfall m'm'
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen
eroøB\perarnas
sign
Utdragsbestyrkande
7 //
2 (4)
SAM MANTRADES
rÖpINCS KOMMUN
P
ROTOKO LL
Datum
2015-06-15
Pensionärsrådet
lnÅ g to
rRÅaug t
Besparingsförslag inom vård- och omsorgsförvaltningen 20',5
beroende på ett prognostiserat underskott
för att möta det
Förvaltningen har arbetat fram olika
av budget
prognostiserade underskottet inom Vård & Omsorg'
beror på en ökning av framfürallt hemtjänst i ordinärt boende, varav anfalet
beslutade timmar tenderar att stiga men även antal beslut till yngre
Fokus har varit att genomiysa tänkbara besparingar på icke lagbunden verksamhet
och ge förslag på intäktsökningar.
tngeã p"rroná1^koÍtmer att sägas upp utan alla blir erdudan nya befattningar inom
organisationen. PensionsavgåLngar finns också med i forslaget.
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen, samt
attpäpensionärsrådets sammanträde den 21 september informera om "Koll på
hemtjänsten"
PRÅ $
11
rnÅaugz
Budgetförslag inför 2016 (2017 -2018)
Budgetfi)rslaget infür 2016 med plan för 2017 och2018 lor vard- och
omsorgsnämndens verksamhetsområde'
prognõsen visar på fortsatt ökning av hemtjänsten och hemsjukvården även under
kommande år och det gäller även LSS.
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att notera informationen, samt
atttamed Budget20l6 som punkt till pensionärsrådets sammanträde under
hösten 2015
e,otoffi:rarnassign,Tzl
UtdragsbestYrkande
3 (4)
+
röplNGS KoMMUN
SAM MANTRADESP ROTOKOLL
Datum
2015-06-15
Pensionärsrådet
pnÅ $ tz
rRÅauç:
Platsbehov i särskilt boende
Väntelista fi)r särskilt boende for äldre'
I dagsläget vântar en man och tre kvinnor på stirskilt boende samt en man och tre
tcvinnor pa demensboende. Ingen har väntat mer än tre månader.
Beslut
Pensionåirsrådet beslutar
att notera informationen
PRÅ $ 13
Ovrigt
Leif Hoffstedt, SPF Seniorerna Köpingshus, berättar om "Må bra-forläng de goda
åren".
Projektet Må Bra-forläng de goda åren satsat pä att nå så många pensionärer i
Västmanland som mojligt. Under våren 2015 ska inspiratörer utbildas och under
hösten 2015 kommer satiningen igång på allvar. Resultatet ska leda fram till
ökade kunskaper om levnadsvanomas betydelse för den egna hälsan och dessutom
ges möjlighet till social samvaro och utökade sociala nätverk.
Únder âen ftrsta utvecklingsperioden fokuseras insatserna på tre teman:
rörelseglädj e,mat och dryck samt kultur'
Protoffl.ysterarnas sign
-., , /"t
/'f,
UtdragsbestYrkande
4 (4)