Brevmall Medicinsk service

Medicinsk service
Labmedicin
Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk immunologi
Mötesanteckning LM-råd i Nordost
Datum och tid: 2015-03-23 kl.14-16
Plats: Kristianstad
Närvarande:
Charlotte Wigermo, Biomedicinsk analytiker, Klinisk kemi
Agneta Stenmark, Biomedicinsk analytiker, Klinisk kemi Kristianstad
Monica Evertsson, Biomedicinsk analytiker, Hälsoringen Bromölla
Ingemar Carlsson, Distriktsläkare, VC Vä
Ann-Christin Bünger, Biomedicinsk analytiker, Klinisk mikrobiologi
Catarina Andersson, Biomedicinsk analytiker, Klinisk immunologi
Ej närvarande
Annika Ljungkvist, Undersköterska, VC Vä
Helen Färg, Distriktsläkare, Östra Läkargruppen
Sara Karlsson-Söbirk, Läkare, Klinisk mikrobiologi
Ann-Christine Larsson, Undersköterska, VC Vittsjö
Karin Nilsson, Distriktssköterska, Arkelstorp
Kristina Persson, Läkare, Klinisk kemi
1. Utbildningar
Preanalytikutbildningar för kommunen hölls i december 2014 både i Hässleholm och
Kristianstad.
Heldagsutbildning omfattande både preanalytik och patientnära analyser vid två tillfällen,
25/11 och 17/3 för totalt 27 personer.
Informationsträffar hölls 2 och 3 mars 2015 i Kristianstad och Hässleholm för sammanlagt 30
personer.
Dessutom har personal fått utbildning i Urisys i samband med uppkoppling av instrumenten.
Kommande:
Prenalytikutbildning för kommuner hösten 2015, datum ej fastställda.
Heldagsutbildning hösten 2015 i prenalytik och patientnära analyser, datum ej fastställt.
Utbildningar och anmälan hittar du i Utbildningskalendern på www.skane.se/labmedicin
Labmedicin rekommenderar hälsovalsenheterna att vid något tillfälle delta i användarmöte
för patientnära analyser, som anordnas av Equalis. Dessa fortbildningsdagar anordnas
årligen och i år är det den 22 oktober. Se www.equalis.se
1
Medicinsk service
Labmedicin
LM-råd Nordost
Klinisk kemi informerar

Upphandling av uppkopplingsbara patientnära instrument till Hb och glukos är
nu klar. För mätning av hemoglobin upphandlades instrument från HemoCue. Till
glukosmätning upphandlades två instrument dels AccuChek från företaget Roche,
men även HemoCue RT från HemoCue. Det finns alltså valmöjlighet för
glukosmätning. En demonstrationsdag anordnades i Kristianstad den 18 mars, där
företagen visade sina instrument. Instrumenten håller hög kvalitet, är användarvänliga
och möjliga att koppla upp till patientjournalsystem.

Uppkoppling av patientnära analysinstrument har nu kommit igång i hela
Skåne, än så länge är det dock endast hälsovalsenheter, som drivs av Region
Skåne, som är möjliga att koppla upp. I Skåne nordost är Urisys,
urintestremseavläsare uppkopplat på 8 vårdcentraler och övriga planeras att vara
uppkopplade innan sommaren. När instrumenten är uppkopplade via IT-systemet
Aqure, förmedlas analysresultaten från instrumenten direkt till journalsystemen.
Systemet ger även stöd för övervakning av kvalitetssäkringen. Endast personal som
gått utbildning kan använda instrumenten. Efter Urisys kommer även Afinion och DCA
Vantage att anslutas.

Ytterligare tre hälsovalsenheter i Skåne har blivit ackrediterade av SWEDAC
enligt ISO 15189 för venprovtagning och patientnära analyser. Sedan tidigare är
Vårdcentralen Åparken, Tyringe och Vårdcentralen Vinslöv ackrediterade. Nu
välkomnar vi Vårdcentralen i Svalöv samt Vårdcentralerna Solbrinken och Vänhem i
Hässleholm. Detta godkännande innebär att venprovtagning och patientnära analyser
utförs av personal som har fått utbildning av Labmedicin, samt att utförandet följer de
regler och rutiner, som beskrivs i Kvalitetshandboken för Klinisk kemi. Mervärdet med
ackrediteringen är att patientsäkerheten höjs genom att ökade krav ställs på såväl
personal som analyser. Personal utbildas, metoder verifieras, instrument valideras,
uppföljning av såväl interna som externa kontroller görs både månadsvis och
halvårsvis. Revisioner utförs löpande för att säkerställa följsamheten.

Specialproteinanalyser, ”elfores”, utförs endast vid Klinisk kemi i Malmö. För
analysen krävs numera SST rör med gul kork, använd remiss Special 1. Läs mer i
Analysportalen.

