3. Ojusterat samverkansprotokoll 2015-03-26

Protokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-26
Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland
Tid:
26 mars 2015, kl 09.30 – 12.00
Plats:
Balgö, Hallands Sjukhus Varberg
Närvarande:
Eva Osvald-Gustafsson
Therese Eierborg
Jonas Elmblad
Mikael Rönnlund
Carina Hansson Zander
Ordförande
Sekreterare
Kommunal
SACO
Vårdförbundet
Ej närvarande:
Ann-Catrine Bengtsson
Björn Söderström
Vision
HL
1. Mötets öppnande
Eva Osvald-Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade dagens
sammanträde.
2. Val av protokolljusterare
Till att justera dagens protokoll utsågs, förutom ordförande, samtliga
närvarande fackliga representanter.
3. Godkännande av dagordning
Till punkten övriga frågor anmäls följande:
Arbetsgivaren: Information om bemanningssituationen på Psykiatriska
kliniken i Varberg
SACO: Information om situationen på VPM Halmstad
SACO: LISA- behörighet och utbildning för skyddsombud
SACO: Intervjugruppen kring rekrytering av avdelningschef
Med dessa justeringar godkänns dagordningen.
Psykiatrin Halland
Psykiatristaben
Hallands Sjukhus Varberg
432 81 Varberg
Besöksadress: Träslövsvägen
Tfn 0340-662756
Fax 0340-662759
[email protected]
www.regionhalland.se
Org nr
232100-0115
Information och dialog enligt samverkansavtal
4. Nämndens föredragningslista
Eva Osvald Gustavsson redogör för nämndens föredragningslista.
p 7. Kvalitet och patientsäkerhet
Angående den rådande situationen på VPM Falkenberg så har det skett en
omdisponering av personal från andra mottagningar för att hantera det
uppståndna behovet. Dimensioneringen av personal på mottagningen ska
ses över, det är dessutom svårrekryterat. SACO konstaterar att omsättningen
på personal senaste två åren har varit hög, vilket säkerligen har bidragit till
att antalet patienter i väntan på utredning och påbörjan av behandling har
ökat.
Samverkansgruppen har tagit del av informationen.
5. Månadsrapport februari
Resultatet för januari och februari 2015 är -2,687 miljoner kronor. Resultatet
beror bland annat på höga personalkostnader i heldygnsvården grundade i
hög beläggning, en hel del vak samt hög korttidssjukfrånvaro. Intäkter för
vvh+ har också minskat vilket bidrar till resultatet. Kostnader för inhyrda
läkare har däremot minskat under perioden.
Samverkansgruppen har tagit del av informationen.
6. Rekryteringar förvaltningsstab
Tjänsten som vik PA-konsult kommer inte att tillsättas. Kompetensprofilen på
de sökande var inte helt i överensstämmelse med vad som söktes, dessutom
är det svårigheter i att ta emot och hinna skola in.
Samverkansgruppen har tagit del av informationen.
7. Uppföljning gemensamt samverkansmöte 16 mars
Utifrån det gemensamma samverkansmötet har vi beslutat att upprätta en
processbeskrivning över uppdrag som kommer, då blir det lättare att förstå
processen samt vilka som varit inblandade och när inflytande genom
samverkan kan ske.
2 (5)
Vi har också beslutat att vi ska ha ytterligare ett gemensamt
samverkansmöte i höst. Mötet ska bokas in för att synka med budgeten
2016. Till det mötet ska en processbeskrivning tas fram som vi kan använda
oss utav.
Det finns ett önskemål från samverkansgruppen att förtydliga kallelsen så att
det går att förstå vad ärenderubriken handlar om.
Samverkansgruppen har tagit del av informationen.
8. Åtgärdsarbete Region Halland
Inom Region Halland pågår ett övergripande åtgärdsplansarbete - ett
långsiktigt arbete för en ekonomi och kostnadsutveckling i balans. Inom kort
kommer slutrapporten för första fasen av åtgärdsarbetet att presenteras.
Samverkansgruppen har tagit del av informationen.
