Uppdragshandling för Samverkansgrupp

Minnesanteckningar
Vårdsamverkansgrupp för Vuxna Psykiatri Missbruk
Skaraborgs sjukhus, Falköping
2015-05-05
Närvarande: Jane Johansson, Eva Ulfenborg, Matilda Tomic, Marianne Olsson, Ulrika Bergman,
Marcus Sandborg, Andreas Leschinger, Gunilla Karlsson Magdu sekr
Ej närvarande: Anders Olofsson, Angelica Engman, Bengt Höglander
Dagordning



Arbete pågår med mall som skulle underlätta de lokala
överenskommelserna, återkommer med det till hösten.
Avvikelserna ska vara en stående punkt på agendan i treparten, alla ska
ta med sig sina. Matilda har sänt ut avvikelsematerialet till
sammankallande för treparterna. Även pratat om det ute i lokala
grupperna. Information om avvikelserna på konferensen.
Möte i Göteborg om omhändertagande enl LOB, stimulansmedel finns
på nationell nivå med 35 Mkr. Det bör se likadant ut i regionen och vara
ett delat ansvar.
Sista anmälan är den 15 maj. 80 anmälda hittills.
Matilda presenterar körschemat och punkter för konferensen 28 maj:
 Syftet med trepartskonferens. Gemensamt lärande, inspirera
varandra för input. Information.
Lokala överenskommelser om samarbete och vem som gör vad.
 Förbättringsarbete/avvikelser, hur avvikelserna ska lyftas i
treapartsgrupperna. Revidering av vägledningen under hösten.
Informera om genomförandeplanen.
 Missbruk/beroende.
Föregående
minnesanteckn
Gemensam
planering av
trepartskonferensen den
28 maj
Planerarna är att alla från vårdsamverkansgruppen är på plats 8.00 för
genomgång. Andreas är teknikansvarig.
Jane presenterar NSPH.
Matilda skickar bilder på dagens teman till Jane och Marianne.
Plan B för Marcus
GSP arrangerar bord. Göra bordsplacering efter att alla anmälningar kommit in.
Trycka upp namn och sätta ut på borden.
Kaffe, vatten, frukt och godis som man får plocka till sig hela dagen.
Första workshopen är bara reflekterande, vid andra workshopen skriva ner.
Kaffe och smörgås till fikat – diskussion samtidigt.
Avsluta med återkoppling av workshopen och sammanfattning av dagen.
Ha en rubrik på hemsidan om trepartskonferens där man också kan lägga ut
material.
Skrivelse med synpunkter från Vårdsamverkansgruppen till pågående revidering
av länsöverenskommelsen. Skrivelsen gås igenom på sittande möte.
Matilda meddelar Pia Axelsson Jonsson att lyfta skrivelsen i styrgruppen 21 maj.
Skrivelse till
VästKom och
Regionkansliet
1
I arbetet med revidering av länsöverenskommelsen ingår enhetschef Malin
Nilsson som representant från länssjukvården. I Lidköping och Skövde pågår
nyrekrytering av ny enhetschef. Fr o m midsommarveckan ingen planerad
beroendevård på heldygnsvården i Falköping, under sommaren kommer att
finnas 5 vårdplatser för beroendepatienter på annan vårdavd. Beroendeavd
öppnar i nya lokaler 1/9. Diskussion hur detta ska informeras ut i Skaraborg och
till socialchefsgruppen. Jane skriver ihop något kort till Pia som kan förmedla ut
det i länet.
Vuxenpsykiatrin
SkaS
Diskussion om samverkansträff med brukarföreningar. Tidigare fanns brukarråd
som träffades en gång per termin och hade informationsutbud åt båda håll.
Någon gång deltog även primärvården. Man har diskuterat och informerat om
ansvarsfördelning. Än så länge fyller träffarna en funktion och fortsätter som
tidigare.
Samverkansträffar med
brukar- och
anhörigföreningar
Diskussion kring primärvårdens medverkan i trepart vilket ingår i uppdraget. Det
bestämdes att bjuda in Lars Gotthardsson, Hjo, till psykiatriråd.
Psykiatriråd
Diskussion kring fungerande informationsstrukturer och informationsöverföring.
Ulrika tar upp ett ärende med samsjuklighet. Viktigt med strukturerade kanaler
som når ända in på ronden och att man arbetar med ärendet hela vägen. Viktigt
att kalla alla berörda parter till SIP för att få en sammantagen bild. Många
komplexa frågor att ta i.
Samverkan
Info om förändringar i betalningsansvarslagen 18 maj.
Lagen om
betalningsansvar
Alla mötena är på plan 4, lila höghuset, Sjukhuset i Falköping 13.30 – 16.00.
Trepartskonferens 28 maj fm i Skövde
Tisdag 1 september
Tisdag 3 november
Rapportering i november
Tisdag 15 december
Nya mötestider
2015
Gunilla Karlsson Magdu
Sekr
Jane Johansson
Ordförande
2