Diskussion fördes om skrivare som används vid vårdcentraler för att printa uppgifter
på remisserna. Hälsoringen i Bromölla önskar tips om bättre skrivare, då de har
problem med att remisser till klinisk kemi ofta fastnar i skrivaren.
2
Medicinsk service
Labmedicin
LM-råd Nordost
Klinisk mikrobiologi informerar

Nytt analyspaket för Tarmprotozoer DNA. Nu finns ett analyspaket med DNApåvisning av fem tarmprotozoer vilket ökar känsligheten för ingående parasiter och
innebär att faecesprov för parasitundersökning i de flesta fall kan tas vid ett tillfälle
istället för 2-3 tillfällen som tidigare rekommenderats.
I analyspaketet ingår:

Entamoeba histolytica

Entamoeba dispar

Cryptosporidium parvum/hominis

Giardia intestinalis

Dientamoeba fragilis (endast vid särskild frågeställning)
Eftersom mikroskopi kan påvisa andra tarmparasiter än de som ingår i analyspanelen
ovan, rekommenderas att även faeces i burk med SAF-lösning skickas för mikroskopi.
Vid långvarig diarré och misstanke om parasitsjukdom (t.ex. efter
utlandsvistelse) rekommenderas att vid samma provtillfälle ta
- 1 prov för Cystor och maskägg mikroskopi, prov i faecesburk med SAF-lösning,
remiss Allmän till Klinisk kemi
- 1 prov för Tarmprotozoer DNA-påvisning, prov i faecesburk utan tillsats, remiss
mikrobiologi
En remiss för varje analys och burk.
Vid immunsupression och diarré eller särskild misstanke om
cryptosporidium/isospora/cyklospora (som kräver specialfärgning)
rekommenderas att vid samma provtillfälle ta
- 1 prov för Cystor och maskägg mikroskopi plus särskild remissfrågeställning
Cryptosporidium/oocystor, prov i faecesburk med SAF-lösning.
- 1 prov för Tarmprotozoer DNA-påvisning, prov i faecesburk utan tillsats, remiss
Mikrobiologi
En remiss för varje analys och burk.
Vid särskild frågeställning för påvisning av Dientamoeba fragilis tas faeces utan
tillsats för DNA-påvisning. Kryssa i ruta Tarmprotozoer + D. fragilis på remiss
Mikrobiologi.
Telefonnummer till parasitavdelning på Klinisk mikrobiologi: 046-173267

Remisserna till Klinisk mikrobiologi har uppdaterats. På remiss Serologi/Virologi
har de analyser under Bakterieserologi som utförs på Klinisk immunologi tagits bort.
De finns numera på Remiss Immunologi. På remiss Mikrobiologi har analys för
Tarmprotozoer DNA lagts till under rubrik Parasiter.
3
Medicinsk service
Labmedicin
LM-råd Nordost

Under våren-sommaren 2015 flyttar laboratoriet i Malmö sin verksamhet till
gemensamma nyrenoverade lokaler i Lund. Vi har planerat för att detta inte ska
påverka kund men driftstörningar kan uppkomma och då meddelas detta på vår
hemsida.
Klinisk immunologi informerar

Remiss Immunologi är uppdaterad (ver. 1412)
Det är en hel del förändringar. Bl.a. har flera bakterieserologianalyser
(Campylobacter, Salmonella, Haemophilius infl. typB, Pneumokocker (6, 19, 23),
Stafylokocker, Stafylokocktoxin (TSST-1), Streptokocker (AST), Streptokocker
(aDNAs B), Teatanus, Yersinia) flyttats in från remiss Serologi/Virologi liksom
Aspergillus galaktomannan. Flera nya specialanalyser avseende Lymfocyter/CDmarkörer har tillkommit. Tyvärr innebär detta att tomma rutor för allergi har försvunnit.
Vid beställning av specifika IgE kan remiss Allergi för specialistklinik användas. Finns
på Labmedicins hemsida:
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Labmedicin_Skane/Verksamhetsomraden/Klinis
k-immunologi-transfusionsmedicin/Remisser/

Analysen Gliadin har utgått ur analyssortimentet (maj 2014). Endast a-TG
analyseras, även på barn under 2 år. I specialfall analyseras antikroppar mot
deamiderat gliadin (a-DGP) på dessa.

Sedan maj 2014 utförs a-TPO, a-TG och TRAK endast på Klinisk kemi i Malmö.
Använd remiss Special 1 art nr. 23026, beställningar under Malmö. a-TPO finns även
på remiss rutin/akut, art nr. 23024. Använd inte gamla Immunologiremisser där dessa
analyser finns.

Från och med 26 januari infördes Skånegemensam metod för Kalprotektin i
faeces. I samband med detta läggs analysen ned på Klinisk kemi i Kristianstad.
Beställare från KRYH skickar prov till KIT, Lund, använd remiss Immunologi.

RHD-screen införs som rutinanalys på RhD-negativa gravida och gravida med
okänd Rh-status. Analys utförs tidigast i vecka 8. Provtagning sker i samband med
blodgruppering/erytrocytantikroppsundersökning. Remiss och provtagningsföreskrifter
finns på hemsidan.

Under maj månad kommer Klinisk immunologi flytta från sina lokaler på
Sölvegatan 23, Lund, som idag delas med Klinisk mikrobiologi, till nya lokaler i Fblocket, Lund. Detta kan innebära något förlängda svarstider, framförallt för
allergianalyser.
Nästa möte bestämdes till kl 14 den 9 november 2015 på Klinisk kemi CSK
Vid anteckningen
Agneta Stenmark
Ann-Christin Bünger
Catarina Andersson
4