/% - ~é ida

/%é ida
~
20I3 - 12-06
Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med
Afghanistan 2015 - 2019
1.
Bakgrund till Sidas resultatförslag
Sida har 2013 - 08 - 08 av regeringen mottagit ingångsvärden för framtagande av resultatförslag för
svenskt bistånd till Afghanistan 2015 - 2019. lngångsvärdena anger att resultatförslaget ska
möjliggöra en anpassningsbarhet efter situationen och förslaget ska därför tydligt utgå från en
realistisk bedömning och ange de begränsningar och restriktioner som finns. Målgrupper ska
främst vara fattiga människor på landsbygden med särskilt tbkus på kvinnor och barn.
Sidas förslag utgår från den angivna volymen om SEK 4 - 4,25 miljarder för strategiperioden.
Sidas huvudförslag (Alternativ 1) svarar mot samtliga ingångsvärden. Sida föreslår i detta
alternativ att ingångsvärdenas fem områden (fem E:n) sammanfattas i följande tre
resultatområden:
0
0
0
Demokratisk samhällsutveckling, mänskli ga rättigheter och jämställdhet (Empowerment)
Utbildning (Education)
Sysselsättning, privatsektorutveckling, landsbygdsutveckling och ekonomisk integration
(Employmenl, Enterprise, Economic integration)
lngångsvärdena, med "Fem E:n för utveckling i Afghanistan", innebär en väsentlig ambitions höjning vad gäller det svenska biståndet från och med 20 I 5, med ökad volym, breddad inriktning
och fler resultat. Ambitionshöjningen motiveras av det betydande och successivt ökade svenska
engagemanget i Afghanistan under många år och det mervärde som fortsatt och utvidgat svenskt
utvecklingssamarbete kan bidra till i landets utveckling.
Alternativ
innebär samarbete med ett brett spektrum av partners, från multilaterala fonder och
aktörer till svenska, internationella och lokala organisationer inom det civila samhället. Hänsyn
har tagits till den osäkra utvecklingen i landet under kommande år vad gäller konflikten, den
politiska utvecklingen, säkerhetssituationen, landets ekonomiska situation, och givarbilden.
Volymen beräknas till den övre delen av det av regeringen angivna volymspannet.
l
Alternativ 2 bygger på samma underlag som alternativ l. Detta förslag svarar mot fyra av
regeringens fem ingångsvärden (Empowerment, Education, Employment och Enterprise) och
omfattar tre resultatområden med färre resultat per område. Volymen beräknas till den lägre
delen av det angivna volymspannet.
Sida har tagit fram detta mer begränsade alternativ mot bakgrund av de höga risker och höga
kostnader som är förknippade med att genomföra och följa upp bistånd i Afghanistan. Ansatsen
är i första hand stöd via givarfonder och programstöd genom Världsbanken, FN och andra
multinationella organisationer, kompletterat med ett begränsat antal riktade projektstöd via det
civila samhället inom jämställdhetsområdet.
Med ett fokuserat nationellt program med färre resultat och färre samarbetspartners, kan
begränsade administrativa resurser användas mer kostnadseffektivt och riskerna i högre grad
delas med andra givare. Riskspridningen mellan olika aktörer minskar dock, och potentiella
synergier mellan multi - baserade insatser och mer resurskrävande stöd via civila samhället
uppnås inte i samma grad.
Det svenska mervärdet och det svenska inflytandet blir sammantaget mindre med detta alternativ
och alternativ 2 svarar inte fullt ut på regeringens ingångsvärden.
Alternativ 3 utgör ett möjligt avgränsat tillägg till alternativ l och 2, och innefattar resultat som
specifikt inkluderar de norra provinserna (Balkh, Samangan, Sar-e Pul och Jowzjan) där Sverige
i enlighet med nuvarande strategi har kanaliserat omkring en tredjedel av utvecklingssamarbetet i
Afghanistan de senaste åren. Detta alternativ svarar mot två ingångsvärden (Empowerment och
Economic integration).
Afghanistan är efter mer än 30 år av krig och konflikter ett land präglat av djup fattigdom och
stora brister vad gäller mänsklig säkerhet. Samtliga tre alternativ i detta resultatförslag utgår
från ett scenario där situationen framför allt vad gäller konflikten och säkerheten inte
försämras markant. Som framgår av Sidas underlag är det möjligt att situationen i Afghanistan
kommer att forvärras under en övergångsperiod efter 2014 års val och transition. l ljuset av de
utvecklingsutmaningar som landet står inför, förefaller det sammantaget mindre troligt att
utvecklingen kommer att präglas av ett påtagli gt förbättrat scenario under de närmaste åren.
