minnesanteckningar Samverkansgruppen

1
Integration Lessebo/Samverkan Lessebo
Minnesanteckningar från möte i Samverkansgruppen, 6 oktober 2015
Närvarande: Linda Kazmierczak
Johan Karlson
Peter Sand
Göran Lundholm
Ghaith Alhalaby
Gunilla Eriksson
Gassem Almuhammad Aleissa
Charlotte Johansson
Helena Lundholm
Jamal Morad
Mats Johansson
Delgash Ramadhan
Jorge Hernandez
Ahmed Nuur Mukhtar
Imad Yousef
Christina Nyquist
Carl-Axel Hallberg
Bodil Askencrantz
Lillemor Karmenstad
Camilla Thure
Fernando Germond Corrêa
Berit Karlsson
Thomas Lundqvist
Ingemar Lindeqvist
Anders Blomqvist – vid pennan
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
ABF
Nordic Recycling
Praktikant
Vårdcentralen
Kommer från Syrien
Alpha CE
Svenska kyrkan/Rädda Barnen
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
Migrationsverket
Migrationsverket
Migrationsverket
Lessebo kommun
Lessebo kommun
Lessebo kommun
Lessebo kommun
Lessebo kommun
Lessebo kommun
Lessebo kommun
Lessebo kommun
Lessebo kommun
Lessebo kommun
Anders B hälsade alla välkomna till dagens möte. Glädjande med så stor uppslutning med
anledning av den rådande flyktingsituationen och då Lessebo kommun vill, särskilt inom
ramen för vårt arbete i samverkansgruppen, se vad vi gemensamt kan bidra med.
Jamal M. hade efterfrågat en arabisktalande person el. tolk på Lessebo kommun som kan
hjälpa till med blanketter och brev från myndigheter. Fernando G C uppdaterar om
processen och att en person är kallad till intervju för rollen som ”kommunvärd”. Mer
information vid nästa möte.
Mats J. Informerade om att vårt praktikantpaket fortsatt röner mycket positiv
uppmärksamhet internt inom Arbetsförmedlingen.
Mats J informerade vidare att Arbetsförmedlingen nu fokuserar mycket på
arbetsgivarkontakter och matchning.
Carl-Axel H uppdaterade om processen kring projektet ”Innan SFI:n”, ett samarbete mellan
Arbetsförmedlingen, ABF och Lessebo kommun. Målsättning uppstart av projektet i
november. Mer information vid nästa möte.
2
Gunilla E informerar att hon tillsammans med Carl-Axel H och Bron inlett samtal kring
samarbete. Bl.a. om en möjlig delad tjänst av sjuksköterska. Vidare informerar Gunilla E att
hon tillsamman med Carl-Axel H besökt det nya asylboendet på Flustret och informerat om
verksamheten.
Thomas L uppdaterar från verksamheten kring intern service där verksamhet nu bl.a. sker i
både Hovmantorp och Lessebo.
Helena L uppdaterar om både kyrkans och Rädda Barnens verksamhet Just nu pågår
rekrytering av en praktikant via Arbetsförmedlingen. Dessutom planeras aktivitetar för barn
på Glasblåsaren.
Fernando G C uppdaterar från Socialförvaltningen som upplever ett fortsatt högt tryck.
Fernando G C vänder sig särskilt till Migrationsverket med utmaningen kring mottagandet av
ensamkommande barn.
Gassem A A har bl.a. tagit upp frågan kring indraget bidrag för busskort. Anders B har
kontaktat Socialnämnden för att genomföra information om beslutet. Koordinering sker med
SFI.
Efter genomgångna minnesanteckningar vidtog en diskussion kring den rådande
flyktingsituationen och vad vi gemensamt kan bidra med.
Christina N inleder med att påtala vikten av att alla tar sitt ansvar i rådande situation.
Dessutom framför Christina N att kommunen arbetar med frågan och inventering sker inom
alla förvaltningar. Vidare understryker Christina N Lessebo kommuns mycket stora
mottagande och att fler kommuner nu måste ta sitt ansvar.
Fernando G C vänder sig, utifrån Socialförvaltningen, till Länsstyrelsens representanter och
uppmanar till att genomföra lättnader i rådande regelverk utifrån situationen med extremt
tryck på organisationen.
Linda K svarar att Länsstyrelsen samlar upp all information och för upp frågorna på
myndighetsnivå.
Carl-Axel H understryker den allvarliga situationen med brist på platser i både förskola och
skola inom hela kommunen.
Gunilla E förstärker med att det även är ett extra högt tryck på vårdcentralen.
Johan K från Länsstyrelsen beskriver uppdraget som samtliga Länsstyrelser fått av
Regeringen. Kartlägg alla lokaler i länet som går att använda som dels akutboende (ca 3
dagar) samt anläggningsboende.
Listor har tagits fram per kommun och i Lessebo har man noterat 430 platser.
Christina N betonar igen att det är ohållbart att i Lessebo addera till den rådande situationen
400 personer med allt vad det innebär med större tryck på samhällsfunktioner och socialt i
samhället.
3
Efter en bra diskussion beslutades att samverkansgruppen året ut träffas oftare än var 14:e
dag och kommer nu att vara varje vecka. Tisdagar kl. 08.30.
Sammanfattades även ett antal aktiviteter som kan göras lokalt i kommunen för att
underlätta den rådande situationen:
1. Information finns på kommunens hemsida. Viktigt här att uppmana alla som kan ha
relevant information att delge det till Bodil A.
2. Insamling av ex. kläder, leksaker och husgeråd
3. Kartlägga lokaler och personal
4. Verka för engagemang från frivilliga ex:
a. Volontärer
b. Föreningar
c. Skolklasser
d. Redan nyanlända som volontärer
Viktigt här är koordinering via samverkansgruppen.
Anders B tackade för ett bra och kreativt möte och uppmanade alla att försöka delta vid
kommande möten. Av vikt är att alla funktioner är representerade,
Nästa möte avhålls den 27 oktober kl 08.30, hos AlphaCE, Lidholms väg 1, Lessebo. OBS!