Motion om hbtq-kompetens

":}{I-\",",'
Lj
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
i
.~
."
TRANÅS KOMMUN
KOMMUNSTRYRELSENS AU
§ 261
Sammanträdesdatum
2015-11-02
Sida 31 (36)
Dnr 586/14
Svar på motion om HBTQ-kompetens
Miljöpartiet de gröna i Tranås har inkommit med en motion om HBTQ-kompetens.
Miljöpartiet yrkar på:
att Tranås kommun utreder hur vi jobbar med ovan nämnda frågor (HBTQ-kompetens)
att Tranås kommun tar fram en handlingsplan med konkreta förslag på hur vi kan förbättra
situationen för HBTQ-personer i kommunen.
Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen den 2014-11-03 § 192.
Kommunledningsförvaltningen begärde in yttrande från barn- utbildningsnämnden.
Nämnden beslutade 2015-03-23 § 65 föreslå kommunfullmäktige att bi1alla motionens att­
sats ett samt att utifrån resultatet i utredning ta ställning till attsats två i ett senare skede.
Yttrande har även begärts in från kommunens folkhälsosamordnare som konstaterar att
HBTQ- kompetens är en viktig fråga både för kommunala verksamheter som möter
människor i sitt dagliga arbete och för kommunen som arbetsgivare. I yttrandet
framkommer det att vid en genomgång av frågorna i RFSL:s undersökning kan det
konstateras att kommunen arbetar med denna fråga både som arbetsgivare och till
exempel inom skolan samt kultur och fritid. För kommunen som arbetsgivare ingår HBTQ·
frågor i arbetet med mångfald.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att bifalla första att-satsen med hänvisning till folkhälsosamordnarens yttrande
att avslå andra att-satsen med hänvisning till att HBTQ-frågorna ingår i kommunens
mångfaldsarbete
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Datum
Vår beteckning
TRANAS KOMMUN
2015-10-16
dnr 586/14-4
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Tjänsteskrivelse
Er beteckning
o
Svar på motion om HBTQ-kompetens
Miljöpartiet de gröna i Tranås har inkommit med en motion om HBTQ-kompetens. Miljöpartiet yrkar på:
att Tranås kommun utreder hur vi jobbar med ovan nämnda frågor (HBTQ-kompetens)
att Tranås kommun tar fram en handlingsplan med konkreta förslag på hur vi kan förbättra situationen för HBTQ­
personer i kommunen.
Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen den 2014-11-03 § 192.
Kommunledningsförvaltningen begärde in yttrande från barn- utbildningsnämnden. Nämnden beslutade 2015-03­
23 § 65 föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens att-sats ett samt att utifrån resultatet i utredning ta
ställning till attsats två i ett senare skede.
Yttrande har även begärts in från kommunens folkhälsosamordnare. HBTQ- kompetens är en viktig fråga både
för kommunala verksamheter som möter människor i sitt dagliga arbete och för kommunen som arbetsgivare.
Som kommun går det inte att blunda för att det bland våra kunder och medarbetare finns HBTQ-personer. Vid en
genomgång av frågorna i RFSL:s undersökning (se yttrande) kan det konstateras att kommunen arbetar med
denna fråga både som arbetsgivare och till exempel inom skolan samt kultur och fritid. För kommunen som
arbetsgivare ingår HBTQ·frågor i arbetet med mångfald.
Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser
Det kan konstateras att verksamheten alltid är i behov av kompetensutveckling. Anser man politiskt att det ska
genomföras en satsning på HBTQ-kompetens krävs det att särskilda resurser för ändamålet avsättas i form av
både ekonomiska och personella resurser.
Kommunledningsförvaltningen föreslår
att bifalla första att-satsen med hänvisning till folkhälsosamordnarens yttrande
att avslå andra att-satsen med hänvisning till att HBTQ-frågorna ingår i kommunens mångfaldsarbete
För kommunledningsförvaltningen
Sara Birgersson
Folkhälsosamordnare
Kansli· och personalavdelningen
57382 Tranås
tfn 0140·68100
www.tranas.se
[email protected]
fax 0140-17650
IT5
.l-O~
~'
..'.~, TRAI\JÄS KOMMUN
.. ",
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Vttrande avseende motion om HBTQ-kompetens
Miljöpartiet de gröna i Tranås har inkommit med en motion om HBTQ-kompetens. Miljöpartiet yrkar på:
att Tranås kommun utreder hur vi jobbar med ovan nämnda frågor (HBTQ-kompetens)
att Tranås kommun tar fram en handlingsplan med konkreta förslag på hur vi kan förbättra situationen för HBTQ­
personer i kommunen.
Yttrande har begärts in från kommunens folkhälsosamordnare. HBTQ- kompetens är en viktig fråga både för
kommunala verksamheter som möter människor i sitt dagliga arbete och för kommunen som arbetsgivare. Som
kommun går det inte att blunda för att det bland våra kunder och medarbetare finns HBTQ-personer. Vid en
genomgång av frågorna i RFSL:s undersökning (se yttrande) kan det konstateras att kommunen arbetar med
denna fråga både som arbetsgivare och till exempel inom skolan samt kultur och fritid. För kommunen som
arbetsgivare ingår HBTQ-frågor i arbetet med mångfald.