Detta scenario rymmer smärre förbättringar likaväl som begränsade torsämringar. Hög grad av
flexibilitet är nödvändig att planera för också i detta scenario.
Ett scenario med kraftigt eskalerande konflikt, ökat våld och i värsta fall utvidgat inbördeskrig,
innebär stora förändringar av själva förutsättningarna for att bedriva långsikti gt
utvecklingssamarbete i landet. En sådan utveckling betyder enligt Sidas bedömning att strategi,
såväl som volym och genomförande, måste omprövas utifrån den då aktuella situationen och
utifrån hur andra givare och det internationella samfundet som helhet agerar. Under tidigare
konfliktperioder har utvecklingssamarbete kunnat genomföras begränsat inom vissa områden
såsom utbildning via aktörer inom framför allt det civila samhället. Beredskap finns för att i ett
värsta- scenario fortsätta med visst utvecklingssamarbete och, givet behovsbild och tillträde, Öka
det humanitära biståndet.
Riskerna förknippade med att bedriva utvecklingssamarbetet med Afghanistan är fortsättningsvis
betydande.
2
2. Sidas huvudförslag - Alternativ
rabén
1.
1
Resultårområdeh och volyiii i niiljéirier kronör i féskhåiiåndé rillihrikmihg
ingångsvärden
i
.
2.1 Resultatområden iAlternativ
1
Demokratisk samhällsutveckling, mänskliga
rättigheter och jämställdhet
2.1.1 Resultatområde
1:
Sida föreslår att l 875 MSEK allokeras till resultatområdet under strategiperioden. Fokus ska
li gga på stöd för att stärka demokratisk statsbyggnad, öka respekten för mänskli ga rätti gheter,
ökajämställdhet och förbättra möjli gheterna till transparens och ansvarsutkrävande. Sveri ges
stöd föreslås främst kanaliseras via multilaterala kanaler, kompletterat med riktade stöd via
svenska, internationella och lokala enskilda organisationer.
3
Den sammanvägda risknivån bedöms vara hög, mot bakgrund av den betydande osäkerhet som
råder kring utvecklingen i landet inte minst vad gäller konflikten, säkerhetssituationen och den
politiska situationen inklusive viljan att motverka korruption. Stora utmaningar finns också inom
jämställdhetsområdet.
Tabell 2. Föisläé till reéultär öeli indikétoréi för résultatömfåéié öl :.i3é*niéöi{Eåiiéi€,öiöiö
samhällsutveckling, mänskliga rättigheteroch jänisitälldliét
>
{
Resultat
mdikätorer
.
1.1 Stärkt
kapacitet hos
afghanska statliga
institutioner att
leverera
grundläggande
samhällsservice
1.2 Stärkta
demokratiska
processer
1.3 Stärkt
oberoende och
representativt
civilt samhälle
}
2
4
£
'
Utgångsläge
1
.
-
.
.
,
.
.
.
L
Mål
Å.
-
.
Ö
=
3.1};,
-
1.1.2 Public Financial
Management Rating
(PEFA)
2012: 2.00/2.00
3.00/3.00
1.1.2 Andel av
befolkningen som har
förtroende för hur
regeringen levererar
när det gäller
samhällssen/ice inom
områdena utbildning
respektive hälsa
2012: 89% / 66%
Positiv trend
1.2.1 Andel av
befolkningen
(män/kvinnor) som
röstari nationella val
2009: 44.7%
valdeltagande
varav 39% kvinnor
Positiv trend.
1.2.2 Andel byar med
med demokratiskt
valda och
fungerande byråd
(community
development
councils)
2013: 96.7%
2020 100%
(varav 38%
kvinnor)
(varav 50%
kvinnor)
1.3.1Andel av
befolkningen som har
förtroende för
nationella CSO'S
2012: 54%
Positiv trend,
1.3.2 Antal
konsultationsprocess
er mellan regeringen
och civiisamhälletz
2010: 4
2020: 20
lsveniskt bidrag
'
*
=
-
:
.
