201s ~,o-2 6 I

2015-04-17
1(2)
STAFFANSTORPS KOMMUNl
201s ~,o- 2 6
STAFFANSTORPS
KOMMUN
I
""o,-iari-,e-n-r - - -·----·- -··-- ·· -'
'--·---·-·-- ·-··.... - ..
KOMMUNSTYRELSENS
ORDFÖRANDE
Svar på interpellation från David Wittlock (MP) angående plan för utökat
ansvar för flyktingmottagande
Sedan i somras har den allvarliga flyktingkrisen snabbt förvärrats. Hittills i år
har fler än 650 000 personer flyktingar kommit till Europa. Antalet asylsökande
i Sverige i år har redan passerat 100 000. Det är fler än någonsin tidigare.
Migrationsverkets huvudscenario pekar på 160 000 asylsökande i år och
liknande siffror nästa år.
Under perioden januari-september 2015 är asylsökande med medborgarskap i
Syrien den största gruppen och utgjorde 35 % av det totala antalet asylsökande.
Den näst största gruppen kommer från Afghanistan och den tredje största från
Eritrea. Därefter kommer gruppen med asylsökande från Irak.
Wittlock skriver att "Europa bör klara av situationen, om alla EU-länder tar ett
solidariskt ansvar för mottagande, asylprövning och integrationsarbetet".
Tyvärr råder ingen samsyn mellan EU:s medlemsländer.
Situationen är väldigt ansträngd, inte minst i många Sveriges kommuner. I det
avtal med Migrationsverket som Staffanstorp tecknat om mottagande av
ensamkommande ungdomar handlade det om 30 platser. I år är vi redan uppe i
drygt 50 platser. Migrationsverkets prognos för antalet ensamkommande i år är
29 000-40 000 personer. Detta kan jämföras med de 7 049 ensamkommande som
kom förra året och de knappt 3 900 som kom 2013.
Wittlock ställer följande frågor:
Hur ser Staffanstorps plan ut för att
a) vid behov kortsiktigt skapa tillräckligt med boenden med acceptabel
standard,
b) långsiktigt skapa en avsevärt större hyresbostadsmarknad för bland annat
nyanlända som vill bosätta sig i kommunen och bidra med sin kompetens
och arbetskraft,
Postadress
Hemsida
Telefon
245 80 STAFFANSTO RP
www.staffanstorp.se
046-25 11 00
PG 1142 62-9
Telefax
Orgnr
046-25 55 70
212000-1 01 7
[email protected]
BG 281-1222
2(2)
STAFFANSTORPS
KOMMUN
c) samarbeta med invånare, organisationer, näringsliv och andra kommuner
för att åstadkomma en väl fungerande integration och en effektiv
arbetspolitik?
När det gäller boenden för ensamkommande unga så placerar kommunen
ungdomarna nästan uteslutande i familjehem eftersom vi vet att det ger
trygghet och underlättar för integration. Någon övrig konkret utformad plan
för "boenden med acceptabel standard" för andra grupper existerar inte idag.
Däremot är vi väl medvetna om att ny lagstiftning kan bli aktuell och innebära
att även andra än ensamkommande ungdomar kommer att anvisas till vår
kommun. En redan ansträngd situation på bostadsmarknaden riskerar att
förvärras.
De senaste 25 åren har Staffanstorps hyresbostadsmarknad växt betydligt mer än i
de allra flesta andra kommuner i landet. I rapporten "En bostadsmarknad i
förändring", utgiven av Fastighetsägarna i september 2015, konstateras det att
antalet hyresrätter (netto) ökat med nära 100 % sedan 1990. Av de 286
kommunerna som jämförs hamnar Staffanstorp som nr 5, sett till största ökning i
procent. Netto har det tillkommit 1024 hyresrätter under den här tidsperioden i
Staffanstorp. Det är fler än i Lomma, Vellinge, Burlöv, Svedala och Kävlinge. Ett
stort problem i sammanhanget är dock plan- och bygglagstiftningen samt den hårt
reglerade hyresmarknaden.
Både näringslivet och frivilligorganisationer har vänt sig till kommunen och
uttryckt intresse av att samverka med kommunen för att ge nyanlända ett bra
välkomnande i Staffanstorp. Genom det väl fungerande nätverk som kommunen
har med föreningslivet finns en bra grund för en gemensam kraftsamling i frågan.
Detsamma gäller för näringslivet, genom till exempel samverkan inom Business
Port och genom arbetet med praktikplatser och sommarjobb för ungdomar.
