Inför tillsättandet av en nationell samordnare

Utsatta EU-medborgare
Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg
[email protected]
Kansliuppdrag 2014-03-14
 Uppdrag att studera frågan om utsatta EU-medborgare och
avrapportera till beredning och AU:
 Kartläggning av hur situationen ser ut i kommunerna
 Översyn av juridiken
 Initiera överläggningar med regeringen
 Omvärldsanalys – myndigheter, andra länder
 Översyn av kostnader för kommuner/landsting
 Sprida goda exempel
 Samarbete med frivilligorganisationer
Kansliuppdrag 2014-03-14
Grundförutsättningar för uppdraget:
 Utgå från gällande lagstiftning
 Utgå från 3-månadersregeln – tillfälliga vistelser, utan avsikt att
bosätta sig permanent (cirkulär migration, ej romsk inkludering)
 Utgå från de lokala erfarenheterna
 Resultera i en handlingsplan/rekommendation till kommunerna
Kartläggning juni 2014
• SKL-enkät till landets 290 kommuner i maj-juni 2014 kartläggning av EU-/EES-medborgare i akut hemlöshet
• 70 kommuner hade haft kontakt med gruppen mellan januari
2013 och maj 2014
• 800-2000 personer
• 60 % angav en ökning
• 17 kommuner uppgav barn under 18 år
• Vanligaste insatserna: hemresa och akut logi
• Viktigaste åtgärd för att lösa situationen: stöd till hemländerna
AU:s ställningstagande juni 2014
• Gruppen lever i en utsatt situation – måste ges förstärkt stöd i
hemländerna
• En internationell fråga vars konsekvenser hanteras lokalt
- Kommunerna får ta ansvar för något som de inte kan påverka
- Staten måste samverka och en gemensam handlingsplan måste
tas fram
• Initiera överläggningar med Regeringskansliet
• Översyn av internationellt arbete, juridik och kostnader
• Samverkan och goda exempel
SKL:s aktiviteter
•
Kartläggning i kommunerna maj-juni 2014
•
Juridisk bedömning av SKL:s förbundsjurister (juni och december)
•
En genomgång av SKL:s syn på frågan för statssekreterare från olika
berörda departement
•
Möte med Socialdepartementet, Utrikesdepartementet,
Arbetsmarknadsdepartementet och Socialstyrelsen om
förutsättningarna för/innehållet i en gemensam handlingsplan
•
Möte med frivilligsektor
•
Möte med Rumäniens ambassadör och Rumäniens social- och
arbetsmarknadsminister
•
Möte med Sveriges Rumänienambassadör
SKL:s aktiviteter – forts
• Kansliets internationella sektion och Brysselkontor
• Kontakt med paraplyorganisationer (ESN, FEANTSA, FSS)
• Kontakt med SKL:s motsvarighet i Danmark, Norge och Finland
• Nätverksmöten med kommuner, Socialdepartementet,
Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet, Socialstyrelsen,
Svenska ESF-rådet, Danmark, Finland och Norge
• Kansliet har påbörjat arbetet att tillsammans med utvalda
kommuner (Sthlm, Göteborg, Umeå, Lund) beräkna kostnaderna
Inför tillsättande av nationell
samordnare
AU:s ställningstagande december 2014

SKL:s uppgift som medlemsorganisation är att stödja medlemmarna utan
att värdera de insatser man lokalt valt. Det finns exempel på kommuner
som uppfyller lagens krav på stöd och det finns de som väljer fler insatser än
vad lagen kräver.

Sveriges välfärdspolitik bygger på en individuell bedömning av enskildas
biståndsbehov. Kommunen är skyldig att lämna bistånd om en person
ansöker om bistånd och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Ingen
förändring bör ske av denna grundläggande ordning.

Kommunerna måste bedriva uppsökande verksamhet och annat
förebyggande arbete för att förhindra enskilda far illa, särskilt barn och
unga. Det gäller samtliga som vistas i en kommun.
Inför tillsättandet av en nationell
samordnare - forts

SKL:s uppfattning är att den kommande samordnarens uppdrag måste bli
brett och förutsättningslöst. Uppdraget ska inkludera redovisning av de
ställningstaganden som gjorts i våra grannländer och konsekvenserna av
dessa för såväl gruppen, kommunerna och samhället i övrigt. Utredningen
ska bedrivas brett och ange både positiva och negativa effekter.
Utredningen ska bedrivas skyndsamt och ske i samarbete med SKL och dess
medlemmar.