Rating - system på en 4-gradig skala där 4.00 är bäst, se ägt;//www.ggtgg(ggée1l/contentér~gureg;
Inom något av områdena MR, rättssäkerhet, antikorruption, fred eller media
.a
,
3%;*1- - t;.;£;
,
A.ll. '
3
,
.,.x:..,t1..i'3l
1.4 Stärkt
egenmakt för
kvinnor och flickor
Positiv trend
1.4.1 Antal provinser
som har etablerat
responsmekanismer
(kvinnohärbärgen
och/eller
familjerådgivningsce
nter) för att motverka
konsbaserat våld
1.4.2 Andel kvinnor
på poster i folkvalda
organ på nationell
och lokal nivå
2010: 22%
2020; 22%,3
2.1.2 Resultatområde 2: Utbildning
Sida föreslår att l 125 MSEK allokeras till resultatområdet under strategiperioden. Fokus ligger
på ökad kvalitet inom primär - och sekundärutbildning, ökad tillgång till utbildning särskilt for
barn i utsatta situationer, och på alfabetisering. Sveriges stöd föreslås kanaliseras genom
Världsbankens återuppbyggnadsfond ARTF (via dess utbildningsprogram EQUIP) och FN organ, samt via Svenska Afghanistankommittén.
Den sammanvägda risknivån bedöms vara medelhög till hög. Säkerhetsläget och den politiska
utvecklingen påverkar utbildningssektorn, Sidas erfarenhet är dock att samarbetspartners har
tidigare visat förmåga att tillhandahålla utbildning även under perioder med ett forsämrat
säkerhetsläge. Det minskande internationella biståndet till Afghanistan innebär risker i form av
underskott i tlnansieringen av sektorn vilket kan påverka kvaliteten på utbildning och
alfabetiseringsarbetet.
Tabell
"
'*iö
3.
Förélågiiil résultateeli iindikårQiériörjreEtiitäteiiiFåtiéfåk
i
=
'Eöö
@
,.Si/ei 1$k€ b.iiilr€
=
!
=
:
=1öEJö
2.1 Fler flickor och
pojkar har tillgång
till och har
möjlighet att
slutföra primäroch
sekundärutbildning
2.1.1 Antalet inskrivna
pojkar och flickor
primärutbildning"
i
Antalet inskrivna
elever ökar
Mål 2019: 9 500 000
Sverige bidrar till att
minst 650 000Ö elever
är inskrivna
primärutbildning
i
3
Det nationella målet är 30%, men Sida bedömning är att detta mål, mot bakgrund av den senaste tidens
försämringar bl.a. vad gäller kvinnokvoter i representativa församlingar, är orealistiskt. Ett realistiskt mål är därför
att bidra ti ll att situationen inte ytterligare försämras och att nuvarande representation kan återställas.
4
Antalet elever som är inskrivna i skolan kommer attjämföras med antalet elever som är stadi gvarande närvarande
undervisningen. Siffran för antalet närvarande elever anges ej som indikator i NESP lll, men återfinns i EMIS
(Education Monitoring Information System).
5
Siffran utgår från Sveriges procentuella finansieringsandel av WB/ EQUlP (Education Quality lmprovement
Program), dvs. l 1,4 % under 20 12 och utgör procentandel av Baseline 20 12
i
5
2.1.2 Antalet pojkar
och flickor som är
inskrivna i
2012:
2 630 000
Antalet inskriva elever
ökar
Mål 2019: 4 220 000
seKundärutbildnmgö
2.2 Flickor och
pojkar inom
primär - och
sekundärutbildning
får undewisning av
god kvalitet
2.2.1 Antalet pojkar
och flickor per lärare
2012:
43.28 elever
per lärare
Färre antal elever per
lärare
2.2.2 Antalet skolor
som bedriver
undervisning itre - skift
2012 478
Mål 2019: 200
2.3.1 Andel av
befolkningen som är
läs - och skrivkunnig uppdelad mellan män
och kvinnor
2008
Mål 20202 50 %
(40 % kvinnor och
60% män)
2.3.2 Andel av de som
efter avslutat
alfabetiseringsprogram
fortsätter sin utbildning
uppdelad mellan
män.' kvinnor och
geografisk region
Saknas
nuläget,
kommer att
definieras efter
det första året
av tillämpning
av den nya
strategin.