Motivering av beslut
HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och andra personer med queera uttryck
och identitete~. HBTQ- frågor ses vanligtvis som en del av arbetet med mångfald och i ett större perspektiv
handlar det om mänskliga rättigheter. I lagstiftning utgår mångfaldsbegreppet från de sju
diskrimineringsgrunderna; kön, könövergripande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
I motionen hänvisar Miljöpartiet till en undersökning som genomfördes under 2014 i samarbete mellan RFSL och
SKL. Anledningen till att Tranås kommun hamnar på en dålig listplacering är på grund av att kommunen inte
deltog i undersökningen. Vid en genomgång av frågorna i undersökningen så kan det ändå konstateras att
kommunen arbetar med de områden som nämns i undersökningen. Huvuddelen av frågorna handlar om
kommunens verksamhet. I styrande dokument som Arbetsmiljöpolicyn (antagen av Kommunfullmäktige 2014-09­
08 § 160) står det uttryckligen att:
"Kommunen ska bedriva ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete som utgår från den grundläggande
principen om ömsesidig respekt, likabehandling och ickediskriminering oavsett kön, ålder, funktionshinder,
sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning. Denna grundläggande princip ska genomsyra
kommunens hela verksamhet, såväl som arbetsgivare som i förhållande till kunderna".
Kopplat till Arbetsmiljöpolicyn finns en Policy för arbete med jämställdhet och mångfald. Denna policy håller på att
revideras och förslag är att ett program ska antas för mångfaldsarbete i Tranås kommun. Ambitionen finns att
höja medvetenheten kring mångfaldsfrågor genom att genomföra kontinuerliga utbildningar för kommunens
medarbetare.
RFSL:s undersökning handlar även om hur skolan arbetar med HBTQ-frågor. Diskrimineringslagen föreskriver att
alla skolor varje år ska ta fram en likabehandlingsplan och skollagen föreskriver att alla skolor varje år ska ta fram
en plan mot kränkande särbehandling. Dessa brukar vanligtvis sammanföras och kallas likabehandlingsplan. På
skolorna finns det även trygghetsteam som bland annat ska motverka diskriminering och kränkande
särbehandling.
En annan fråga i RFSL:s undersökning handlar om utbildningsinsatser i form av kompetenshöjande utbildning i
HBTQ-frågor av kommunanställd personal och förtroendevalda politiker. I detta sammanhang kan nämnas att
Tranås kommun deltar med 3 medarbetare varje år från och med 2014 i Vinna-Vinna som är ett program och
utbildning som vill utveckla synsätt i frågor som rör mångfald, jämställdhet och tillgänglighet. Som
kommunanställd kan man ansöka för att delta i programmet som innefattar ett antal utbildningstillfällen under 1
år.
~·
W
l
. ,~> TRANÅS KOMMUN
.'"
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Ytterligare en fråga i RFSL:s undersökning handlar om kriterier för bidragsgivande till föreningar. Kultur- och
fritidsförvaltningen ställer krav på föreningar att ha en drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy för att kunna
få bidrag.
För kommunledningsförvaltningen
Sara Birgersson
Folkhälsosamordnare
~y
[±J
;:
'~'--- TRANÅS KOMMUN
.'"
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Sammanställning av RFSL:s kommunundersökning 2014 - frågor och svar
Kommunens verksamhet:
•
Om kommunen nämner sexuell läggning i någon form av styr- eller plandokument som handlar om att
motverka diskriminering och annan kränkande behandling inom kommunens verksamhet.
Ja, nämns i Arbetsmiljöpolicy, Policy/riktlinjer mot kränkande särbehandling och sexuella
trakasserier, Policy för jämställdhet och mångfald
•
Om kommunen nämner könsidentitet och könsuttryck i någon form av styr- eller plandokument som
handlar om att motverka diskriminering och annan kränkande behandling inom kommunens verksamhet.
Ja, nämns i Policy för jämställdhet och mångfald
•
Om kommunen genomfört någon särskild satsning under den senaste mandatperioden som syftar till att
förbättra bemötande av och service till de invånare som är hbtq-personer.
Nej, ingen särskild satsning
•
Om kommunen har övergripande kriterier för bidragsgivning till ideella organisationer där det ingår som
ett kravatt en organisation som tar emot kommunala bidrag ska visa hur den motverkar diskriminering
och annan kränkande behandling på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Ja, Riktlinjer för drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy i Tranås kommun finns som bygger på
diskrimineringslagen så det gäller sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
•
Om kommunen har delat ut ekonomiskt bidrag till en hbtq-organisation under den senaste
mandatperioden
Nej
Skolan
•
Om kommunen på central nivå följer upp att kommunens skolenheter upprättar en likabehandlingsplan
som inkluderar hur likabehandling främjas respektive hur kränkande behandling förebyggs på grund av
sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.
Ja, det görs
•
Om kommunen på central nivå under den senaste mandatperioden avsatt särskilda resurser till
förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och/eller vuxenutbildningen för genomförande av särskilda
informationsinsatser om hbtq-frågor.