9. Skyddskommitté
Rutin arbetsmiljöansvar vid arbete på annan enhet
Det behövs en komplettering kring diskussionsunderlaget från föregående
mötesprotokoll, att det även i vissa fall omfattar vak för HSL-patienter inom
somatiken. Det är chefsöverläkarens uppfattning att det behövs för att säkra
en god och säker vård samt att det är en del av de medicinska riktlinjer som
finns mellan Hallands sjukhus och Psykiatrin Halland. De fackliga
organisationerna vill att det genomförs en risk- och konsekvensanalys för att
se alla risker på ett samlat sätt. Arbetsgivaren är överens om att det ska
genomföras.
Skyddsrondsprotokoll
Ett elektroniskt skyddsrondsprotokoll är framtaget och används nu i
verksamheten. Fördelen är att det underlättar efterarbetet med en
automatiserad sammanställning. Det säkerställer också att vi använder
samma protokoll. De fackliga organisationerna undrar hur arbetsgivaren
säkerställer att en facklig representant medverkar vid skyddsronderna på de
arbetsplatser där det inte finns ett skyddsombud. Inventering sker av
personalavdelningen.
Bemanning inklusive semesterbemanning
Vi jobbar med en planering för hur vi ska lösa bemanningen i sommar. Första
steget nu är att driftnämnden fattar beslut om vilka särskilda ersättningar
under sommaren 2015 som kan användas. Det ligger också ett förslag till
driftnämnden om att under sommarperioden reducera vårdplatserna inom
BUP heldygnsvård. Risk- och konsekvensanalys utav semesterbemanningen
är gjord.
3 (5)
Nattarbetsundersökningar
De som arbetar natt samt de som har rotationstjänstgöring med stor del natt
kommer att få erbjudande om nattundersökning snarast. För att försöka få
ökat deltagande i hälsoundersökningar för nattpersonal så kommer
arbetsgivaren att informera samverkansgruppen när erbjudanden går ut, så
att de kan försöka uppmuntra de anställda att medverka.
Sjukfrånvaro kartläggning av orsaker
Efter genomgång av de med längst sjukfrånvaro har denna frånvaro minskat.
Däremot ökar den korta sjukfrånvaron. Orsakerna är svåra att fånga, därför
vill arbetsgivaren ta hjälp av företagshälsovården, Pe3, för att klargöra vad
det beror på och vad som kan göras. De fackliga organisationerna ställer sig
bakom förslaget att använda Pe3 för att göra en kartläggning.
10. Övriga frågor
Arbetsgivaren: Information om bemanningssituationen på Psykiatriska
kliniken i Varberg
Situationen på psykiatriska kliniken i Varberg är sådan att det inte finns
personal för att kunna bemanna hela kliniken. Det beror på vakanser i
kombination med sjukfrånvaro. Det har genomförts en risk- och
konsekvensanalys och efter den har det gjorts en tillfällig neddragning av
vårdplatser genom stängning av PIVA. Personalen har omfördelats till övriga
avdelningar. Akutmottagningen är öppen som vanlig. Läget omprövas varje
dag, men stängningen ser ut att behöva pågå en vecka framöver.
SACO: Informationen om situationen på VPM Halmstad
SACO informerar om att arbetssituationen på VPM Halmstad är ansträngd.
Det sker en vakanshållning av tjänster samtidigt som det har skett en
förändring i teamstruktur samt att en läkare i teamen har flyttats internt.
SACO: LISA- behörighet och utbildning för skyddsombud
Skyddsombuden har ingen åtkomst till systemet för rapportering av
arbetsskador och tillbud, LISA. De fackliga organisationerna önskar få
möjlighet till både utbildning och behörighet i LISA.
SACO: Intervjugruppen kring rekrytering av avdelningschef
Frågan lyftes angående vilka som deltar i arbetsgivargruppen vid rekrytering
av ny avdelningschef. Parterna är överens om att grupperna hålls enligt
följande:
- Fackliga representanter inklusive medarbetare i vissa fall.
- Arbetsgivare.
4 (5)
Vid protokollet
Therese Eierborg
Justeras
För arbetsgivarparten
Eva Osvald-Gustafsson
För Vårdförbundet
Carina Hansson Zander
För Kommunal
Jonas Elmblad
För SACO
Mikael Rönnlund
5 (5)