26 % (12%
kvinnor och
39% män)
i
Sverige bidrar till att
minst 300 0007 elever
är inskrivna i
sekundärutbildning
Högre andel av de
som avslutat
alfabetiseringsprogram
fortsätter i annan form
av utbildning
2.1.3 Resultatområde 3: Sysselsättning, privatsektorutveckling,
landsbygdsutveckling och ekonomisk integration
250 MSEK allokeras till resultatområdet under strategiperioden. Fokus ligger
på förutsättningar för sysselsättning, särskilt Rir kvinnor och ungdomar, bl. a. genom
yrkesutbildningsinsatser, förbättrade förutsättningar för ökad produktivitet och konkurrenskraft i
landsbygdsnäringar för att kvinnor och män ska kunna förbättra sina forsörjningsmöjligheter ,
förbättrade förutsättningar för kvinnor och män att starta och driva företag, samt ökad ekonomisk
integration mellan landsbygd och stad genom förbättrade kommunikationer för
marknadstillträde.
Sida föreslår att
l
Den sammanvägda risken bedöms vara medel till hög. Motarbetande av kvinnors deltagande
ekonomiska aktiviteter, låg utbildningsnivå och bristande yrkeskunskaper samt ekonomiska
i
särintressen utgör de främsta riskerna.
Siffran kommer attjämfdras med antalet elever som stadigvarande närvar i undervisningen årskurs 7 - I2 (dvs.
sekundärutbildning).
7
Siffran utgår från Sveriges procentuella finansieringsandel av WB/EQUIP, dvs. l 1,4 % och utgör procentandel av
Baseline 20 2
Ö
1
6
Resultat
3.1
lndikatorer
Förbättrade
förutsättningar för
sysselsättning för
särskilt kvinnor och
ungdomar
3.1.1 Arbetslöshet
hos utbildade
kvinnor och
ungdomar
Uggångsiågé
.ö
.?
Mål
Ja
18 % utbildade
kvinnor
12 % ungdomar
.
.1
T.
-
1-
är
.svéhéktbsaråg. .
=
t:,'t,t.' l.
=
.
t.1 .
.
ÅL. -
. 2.
-
1.: s .
.
..II.
.
.
Minskad
andel
Fastställs under första
strategiåret.
<25,
34.3 % 2007/08
Positiv trend
Fastställs under första
strategiåret.
32
1 Fattigdom på
landsbygden
36.4 % 2007/08
Positiv trend
Fastställs under första
strategiåret.
3.2.2 Kontanta
inkomster för
kvinnor och män i
landsbygdshushåH
Fastställs 2014
Positiv trend
F astställs under första
strategiåret.
3.3 Förbättrade
3.3.1 Ranking
168 av 185. 2013
Positiv trend
förutsättningar för
kvinnor och män att
starta och driva
företag
avseende
affärsklimat
Fastställs under första
strategiåret.
3.3.2 Antal företag
som ägs av kvinnor
450 (medel/stora),
respektive 1500
(mikro), 2013
Positiv trend
Fastställs under första
strategiåret.
3.4.1 Trafikmängd
Fastställs 2014
Genomsnittlig
trafikvolym
Fastställs under första
strategiåret.
3.2 Förbättrade
-
2007/08
3.1.2 Kvinnors andel
av den ekonomiskt
aktiva befolkningen
förutsättningar för
ökad produktivitet
.
:I.J.;.,
och
konkurrenskraft i
landsbygdsnäringar
3.4 Förbättrat
tillträde för kvinnor
och män till
marknader
på landsbygdsvägar,
uppdelad på
3412Användmngav
ICT
landsbygdshushåH
i
3.
på
vanspmiypochkön
landsbygden
skall öka för
såväl kvinnor
som män.
Fastställs 2014
Positiv trend
Fastställs under första
strategiåret.
Alternativ 2
Tabell 6. Resultatområden och volym i miljoner kronor i förhållande till inriktning i
ingångsvärden
7
HL;
Stöd till den egna förmågan
1
0
Demokratisk samhällsutveckling,
mänskliga rättigheter och jämställdhet
-
Stärkt respekt för mänskliga
rättigheter
Demokrati
Rättssäkerhet
1
750 MSEK
1
125 MSEK
1
125 MSEK
Utbildning
Utbildning
Q
€
Förbättrad kvalitet
Ökad tillgång
Sysselsättning
Ökat antal arbetstillfällen inom
konkurrenskraftiga sektorer
Sysselsättning och
landsbygdsutveckling
Privatsektorutveckling och
landsbygdsutveckling
Förbättrade förutsättningar för
människor, främst på
landsbygden, att försörja sig och
förbättrade möjligheter att starta
och driva företag
'@
3.1
!