Staffanstorp den 22 oktober 20
Cu,·tf.~
Christian Sonesson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
STAFFANSTORPS KOMMUN
Postadress
Hemsida
Telefon
245 80 STAFFANSTORP
[email protected] torp.se
www.s ta ffanstorp. se
046-25 11 00
Telefax
046-25 55 70
BG 281-1222
PG 114262-9
Org nr
212000-101 7
Valberedningen
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
STAFFANSTORPS
KOMMUN
§1
Val, nämndemän vid Lunds Tingsrätt
Valberedningens förslag till val av 10 nämndemän vid Lunds Tingsrätt
för tiden 2016-2019.
Nämndemän:
1. Eva Velin (M), Sarabandvägen 1, 245 42 Staffanstorp
2. Carina Dilton (S), Lärkvägen 110, 245 62 Hjärup
3. Hans Rochester (M), Wibergs väg 17, 245 32 Staffanstorp
4. Agge Angusson (S), Krutmakarevägen 2, 245 35 Staffanstorp
5. Annalena Asenov (FP), Lagrnansvägen 11, 245 41 Staffanstorp
6. Fredrik Olson (S), Staniastigen 1 B lgh 1102, 245 44 Staffanstorp
7. Anders Olsson (C), Verkrnästarevägen 3, 245 35 Staffanstorp
8. Jörgen Kinnstad (SD), Kyrkobyvägen 79, 245 93 Staffanstorp
9.
10. Cecilia Cavallin (MP), Mångränd 5,245 38 Staffanstorp
t xndens signatur
Ju.sterandes signatur
Utd{ ~bestyrkar
eftV/Ltl
V
eue------
STAFFANSTORPS KOMMUN
Interpellation till Socialnämnd ens ordförand
gä ll and e Valfrihet inom Särskilt boende
Staffan storps kommun
I Staffanstorp har, under de gångna mandatperioderna, de borgerliga ledningarna valt att helt överlåta driften av de särskilda boendena till privata aktörer. Något kommunalt alternativ fin ns inte längre i kommunen .
Den senaste mandatperioden har också präglats av en del konflikter mellan kommunen och en del utförare. Samtidigt har kvalitetsindikatorer för verksamheterna varit mycket låga (bl.a. nöjdhetsgrad inom särskilt boende).
Under våren beslöt Kommunens borgerliga majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna att LOV i särskilt
boende ska införas i vår kommun.
Vi har tidigare väckt en motion om att Magnoliagårdens verksamhet (särskilt boende) ska kommunaliseras i syfte
att öka valfrihet för Staffanstorps medborgare då vi vill erbjuda ett alternativ i kommunal regi.
Det finns en efterfrågan på verksamheter i kommunal regi. När Staffanstorps kommun åter startade sin hemtjänstverksamhet steg efterfrågan enligt följande:
Tidpunkt
1 januari 2015
1 aoril 2015
1 iuli 2015
1 oktober 2015
Antal personer som
efterfrågar hemtjänst i
kommunal reai
60
70
79
89
Totala antalet personer
som har hemtjänst
249
260
252
259
Andel i procent
24%
27 %
31 %
34%
På mindre än ett år har efterfrågan på hemtjänsten i kommunal regi ökat med mer än 10 % och är nu uppe i 34%
(dvs var tredje medborgare som har blivit beviljad ett bistånd i form av hemtjänst vill ha den i kommunal regi). En
stadig trend .
Vi har också noterat i en artikel i Seniorbilagan nr 1 2015 utgiven av tidningen Spegeln att pensionärsföreningen
PRO (850-900 medlemmar) efterlyser ett kommunalt alternativ då många anser det vara tryggt. Genom Seniorrådet har PRO:s representant bett om en förklaring varför man inför LOV utan att erbjuda ett kommunalt alternativ.
De har inte fått något fullgott svar enligt artikeln .
Många känner en större trygghet när kommunen själv driver verksamheten . Vi tycker också att det är viktigt att
det finns kommunala alternativ i möjligast mån i alla delar av kommunen. När man har verksamheter i offentlig
regi så har man en helt annan möjlighet till inflytande, påverkan och insyn både för medborgare och politiker.
Påverkan och inflytande kan exempelvis gälla meddelarskydd , bemanning, utbildning och kontinuitet i personalstyrkan, arbetsvillkoren, m.m. men inte minst kvaliteten i verksamheten. Vår motion har av politiska skäl (jag kan
inte tolka det annorlunda) inte behandlats i Socialnämnden trots att det är snart ett år sedan den väcktes.
