03. Medverkan i projektet Färdplan 2020

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare
Jane Lindström
50162
Datum
2015-05-29
Ärendebeteckning
KS 2015/0258
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Medverkan i projektet Färdplan 2020 –
samhällsbetalda transporter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kalmar kommun ska delta i det
regionala projektet Färdplan 2020 – samhällsbetalda transporter.
Bakgrund
Primärkommunala nämnden (PKN) har i en skrivelse till kommunerna
föreslagit att kommunerna i länet ska ta delta i det regionala projektet Färdplan
2020 samt ta fram egna kommunala färdplaner för hur man ska arbeta för att
nå målet.
Kalmar kommun har sedan tidigare ställt sig bakom regionens mål om
”Fossilbränslefri region 2030” (NoOil) och antagit ett kommunalt mål
”Fossilbränslefri kommun 2030”. Regionala målet om att ”Alla samhällsbetalda
personresor och godstransporter ska senast år 2020 vara klimatneutrala” och
arbetet med färdplan 2020 är en del i det arbetet.
Energibalansen för 2012 pekar klart och tydligt ut transporter som det
viktigaste arbetsområdet för att uppnå ”Fossilbränslefri kommun 2030” och
det speglas även i länets energibalans. Kommunen som organisation behöver
gå före i omställningsarbetet för resor och transporter inom verksamheten.
Den uppföljande CERO-analys (Climate and Economic Research in
Organisations) som gjordes av kommunorganisationens resor är en viktig
grund för arbetet.
Jane Lindström
Strateg för ekologisk hållbarhet
Bilagor
Protokollsutdrag Primärkommunala nämnden den 29 april 2015, § 15.
Analys av resor i Kalmar kommun till underlag för strategisk planering mot
kommunens klimatmål (CERO).
Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│[email protected]
Analys av resor i Kalmar kommun till underlag för
strategisk planering mot kommunens klimatmål
www.cero.nu
Uppdrag:
Beställare:
Rapportförfattare/projektledare:
Rapportförfattare/ekonomianalyser:
Resvaneundersökning:
Undersökningsperiod:
Uppföljande CERO-analys
Jane Wågsäter, Kalmar kommun
Markus Robèrt, KTH
Olle Jonsson, Auto Force
Anders Broberg, SpaceTime
Arbetspendling Juni-Aug 2014, Tjänsteresor avser 2014
Sammanfattning .............................................................................................................................. 3
Uppföljningsanalys av resor i Kalmar kommun.............................................................................. 4
1. Arbetspendling ................................................................................................................ 4
1.1 Resbeteende - arbetspendling ................................................................................ 6
1.2 Arbetspendling – omfattning, kostnad och utsläpp totalt .................................... 12
2.1 Tjänsteresor – Resbeteende ................................................................................. 14
2.2 Tjänsteresor – omfattning, kostnad och utsläpp totalt ......................................... 15
3. Totala reslängder, kostnader och CO2 utsläpp .............................................................. 17
3.1 Benchmarking mellan organisationernas resekostnader och utsläpp .................. 19
4 Effektbedömning av åtgärder ......................................................................................... 22
4.1 Tjänsteresor Kalmar kommun ............................................................................. 22
Bilaga 1. Utsläppskalkyler ............................................................................................................ 24
Utsläppskalkyler med bil ........................................................................................... 24
Utsläppskalkyl med kollektiva färdmedel ................................................................. 24
Utsläppskalkyl med flyg ............................................................................................ 25
Utsläppskalkyl med tåg ............................................................................................. 25
Utsläppskalkyl övriga färdmedel............................................................................... 25
Bilaga 2. Tjänsteresor – bakgrundsmaterial .................................................................................. 26
Utveckling av administrativa system ................................................................................ 26
Tjänsteresor - Kostnader ................................................................................................... 26
Egen bil i tjänsten ...................................................................................................... 26
Kalmar kommuns bilar .............................................................................................. 27
Flyg in- och utrikes ................................................................................................... 28
Tåg inrikes ................................................................................................................. 28
Hyrbilar ..................................................................................................................... 29
Bilaga 3. Frekvensdiagram ............................................................................................................ 30
Bilaga 4. Könsuppdelning ............................................................................................................. 43
2
Sammanfattning
CERO-analysen som ett processledningsverktyg för att stödja Kalmar kommun att nå
klimatmål för resor
Denna rapport redovisar en ny kartläggning och strategisk analys av hur Kalmar kommun kan
uppnå ett önskat klimatmål genom att effektivisera sina pendlings- och tjänsteresor. Denna
uppdaterade basmätning syftar till att förse kommunen med beslutsunderlag för att driva en
målorienterad process mot uppsatta klimatmål inom kommunen. Kommunen har som mål att
tjänsteresor skall vara klimatneutrala år 2020 och denna CERO-analys ligger till grund för att
skapa ett konkret målscenario som överensstämmer med detta mål. Den handlingsplan som
sedan utvecklas mot målscenariot skall även omfatta effektiviseringar av pendlingsresor, även då
något absolut kvantitativt mål ej är definierat för pendlingsresor vid Kalmar kommun.
Kommunens totala utsläppsnivåer, med 6 379 ton CO2 per år eller 1 190 kg CO2/capita, placerar
Kalmar kommun på plats 26 bland de hittills 37 CERO-analyserade kommunerna och
landstingen. De anställda reser totalt drygt 3 miljoner mil till och från arbetet per år (ca 595 mil
per anställd). Utsläppen från arbetspendlingen är 923 kg CO2/capita och kostnaden 16 647
kr/cap. Bilresor står för ca 97 % av utsläppen från arbetspendlingen. Tjänsteresornas totala
sträcka uppgår till ca 865 000 mil, och kostar ca 34,8 mkr per år. Utsläppen uppgår till nära 1
437 ton CO2 per år. Bilresornas andel av utsläppen från tjänsteresor är ca 77 %. Mot bakgrund av
bilpendlingens andel av de totala utsläppen, 75 %, blir det extra viktigt att arbeta med anställdas
arbetspendling och det är därför positivt att 53 % av de anställda uttrycker sitt stöd till att
kommunen skall arbeta med detta. Beträffande tjänsteresorna noteras en ökad andel
miljöanpassade fordon och det genomsnittliga utsläppet har sjunkit från knappt 170 g CO2/km
till knappt 150 g CO2/km. Andelen miljöbilar och bilar som kan köras på förnybara bränslen är
51 %, vilket har betydelse då kommunbilarna som står för 62 % av utsläppen från tjänsteresor.
Förbättringsområden






En utmaning är att fortsätta arbetet med att öka andelen cyklister och fotgängare för de
kortaste pendlingsresorna. 34 % av bilisterna som reser fem dagar i veckan har kortare än
10 kilometer till arbetet.
Motivera fler medarbetare att resa med kollektivtrafiken. Verka för att förbättra
tillgängligheten till kollektivtrafiken så att fler medarbetare har möjlighet att utnyttja den.
Flytta över tjänsteresor med bil och flyg till andra resformer och virtuella mötesformer.
Fortsätt arbetet med utvecklingen av kommunens bilpark genom skifte till utsläppseffektivare bilar.
