Ansökan EFK UNGs Bidragsspårs Stipendium

Ansökan EFK UNGs Bidragsspårs Stipendium
EFK UNGs Bidragsspårs Stipendium finns till för att uppmuntra organisationens föreningar och enskilda medlemmar att
göra resor till eller anordna arrangemang utöver den vanliga verksamheten med syftet att fördjupa den kristna tron.
Hela föreningen kan söka stipendium för gruppresa utomlands, resa/avgift för eller anordnande av
arrangemang, utbildning eller liknande. (Högst 10 000 kr/tillfälle)
Den enskilda medlemmen kan söka stipendium för resa/avgift till arrangemang, utbildning eller liknande.
(Högst 500 kr/tillfälle)
Sökandes kontaktuppgifter
Föreningens namn
Adress
Postadress
Kontaktperson för ansökan
Tfn dagtid/kvällstid
E-post
Mobil
Bankgiro
Plusgiro
Bankkonto inkl. clearingnr.
Information samt motivering och syfte med resa/arrangemang för vilket stipendiet söks
Typ av arrangemang/resa
Tidpunkt
v.g. vänd
Beräknad ekonomisk kostnad
Bidrag söks med:
kronor
Betalas bidrag ut från annan givare? Redogör i så fall för belopp och bidragsgivare här
Bidrag erhållna från
Belopp
Församling:
Övriga:
Är detta första gången som ni söker stipendium för detta arrangemang/event?
Nej
Ja,
Har stipendium erhållits från EFK UNGs Bidragsspår tidigare? Om ja, när?
Nej
Ja,
Redovisning
Sökande som beviljas stipendium redovisar i efterhand användandet av stipendiet muntligt eller skriftligt för
EFK UNGs Bidragsspår. Mall för skriftlig redovisning finns att ladda ned på www.bidragssparet.se under
fliken Stipendium. För muntlig redovisning kontakta handläggare.
Tillåter ni att info om ert ev. stipendium visas på vår hemsida i efterhand?
Nej
Ja
Uppgifterna i denna ansökan är korrekta intygas
Ort
Datum
Underskrift
Namnförtydligande
Referensperson i förening/församling (namn och kontaktuppgifter):
Namn
Kontaktuppgifter
Ansökan skickas underskriven
per post till
EFK UNGs Bidragsspår
Box 1624
701 16 Örebro
Kontaktperson
Miriam Säll, handläggare EFK UNGs Bidragsspår
Telefon: 070 – 109 81 97
E-post: [email protected]
Vid tillfällen då vi får väldigt många ansökningar förbehåller vi oss rätten av prioritera föreningar/enskilda medlemmar som
inte fått stipendium utbetalt tidigare.