Plats Sjukhuset Arvika Beslutande Jane Larsson (C) Eva Wikström

1 (3)
Protokoll
Personalutskottet
Hälso- och sjukvårdsstaben
Elisabeth Ehne Jangehammar
2015-11-03
Plats
Sjukhuset Arvika
Beslutande
Jane Larsson (C)
Eva Wikström Hallonsten (FP), ersättare för
Karin Andersson
Per Aspengren (S), ersättare för Monica Gundahl
I tjänsten
Susanne Forslund, t f HR-chef
Stefan Bergkvist, t f förhandlingschef
Elisabeth Ehne Jangehammar
LK/140053
ordförande
sekreterare
Föredragande
Monica Berneflo, sjukhusintendent
Maria Norén Eriksson, tf verksamhetschef kirurgen
Ann-Kristin Olsson, avdelningschef
Åsa Werne, HR-konsult
Justering
Utsågs Per Aspengren att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Föredragningslista
Föredragningslistan godkänns.
§ 57
Bemanningssituation och pågående arbete i Arvika
Sjukhusintendent Monica Berneflo, verksamhetschef Maria Norén Eriksson
och avdelningschef Ann-Kristin Olsson informerar om personalläget, främst
gällande sjuksköterskor, på sjukhuset. Antal patienter per sjuksköterska har
ökat och hyrsjuksköterskor används för att kunna bedriva arbetet. Förhoppningar att nyutbildade färdiga sjuksköterskor från Arvika kommer att söka
sig till sjukhuset. Det är brist på allmänsjuksköterskor och vissa specialiteter, dessutom väntar pensionsavgångar. Runt fem heltidstjänster drivs med
hyrsjuksköterskor och cirka 20 sjuksköterskor saknas totalt på sjukhuset.
Vissa arbetsuppgifter har lyfts över till undersköterskor. Det är vårdnära service som har frigjort tid för undersköterskorna att ta över de uppgifterna.
Exempel på uppgifter är riskbedömningar, städning i beredningsrum och
provtagning. Sjukskrivningarna har legat lågt men har börjat stiga. Snarare
än Norge är bättre arbetstider och högre lön hos kommunerna lockande.
Schemaläggningen har blivit svårare i och med att det inte finns luft i systemet längre. Social planering för patienterna har blivit en stor arbetsuppgift
för sjuksköterskorna. Hemskrivnings-sjuksköterska har provats med gott resultat på en avdelning. Andelen sjuksköterskor på avdelning har gått från 60
% till 38 %. Många faktorer som påverkar är oklara i nuläget, till exempel
omställningsarbetet, utvecklingsplanen, ändring av antalet vårdavdelningar
på grund av sjuksköterskebrist. Personalen är lojal och ställer upp med passbyten, extra pass och övertid. Operationsverksamheten bedrivs med hyrper-
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-11-03
LK/140053
2 (3)
sonal och inriktningsbeslut finns från hälso- och sjukvårdsledningen att operationer på jourtid görs i Karlstad eller Torsby. De som vidareutbildar sig
till specialist blir oftast distrikts- eller IVA-sjuksköterska. Lön, karriärmöjligheter och arbetstidens förläggning är viktiga faktorer. Brist på barnomsorg natt och helgtid påverkar dessutom. Delade tjänster med kommunen
bör undersökas, liknande finns i Torsby, kanske även för trainee-sjuksköterskor. All korttidsfrånvaro löses med övertid eftersom det inte finns utrymme annars. Arbetsbelastningen är hög. 20-25 sjuksköterskor ytterligare
skulle ge möjlighet att komma ner till sex patienter/sjuksköterska och att
öppna en del av vårdplatserna. En omvårdnadsavdelning, liknande den sommaröppna på Centralsjukhuset, tror de inte det finnas patientunderlag för.
Samtal pågår med kommunen om att vidareutbilda undersköterskor (etablerade på orten) till sjuksköterskor, kanske via distansutbildning, med viss
stöttning ekonomiskt på något vis. Introduktion är en viktig del i arbetet och
det är positivt att praktik kommer tidigt i utbildningen nu. En del av problemet är att det inte finns tid till handledning eftersom belastningen är så hög.
Ett studiebesök har gjorts till ”framtidens vårdavdelning”, på Östra sjukhuset i Göteborg, som varit öppen ungefär ett år. Den bygger på andra arbetssätt där exempelvis varje yrkeskategori nyttjas maximalt och ett 8-veckorsschema ligger fast. Läkarrekryteringen lider av att utbildningen gjorts om.