Genomför åtgärder som dämpar den kraftiga ökningen av körning med egen bil i tjänst.
Detta har även direkta återverkningar på minskat bilresande vid arbetspendling.
Utveckla administrativa rutiner för uppföljning av tjänsteresor, framförallt uppföljningen
av bilparkens körsträckor.
3
Uppföljningsanalys av resor i Kalmar kommun
1. Arbetspendling
Under hösten 2010 genomfördes en enkätundersökning avseende anställdas resvanor inom
Kalmar kommun. Undersökningen gjordes via webb till sammanlagt 5 633 medarbetare. En
uppföljande undersökning genomfördes via webb i juni-aug 2014. Antalet medarbetare har nu
minskat till 5 359 och svar erhölls från 1 625 vilket resulterade i en total svarsfrekvens på 30 %.
17 respondenters svar har justerats så att den angivna restiden överensstämmer mer rimligt med
reslängden. Nedanstående diagram visar svarsfrekvensen vid de olika förvaltningarna inom
Kalmar kommun.
4
Nedanstående två diagram visar hur de anställda svarat på frågan om de tycker att arbetsgivaren
ska arbeta för att minska utsläppen från arbetspendling. Det översta visar hur de anställda svarat
vid mätningen 2014 och det undre visar hur de svarade i undersökningen 2010.
Juni-Augusti 2014
Hösten 2010
Tycker du att din arbetsgivare ska arbeta för att
sänka utsläppen från personalens arbetspendling?
Nej
11%
Tveksam
40%
Ja
49%
Andelen medarbetare som anser att Kalmar kommun skall arbeta för att sänka utsläppen från
personalens arbetspendling har ökat med 4 % från 49 % år 2010 till 53 % år 2014. De som är
tveksamma har minskat med 4 % från 40 % till 36 %. De som är negativa till att minska
utsläppen från arbetspendling är lika många vid båda undersökningarna, 11 %. Svaren indikerar
att det i dagsläget finns ett demokratiskt stöd från medarbetarna i Kalmar kommun att fortsätta
arbetet med att minska utsläppen från pendlingsresorna.
5
1.1 Resbeteende - arbetspendling
Nedan visas en total sammanställning av antal kilometer per år vid arbetspendling mellan
anställdas hem och Kalmar kommun, uppdelat på de alternativa färdsätten bil (förare), bil
(passagerare), infartsparkering, kollektivtrafik, tåg, buss, MC/moped, cykel, gång, eller annat
färdmedel. Dessa siffror är viktade med avseende på hur svarsfördelningen ser ut vid de olika
förvaltningarna i Kalmar kommun för att ta hänsyn till att alla medarbetare inte besvarat enkäten.
Totalt reser de anställda i Kalmar kommun drygt 3 miljoner mil till och från arbetet (595
mil/anställd). Siffran för 2010 var också ca 3 miljoner mil till och från arbetet per år (544
mil/anställd).
Nedanstående tabeller visar färdmedelsfördelning och trafikarbete juni-augusti 2014 och hösten
2010 vid Kalmar kommun (totalt antal resta kilometer).
Juni-Augusti 2014
Bil Bil(pass) Inf.park. Koll.trafik Fjärrtåg Fjärrbuss MC/Moped
Cykel
Gång
Annat
Anställda/färdmedel
3166
313
24
392
20
18
20
1377
296
13
Andel medarbetare
59%
6%
<1%
7%
<1%
<1%
<1%
26%
6%
<1%
Km/färdmedel
24 459 320 1 324 051 165 922 2 090 692 555 507 254 343
43 947 2 774 113 199 629 28 566
Andel trafikarbete
77%
4%
1%
7%
2%
1%
<1%
9%
1%
<1%
Observera att andelen medarbetare inte summerar till 100 % i och med att en del av personalen använder flera färdmedel under
en arbetsvecka.
Hösten 2010
Bil
Bil(pass) Inf.park. Koll.trafik
Anställda/färdmedel
3617
330
8
402
Andel medarbetare
64%
6%
<1%
7%
Km/färdmedel
23 731 993 1 048 444 39 866 2 406 484
Fjärrtåg Fjärrbuss MC/Moped
Cykel
18
17
54
1912
<1%
<1%
1%
34%
398 922 166 465
153 456 2 424 792
Gång Annat
436
10
8%
<1%
237 814 11 797
Andel trafikarbete
78%
3%
<1%
8%
1%
1%
1%
8%
1%
<1%
Observera att andelen medarbetare inte summerar till 100 % i och med att en del av personalen använder flera färdmedel under
en arbetsvecka.
Bilens andel i trafikarbetet har minskat från 78 % år 2010 till 77 % år 2014. Andelen
medarbetare som tar bilen till arbetet har också minskat till 59 % från 64 %. Bilresor som
passagerare har ökat sin andel i trafikarbetet med 1 %. Kollektivtrafikens andel av trafikarbetet
har minskat med 1 % från 8 % till 7 %. Infartsparkering har ökat sin andel i trafikarbetet och når
nu 1 %. Cyklisternas andel av trafikarbetet har ökat från 8 % till 9 % men antalet medarbetare
som cyklar har minskat med 8 %. Andelen medarbetare som går har också minskat. Minskningen
är 2 %.
6
Nedanstående två diagram visar andel medarbetare och trafikarbete vid Kalmar kommun.
7
Nedanstående två diagram visar antal kilometer till arbetet, hur det ser ut vid mätningen 2014
och hur det såg ut hösten 2010.
Antal kilometer till arbetet 2014
Antal kilometer till arbetet 2010
Av de medarbetare som reser med bil till arbetet är gruppen som använder bilen fem dagar i
veckan störst. På sommarhalvåret reser 61 % av bilisterna med bilen fem dagar i veckan och
under vinterhalvåret är siffran 65 %. Andelen medarbetare som har mellan 0- 5 km till sin
arbetsplats och reser fem dagar i veckan har minskat från 15 % 2010 till 11 % år 2014. Andelen
som har mellan 6-10 km till arbetet har också minskat inom denna grupp. 2014 är det 23 % av
bilisterna som reser fem dagar i veckan och har 6-10 km till arbetet, 2010 var den siffran 27 %.
Det är positivt att färre reser korta sträckor med bil men vi ser en ökning i längre sträckor.
Andelen som har mellan 16 och 20 km till arbetet har ökat med 4 % till 18 %. De som har mellan
30 och 40 km har ökat med 2 % och de som har över 40 km till arbetet har ökat med 2 %.
8
Nedanstående diagram visar fördelningen av bilister på de olika förvaltningarna. Högst
bilanvändning finns på Kalmar science park AB, Kalmar kommunbolag AB, Kalmar Hamn AB
där alla medarbetarna reser med bil. Lägst bilanvändning finns på Destination Kalmar AB.
9
Nedanstående diagram visar hur de anställda upplever kollektivtrafiken. Diagrammen visar bara
orter som har fler än 10 resenärer.
Kollektivtrafiken till Kalmar kommuns arbetsplatser upplevs som övervägande dålig eller
mycket dålig. Endast från Mönsterås upplevs kollektivtrafiken som övervägande bra eller
mycket bra. Kalmar kommun kan arbeta för att underlätta resandet med kollektivtrafik för sina
medarbetare och därmed kunna minska sina utsläpp från arbetspendling.
10
Nedanstående diagram visar fördelningen av cyklister mellan förvaltningarna. Diagrammen visar
det totala antal cyklister som cyklar någon dag i veckan. Det kan ge en vägledning om vilka
platser som har god cykeltillgänglighet och var cykelnätet kan behövas ses över för att öka
mängden cyklister.
Högst andel cyklister har Kalmar Familjebad AB och KIFAB i Kalmar AB med 50 % cyklister.
Samhällsbyggnadskontoret har 43 % cyklister någon dag i veckan. Kalmar vatten AB och Barn
och ungdomsförvaltningen har 41 %, Socialförvaltningen 40 %. Lägst andel cyklister har
Södermöre kommundelsförvaltning med 23 %.
11
1.2 Arbetspendling – omfattning, kostnad och utsläpp totalt
Arbetspendling omfattning, kostnader och utsläpp per olika restyper och färdmedel 2014
Arbetspendling 2014
Infarts- KollektivBilförare parkering
trafik
Tåg
ArbetsMC Cykel pendling
Buss Moped o gång totalt**
0,25
0,04
2,97
31,86
Mkm/år
Procent av
totala antalet
färd mkm
Mkr/år
Procent av
totala
kostnaden
24,46
0,17
2,09
0,56
77 %
85,61
1%
0,58
7%
2,06*
2%
0,69*
1%
0,22*
0%
0,04
9%
-
100 %
89,2
96 %
1%
2%
1%
0%
0%
0%
100 %
Ton CO2/år
Procent av
totala
utsläppen
4 810,50
23,23
83,63
0
20,35
4,39
-
4 942,10
97 %
0%
2%
0%
0%
0%
0%
100 %
* Kostnaderna för resor med kollektivtrafik har antagits resor med KLT 30-dagars resperiod inom Kalmar kommun,
5 280kr/år och anställd. Fjärrbuss har antagits resor med KLT 30-dagars resperiod inom Kalmar län, 12 320 kr/år
och anställd. Resor med tåg har antagits resor med Kustpilen, Öresundståg och Krösatågen. Ett medelvärde har
tagits på priset för pendling mellan 14 närliggande orter, 34 603kr/år och anställd.
** I arbetspendling totalt ingår bil som passagerare med 1,32 Mkm/år, annat färdmedel är inte medräknat.


Totalt genereras drygt 4 900 ton CO2 utsläpp av pendlingsresandet till och från Kalmar
kommun under ett år vid mätning 2014. Totalt sett ligger utsläppen kvar på samma nivå
som 2010 då utsläppen också var 4 900 ton CO2
Bilresor stod för 97 % av utsläppen från pendlingsresorna år 2010 och gör det fortfarande
2014.
12
Arbetspendling omfattning, kostnader och utsläpp per olika restyper och färdmedel 2010
Arbetspendling 2010
Bilförare Inf.park Koll.trafik Fjärrtåg Fjärrbuss
MC/
Moped
Cykel o
gång
Arbets
pendling
totalt**
Mkm/år
23,73
0,04
2,41
0,40
0,17
0,15
2,66
30,61
Procent
av totala
antalet
färd mkm
78 %
0%
8%
1%
1%
0%
9%
100 %
Mkr/år
83,06
0,14
1,33*
0,27*
0,16*
0,15
-
85,11
Procent
av totala
kostnaden
98 %
0%
2%
0%
0%
0%
0%
100 %
4 770,64
5,58
96,26
0
13,32
15,35
-
4 901,15
97 %
0%
2%
0%
0%
0%
0%
100 %
Ton
CO2/år
Procent
av totala
utsläppen
* Kostnaderna för resor med kollektivtrafik har antagits resor med KLT inom tätort med 3300kr/år och anställd.
Fjärrbuss har antagits resor med KLT inom zon 4 med fast sträcka, 9680kr/år och anställd. SJ anger 14850 kr/år
och anställd.
** I arbetspendling totalt ingår bil som passagerare med 1,05 Mkm/år
13
2.1 Tjänsteresor – Resbeteende
På frågan om vart man reste på sin senaste tjänsteresa svarade 63 % av Kalmar kommun
medarbetare 2010 att de gjorde tjänsteresor inom kommunen, 23 % reste utanför länet inom
Sverige och 13 % reste regionalt inom länet. 1 % reste på tjänsteresor utanför Sverige.
Diagrammet nedan visar hur Kalmar kommuns medarbetare har svarat 2014.
2014 svarar 73 % att de på sin senaste tjänsteresa reste lokalt inom kommunen, 17 % reste
utanför länet inom Sverige och 9 % reste regionalt inom länet. 1 % svarar att de reste utanför
Sverige.
Nedanstående diagram visar färdmedel på den senaste tjänsteresan. När frågan ställdes 2010
svarade 77 % att man använder privatbil eller kommunens bil, 7 % använde fjärrtåg och 5 %
reste med flyg. Vid mätningen 2014 svarar 44 % att man använder organisationens bil, 30 %
reser med privat bil, 8 % cyklar, 5 % reser med fjärrtåg eller flyg och 2 % använder
kollektivtrafik.
14
2.2 Tjänsteresor – omfattning, kostnad och utsläpp totalt
Analysen omfattar reslängder, kostnader och utsläpp för tjänsteresor som de anställda i Kalmar
kommun och de i analysen ingående bolagen, Kalmar Airport, Kalmar Familjebad, Kalmar
Hamn, Kalmar Hem, Kalmar Science Park, Kalmar Vatten, KIFAB samt Destination Kalmar,
gjorde kalenderåret 2014. I den följande texten benämns kommunens och de i analysen ingående
bolagen som Kalmar kommun. Uppgifterna kommer från Kalmars kommuns administrativa
system kompletterat med uppgifter från kommunens leverantörer av resetjänster avseende flyg
och tåg samt avser resor under kalenderåret 2014.
Tjänsteresor omfattning, kostnader och utsläpp per olika restyper och färdmedel 2014
KorttidsTåg TjänstePrivatKommunhyrda
Flyg
Flyg
inresor
bilar
bilar
bilar Bil totalt inrikes utrikes rikes
Totalt*
Mkm/år
1,05
6,09
7,14
0,48
0,36
0,66
8,65
Procent av
totala antalet
färd mkm
12 %
70 %
83 %
6%
4%
8%
100 %
Mkr/år
3,40
27,40
0,69
31,49
2,08
0,33
0,80
34,77
Procent av
totala
kostnaden
10 %
79 %
2%
91 %
6 % 1,0 %
2%
100 %
Ton CO2/år
Procent av
totala
utsläppen
206,51
899,64
1 106,15
14 %
63 %
77 %
225,34 105,44
16 %
7%
0,00
1 436,94
0%
100 %
*inkl. utrikes tåg 0,005 Mkm, 0,065 Mkr och 0,000 Ton CO2
Sammanställningen ovan visar, med gjorda antaganden och avgränsningar se bilaga 2, att
tjänsteresornas totala sträcka uppgick till ca 865 000 mil, CO2 utsläppen till 1 437 ton och
kostnaden till ca 34,8 mkr. Resor med privata- och kommunens bilar uppgick till ca 83 % (75 %)
av denna reslängd och nära 91 % (88 %) av Kalmar kommuns totala kostnad för tjänsteresor.
