AT1409 Processer, perspektiv och förhållningssätt, Våren 2015

Institutionen för hälsovetenskap och medicin
Arbetsterapeutprogrammet
Arbetsterapi B
Processer, perspektiv och förhållningssätt
Individuell omtentamen i arbetsterapi – processer, perspektiv och förhållningssätt 6 hp
Tentamen utgår från ett case. Efter caset följer frågor. Frågorna är för tydlighet uppdelade i
a-, b-, c-frågor – när du skriver dina svar - för tydlighet, skriv dem var för sig. Innan du börjar
- läs igenom hela tentamen, så att du får en logisk följd i dina svar. Läs frågorna noggrant
och kontrollera att du svarat på det som efterfrågas.
Mål från kursplanen som examineras vid denna tentamen är mål 2.3.4.5.6.7 – målen finns
sist i dokumentet. För godkänt resultat ska målen för tentamen vara godkända vid minst ett
tillfälle i tentamen.
Vårterminen 2015-04-25
Tentamensansvarig:
Maria Dahlström
Lycka till!
Frågor
Du är på väg hem till Doris för ett första möte tillsammans med en student, Pär. Pär går
termin ett och gör sin första period av verksamhetsförlagd utbildning hos dig (VFU). På
vägen till Doris börjar du att generellt berätta om arbetsterapiprocesser. Du säger att det är
viktigt att inleda processen på rätt sätt. Du säger också att det är viktigt att använda
bedömningsinstrument som svarar mot detta.
Mål 2.6.7
1.A. Vilken typ av bedömningssätt är lämpligt att använda vid det första mötet (observation
eller intervju). Motivera ditt val utifrån Doris situation.
B. Vilket bedömningsinstrument väljer du, utifrån ovanstående, till ditt första möte med
Doris?
C. Beskriv hur din bedömning med valt instrument utförs i mötet med Doris. Vid din
beskrivning av situationen ska din interaktion med Doris beskrivas, dvs, här ska du konkret
beskriva det förhållningssätt du använder. Hur du gör i den konkreta situationen.
1
D. Ange fem aktiviteter som framkommer vid bedömningen.
2. Studenten Pär har nyligen läst kursavsnittet om ”teorier och förklaringsmodeller” och
kopplar vid besöket ihop kunskapen om arbetsterapeutiska referensramar och Doris behov.
Pär utgår ifrån CMOP.
Mål 2.3.5.6
A. Beskriv hur Pär ser kopplingen mellan vald referensram och Doris behov och hur du som
arbetsterapeut kommer att använda den kunskapen i ditt fortsatta arbete.
B. Miljön påverkar en persons aktivitetsförmåga. Pär och du diskuterar hur miljön påverkar
Doris i de aktiviteter som är viktiga för henne.
- sammanfatta er diskussion om hur miljön påverkar Doris aktivitetsförmåga i TVÅ av de
valda aktiviteterna.
3. För att, under utredningen, få en ”egen”, arbetsterapeutisk bild av Doris aktivitetsförmåga
väljer du att göra fortsatt bedömning av den aktivitet som Doris prioriterar högst. Mål 2.3.6
A. Vilken typ av bedömning gör du (intervju/observation) och vilket instrument använder
du? Motivera utifrån Doris behov.
B. Gör en fördjupad beskrivning av de problem som framkommer vid bedömningen. Den
fördjupade beskrivningen ska vara på aktivitetsnivå, det ska tydligt framgå, vilka delmoment
som är svåra för Doris att utföra i den valda aktiviteten.
4. Det är dags att sätta mål tillsammans med Doris. För att Pär ska förstå vad detta handlar
om berättar du att målen utgår ifrån problemen/behoven och delas in i olika nivåer - att det
är de kortsiktiga målen som åtgärder utförs mot.
Mål 2.5.6
A. Beskriv kort vilken relation det finns mellan kortsiktiga mål och delmål.
B. Sätt upp ETT delmål och två kortsiktiga mål som leder till delmålet.
C. I ditt arbete utgår du ifrån CMOP. Beskriv hur du och Doris kom fram till vilka mål som är
viktiga för henne.
2
5. Du berättar för Pär att efter åtgärder följer en utvärdering.
Mål 2.4.7
A. Beskriv på ett generellt sätt hur den första arbetsterapeuten som träffade Doris borde ha
gjort för att säkerställa att målen nåtts.
B. Du har slutfört arbetet hos Doris. Beskriv konkret, för Pär, hur du gör utvärderingen hos
Doris. Vid din beskrivning av ”handledningen” av Pär ska din interaktion med honom
beskrivas, dvs, här ska du konkret beskriva det förhållningssätt du använder vid ditt möte
med Pär.
Lycka till!!
Mål som examineras
Färdighet och förmåga
2. Förmåga att tillämpa och modifiera kunskap och färdigheter i utredning/målsättning; som att använda
bedömningsinstrument på rätt sätt och sätta mål
3. Förmåga att tillämpa och modifiera kunskap och färdigheter i utredning av såväl fysisk som social
miljö
4. Visa förmåga att tillämpa och modifiera kunskaper vid utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärder
5. Visa förmåga att tillämpa arbetsterapeutiska teorier och modeller
6. Förmåga att skriftligt vid tentamen välja, motivera/argumentera för ställningstaganden i situationer
kopplade till utredning, åtgärd
Värderingsförmåga och förhållningssätt
7. Förmåga att tillämpa och att konkret beskriva hur terapeutiskt förhållningssätt tillämpas i mötet med
en klient/student
3
4