BRUKSANVISNING FryMac MKII

BRUKSANVISNING
FryMac MKII
Installation, användning och underhåll.
Svenska
V1.0.
1. Allmän produktbeskrivning.
2. Installation
2.1 Uppackning
2.2 Installation
2.3 Krav höjd över maskinen
2.4 Ventilationsöppningar
2.5 Ventilation
2.6 Omgivande temperatur
2.7 Elektrisk anslutning
2.8 Viktig information
2.9 Varning
3. Daglig användning
3.1 Starta maskinen
3.2 Uppvärmning
3.3 Användning
3.4 Standby
3.5 Avkylning
3.6 Öppning av framlucka och uttagning av delar som kan rengöras
3.7 Varning
4. Rengöring
4.1 Rengöring av uttagbara delar
4.2 Rengöring av de invändiga ytorna
4.3 Rengöring av de utvändiga ytorna
4.4 Rengöring av utblåsningskanalen
4.5 Viktig information
5. Menyer
5.1 Programmerade menyer
6. Ändring av inställningar
6.1 Ändring av tid och temperatur
6.2 Ändra språk
7. Räknarvärde
7.1 Avläsning av räknarvärde
8. Funktionstest
8.1 Funktionstest av motorer och fläktar
9. Transport
10. Utomhusanvändning
11. Underhåll
12. Felsökning
13. Tekniska data
14. Avyttring av gammal utrustning
15. Garanti
1
1. Allmän produktbeskrivning
FryMac MKII är konstruerad för tillagning av pommes frites och andra snabbmatsprodukter. Maskinen
tillagar frusna eller upptinade matvaror i uppmätta portioner i en framställningsprocess som påminner
om grillning, men helt utan användning av frityrolja eller –fett.
•
Lågt fettinnehåll – utvalda produkter
•
Bättre smak
•
Snabbare tillagningstid 2 minuter för pommes frites à 100 gr).
•
Inget inköp av olja/fett och därför inga problem med bortskaffning av använd frityrolja/-fett.
FryMac MKII är enbart godkänd för tillagning av Mom’s godkända produkter. Vid användning av andra
produkter kan resultatet därför bli mindre tillfredsställande. Om skador uppstår på maskinen på grund
av användning av annat än Mom’s produkter, omfattas inte dessa skador av garantin.
Utblåsningslu
Påfyllningslucka
Valknapper
TFT- display
USB-kontakt
Låsklämmorna
Plastsidor
Uppsamlingstråg
Hylde för uppsamlingstråg
2
FryMac MKII använder 6 st. halogenlampor som värmekälla.
Uppmätta portioner pommes frites eller andra produkter hälls i maskinen via det manuellt hanterade
påfyllningslocket. Pommes fritesen faller ned på ett roterande transportband som får pommes fritesen
att rulla runt under tillagningen.
När tillagningen är klar vänder transportbandet riktning och pommes fritesen förs ut i ett
uppsamlingstråg.
Luft cirkuleras runt i maskinen för att ta bort överflödig fuktighet från matvarorna och för att samtidigt
kyla ned de arbetande komponenterna och maskinens yttre ytor.
3
2. Installation
2.1. Uppackning
Packa upp maskinen, ta bort allt emballage och titta
efter synliga skador på grund av felaktig hantering
under transport. Kontakta genast Mom’s A/S vid
synliga skador. Installera aldrig en maskin som har
synliga skador.
2.2. Installation
Maskinen ställs upp inomhus på en stabil och plan
yta. Maskinen bör placeras på ett bord i vanlig
köksbordshöjd.
Det anvisade minimiavståndet måste upprätthållas.
Detta för att ge åtkomst till framlockets låsklämmor,
strömsladden och för att se till att ventilationshålen
inte täcks för.
Baksida = 5 cm.
Vänster sida = 12 cm
Höger sida = 12 cm
Om maskinen installeras bredvid en varm apparat
som avger strålningsvärme ( t.ex. en strålande frites
varmare , brödrost , ugn eller liknande ) , bör det
finnas ett avstånd på minst 30 cm mellan FryMac
MKII och varma ugnen . Detta gäller för vänster och
höger sida av FryMac MKII .
Vänster sida = 30 cm
Höger sida = 30 cm
4
Maskinen sedd ovanifrån
2.3 Krav höjd över maskinen
Det rekommenderas att det finns fritt utrymme
ovanför maskinen för att tillåta den varma frånluft
att fly. Företrädesvis i närheten av luftutsug för att
avlägsna utblåsningsluften från rummet .
Om emellertid maskinen är placerad under en yta ,
måste beaktas den minsta avstånd av 1 meter från
basen av maskinen.
Materialen ovanför maskinen måste också kunna
motstå en konstant arbetstemperatur av 80 ° C .
Inte installera någon extraktion direkt på maskinen .