Kommunens bilars andel var ca 70 % (64 %) av den totala tjänstereslängden och ca 79 % (78 %)
av den totala resekostnaden. Privatbilarnas motsvarande andelar var ca 12 % (10 %) respektive
ca 10 % (8 %). Flygresornas andel av reslängden var ca 10 % (12 %) och ca 7 % (8 %) av
kostnaden. Tåg stod för en andel på knappt 8 % (11 %) av sträckan och ca 2 % (ca 3 %) av
kostnaden. Kalmar kommuns resor, dominerades 2014 fortsatt av resor med bil ca 82 % (75 %)
av reslängden och ca 91 % (88 %) av kostnaden. Bilresornas andel av tjänsteresornas utsläpp har
ökat till 77 % av utsläppen (75 %). Det är positivt att det genomsnittliga utsläppet från
kommunens bilar har sänkts från 168 ned till 148 g CO2.
Jämfört med förra mätningen, räknat per capita, ger det ökningar ca 30 % för reslängden och ca
25 % för utsläppen. Kostnaden har ökat med ca 61 % kopplat främst till kommunens bilar (+62
%) och privat bil i tjänsten (+90 %). Mot bakgrund av den kraftiga ökningen av både
milersättningens omfattning samt den stora ökningen av antalet kommunbilar och körsträckor,
bör jämförelsen mellan åren läsas med försiktighet, innan en fördjupad analys av orsaken till
ökningarna har gjorts. Se även bilaga 2.
15
Tjänsteresor omfattning, kostnader och utsläpp per olika restyper och färdmedel 2009
Mkm/år
Procent av
totala antalet
färd mkm
Mkr/år
Procent av
totala
kostnaden
Ton CO2/år
Procent av
totala
utsläppen
Privatbilar
0,73
KortidsKommunhyrda
Bil
bilar
bilar totalt
4,48
,
5,21
Flyg
inrikes
0,35
Flyg
utrikes
0,49
Tåg inrikes
0,79
Tjänsteresor
Totalt*
6,98
5%
1,20
7%
0,54
11 %
0,77
100 %
22,71
10 %
1,88
64 %
17,76
0,42
74 %
20,06
8%
78 %
2%
88 %
5%
2%
3%
100 %
152,54
751,79
904,33
141,54
159,63
0,00
1 205,49
13 %
62 %
75 %
12 %
13 %
0%
100 %
*inkl. utrikes tåg 0,14 Mkm, 0,15 Mkr och 0,0003 Ton CO 2
16
3. Totala reslängder, kostnader och CO2 utsläpp
Reslängds-, kostnads- och utsläppsrelation mellan arbetspendling och tjänsteresor i
Kalmar kommun 2014
Reslängd (mkm)
Reskostnad (mkr)
CO2 (ton)
Arbetspendling
Tjänsteresor
31,86
78,7%
8,65
21,3%
89,20
72,0%
34,77
28,0%
4 942,10
77,5% 1 436,94
22,5%
Totalt
40,51
123,97
6 379,04
Arbetspendlingen utgör 79 % av reslängden, 72 % av reskostnaden samt 78 % CO2 utsläppen.
Vid den tidigare mätningen utgjorde arbetspendlingen 81 % av den totala reslängden, 79 % av
kostnaden samt 80 % av CO2 utsläppen, se tabell nedan.
Reslängds-, kostnads- och utsläppsrelation mellan arbetspendling och tjänsteresor i
Kalmar kommun 2010 (tjänsteresor 2009)
Arbetspendling
Tjänsteresor
Totalt
Reslängd (mkm)
30,61
81,4%
6,98
18,6%
37,59
Reskostnad (mkr)
85,11
78,9%
22,71
21,1%
107,82
CO2 (ton)
4 901,15
80,3% 1 205,49
19,7% 6 106,65
Mot bakgrund av den kraftiga ökningen av kommunens bilresor bör jämförelsen mellan åren
läsas med försiktighet, innan en fördjupad analys av orsaken till ökningarna har gjorts. Se även
bilaga 2.
17
Nedan visas utsläpps- och kostnadsmatris för Kalmar kommun år 2014. Arbetspendling med bil
står för både höga kostnader samt utsläpp. I matrisen kan vi se att tjänsteresor med bil står för
den största andelen av Kalmar kommuns kostnader och utsläpp avseende tjänsteresor.
År 2014
Årligt CO2-utsläpp (ton)
6 300
6 000
5 700
5 400
5 100
A
4 800
4 500
4 200
3 900
3 600
3 300
3 000
A. Arbetspendling bil
2 700
B. Arbetspendling övrigt
2 400
C. Tjänsteresor bil
2 100
D. Tjänsteresor flyg inrikes
1 800
E. Tjänsteresor flyg utrikes
1 500
F. Tjänsteresor tåg
1 200
C
900
Totalt
600
300 D
<10
E B
F
<1
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
77
84
91
98
105 112 119 126
Reskostnad (milj. kr)
Figuren visar utgifts- och utsläppsposterna för resandet på Kalmar kommun (både pendlingsresor och
tjänsteresor). Det totala utgifts- kostnadsläget är representerat av Kalmar kommuns logotyp i figuren.
Siffror för tjänsteresor är baserade på data från Kalmar kommuns administrativa system och
leverantörer.
18
3.1 Benchmarking mellan organisationernas resekostnader och utsläpp
Figuren nedan visar en jämförande analys av utsläpp och kostnader från de anställdas
arbetspendling och tjänsteresor uttryckt i ton CO2 per capita och kr per capita. Sedan 2010 när
Kalmar kommun genomförde sin första CERO-analys har fler kommuner och landsting följt
efter vilket möjliggör jämförelser mellan i dagsläget totalt 30 kommuner och 7 landsting.
Kalmars position idag visas av kommunens logga. Kalmar kommun har ökat sina utsläpp med
nära 10 % per capita sen förra mätningen och resekostnaderna med ca 21 % per capita. En
bedömning är att Kalmar kommun har möjlighet att nå längre ner till vänster i benchmarking
kartan ifall man lyckas höja andelen utsläppseffektiva miljöbilar vid pendlings- och tjänsteresor,
samt uppmuntrar till alternativa färdmedel och virtuella möten.
TonCo2/cap
2
1,95
1,9
37
1,85
1,8
36
1,75
1,7
1,65
1,6
34
1,55
35
33
1,5
32
31 30 29
1,45
1,4
28
1,35
1,3
1,25
27
1,2
1,15
1,1
25
24
23
21 22
14
16
1,05
17
1
18 19 20
15
0,95
13
9 10 11 12
0,9
0,85
8
0,8
7
0,75
6
4
0,7
5
0,65
3
0,6
0,55
0,5
2
0,45
<0,40
1
<11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000
19
SEK/cap
I nedanstående tabeller visas i detalj kostnader samt utsläpp per capita för dels för arbetspendling
och tjänsteresor för olika restyper och färdmedel samt dels totalt för kommunen.