Nej, inga särskilda resurser. Vid kontakt med rektorer på Holavedsgymnasiet, Junkaremålskolan
och Ängarydsskolan framgår det att HBTQ-frågor ingår som en del i ordinarie undervisning, i arbetet
med likabehandlingsplaner och att det förekommer att särskilda satsningar görs inom området.
•
Om det vid någon skola i kommunen, mellan 2010-2014, bjudits in informatörer från RFSL som
genomfört informationsinsatser kring hbtq-frågor.
Junkaremålskolan bjöd in RFSL-informatörer från Linköping ht-2011.
Utbildningsinsatser
•
Om det i kommunen under den senaste mandatperioden genomförts kompetenshöjande utbildning i
hbtq-frågor av kommunanställd personal.
Ja, till exempel Vinna- Vinna programmet
Y'FJf.:-<J
ITJ
Ä
.'~:...
.
0"\
TRANÅS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
•
Om det i kommunen under den senaste mandatperioden genomförts kompetenshöjande utbildning i
hbtq-frågor av kommunens förtroendevalda politiker
Nej
Hbtq-samhällets infrastruktur
•
Hur många personer per 10 000 invånare i kommunen som lever i samkönat äktenskap eller registrerat
partnerskap. (Statistik från SeB 2013/2014)
Tranås poäng 1,80
•
Om det i kommunen finns en förening verksam för hbtq-personer.
Nej, inte enligt kommunens föreningsregister
•
Om det under de senaste fyra åren förekommit att något samkönat par ansökt om att bli prövade som
adoptivföräldrar eller någon person ansökt om att bli juridisk förälder till sin samkönade partners barn.
Vet ej
Utsatthet för hatbrott
•
Antalet anmälningar efter län/region av hatbrott på grund av offrets sexuella läggning per 100 000
invånare. (BRÅ:s rapport "Hatbrott 2013 - statistik över polisanmälningar med identifierat hatbrottsmotiv
och självrapporterad utsatthet för hotbrotf')
Jönköpings län: antal anmälningar 4 stycken. Högst i Stockholm (11 st). Lägst i Gotlands län/Kalmar
län (3 st)
Attityden till hbtq-personer
•
Uppmätt attityd efter län/region till var för sig bisexuella, homosexuella och transpersoner.
(Attitydmätning genomförd av researchföretaget NEPA)
Jönköpings län: betyg 3, 15. Bäst Stockholms län (3,43). Sämst Värmlands län (2,82)
·
m
~
o;
S~NTRÄDESPROTOKOLL
."
TRANAs KOMMUN
Sammanträdesdatum
2015-03-23
Sida 20 (23)
BARN- OCH lJTBlLDNINGSFÖ RVALTNINGEN
§ 65
Dnr Bu 62/15
Motion Om HBTQ - kompetens
Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå fullmäktige
att bifalla motionens attsats ett samt att utifrån resultatet i utredningen ta ställning till attsats
två i ett senare skede.
Barn och utbildningsnämnden beslutar
att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag
Expedieras till
I Uldragsbestyrkande
m
~
~
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
TRANAs KOMMUN
KOMMUNFULLMAKTIGE
§ 192
Sammantradesdatum
2014-11-03
Sida 10(34)
Dnr 586/14
Motion om HBTQ-kompetens
Miljöpartiet de gröna i Tranås vill att kommunen ska utreda hur man jobbar med hbtq ­
kompetens samt all Tranås kommun tar fram en handlingsplan med konkreta förslag på hur
man kan förbättra situationen för hbtq-personer i kommunen.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Diariel
rmAMAS i,(OMMl
'.1..-'
.r lin"",,.,
: ..{{J~~jtd/1. .
Motion om hbtq-kompetens
Sveriges kommuner och landsting har tillsammans med RFSL gjort en
undersökning av kommunernas hbtq-kompetens.
Alla Sveriges kommuner har fått svara på frågor som handlar om hur
man hanterar hbtq-arbetet inom skolan, den kommunala verksamheten,
vilka utbildningsinsatser som gjorts, hur kommunens hbtq-infrastruktur
ser ut, utsatthet för hatbrott bland hbtq-personer och attityden till hbtq­
personer.
I denna undersökning som publicerades i tidningen QX den 31 augusti
i år är 235 av Sveriges 290 kommuner bättre än Tranås på hbtq-frågor
(delad 114 plats eftersom många delar placering i undersökningen där
sista placeringen är 138).
Här måste vi bli bättre! Detta är ingen fråga som handlar om
listplaceringar utan om människor. För oss i miljöpartiet är hbtq­
rättigheter jätteviktiga och jag hoppas att detta blir sista gången som
Tranås hamnar så lågt ner på en lista som handlar om människors lika
värde.
Miljöpartiet i Tranås yrkar på:
Att Tranås kommun utreder hur vi jobbar med ovan nämnda frågor samt
Att Tranås kommun tar fram en handlingsplan med konkreta förslag på
hur vi kan förbättra situationen för hbtq-personer i kommunen.
Miljöpartiet de gröna i Tranås
Matiida Forsärla