.5
£,
}}ÖSOmma!*{z
FV
Ja
Resultatområden i alternativ 2
3.1.1 Resultatområde 1: Demokratisk samhällsutveckling, mänskliga
rättigheter och jämställdhet
rabén7. Fökéiågtiil rééunätöch iri&ikätörélföiéEäétiitatömrådé :1
-
'Resultat
I
1.1 Stärkt
kapacitet hos
afghanska statliga
institutioner att
leverera
grundläggande
samhällsservice
1.2 Stärkta
demokratiska
processer
8
8
i*.,
,
lndikatorer
Ufgåtlgslägé.
1.1.2 Public Financial
Management Rating
(PEFA)8
2012: 2.00/2.00
3.00/3.00
1.1.2 Andel av
befolkningen som har
förtroende för hur
regeringen levererar när
det gäller
samhällsservice inom
områdena utbildning
respektive hälsa
2012
Positiv trend
1.2.1 Andel av
befolkningen
(män/kvinnor) som röstar
i nationella val
2009: 44.7%
valdeltagande
varav 39% kvinnor
890/c / 66Q/o
.**t
Positiv trend
Rating - system på en 4-gradig skala där 4.00 är bäst, se http://www.gefä.org/en/content/rcsources
1 .3 Stärkt
egenmakt för
kvinnor och
flickor
1,2.2 Andel av män
respektive kvinnor som
är registrerade för att
rösta
2009: 85% av
männen och 69%
av kvinnorna
1.4.1 Antal provinser
som har etablerat
responsmekanismer
(kvinnohärbärgen
ochleller
familjerådgivningscenter)
för att motverka
könsbaserat våld
2012: 29
härbärgen/center
20 provinser
1.4.2 Andel kvinnor på
poster folkvalda organ
på nationell och lokal
niva
2010: 22%
Positiv trend
Positiv trend
i
20201 22<%,9
i
3.1.2 Resultatområde 2: Utbil dning
Resultat
l
Fler flickor och
pojkar har tillgång
till och har
möjlighet att
slutföra primäroch
sekundärutbildning
2.1
lndikatorer
2.1.1 Antalet
inskrivna pojkar och
flickor i
primärutbildning
Uigångsiåge.
,
2012:
6 000 000
2.1.2 Antalet pojkar
och flickor som är
inskrivna
sekundärutbildning
2012:
2.2.1 Antalet pojkar
och flickor per lärare
2012:
, ,svensiirbidrag
Ö
.
2 630 000
J
Antalet
inskrivna
elever ökar
Mål 2019:
9 500 000
Mål 2019
4 220 000
i
2.2 Flickor och
pojkar inom
primär - och
sekundärutbildning
får undervisning av
god kvalitet
43,28 elever per
lärare
..IL
-
:.,L:P7,I.....
Sverige bidrar till att minst 650
00010 elever är inskrivna
i
primärutbildning
Sverige bidrar till att minst 300
elever är inskrivna i
sekundärutbildning
00011
Färre antal
elever per
lärare
9
Det nationella målet är 30%, men Sida bedömning är att detta mål, mot bakgrund av den senaste tidens
försämringar bl.a. vad gäller kvinnokvoter i representativa församlingar, är orealistiskt. Ett realistiskt mål är därför
att bidra till att situationen inte ytterligare försämras och att nuvarande representation kan återställas.
{0
Siffran utgår från Sveriges procentuella flnansieringsandel av WB/EQUIP (Education Quality lmprovement
Program), dvs. l 1,4 % under 20 2 och utgör procentandel av Baseline 20I2
Siffran utgår från Sveriges procentuella flnansieringsandel av WB/EQUIP, dvs. l 1,4 % och utgör procentandel av
Baseline 20 2
1
1
9
'
"
MW
2.2.ÖZAntaie{EKolor
20127478ÖÖV
"Ö
-
200
som bedriver
undervisning itre skift
Öl
ö
PP
Mm
MEBBEÖ57
~
~
3.1.3 Resultatområde 3: Sysselsättning och landsbygdsutveckling
Taiäéli
£5.ÖÖ
'i=
6Eéläé"till resultat oéh indikatorérför réé;uitatområöe.s
=
Resultat
3.1
[
Förbättrade
förutsättningar för
sysselsättning för
särskilt kvinnor och
ungdomar
lndikatorer
Utgån9slégei
3.1.1 Arbetslöshet
hos utbildade
kvinnor och
ungdomar
18 % utbildade
kvinnor
12 % ungdomar
ål?