Arbetspendling - kostnader och utsläpp för olika restyper/färdmedel per capita
Arbetspendling 2014
LångKollektivdistansMC/ Cykel o
Bilförare Inf.park
trafik Fjärrtåg
buss Moped
gång
Arbets
pendling
totalt
Kr/cap
5 359 anst.
15 975
108
386
129
41
8
-
16 647
KgCO2/cap
5 359 anst.
898
4
16
0
4
1
-
923
MC/ Cykel o
Moped
gång
Arbets
pendling
totalt
Arbetspendling - kostnader och utsläpp för olika restyper/färdmedel per capita
Arbetspendling 2010
LångKollektiv
distans
Bilförare Inf.park
-trafik Fjärrtåg
-buss
Kr/cap
5 633 anst.
14 745
25
236
47
29
27
KgCO2/cap
5 633 anst.
847
1
17
0
2
3
0
15 109
870
Tjänsteresor - kostnader och utsläpp för olika restyper/färdmedel per capita
Tjänsteresor 2014
Kr/cap
5 359 anst.
KgCO2/cap
5 359 anst.
Bil totalt
Flyg
inrikes
Flyg
utrikes
Tåg
Tjänsteresor totalt
5 877
388
62
149
6 488
206
42
20
0
268
Tjänsteresor - kostnader och utsläpp för olika restyper/färdmedel per capita
Tjänsteresor 2009
Kr/cap
5 633 anst.
KgCO2/cap
5 633 anst.
Bil totalt
Flyg
inrikes
Flyg
utrikes
Tåg
Tjänsteresor totalt
3 560
213
95
136
4 032
161
25
28
0
214
20
Arbetspendling och tjänsteresor totalt per capita 2014
Arbetspendling
Tjänsteresor
Kr/cap 5 359 anst.
16 647
72,0%
6 488
28,0%
Kg CO2/cap 5 359 anst.
923
77,5%
268
22,5%
Totalt
23 133
1 190
Arbetspendling och tjänsteresor totalt per capita 2010 (tjänsteresor 2009)
Arbetspendling
Tjänsteresor
Totalt
Kr/cap 5 633 anst.
15 109
78,9%
4 032
21,1%
19 141
Kg CO2/cap 5 633 anst.
870
80,3%
214
19,7%
1 084
21
4 Effektbedömning av åtgärder
För att göra utsläppsmålet mer greppbart och för att identifiera de åtgärder som har störst effekt
är det relevant att transformera utsläppsmålet i konkreta förändringar av resandet inom Kalmar
kommun. Arbetspendling och tjänsteresor med bil är de i särklass mest betydelsefulla
utsläppsposterna. Fokus kommer därför att ligga kring hur dessa resor kan föras över till
alternativa färdmedel, miljöbilar, ruttoptimering/samåkning eller virtuella mötesformer. För att
beräkna relationen mellan antal bilister eller antal resor som behöver bytas, för att klimatmålet
skall uppnås, används en transformationsmodell (Robèrt, 2007)1. Vi redovisar i nästföljande
kapitel ”bruttolistor” på alternativa klimateffektiviseringar av kommunens tjänsteresor (4.1)).
OBS Varje enskilt alternativ är inte nödvändigtvis realistiskt genomförbart på kort sikt men
avsikten är att ställa alla alternativ i relation till varandra.
4.1 Tjänsteresor Kalmar kommun
Nedan anges alternativa åtgärder med beräknade effekter på både utsläpp och ekonomi. Varje
reduktionsalternativ som anges nedan är räknad med målet att nå en effekt på 1 % mindre CO2utsläpp från tjänsteresor inom Kalmar kommun. Kopplat till varje alternativ är också en costbenefit analys, där kommunens årliga ekonomiska besparingspotential beräknats. För att nå
klimatmål på kort och lång sikt kan kommunen välja att satsa på kombinationer av nedanstående
reduktionsalternativ. Observera att påverkan på administration eller tidsvinster i form av
arbetstid inte är medtagna i effektberäkningarna av de olika reduktionsalternativen.
Effektivisera tjänsteresor med kommunens bilar med ruttoptimering. Via reseplanering s.k.
ruttoptimering alternativt ökad samåkning, krävs att i genomsnitt ca 2 % av tjänsteresorna med
kommunens bilar elimineras. Då reduceras CO2-utsläppen med ca 1 %.
Kostnadssänkning – 438 000 kronor.
Effektivisera tjänsteresor med kommunens personbilar med virtuella mötesformer. Genom
att i genomsnitt 7 % av tjänsteresorna med kommunens person-, halvkombi-, mindre kombibilar
(exkl. Omsorg samt yrkesfordon) ersätts med virtuella IT-möten (telefonmöten, videokonferens,
webbmeeting, etc.) reduceras CO2-utsläppen med 1 %.
Kostnadssänkning – 540 000 kronor.
Genomför en fortsatt övergång till miljöbilar bland kommunens bilar. Om alla bensin- och
dieselbilar som är registrerade 2010 eller tidigare och som inte är miljöbilar byts mot bilar med i
genomsnitt 5 % lägre CO2 utsläpp reduceras CO2-utsläppen med ca 1 %. Berör 23 % av
kommunens samtliga bilar med motsvarande 22 % av den totala körsträckan.
Kostnadsförändring ej beräknad.
Ersätt tjänsteresor med kommunens personbilar med kollektiva färdmedel. Om ca 10 % av
tjänsteresorna med kommunens person-, halvkombi-, mindre kombibilar (exkl. omsorgens bilar)
ersätts med kollektiva färdmedel reduceras CO2-utsläppen med 1 %. Bortfallande kostnad för
kommunens bilar ger utrymme för kollektivresor på 820 000 kronor.
Information om resmönstret för kommunens bilar saknas varför kostnadsförändring efter
denna åtgärd inte kan beräknas.
Robèrt, M. (2007) A model for target oriented planning and monitoring of organisations’ travel
and climate change policies. International Journal of Sustainable Transportation.
1
22
Ersätt tjänsteresor med flyg med virtuella mötesformer. Om ca 14 % av kommunens utrikes
flygresor ersätts av virtuella IT-mötesformer (videokonferens, webbmeeting, etc.) uppnås en
reduktion av CO2-utsläppen med 1 %.
Kostnadssänkning - 45 000 kronor
Res med tåg istället för flyg.
Om ca 7 % av resorna med inrikes flyg ersätts av tåg reduceras CO2-utsläppen med 1 %.
Kostnadssänkning - 96 000 kronor.
Ersätt tjänsteresor med privata bilar med virtuella mötesformer. Alla möten behöver inte
genomföras genom att träffas personligen. Om i genomsnitt 7 % av alla tjänsteresor med
privatbil ersätts av virtuella IT-möten (telefonmöten, videokonferens, webbmeeting, etc.)
reduceras CO2-utsläppen med ca 1 % (Berör ca 54 % av förarna).
Kostnadssänkning – 238 000 kronor.