HHR har svårt att rekrytera till Arvika och andra mindre orter, både fysioterapeuter och arbetsterapeuter; en förändring efter införande av vårdvalet.
Kartläggningsarbete i projektet värmländsk vårdavdelning är klart, visar på
variation i grundbemanning och överlappningstider med mera som nu ska
analyseras.
§ 58
Utlandsrekrytering samt nyanlända med medicinsk kompetens
Internationell rekrytering sker via tre modeller: upphandlat bolag där man
lägger en ”beställning” fram till leveransklar personal (färdiga med språk
etcetera), Eures (Arbetsförmedlingen - AF) som bland annat lett till åtta
röntgensjuksköterskor och egen rekrytering (spontanansökningar). Främst
specialistläkare, tandläkare och sjuksköterskor. Framgångsfaktorer är genomtänkt urval (familjesituation vägs in), att verksamheten och medarbetare
är involverade samt att det är viktigt med dialog om villkoren för att leva i
Sverige. Engagerad verksamhet är en nyckelfaktor för att göra det bra. 1015 personer/år i genomsnitt rekryteras utanför Sverige. Eures bedömer i vilket land det finns en övertalighet och rekryterar utifrån det. Svenskundervisning finns upphandlad via Folkuniversitetet sedan tillkommer inflyttarstöd
och integrationsutbildning skapad utifrån intervjuer med tidigare rekryterade.
Nyanlända med hälso- och sjukvårdskompetens hanteras via ett samarbete
mellan länsstyrelsen, region Värmland och AF. SFI och SAS-studerande får
praktik under sex veckor kombinerat med språkundervisningen. Handläggningstiden är lång för Socialstyrelsen för att få svensk legitimation. Hittills
kommer mest nyanlända med medicinsk kompetens från Syrien. Ingen överensstämmelse finns dessvärre mellan de som kommer och de kompetenser
som behövs. SFI Vård, sedan finns också Korta vägen-svenskundervisning
för akademiker, även de får praktik. Sedan tillkommer de som söker själva.
2015-11-03
LANDSTINGET I VÄRMLAND
LK/140053
3 (3)
Projekt Vårdspåret tillsammans med region Värmland finns för hela Värmland, både praktik under svenskundervisningstiden och att ha kvar dem på
något vis tills de får sin svenska legitimation. Även privata vårdgivare och
apotek är involverade. För ett år sedan fanns ett fyrtiotal nyanlända med
hälso- och sjukvårdskompetens. Kompletterande AT-utbildning för utlandstutbildade sker via KULT (kompletterande underläkartjänstgöring). Det
finns cirka 150 sökande till varje assisterande läkar- och underläkar-tjänst.
För hyrläkare finns inskrivet i avtalen att det ingår handledning.
§ 59
Informationsärenden
Omställning
T f HR-chef Susanne Forslund och t f förhandlingschef Stefan Bergkvist redovisar läget. Precis idag har underlag skickats till divisioner och motsvarande för att se över möjligheter till naturlig avgång och vad som inte ska
återbesättas. Alla ska ta bort 2 %, tydligt uttryckt i kostnad och omräknat till
antal tjänster i underlaget. Underlaget ska returneras med uppgift om hur det
genomförs i respektive verksamhet till omställningsgruppen den 9 november. Uppdraget till omställningsgruppen är att minska motsvarande 300 heltidstjänster innan december 2016. Analys kommer att göras av gruppen över
var resterande tjänster ska tas bort. Det hålls löpande fackliga samverkansmöten. En utvecklingsgrupp sammansatt av olika kompetenser leds av
Kjersti Marthinsen Berg. Rapportering kommer även från den gruppen till
utskottet, preliminärt i februari.
§ 60
Övriga ärenden
Divisionssekreterare Ingmarie Finsberg har övertagit det praktiska ansvaret
för festen för 25-årsanställda. De politiker som verkat i 25 år uppvaktas på
fullmäktige.
Nästa möte
Den 26 november kl. 8.30–12.00.
I mars-april kommer utskottet att besöka Torsby sjukhus bland annat för att
se hur den nya organisationen fungerar.
Vid protokollet
Elisabeth Ehne Jangehammar
Justerat den
Jane Larsson
/
2015
Justerat den
/
2015
Per Aspengren
Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på landstings-kommunens anslagstavla
/
2015
I tjänsten: