Förslag till styrelsen om balkonginglasning

Inglasning av balkonger ­ Brf Krickan
Förutsättningar Förutsättningarna för inglasning av balkongerna är att föreningen godkänner att inglasning utförs (stämmobeslut 8/4 2015) och att bygglov finns. Enstaka balkonger samt uteplatserna kräver specialprojektering ingår därför inte i den offert som vi har fått, mer information finns under rubriken Undantag​
.
Balkonginglasning ska utföras enligt följande:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Balkonginglasning ska ha ett enhetligt utseende i hela föreningen. Om möjligt ska samma leverantör utföra inglasningen.
Det ska vara samma antal glas mellan våningarna och de ska ha samma horisontella bredd. Det ska vara helglas utan ramar.
Kulör ska vara den samma som balkongskärmarnas kulör. Inglasningen ska fästas i balkongplattor med teleskopanslutning för​
​
att​
​
ge​
​
möjlighet​
​
att​
​
justera inglasningen om det sker rörelser i byggnaden. Infästning i fasad ska ske enligt JM:s anvisningar och föreskriven infästningsmetod.
Infästningar i befintliga balkongräcken är inte tillåtet
Borrning och håltagning i fasaden utöver vad som krävs för infästningar och detaljer för inglasningen är inte tillåtet.
Armaturer och detaljer på fasaden får inte flyttas utan styrelsens godkännande. På de balkonger som i dag saknar tak men vid inglasningen förses med tak, ska taket utföras i glas.
Droppbleck ska finnas. Lägenhetsavskiljande skärm på mellan delade balkongerna ska utföras enligt följande​
:
●
●
●
●
●
När två intilliggande balkonger glasas in ska en brandvägg med E30­skydd skilja dessa åt. Kostnaden för brandväggen delas mellan bostadsrättsinnehavarna om de glasar in vid samma tillfälle. Om bara den ena balkongen glasas in behövs ingen brandvägg och därmed tillkommer ingen extra kostnad för bostadsrättinnehavarna. Om den andra balkongen glasas in vid ett senare tillfälle bekostar den bostadsrättsinnehavare som glasar in som nummer två brandväggen. Brandväggen ska utföras som en ogenomskinlig vägg upp till samma höjd som befintlig skärm för att behålla insynsskyddet.
För att inte förändra ljusinsläppet utförs brandväggen ovanför den nuvarande skärmen i glas. Glaset ska uppfylla kraven för E30­skydd.
Infästningar i befintliga balkongräcken är inte tillåtet​
.
Kostnaden för brandavskiljande vägg är separat från kostanden för balkonginglasning. 1/3
Genomförande
För att minimera kostnaderna för samtliga som vill glasa in sin balkong föreslås följande:
●
●
●
●
●
●
Entrepenören söker ett generellt bygglov åt föreningen. Kostnaden för bygglovsansökan (ca 7000 kr) betalas av Brf. Krickan men fördelas sedan mellan de som skall glasa in.
Styrelsen i Brf Krickan ska godkänna varje enskild balkonginglasning.
Efter utförd inglasning i denna bygglovsansökan, skall den som upprättar bygglovshandlingarna lämna relationshandlingar över utförd inglasning. Detta kan medföra att den entreprenör som skaffar/ansöker om bygglov som motkrav vill ha ensamrätt på leverans i denna etapp.
När de lägenhetsinnehavare som har anmält sig för balkonginglasning vid detta tillfälle har fått sina balkonger inglasade söks slutbevis och entreprenaden är slutförd.
Den som efter denna upphandling inte har tagit detta tillfälle i akt måste själv ombesörja allt som krävs för inglasning av balkongen inklusive nytt bygglov.
Om styrelsen beslutar att godkänna det här förslaget till att genomföra inglasning vid detta tillfälle kan det innebära att framtida inglasningar i fortsättningen skall utföras på samma sätt som inglasningarna utförda i denna ”etapp”. Entreprenör väljas fritt, dock är kravet är att utseende skall vara detsamma som det de inglasningar som utfördes i den första etappen.
Undantag Balkongerna som tillhör följande lägenheter kräver specialprojektering och ingår därför inte i den offert som vi har fått av Lumon AB.
●
●
●
●
Lägenhet 11302, Ågesta Broväg 58 Lägenhet 11303, Ågesta Broväg 58 Lägenhet 21304, Ågesta Broväg 62 Lägenhet 41404, Edagränd 6 (balkongen mot gården) Uteplatser kräver också specialprojektering och ingår därför inte heller i den här offerten.
2/3
Upphandling
Vi har lämnat förfrågan till fyra stycken entreprenörer. ●
●
●
Två entreprenörer, har varit på besök och visat sina produkter för de boende i föreningen. Dessa två entreprenörer har också lämnat offerter på balkonginglasning till arbetsgruppen.
Intresseförfrågan till en entreprenör (nr 3) den 2 mars har ej besvarats vilket tolkas som denna entreprenör inte är intresserad.
Ytterligare en förfrågan har ställts till entreprenör (nr 4). Han har besvarat intresseförfrågan. Han medverkar inte dock till generell bygglovsansökan utan lämnar in bygglovsansökan i varje enskilt fall. Vi vet inte vem hans leverantör är, något kan medföra framtida problem med garantier. Vi har därför valt att inte gå vidare med honom.
Arbetsgruppens förslag är att föreningen tecknar ett avtal med en av entreprenörerna om att upprätta handlingar och söka generellt bygglov för balkonginglasning. Avtal om utförande av balkonginglasningen tecknas mellan denna entreprenör och de lägenhetsinnehavare som är intresserade. Om någon lägenhetsinnehavare vill kontrollera att det pris de får av entreprenören överensstämmer med den offert som lämnats till arbetsgruppen kan denne kontakta någon av medlemmarna i gruppen.
Beställning​
​
och​
​
betalning
Efter beviljat bygglov gäller offerten från den entreprenör som vi har valt i två månader. Under den tiden görs beställningarna. Varje lägenhetsinnehavare beställer sin inglasning av entreprenören själv.
Övrigt
Intresset för balkonginglasning hos de boende i föreningen har undersökts genom att en skriftlig fråga har lagts i samtliga brevlådor. Av 83 lägenheterna har ca 50 anmält att de intresserade av att glasa in sina balkonger.
Gruppen för inglasning av balkongerna. Michael Dahlsten, Karl Engström, Mona­britt Hanse­Eriksson
2015­07­06
3/3