Document

1. Förstå
Uppdraget.
Preliminärt
Målbildsoleat:
Koppla terräng
med förmågor !
-Fi får ej…
-Vi måste…
Tidsplan
Planering
I
I
I
-------------------------------------Start
BIS order
Osäkerheter/
Infobehov
Omedelbara åtg
-Filäge basomr Genom Staben
-Skadeläge baser -“-
Generella/Specifika
Framgångsfaktorer
-Möjligheter att
tidigt påverka HAS
och RÅD
Slutsatser avs Begränsningar i Handlingsfriheten
(SBH) att lösa uppdraget
-
Vilka tankefällor finns
vid
uppdragstolkningen?
Okritiskt kasta sig in i
problemlösningsfasen utan att
tillräckligt analysera
problemformuleringen!
Vi är i regel omedvetna om hur
mycket formuleringar styr vårt
tänkande och att vi ”sitter fast”
i ett visst perspektiv
Exempel:
Påven och prästerna
Nyttofunktionskurvan
Den långe/korte basketspelaren
Kvinnoansiktet
Ingenjörlösning - Artlösning
Hur reducera
effekterna av
tankefällor?
1. Fatta ”Metabeslut” före problemlösningsfasen
•Hur mycket tid disponeras?
•Vad kräver situationen för tillvägagångssätt?
2. Låt fler ”tolka uppdraget” oberoende, alternativt:
•Ifrågasätt ditt perspektiv (Hur skulle övX ha tänkt?)
•Tänk lateralt (kan problemet omformuleras?)
3. Upprätthåll kreativiteten genom att:
•Tolerera osäkerheten
•Tänka i förmågor - inte i förband
2. Uppfatta
Situationen.
Syfte?
Syfte?
Tillvägagångssätt
Tillvägagångssätt
Syfte?
Tillvägagångssätt
Syfte?
Tillvägagångssätt
Identifiera omslagsVisuell
representation:
punkter!
Visuell representation:
Fi mest vitala
-fiendens nuvarande och
Vilka?
Var? När
Visuell
tillgång?
tillkommande resurser
handlingsfrihet?
representation:
Vilka?
Var?
När?
Syntes:
Hurbegränsningar?
är denna mest
-terräng,
väder och
Begränsningar?
Viktiga
Farligast?!
sårbar?!
sikt? Civilläge?
Tidslinjal
Osäkerheter/
Infobehov
Omedelbara åtg
Slutsatser avs Begränsi Handlingsfriheten
-Filäge basomr Genomningar
Staben
uppdraget
-Skadeläge baser -“- (SBH) att lösa
Generella/Specifika
Framgångsfaktorer
-MekB och Art
reg kan
-Möjligheter
behöva återhämta 1 dygn att
tidigt påverka HAS
och RÅD
Tankefällor vid
situationsuppfattning
•Informationsbehandlingsprocessen är till stor del
automatiserad (kan leda till förhastade slutsatser),
teoriberoende och inriktad på att bekräfta våra teorier
Exempel: Felaktiga kortet
Ledtrådar
Rationell?
•Övertro på den egna bedömningsförmågan
Exempel: Bedömningsövningen
•Att förlita sig på att tillgänglig info är representativ för
tillståndsbeskrivningen och undervärdera info som
saknas, (både mängd och betydelse)
•Att förankra sina bedömningar i tillgängliga
uppgifter vid bedömning av lägesutvecklingen
•Att koncentrera sin uppmärksamhet till den mest
uppseendeväckande informationen
•Att överlasta sig med information så att
planen/beslutet inte blir klart i tid
Hur reducera effekterna
av tankefällor ?
•Systematisk insamling av information --> följ en ”empirisk
mall”!
•Skapa förutsättningar för din kreativitet – (se bild)
•Identifiera osäkerheter och tolerera osäkerheten , d v s
undvik antaganden i detta skede! Skilj på känt - osäkert antaget/okänt
•Gör vid behov intervallestimationer i stället för
punktestimationer
Undvik information overload genom att:
-använda grafisk framställning (bilder och symboler i
stället för text)
-undvika att fastna i detaljinformationer av sekundär
betydelse
•Konstruera värsta-scenarios grundade på fiendens
kapacitet och inte på hans intentioner
(Utveckla goda mentala modeller)
3. Generera
egna handlingsmöjligheter.
RÅD
G
23.-24
B
SÅT
G
24.-25.
1
G
G
B
HAS
B
G
2.-3.
B
B
Syfte: Snabbt ta tg för lv och
Gart från BSV genom
G anf mB
MekB 1 så långt som möjligt
23.-24. Därefter….
G
B
Tankefel vid
framtagning av
konceptuella lösningar
•Man är fånge i sin egen ”mentala ram”.
Exempel: linjen genom punkterna
•Oförmåga att låta jaget släppa ”kontrollen” inte kunna stänga av ”realitetsprövningsfiltret”
•Funktionsfixering
Hur reducera
effekterna av
tankefel?
•Använd Brainstormingteknik och
konstruera enkla scenarios utan
realitetsprövning - Spåna fritt!
•Använd ”baklänges-planering”
4.1 Förstå
4. Definiera
Helheten.
framgångsfaktorer.