Ersätt tjänsteresor med privata bilar med kollektiva färdmedel. Om i genomsnitt ca 9 % av
tjänsteresorna med privatbilar ersätts av resor med kollektiva färdmedel reduceras CO2-utsläppen
med 1 %. (Berör 59 % av förarna.) Bortfallande kostnad för bilresorna ger utrymme för
kollektivresor på 295 000 kronor
Information om resmönstret för kommunens anställda saknas varför kostnadsförändring
efter denna åtgärd inte kan beräknas.
Ersätt tjänsteresor med privata icke miljöbilar med miljöpoolbilar. Om i genomsnitt 10 %
av tjänsteresorna som utförs med privatbilar byts ut mot miljöbilar via kommunens ”bilpooler
uppnås 1 % reduktion av CO2-utsläppen. (Berör 60 % av förarna.). (Poolbils kostnad antas till
förekommande typkostnad för poolbilar vid intern poolbilslösning).
Kostnadsökning – 320 000.
Ersätt tjänsteresor med privata icke miljöbilar till privata miljöbilar, max 120 gCO 2/km.
Om 18 % av tjänsteresorna som utförs med privatbilar ersätts av miljöbilar uppnås 1 % reduktion
av CO2-utsläppen.
23
Bilaga 1. Utsläppskalkyler
Baserat på den sammanlagda körsträckan per vecka (arbetspendling) beräknas personalens
sammanlagda årliga CO2 utsläpp från arbetspendling och tjänsteresor med personbil, flyg,
kollektivtrafik, etc. enligt:
E
1

 u
i
j
j
j
im im
s
m
E = Organisationens totala CO2 utsläpp per år
i = individ i organisationen
j = restyp (pendling, tjänsteresa)
m = färdmedel
uimj = utsläpp per km för individ i med färdmedel m under restyp j
simj = reslängd per år för individ i med färdmedel m under restyp j
 = svarsfrekvensen i undersökningen
Viktfaktorn ( 1 /  ) inkluderas i beräkningen för att ta hänsyn även till utsläppen från de bilister
som inte besvarat enkäten men som arbetar i organisationen.
Utsläppskalkyler med bil
Privatägda bilar, från svaren i webbenkäten framgick med vilken typ av drivmedel som förarna
tankar sina bilar. Vi gör antagandet att denna fördelning även gäller för privatbilarna. Drygt 69
% av de anställdas bilar tankas med bensin, 24 % med diesel, 5 % med etanol, 1 % tankar med
biogas och 0,4 % med miljödiesel. Vi har antagit att en privatbil förbrukar i genomsnitt 0,09 liter
per km blandad körning, avser det vanligaste bränslet bensin.
Kommunbilar
Utsläppen för kommunens bilar, har beräknats från uppgifter om körsträcka samt angivna
utsläppsvärden för resp. drivmedel i Transportstyrelsens bilregister. Följande värden har använts
för resp. drivmedel, bensin ca 2,36 kg CO2/liter, diesel ca 2,65 kg CO2/liter, gas 1,1 kg CO2/kg
gas (Kalmar kommuns uppgift). Avseende utsläpp för E85 bilar har dessa beräknats på samma
sätt som vid 2009 års mätning dvs. efter ett snitt med 50 % E85 och 50 % bensin, detta enligt
kommunens egen bedömning.
Utsläppskalkyl med kollektiva färdmedel
För kollektivtrafiken inom Kalmar kommun följer vi antagandet att en kollektivtrafikresa
motsvarar ett CO2-utsläpp på 0,04 kg CO2/personkilometer 2 3. För resor med långfärdsbuss antar
vi ett CO2-utsläpp på 0,08 kg CO2/personkilometer.
2
Transek, (2006). Minskade CO2-emissioner från ändrat färdmedel vid tjänsteresor.
http://www.skanetrafiken.se/upload/Dokumentbank/Utredningar/T%C3%A5gstrategi/T%C3%A5gstrategi%202037
%20Remissmaterial.pdf
3
24
Utsläppskalkyl med flyg
För flygresor har vi fått uppgifter från Kalmar kommuns resebyrå. Resebyrån har lämnat
följande utsläppsnivåer inrikes 173 (149) gCO2/personkilometer och utrikes 108 (121)
gCO2/personkilometer. Utsläppsnivåerna ligger nära det spann på 130-200 g CO2/km beroende
på om det är inrikes eller övriga världen, som är normalt förekommande (Naturskyddsföreningen
och Vägverket, 2000)4. På grund av att utsläpp av växthusgaser från flyg släpps ut på hög höjd
och därför bidrar i högre utsträckning till växthuseffekten än motsvarande utsläpp på marknivå
(bl.a. genom molnbildning) multipliceras flygens utsläpp med en faktor 2,7 för att ta hänsyn till
det totala bidraget till växthuseffekten (IPCC, 20075).
Utsläppskalkyl med tåg
Uppgifter om tågresor har erhållits från kommunens resebyrå. I stort sett sker alla tågresor inom
Sverige och med grön el vilket gör att CO2 ekvivalenten i stort är nära med noll (SJ, 2008)6.
Utsläppskalkyl övriga färdmedel
Utsläpp från pendlingsresor med MC/moped (100 g/km) och olika typer av blandade
färdmedelsval (spårtrafik/buss/kollektivtrafik/infartsparkering) utgör en marginell andel av
utsläppen från resor på Kalmar kommun. Vi stöder oss på antagandet att en arbetspendlingsresa
med infartsparkering utgörs av i genomsnitt 2/3 bil och 1/3 av kollektiva färdmedel7. Utsläppen
från respondenter som uppgivit ”annat färdmedel” är av naturliga skäl inte inkluderade i
totalsammanställningen.
4
Naturskyddsföreningen och Vägverket (2000). Mät tankandet –metod för beräkning av koldioxidnyckeltal för
transporter.
5
IPCC (2007) Climate change 2007, synthesis report.
6
SJ Miljödata (www.sj.se)
7
Ulf Tunberg, Trafikanalytiker, Regionplane och Trafikkontoret (RTK, 2006)
25
Bilaga 2. Tjänsteresor – bakgrundsmaterial
Utveckling av administrativa system
Under arbetet med att analysera det informationsunderlag, som erhölls från kommunen, till
analysen av Kalmar kommuns resor, sträckor, kostnader och utsläpp, framstod det tydligt att det
finns förbättringsområden. Dels avseende de interna administrativa systemen dels avseende
uppföljningen av kommunens bilar. Mot bakgrund av den kraftiga ökningen av både
milersättningens omfattning samt den stora ökningen av antalet kommunbilar och körsträckor,
bör jämförelsen mellan åren läsas med försiktighet, innan en fördjupad analys av orsaken till
ökningarna har gjorts. Kalmar kommun omfattar följande enheter om annat inte anges; Kalmar
Airport, Kalmar Familjebad, Kalmar Hamn, Kalmar Hem, Kalmar Science Park, KIFAB samt
Destination Kalmar.
