Lärarinstruktion Digital diagnos Svenska åk 9

träning
Lärarinstruktion
Digital diagnos
Svenska åk 9
Lärarinstruktion digital diagnos
Svenska åk 9
Pejlodiagnosen är framtagen för att ge läraren en god överblick över
elevernas läs- och skrivförmåga. Diagnosen är noga testad och validerad
med hjälp av lärares skattning och resultaten på nationella proven.
Diagnoserna är framtagna i samarbete med Bureau ICE, ett holländskt
företag som har stor erfarenhet av att konstruera, analysera och skapa
digitala diagnoser.
Resultatet på diagnosen sammanfattas i en omfattande kunskapsprofil.
Eleverna kan se hur de svarat på respektive förmåga och samtidigt få
individuella rekommendationer till Pejlos träningshäfte. Du som lärare har
tillgång till en klassöversikt med en sammanfattning av klassens resultat,
du har också möjlighet att se elevernas kunskapsprofiler. Du kan spara
elevernas kunskapsprofiler i PDF-format och sedan skriva ut dem.
Vad får du som lärare ut av Pejlo?
• Överblick på kunskapsnivån för en ny klass eller ny elev.
• Tillfälle att ringa in de elever som ligger på gränsen till att
inte nå målen.
• Tillfälle att fånga upp de högpresterande elever som behöver
extra stimulans.
• Chans att gruppera elever efter olika behov.
• Extra koll på elevernas styrkor och svagheter inför nationella proven.
• Möjlighet att individanpassa undervisningen tillsammans med
Pejlos träningshäfte.
Kontakt
Om du har frågor om tekniken kontakta teknisk support: 08-587 642 30.
Om du har synpunkter och förslag på hur vi kan förbättra Pejlo kontakta oss på:
[email protected]
2
Lärarinstruktion digital diagnos
Tid
Uppskattad tidsåtgång till LÄSA är 40 minuter.
Uppskattad tidsåtgång till SKRIVA är minst 60 minuter.
Vi rekommenderar att dela upp diagnosen på två tillfällen. Notera att när
eleverna börjat med läsförståelsen så kan de gå vidare till skrivuppgiften.
Förtydliga för eleverna att de endast ska göra läsförståelsen vid första
tillfället.
Del 1 LÄSA
Eleverna läser fyra texter, en krönika, en faktatext, en insändare och
ett utdrag från en novell. Det finns 29 frågor som testar de fyra
läsförståelseprocesserna:
• Hitta efterfrågad information
• Dra enkla slutsatser
• Sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera
• Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag
Eleverna har fyra möjliga svarsalternativ, med ett korrekt svar.
Om eleven svarar rätt på minst 70 % av uppgifterna motsvarar det godkänt.
Läsförståelseprocesserna finns utförligt förklarade i Pejlos tryckta
träningshäfte för svenska årskurs 9.
Del 2 SKRIVA
Eleverna får välja mellan tre olika uppgifter: novell, krönika eller bidrag till
en nättidning. De skriver en text.
Skrivuppgiften bedömer läraren utifrån rättningsmatrisen som finns på
pejlo.se. Matrisen är utformad efter kunskapskraven i Lgr11.
I Pejlos träningshäfte kan eleverna träna på självskattning, läsa en
sammanfattning på texttyper, öva på att förbättra sin text och hitta
exempel på elevtexter.
3
Svenska åk 9