Slutsatser avs
Begränsningar i
Handlingsfriheten
(SBH) att lösa
uppdraget
Tidslinjal
Fi Handlingsmöjligheter
Osäkerheter/
Infobehov
G
B
G
B
G
B
G
B
G
B
G
B
Omedelbara åtg
-Filäge basomr Genom Staben
-Skadeläge baser -“-
4.2 Definiera
Framgångsfaktorer.
Generella/Specifika Framgångsfaktorer
- 1. Möjligheter att påverka påverka baserna den 23.e
- 2. Möjligheter att hitta ev luckor i fiendens gruppering runt
baserna
-3. Möjligheter att inledningsvis vilseleda om vår
kraftsamlingsriktning
- 4. Möjligheter att anfalla parallellt med större vattendrag mot
HAS LID och RÅD
-5. Möjligheter att förhindra tillförsel av förband till basområdet
från V
Slutsatser avs Begränsningar i Handlingsfriheten
(SBH) att lösa uppdraget
-Vår mest vitala tillgång
är ….
-Den är mest sårbar
genom...
Tankefel vid helhetsförståelse och
definition av framgångsfaktorer.
•Automatiserade
informationsbehandlingsprocesser - jfr felaktiga
hjärter tre och korna som drack mjölk!
•Uppmärksamheten är selektiv (teoriberoende)
och riktad mot att få sina (omedvetna) teorier
bekräftade
•Tro att ett nytt problem kan lösas på samma sätt
som det förra (recency-effects)
(Felaktiga mentala modeller - förstår ej vad som
är viktigt)
Hur undvika tankefel?
Ta in ”alla” fakta innan du börjar försöka tolka
situationen - kreativ inkubation
Använd kritiskt tänkande- teknik (t ex Cohen)
och sök falsifierande information. Intag ett
prestigelöst förhållningssätt till informationen!
Utgå ifrån att varje problem i någon mening är
unikt och undvik att dra förhastade slutsatser om
likheter med tidigare problemsituationer (jfr
Gamelin 1940)
Erfarenhetsbasera dig genom att utnyttja
generella framgångsfaktorer
5. Utveckla en genial
plan.
•Ansvarsområde
(gränser)
•Primär och
sekundäreffekter
•Tyngdpunkt
•Tidsförhållanden
Tankefel vid
utveckling av plan
•Oförmåga att hantera dynamik --> planera för
långt fram i tiden och för detaljerat
•Oförmåga att hantera osäkerhet
•Oförmåga att hantera hög komplexitet
Hur undvika
Tankefel?
Planera endast första steget i detalj. Använd
simulering för att ge underlag för fortsatt
planering och skapa en mental beredskap
Osäkerheten måste hanteras i planen gör klart för dig vad du vet att du inte
vet- informationsbehov (som
prioriteras)! Jfr Lipshitz
Reducera komplexiteten genom att göra
tydlig ansvarsfördelning - reducerar
behovet av kognitiv kapacitet. Använd
simulering för att reducera belastningen
på arbetsminnet.
6. Simulera.
Försvarar
baserna
Stridsspanar
?
J
231900 frr stor
bredd
12
Gör speldrag i
kronologisk ordning
Syfte:
•Pröva flera fi möjligheter mot vår geniala plan
Osäkerheter/
Omedelbara åtg
•Skapa en hållbar plan (testa planen) - Ändra i planen vid behov!
Infobehov
•Resursavvägning
1.läge Artreg Genom staben
•Underlag för proaktivt beslutsfattande -> infobehov,
2. Skadeläge baser -“beslutspunkter
Uppgift IB 12
•lärande (mental förberedelse)
Tankefel vid simulering
Övertro på den egna bedömningsförmågan
angående fiendens intentioner - att basera
fiendedragen på intention i stället för kapacitet
Önsketänkande - orealistisk syn på den egna
kapaciteten/förmågan
Överdrivet fasthållande vid den egna planen
p g a känslomässigt engagemang
Hur undvika Tankefel?
Basera speldrag på kapacitetsberäkningar och
värsta-scenarios (reducerar överraskningseffekten!)
Använd en ”djävulens advokat” med uppgift att
ifrågasätta planen och dess antaganden
Inse att den geniala planen inte är klar förrän
simuleringen är genomförd!
7. Besluta.
Primäreffekt: förhindra
landning SÅT
Sekundäreffekt:
Åstadkomma genombrott
för tillk MekB
12
(+ +)
31.haubbat
2. Ahkpkomp
•Beslut om att den geniala planen ska ligga
till grund för genomförandet
•Besluta om igångsättande av planens första
steg
J
8. Ta fram order
för steg 1.
Order steg 1
Primäreffekt: förhindra
landning SÅT
Underlag proaktivt
beslutsfattande
Sekundäreffekt:
Åstadkomma genombrott
för tillk MekB
12
(+ +)
31.haubbat
2. Ahkpkomp
•Grafisk order för planens första steg (ej
längre än dynamiken medger)
-Målbildsoleat
-Planen (oleat med förband och deras ev
ansvarsområden, uppgiften uttryckt som
effekt som skall uppnås,
tyngdpunktsfördelning, resurstilldelning)
J
8. Ta fram underlag för
proaktivt beslutsfattande.
Försvarar
baserna
?
Stridsspanar
J
231900 frr
stor bredd
12
•Grundas främst på simuleringens resultat
•Syfte: förkorta den egna beslutsprocessen
genom att:
•förutse beslutstillfällen
•styra informationsinhämtning
•förbereda order