Tjänsteresor - Kostnader
Kalmar kommuns totala kostnad för tjänsteresor uppgick 2014 till ca 34,8 miljoner kronor (2009
ca 22,7 MSEK). Tjänsteresor med bil, kommunens bilar och egen bil i tjänsten och hyrbil
bedöms till ca 31,5 miljoner kronor (2009 ca 20 MSEK). Kostnaderna för resor med flyg och tåg
var ca 3,3 miljoner kronor (2,7 MSEK).
Egen bil i tjänsten
Egen bil i tjänsten - Milersättning
Totalt har en ersättning på ca 3 400 000 kronor (ca 1 877 000 kronor) betalats för ca 105 000
körda mil tjänsten (72 600 mil). Förarna, har ersatts med 1,85 + 1,05 kr/km (1,85 + 0,40 kr/km vissa förare hade högre ersättning) vilket inkl. sociala avgifter är totalt ca 32,44 kr/mil (ca 25,85
kr/mil inkl. sociala avgifter). Nedan redovisas körning med egen bil i tjänsten med antal förare
och mil samt motsvarande ersättningar.
Tabell 1 Kalmar kommun körning i tjänsten med egen bil 2014 (2009)
Antal
förare
821(759)
157(136)
199(138)
Förare %
65(70)
12(13)
16(13)
Mil
12 740(11 276)
10 988(9 813)
33 281(24 682)
Mil %
12(16)
10(14)
32(34)
Ersättning
412 249(287 091)
357 127(239 349)
1 081 121(614 659)
67(40)
5(4)
27 156(16 670)
26(23)
883 281(441 805)
701-1000 mil
7(6)
1(1)
5 980(5 250)
6(7)
193 134(150 827)
Över 1000 mil
9(4)
1(0)
14 683(4 945)
14(7)
474 254(143 919)
1 260(1 083)
100
104 828(72 636)
100
3 401 167(1 877 650)
Körsträckeklass mil
Mindre än 50 mil
51-100 mil
101-300 mil
301-700 mil
Total
Totalt har antalet förare och antalet körda mil i tjänsten ökat kraftigt drygt 177 förare resp. 32
000 mil. Andel förare i den lägsta körsträckeklassen, under 50 mil, har minskat något 65 % (70
%). Förändringar avseende den absoluta körsträckan kan noteras främst i körsträckeklasserna
101-700 mil samt över 1 000 mil. Den totala ersättningen har ökat till följd av dels ökat antal mil
men även en högre ersättning per mil. Fortfarande kör merparten av förarna 93 % (96 %), mindre
än 300 mil/år. 65 % (70 %) kör under 50 mil/år. De förare, knappt 7 % (5 %), som kör över 300
mil/år kör motsvarande 46 % (37 %) av körsträckan. Andelen förare med under 12 mil/år är 34
26
% (39 %). Snittmil per anställd är 83 mil/år (67 mil/år). Mot bakgrund av ett kraftigt ökat antal
förare och körsträckor bör man göra en djupare analys av denna förändring.
Kalmar kommuns bilar
Kommunbilar - Körsträckor
Obs att basuppgifterna om bilinnehavet baseras på innehavet vid början av december 2014. I
möjligaste mån har dessa uppgifter justerats för att spegla ett representativt innehav avseende
körsträckor och kostnader under 2014. Körsträckorna har för majoriteten av bilarna beräknats
efter avlästa mätarställningar samt antal månader bilarna har varit inregistrerade uppvägt till 12
månader. (Vi har avseende bilar anskaffade under 2014 antagit att de bilarna har ersatt försålda
bilar). Alternativt har för några bilar har avlästa mätarställningar vid bilprovning använts för
motsvarande beräkning. För Kalmar hamn, Kalmar Air Port samt Brandkårens bilar har inga
uppgifter erhållits. Uppgifterna avseende 2009 har justerats för detta.
Tabell 2. Kalmar kommun - bilar körsträckor 2014 (2009)
Körsträckeklass
mil
0-300 mil
301-700 mil
701-1000 mil
1001-2000 mil
2001-3000 mil
3001-4000 mil
>4001 mil
Total
Antal bilar
7 (16)
78 (44)
96 (55)
203 (123)
48 (37)
14 (10)
6 (15)
452 (300)
Antal bilar %
Mil
2 (5)
1 689 (2 643)
17 (15)
42 505 (21 936)
21 (18)
80 659 (45 869)
45 (41)
290 878 (182 626)
11 (12)
111 965 (85 095)
3 (3)
47 474 (33 442)
1 (5)
33 792 (76 647)
100
608 963 (448 258)
Mil %
0 (1)
7 (5)
13 (10)
48 (41)
18 (19)
8 (7)
6 (17)
100
Med tanke på att körsträckorna har beräknats enligt ovan angivna metod, bör fordonens
körsträckor i ovanstående tabell läsas med en viss försiktighet. Vid föregående mätning gjordes
ett antal skattningar av körsträckan varför jämförbarheten mellan åren är begränsad. 40 % av
bilarna körs under 1 000 mil/år och 45 % mellan 1 001 och 2 000 mil/år.
Finansiering, drift och administration
Drygt hälften av bilarna 52 % (83 %) är leasade. Kostnaden för bilarna har erhållits från
kommunens Transportcentral och avser den fasta kostnad som brukarna betalar till
Transportcentralen. Drivmedel ingår dock inte i denna kostnad. Skattningar av kostnaden har
gjort för vissa enheters bilar. Drivmedelskostnaden är beräknad efter körsträcka, förbrukning
enligt Transportstyrelsens uppgifter samt snittpris under året för resp. drivmedel. Kostnaden för
bilarna hos Kalmar Hem, Kalmar Vatten samt KIFAB har erhållits direkt från resp. bolag.
Kommunens bilar, exkl. bolagens, administreras, med vissa undantag av Transportcentralen. Här
vore det en fördel om uppföljningen kunde utvecklas ytterligare avseende drivmedel för resp. bil.
27
Kostnad kronor per mil per fordon
I nedanstående tabell visas summan av kostnaderna och vidare kostnaden fördelat på antalet
tjänstemil.
Tabell 3 Kalmar kommun - Bilar kostnad kr/tjänstemil 2014 (2009)
Antal bilar
452 (300)
Antal mil/år
608 960 (448 260)
Total kostnad
27 402 600 (17 759 600)
Kostnad kr/mil
45 (40)
Mot bakgrund av kraftigt ökat antal bilar, ökade kostnader och samt antal körda mil bör man
göra en djupare analys av denna förändring.
Bilval - Miljö
Beståndet av kommunbilar, per december 2014, 452 bilar, består till 42 % av Ford bilar, 28 % av
VW, bilar, 10 % av Skoda bilar, 9 % av Opel bilar samt 3 % av Citroen bilar. Resterande 10
märken har låga andelar från drygt 1 % ned till enstaka bilar. Totalt fanns i bilparken 15 märken.
Den tidigare CERO analysen 2010 omfattade 16 märken. Andelen miljöbilarna är nu 51 % (42
%) och andelen bilar som kan köras på fossilfria bränslen 51 % (42 %). Notera att definitionen
av miljöbil har ändrats fr.o.m. 2013 och att den nu även omfattar lätta transportbilar. Utsläppen
för bilarna har beräknats per resp. bil, efter körsträcka, förbrukning vid blandad körning enligt
tillverkaruppgift samt CO2 utsläpp per drivmedelstyp. De sista angivna ovan i bilaga 1
Utsläppskalkyler. Snittutsläppen för vagnparken totalt har sjunkit från 168 till 148 gCO2/km.