Om du vill ha någon utvinning röret ovanför
maskinen ett minsta säkerhetsavstånd på 15 cm
måste följas.
5
Side view
2.4 Ventilationsöppningar
Framlockets yta kyls ned av en styrd luftström inuti
maskinen. Luften tränger in genom maskinens
öppningar mellan locket och plastsidorna. Luften
strömmar genom maskinen och ut genom
utblåsningsröret.
Blockera inte ventilationshål/-öppningar. Nedsatt
ventilation kan förorsaka överupphettning av
maskinen, och därmed kommer en
säkerhetsanordning bryta strömmen till
halogenlamporna. Maskinen kan därefter inte
användas innan den är nedkyld till normal
driftstemperatur, och brytaren till
säkerhetsanordningen aktiverats av servicepersonal.
2.5 Ventilation
Maskinens utblåsningsrör för ventilation ska som
standard vändas uppåt.
Observera! Bakåtvänd utblåsning är också möjlig.
När maskinen är i drift är den maximala
temperaturen på utblåsningsluften 170°C mätt
direkt över utblåsningshålet.
Se till att maskinen inte placeras direkt under
material som kan påverkas av den varma
utblåsningsluften från maskinen.
Det är möjligt att flytta utblåsningsröret så att
utblåset sker bakåt.
Gör man denna ändring måste man se till att
värmen från utblåsningshålet inte kan orsaka
skador.
6
2.6 Omgivande temperatur
Maskinen får inte användas om den omgivande
temperaturen är under +10 °C eller över +40°C
och/eller den relativa luftfuktigheten är högre än 85
%.
2.7 Elektrisk anslutning
Maskinen ansluts till 230 V, 50 Hz, med en
gruppsäkring på minst 13A.
Nätspänningen får inte variera med mer än +10%,10%. Av säkerhetshänsyn ska maskinen vara
ansluten till jordat uttag.
2.8 Viktig information
Maskinen får inte placeras på ytor nära väggar,
skiljeväggar eller köksmöbler eller liknande –
såvida de inte är tillverkade i icke brännbart
material eller klädda med icke brännbart
värmeisolerande material. Lagar och bestämmelser
rörande brandsäkerhet ska efterföljas.
Om anslutningen skadas ska den bytas ut mot en
särskild sladd som erhålles från Mom's A/S.
2.9 Varning
Maskinen får inte utsättas för direkt solljus.
Placera inte maskinen på ytor eller i närheten av
väggar, skiljeväggar eller köksmöbler och liknande om de är tillverkade av icke - brännbart material
eller klädda med icke - brännbart värmeisolerande
material , och vara uppmärksamma på att.
7
3 Daglig användning
3.1 Starta maskinen
Undersök så att alla delar är korrekt monterade
innan maskinen startas:
•
•
•
insats
uppsamlingstråg
dropptråg
Starta maskinen genom att trycka på vippbrytaren
på maskinens baksida.
Tryck på en valfri knapp på sidan av skärmen för
att starta uppvärmningsfasen.
3.2 Uppvärmning
När en kall maskin startas går det cirka 1o minuter
innan korrekt driftstemperatur är uppnådd.
Under uppvärmningsfasen visar skärmen ”Värmer
upp..."
Namn på menyn och aktuell temperatur i
maskinen visas (nedersta grå området).
3.3 Användning
Var och en av de översta 6 alternativknapparna
kan förprogrammeras för tillagning av en produkt.
Tillagningen av upp till 30 produkter kan
förprogrammeras.
Alternativknapparna: 1, 2, 3, - 5, 6 och 7 ger en
”alternativknappsgrupp” à 6 produkter.
Knapp ”4” ”flera produkter” fungerar som en
”blädderknapp” mellan de olika
”alternativknappsgrupperna”.
Tryck på knapp 4 för att ta fram nästa
alternativknappsgrupp på skärmen, totalt 5
gånger.
8
Startfas:
För att påbörja en tillagningsfas trycker du på
knappen för önskad produkt.
Skärmen visar ”Tillsätt produkt”.
För val av flera produkter tryck på knapp 4.
Påfyllning:
Skjut ned påfyllningslocket och häll produkten i
påfyllningsluckan.
Stäng påfyllningslocket.
Tillagningen startar automatiskt.
(”Fyll på produkten här”)
Tillagning:
Tillagningstiden visas på skärmen under
tillagningsfasen.
Locket får inte öppnas och uppsamlingstråget får
inte tas bort under tillagningsfasen.
Tillagningstiden kan ökas/minskas under
tillagningsfasen.
Tillagningsfasen kan stoppas vid önskad tid genom
att du trycker på ”Avsluta”-knappen.
Urtagning:
När tillagningsfasen är klar förs produkten ut
automatiskt i uppsamlingstråget och 3 pip hörs.
När maskinen inte längre visar ”För ut produkt” på
skärmen, kan uppsamlingstråget tas bort från sin
hållare.