@,
,
*7
.Své'åktpidpag.
Positiv trend
Fastställs under första
strategiåret
<25,
2007/08
3.1.2 Kvinnors andel
av den ekonomiskt
aktiva befolkningen
34.3 % 2007/08
Positiv trend
Fastställs under första
strategiåret
3.2 Förbättrade
3.2.1 Fattigdom på
36.4 % 2007/08
Positiv trend
förutsättningar för
ökad produktivitet
landsbygden
Fastställs under första
strategiåret
Fastställs 2014
Positiv trend
Fastställs under första
strategiåret
och
konkurrenskraft i
landsbygdsnädngar
3.2.2 Kontanta
inkomster för
kvinnor och män i
landsbygdshushåll
4. Alternativ 3
rabén
tf
7.
'
-
T'
-7 '
:
Rééi]itbtémF5&ién'öéh volym i rfilj£5néril€Fönoröi fér}1åiöiéiiielöei{Eili?inriktnihg:iö
ingangsvärden
~
Resultatområde
1.
lo
-
Demokratisk samhällsutveckling,
mänskliga rättigheter och jämställdhet
lnnknnngiregenngensingångsvärden
Stöd till den egna förmågan
Demokrati
VoNn1rnNoner
ktonor*u
375
,Ö:- Ö
}{I
2.
Ekonomiskintegration
Ekonomisk integration
Ökat ekonomiskt utbyte och starkt
l
integration mellan stad och
landsbygd
625
l
-
Sida föreslår i alternativ 3 resultat for fortsatt och utvidgat stöd till de norra provinserna under
kommande strategiperiod med tonvikt på Rirbättrat samhällsstyre och lokal demokrati; samt ökad
ekonomisk integration mellan stad och landsbygd. De fortsatt stora behoven i dessa provinser,
samt Sveriges erfarenhet i norr motiverar ett fortsatt fokus på dessa områden, potentiellt med ett
något breddat fokus där en eller flera närliggande provinser skulle kunna ingå.
Av särskild vikt är ett ökat fokus på kapacitetsutvecklande och institutionsbyggande insatser på
provins - och lokal nivå, med starkt fokus på afghanskt ägarskap. Därmed bidrar Sverige till ökad
hållbarhet i de utvecklingssatsningar som Sverige har bidragit till inom resultatområden där
förutsättningar och samarbetspar1ner finns, och där potential finns att förstärka och utvidga
svenskt stöd. Det är viktigt att stödet även framöver överensstämmer med nationella och
regionalt forankrade strategier och handlingsplaner. Inom samtliga resultat ska biståndet ha ett
särskilt fokus på kvinnor och flickor.
utgör ett fokuserat och begränsat alternativ som utgör ett komplement till alternativ
l, Sidas huvudforslag, och alternativ 2. Ett regionalt fokus innebär därmed att volymen minskas
de nationella programmen inom ett eller flera resultatområden i alternativ l och 2.
Alternativ
3
4.1.1 Resultatområde 1: Demokratisk samhällsutveckling, mänskliga
rättigheter och jämställdhet
tabell 8. Föréiäg till résiiltar ociiindikätqrértför rasiilr;tpiii'Få€ié;';iiööi:ö"ö
Ö
*
4.1.2 Resultatområde 2: Ekonomisk Integration
Tabell 9. Förslag till resultat och indikatorer för resultatområdé
12
l3
2.
Regeringskontor på provins - respektive distriktsnivå
Sverige kan komma att utvidga sitt stöd till provinser utanför de fyra norra provinserna
ll
i
,
iF
Resultat
lndikatorer
Utgålngsläge
.
1.2 Förbättrat
3,2.1 Trafikmängd
tillträde för
kvinnor och män
till marknader i
norra Afghanistan
på
l2
landsbygdsvägar,
uppdelad på
transporttyp och kon
,
,
.
.
s,
.
Fastställs 2014
.
.
.
J
"pi.
i
évetiskt bidrag
FL
.
Genomsnittlig
trafikvolym
på
landsbygden
skall öka för
såväl kvinnor
som män.
£
-
Fastställs under första
strategiåret
,L,
-
,ås
-
£4