Det rådande rättsläget inte är anpassat till dagens situation. Det handlar
bland annat om att tydliggöra rättigheter och skyldigheter för enskilda och
kommun, region och landsting. Andra frågor rör den kommunala
kompetensen, rätten till sjukvård och regelverket runt avhysning.
Regeringen ska till lämplig myndighet ge ett uppdrag att se över det
juridiska regelverket runt utsatta EU-medborgare.
Inför tillsättandet av en nationell
samordnare - forts
 De EU-medborgare som försörjer sig genom att tigga i Sverige är främst
rumäner och bulgarer tillhörande den etniska gruppen romer - ett
resultat av den diskriminering romer utsätts för i hemländerna. SKL
anser att den internationella samverkan måste stärkas för att sätta press
på berörda länder att ta ansvar för sina medborgare.
 Hur kan EU bidra och stödja berörda länder att ta sitt ansvar? Sedan år
2012 har alla medlemsstater i EU en nationell strategi för integrering av
romer. Det finns all anledning för den svenska regeringen att utifrån
olika aspekter ytterligare och tydligare ta upp frågan med både berörda
länders regeringar och den politiska ledningen i EU. Ett sätt att samla
och stärka arbetet kan vara att EU tillsätter ett särskilt sändebud för
dessa insatser.
Inför tillsättandet av en nationell
samordnare - forts
 I den situation vi nu har måste man ställa frågan om berörda länder
lever upp till sina skyldigheter som medlem. Den fria rörligheten är en
grundsten i unionen som SKL värnar, men behöver den ses över,
förtydligas? (Avser hemländernas ansvar)
 SKL ska inom ramen för sitt internationella arbete lyfta frågan och
sträva efter samarbete på denna nivå.
 Ett samarbete mellan SKL och de övriga nordiska länderna har redan
inletts. Det arbetet bör stärkas och vidareutvecklas, det kan finnas
anledning att samla olika länders erfarenheter och sedan analysera i
vilket avseende Sverige kan dra nytta av dem.
Inför tillsättandet av en nationell
samordnare - forts

Flera kommuner bedriver redan, inom ramen för den kommunala kompetensen, ett
internationellt arbete för att stödja och stimulera insatser i berörda EU-medborgares
hemländer. SKL kommer att stödja medlemmarna i det arbetet.

Ett starkare samarbete behövs på lokal nivå med polismyndigheterna. Den
lagstiftning som finns runt den fria rörligheten, var tiggeriet kan bedrivas och var
enskilda kan bosätta sig kräver ett förstärkt samarbete med polismyndigheten på
lokal nivå. Det finns anledning att utarbeta planer hur detta samarbete ska utformas.

En gemensam beräkning bör ske mellan regeringen och SKL om de kostnader som
uppstår i kommunsektorn beroende på den fria rörligheten mellan EU-länderna.
Finansieringsprincipen bör ligga till grund för dessa nya kostnader.
Nuläge
•
SKL och Linköpings kommun – nationell konferens 4 februari 2015
•
Nära samverkan med den nationella samordnaren
•
Fortsatt nordiskt utbyte (Nordens välfärdscenter)
•
ICA-handlarna, Polismyndigheten, Jernhusen, centrumledningar,
biblioteken…
•
Ny kartläggning?
•
Regionala konferenser – Västmanland, Västerbotten, Västernorrland…?
•
Ny politisk majoritet på SKL fr o m april 2015?
•
Barnkonventionen som lag?
Nationella samordnarens uppdrag
 Särskild utredare, egen tillfällig myndighet (Martin Valfridsson + 3
personer)
 Slutrapport senast 1 februari 2016
1.
Främja erfarenhetsutbyte och samverkan mellan alla parter som
kommer i kontakt med gruppen
 Sprida exempel på hur socialtjänstens stöd kan utformas – förslag på nivå
 Särskilt uppmärksamma barns utsatthet (skolgång på frivillig basis)
 Förslag på hur samverkan kan utvecklas inom ramen för respektive huvudmans
ansvarsområde (aktiv samverkan vid avlägsnande från tillfälliga boplatser)
Nationella samordnarens uppdrag forts
2. Främja kontakter mellan Sverige och hemländerna
 Främja kontakter mellan svenska idéburna organisationer och kommuner och lokala
organisationer och myndigheter i hemländerna (Rumänien och Bulgarien)
 Kartlägga gruppens sociala och ekonomiska rättigheter i hemländerna
 Kartlägga andra medlemsstaters arbete med frågan
 Kartlägga vilka kontakter som tas på lokal nivå mellan Sverige och hemländerna
3. Sprida kunskap om enskildas rättigheter
 Sprida kunskap om rättigheter till allmänhet och alla parter som kommer i kontakt med gruppen
 Sprida kunskap om FEAD-fonden
Nationella samordnarens uppdrag forts
 Kartläggning under våren
 Kommunbesök, regionala konferenser, besök i hemländerna, SKL, kommunnätverk,
frivilligsektor, nordiskt samarbete, EU
 Skrivarbete under sommaren
 Utkast till förslag och förankring hos kommuner, organisationer
och myndigheter under hösten
Värdlandets utmaningar
 Helhetsperspektivet - den fria rörligheten inom EU är
värdefull!
 Nationella och internationella studier visar på nettoinkomster av
EU-migration
 ESO 2009, Gbg univ 2013, EU-kommissionen 2014 och
kommande 2015, University College of London 2014 (240
miljarder kronor nettointäkt för Storbritannien 2000-2010)
Värdlandets utmaningar - forts
 3-månadersvistelsen kontra akut nödhjälp/belastning på
biståndssystemen?
 Etablering/inkludering kontra cirkulär migration?
 Härbärgen, dagcenter, allemansrätten, kommunal och privat mark,
ordningsföreskrifter, regler för avhysningar…?
 Offentliga och halvoffentliga rum – polis och/eller väktare?
 Vård?
 Gränsdragning mellan kommun – civilsamhälle – socialtjänstlagen?
 Kommunalt självstyre kontra statliga rekommendationer?
 Förbud mot tiggeri - den norska modellen med kommunalt
tiggeriförbud ?
“Everything is vague to a degree you do not realize until you have
tried to make it precise.”
- Bertrand Russell