Flyg in- och utrikes
Uppgifterna som avser flygsträckor, utsläppsnivåer och kostnader redovisas nedan per inrikesoch utrikesflyg och är lämnade av Kalmar kommuns resebyrå. Beträffande utsläpp se även våra
kommentarer redovisade ovan under avsnitt Utsläppskalkyler flyg i bilaga 1. Obs att vid den
förra mätningen omfattade uppgifterna vissa skattningar avseende sträcka och utsläpp.
Tabell 4 Kalmar kommun - Flyg in- och utrikes - sträcka samt kostnad 2014 (2009)
Färdmedel
Flyg
Inrikes flyg
Sträcka mil
48 360 (35 260)
Utrikes flyg
Kostnad kr
2 080 500 (1 198 900)
Sträcka mil
36 070 (48 860)
Kostnad kr
331 400 (537 400)
Flyg svarar idag för ca 10 % (12 %) av reslängden och 23 % (25 %) av utsläppen från
tjänsteresorna.
Tåg inrikes
Uppgifter om resor med tåg, sträcka och kostnad har erhållits från kommunens resebyrå.
Beträffande utsläpp se även våra kommentarer redovisade ovan under avsnitt Utsläppskalkyler
tåg i bilaga 1. Vid den förra mätningen erhölls uppgifterna från SJ samt kommunens
ekonomisystem och dessa kompletterades med vissa skattningar avseende sträcka och utsläpp.
28
Tabell 5 Kalmar kommun - Tåg - sträcka samt kostnad 2014 (2009)
Färdmedel
Tåg
Sträcka mil
66 100 (78 900)
Kostnad kronor
799 700 (768 600)
Tåg svarar idag för knappt 8 % (ca 11 %) av reslängden av i stort sett 0 % av utsläppen från
tjänsteresorna.
Hyrbilar
Uppgifterna om kostnaden för hyrda bilar har erhållits från kommunens ekonomisystem. Enligt
statistiken har man anlitat 14 olika leverantörer. Uppgifter om sträckor och utsläpp saknas varför
enbart kostnaden redovisas. I uppgifterna avseende 2009 ingick taxiresor. För 2014 har taxi resor
inte tagits med då det inte framgår vilka som är brukare. Uppgifterna för 2009 redovisas nu
exklusive taxi. Bolagens resor ingår inte i dessa uppgifter.
Tabell 6 Kalmar kommun – hyrbilar 2014 (2009)
Färdmedel
Hyrbilar
Kostnad kronor
690 000 ( 418 000)
29
Bilaga 3. Frekvensdiagram
Du som använder bil, vilken typ av drivmedel
använder du i huvudsak?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Har du tillgång till parkeringsplats vid ditt arbete?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ja, gratis utan
egen kostnad
Ja, men beskattas
som förmånsvärde
Ja, på
avgiftsbelagd
personalparkering
30
Ja, på annan
avgiftsbelagd
parkering
Nej
Vad skulle kunna få dig att avstå från att använda bilen
till arbetet?
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Har du någon gång under de senaste åren gjort resor i
tjänsten? Med resor i tjänsten menas resor du gör i
arbetet oavsett sträcka. Ange i så fall hur ofta.
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Flera gånger En gång i
i veckan
veckan
En gång i Någon gång Någon gång Jag reser
månaden per halvår
per år
inte i
tjänsten
31
När gjorde du din senaste resa i tjänsten?
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Idag
Under 2-4 veckor
1-3
4-6
7-12
Mer än 1
senaste
sedan månader månader månader år sedan
veckan
sedan
sedan
sedan
Vart åkte du när du gjorde din senaste resa i
tjänsten?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Lokalt inom
kommunen
Regionalt inom Utanför länet Utanför Sverige
länet
inom Sverige inom Europa
32
Vilket var ditt huvudsakliga färdsätt då?
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
33
Skulle den resa i tjänsten du beskrivit kunnat ha
ersatts med ett resfritt möte?
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Ja, telefonkonferens eller
videokonferens
Nej
Vid hur många tillfällen, under den senaste
månaden, använde du dig av möten via
videokonferens eller webb?
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Aldrig
1-5 tillfällen
6-10 tillfällen
Vid hur många tillfällen under den senaste
månaden använde du dig av möten via telefon?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Aldrig
1-5 tillfällen
6-10
tillfällen
11-20
tillfällen
34
21 eller fler
tillfällen
Upplever du några hinder med möten via videokonferens eller webb?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
35
Upplever du några hinder med telefonmöten?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ja, tekniska
svårigheter
Ja,
ovana/bristande
kunskap om hur
tekniken
fungerar
Ja, annat
Nej, inga hinder Vet ej, har ingen
erfarenhet
Upplever du att det finns potential att
effektivisera resorna i tjänsten (t ex samåkning,
resfria möten,samordning av mötestider osv)?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ja
Tveksam
Nej
36
Skulle du vilja arbeta hela dagar från hemmet?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ja
Nej
Har ej möjlighet
37
Hur upplever du tillgången till kollektivtrafik för din
resa till och från arbetet?
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Mycket
dålig
Dålig
Varken eller
Bra
Mycket bra Har ingen
uppfattning
Vilket är det viktigaste skälet för ditt val av
färdmedel till och från arbetet?
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
38
Tycker du att din arbetsgivare ska arbeta för att
sänka utsläppen från personalens
arbetspendling?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ja
Tveksam
Nej
Vilka av följande påståenden stämmer med din uppfattning om
Kalmar kommun:
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Vi som organisation
saknar klimatmål för
resor men jag anser
att det skulle
behövas
Vi som organisation Vi som organisation Vi som organisation
saknar klimatmål för har klimatmål för
har klimatmål för
resor och jag anser resor och jag känner resor men jag känner
inte att det behövs
till dem
inte till dess innehåll
39
Är du...
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Man
Kvinna
Din ålder?
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Yngre än 30
år
30-40 år
41-50 år
51-60 år
61 år eller
äldre
Hur många år har du varit anställd i
organisationen?
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Mindre än 1
år
1-5 år
6-10 år
11-16 år
40
Över 16 år
Har du en chefsbefattning?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ja
Nej
Hur många dagar i veckan motionerar du
vanligtvis?
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Mindre än 1 1 dag per
dag i veckan
vecka
2-3 dagar
per vecka
4-5 dagar
per vecka
41
6-7 dagar
per vecka
Många organisationer erbjuder någon form av reseportal
där de anställda kan boka tjänsteresor. När du bokar
tjänsteresa, använder du organisationens reseportal då?
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Ja
Nej
Organisationen saknar
reseportal för bokningar
av tjänsteresor.
Många organisationer har en någon form av bilpool. Vid
resa med bil i tjänsten, hur ofta använder du bilarna i
organisationens bilpool?
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Alltid
För det mesta
Ibland
42
Aldrig
Organisationen
saknar bilpool
Bilaga 4. Könsuppdelning
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59