Med hänvisning till ovanstående skulle jag vilja ställa ett antal frågor till Socialnämndens ordförande:
1.
Varför har inte socialdemokraternas motion " Öka valfriheten inom äldrevården" behandlats i
socialnämnden? När avser du behandla motionen?
2.
Avser du verka för att öka valfriheten för våra äldre i kommunen genom att erbjuda verksamheter
typ särskilt boende i kommunal regi inom ramen för LOV? Om inte, varför?
3.
Avser du erbjuda de medborgare som efterfrågar (givetvis efter sedvanlig behovsprövning) en
plats i särskilt boende i kommunal regi? Om inte, varför?
4.
Varför har inte PRO (med sina 850-900 medlemmar) fått ett fullgott svar på frågan varför
Staffanstorps kommun inte erbjuder särskilt boende i kommunal regi? Vad är svaret?
Staffanstorp den 22 oktober 2015
För Socialde okraterna i Staffanstorps kommun
4'#f{!t, #XI<
Pie rre Sj" ström (S)
;J)L(
Harriet Wetterskog
Ämne:
VB: Avsägelse ersättare (Fp) i Fullmäktige
-----Ursprungligt meddelande----Från: Ove Eldståhl [mai lto:[email protected] ldstahl.se]
Skickat: den 28 oktober 2015 09:38
Till: Vesna Casitovski
Kopia: Bianca Mogren
Ämne: Avsägelse ersättare (Fp) i Fullmäktige
Hej!
På grund av förändrad arbetssituation har jag svårt att fullfölja uppdraget som ersättare för Fp i Fullmäktige.
Jag önskar därmed avsäga mig uppdraget och vill samtidigt passa på att tacka alla fö r t iden som varit.
Med vänlig hälsning
Ove Eldståhl
Te l:0730-931020
E-post: [email protected]
Skickat från min iPhon e 6
1
(·
Till Staffanstorps Kommunfullmäktige
Motion: Att inte teckna fler avtal med Migrationsverket
Sverige har under en längre period, tagit emot väldigt många människor på en allt för kort tid . Detta har lett
till ett hårt tryck på ekonomin och även skapat missförhå llanden som, soc ialt utanförskap, hård belastning på
skola och förskola, försämrade skolresultat, ökad brottslighet, minskap trygghet, överbe lastning på vård och
omsorg och ökad bostadsbrist.
Endast en liten del av de som kommer till Sverige är skyddsbehövande flyktingar. Övriga fa ller inte in under
Geneve konventionens definition av flyktingar. Genom att Sverige tar in invandrare som inte betraktas som
skyddsbehövande flyktingar urholkas asylprocessen. För varje person som ges uppehållstillstånd och som
inte är skyddsbehövande flykting, försvinner en plats till de som verkligen behöver skydd.
Sverigedemokraterna vill att hjä lp till riktiga flyktingar skall ges i deras närområde för att maximera anta let
hjälpta personer och för att hjälpen skall bli kostnadseffektiv. Invandringspolit iken är idag ansvarslös,
ogenomtänkt, kostsam och ställer inga krav på anpassning för de som kommer hit. Sverigedemokraterna i
Staffanstorp vill att Staffanstorps kommun markerar till beslutsfattare på riksni vå, att vi inte accepterar den
rådande flyktingpolitiken.
Sverigedemokraterna i Staffanstorps kommun föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:
att inte förnya fler avtal med Migrationsverket för att ta emot s.k. ensamkommande asylsökande
flyktingbarn fram till dess att flyktingpolitiken skärps i riktning mot Sverigedemokraternas krav på riksni vå.
att Staffanstorps kommun inte tecknar några avtal med Migrationsverket o m flyktingmottagande.
För Sverigedemokraterna i Staffanstorps kommun 20 15- 10-27
Jonas Andersson
i
STAFFANSTORPS KOMMUN
Presentera här kort ditt medborgarförslag
2015 -10- 2 9
Medborgarförslag
Blanketten skick s till : Staffanstorps kommuJJ _
STAFFANSTORPS
KOMMUN
201r--KS~ lfs 3
DiarieKansliet
245-80-Staffanstorp
Förslagsställare
I
Namn
IAnna Sevelo
-
-
--
-
Adress
~kesväg 8
11Postadress
24564
IHjärup
JI
Telefonnummer
-
-
Postnummer ~
I
-------
I
1~707-866363
-
I
-
--
Förslaget
Presentera här kort ditt medborgarförslag
Med tanke på den tragiska händelsen i Trollhättan behöver vi omedelbart staket och passersystem till förskolor
och skolor.
Motivering
Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget s ka genomföras och hur det skulle
kunna genomföras ( fortsätt på sidan 2 om du behöver mer utrymme)
Med tanke på den tragiska händelsen i Trollhättan behöver vi omedelbart staket och passersystem till förs kolor
och skolor. Majoriteten av alla företag och organisationer har idag passersystem till sina lokaler för att skydda
sina resurser, trots det saknas det för att skydda vår allra viktigaste ti llgång; barnen.
I Hjärup finns idag inga staket som avgränsar de två skolornas område, tvärtom är det byggt så att allmänheten
uppmuntras att passera skolgårdarna. För Uppåkraskolan som inte är färdigställd än fin ns det fortfarande
möjlighet att åtgärda detta innan den öppnar. Förskolorna i Hj ärup, t ex Ängslyckan, har endast enkla grindar till
området, konstruerade för att hindra små barn att komma ut, inte för att hindra vuxna från att komma in. Idag
känns det fruktansvärt otryggt att som förälder lämna sitt barn på en allmänt tillgänglig plats.
Detta är enkelt åtgärdat med staket runt skolans I förskolans område och ett passersystem, t ex kodlås där koden
byts en gång i veckan, passerkort eller liknande.
Det är bråttom. En ny galning kan komma imorgon och jag är säker på att ingen av oss vill leva med vetskapen
att det kunde j ag ha förhindrat.
Underskrift
NamnteckniflU:'-
Ort och datum
f/, :: v
.... .
~
,;2.01~-/0 - d-, {-·
Blanketten skickas till :
c ----);_,)
·- -~
v\..,,V\.A...
Staffanstorps kommun
Kansliet
245 80 Staffanstorp
Postad ress
245 80 Staffa nstorp
kom mu [email protected]
J
Hemsida
www.staffanstorp.se
Telefon
Telefax
046-25 11 00
046-25 55 70
sTAFFANsToRrs ,(OMMUN \
miljöpartiet de gröna
Q
2C:5 -10- 2 9 _j
Dir•:
0 r1 r
).rJ/5-,!(s- t;g ~
Motion om begränsning av användandet av pyrotekniskt material under
jul-och nyårshelgen.
Vi närmar oss nyår och återigen möter jag oroliga djurägare, som undrar varför vi
politiker inte gör något, får att få slut på alla fyrverkerier och smällare inom
kommunen.
Redan i januari 2008 lämnade jag in en motion i detta ärende. Då ville jag att
fårsäljningama av pyrotekniska varor bara skulle få ske mot uppvisande av ett
polistillstånd.
Kommunen kunde dessutom atTangera ett gemensamt fyrverkeri i Staffanstorps tätort
och Hjärup vid tolvslaget på nyårsnatten.
Kanske skulle antalet skadade i samband med smällare och raketer då minska.
Kommunen avslog motionen.
Kommunen ville varken begränsa eller fårbjuda fyrverkeri inom kommunen.
Men problemen kvarstår. Hjärtsjuka och hörselskadade med hörapparater rar fortsätta
att genomlida veckor av stress och oro. Liksom alla katt- och hundägare, som i vissa
fall måste resa ut på landet med djuren, för att ge dem en dräglig tillvaro.
Många människor som är "anti fyrverkeri" har börjat sända upp "kinesiska lyktor".
Originalen i Asien är tillverkade helt i papper och trä, men inte i Europa. Där hai· de
en stålställning, som blir varm och som kan vålla bränder. Stålställningen skräpar ner
i naturen och kan skada djur, som fastnar eller får i sig rester. Bönder har även fått
maskiner förstörda av kvarvarande stålskelett. Dessutom stör de flygtrafiken.
Hur ska vi då fira Lucia, jul och nyår på ett lugnt och värdigt sett?
Miljöpartiet i Staffanstorp kommun vill förändra stegvis genom:
• att kommunen ändrar den Lokala ordningsstadgan så att fyrverkerier
och smällare bara får användas under 4 timmar på Nyårsnatten.
• att polistillstånd måste visas upp för köp av pyrotekniska varor.
• att förbjuda försäljning och uppsändandet av Kinesiska lyktor.
• att kommunen utreder möjligheten till annan gemensam festlighet i
tätorterna.
Staffanstorp 2015-10-18
-~-'
_,,:,,·
~
? ~4'
Cecilia Cavallin
.,
()(O e