Häll över produkten i ett serveringskärl och sätt
tillbaka uppsamlingstråget i maskinen.
Se till att uppsamlingstråget sätts tillbaka så
snabbt som möjligt i hållaren.
9
3.4 Standby
När maskinen är varm och inte är i tillagningsfasen
går den in i standby-läget. I standby upprätthåller
maskinen en temperatur på 100°C – 120°C och
reglerar samtidigt fläktar/lampor så att de
använder så lite energi som möjligt. Detta kan
variera från 130 W – 700 W.
I standby är maskinen alltid klar att påbörja en
tillagningsfas.
Extra tid läggs automatiskt till tillagningstiden för
den första tillagningen när standby-temperaturen i
maskinen är under 120°C, för att säkra att
kvaliteten på den tillagade produkten bevaras.
Viktigt!
När maskinen är i standby är det viktigt att
påfyllningslocket är stängt och att
uppsamlingstråget sitter ordentligt på plats.
Om det inte är fallet kommer en text på skärmen
påminna användaren om att sätta
uppsamlingstråget på plats och stänga
påfyllningslocket. Ett pipljud kommer också
höras.
3.5 Avkylning
Innan maskinen stängs av behöver du få bort
värmen från de invändiga komponenterna genom
att använda en kylfunktion.
Tryck på knapp 8 ”Stäng av” för att köra
kylprogrammet.
Maskinen ”går i dvala” när temperaturen i
maskinen är under 40˚C.
Avbryt med vippkontakten på maskinens baksida.
När maskinen är avstängd kan locket öppnas för
daglig rengöring.
10
3.6 Öppning av framlucka och uttagning av delar som kan rengöras
Tryck på de 2 låsklämmorna på sidan av framlocket
och lås upp framluckan.
(Tryck här för att öppna (båda sidorna)
Framlocket lyfts upp och hålls i öppet läge med
hjälp av två gasfjädrar.
Insatsen kan tas ur genom att den dras ut.
Dropptråget kan tas ur och tas isär för rengöring.
Ta tag i handtaget och dra ut tråget.
11
3.7 Varning
Maskinens inre delar innehåller rörliga delar och
kan vara heta!
Håll alltid undan händerna från maskinens inre,
när maskinen är igång eller om maskinen
avbrutits utan föregående aktivering av
kylfunktionen.
Varning: Påfyllningsluckans invändiga delar kan
vara heta. Sätt aldrig händerna på insidan av
påfyllningsluckan.
Lås inte upp påfyllningslocket/framlocket medan
maskinen startar. Om
påfyllningslocket/framlocket öppnas oavsiktligt
kommer halogenlamporna automatiskt släckas,
men de inre komponenterna förblir heta.
12
4 Rengöring
4.1 Rengöring av uttagbara delar
Följande delar bör rengöras dagligen: bäst resultat får du vid rengöring i diskmaskin.
Insats
Uppsamlingstråg
Dropptråg
Introduktion
För att säkerställa en optimal prestanda FryMac MKII maskinen
måste följas följande rengöringsinstruktionen.
Städ intervall
Insats , uppsamlingstråg och dropptråg rengöras varje dag .
Filterplattan och lampa galler ( om sådan finns ) måste rengöras minst varannan vecka .
Cleaning products
Greasestrip Plus from Ecolab or
Suma Grill from Diversey
Rengör uppsamlingstråg och det nedre dropptråg i en tvättlösningartion med ett vanligt diskmedel för hushållsbruk.
Nödvändiga försiktighetsåtgärder
Använd alltid skyddshandskar ( vanliga gummihandskar ) och skyddsglasögon när du använder starka
rengöringsmedel. Se beskrivning på baksidan av etiketten på originalförpackningen av tvätt- och
rengöringsmedel.
Begränsningar på grund av lokala regler och föreskrifter om lagring och användning av
rengöringskemikalier
Alltid bara använda rengöringsmedel som får lagra och använda i området där maskinen används .
Förutsättningar
Du måste använda :
Ett par gummihandskar
Ett par skyddsglasögon
En behållare med lock för förvaring av vaggan och grillen för
droppskålen vid rengöring .
En sprayflaska eller en sprayflaska för starka rengöringsmedel
Greasestrip Plus Suma Grill eller annan rekommenderas starkt
rengöringsmedel.
Viktigt
Den starka tvättmedel som skall sprutas direkt på komponenterna , endast, när dessa är placerade inuti
lagringsbehållaren för rengöring.
13
Rengöring av vaggan
Placera insats och topp för dropptrågen i
lagringsbehållaren .
Spraya vaggan på alla sidor / platser - om eventuellt lyfta
vaggan något så att alla ytor som ska ingå i tvättmedel .
Placera locket på behållaren .
Låt vaggan och grillen för d dropptrågen vara i behållaren
för 4 timmer.
Rengör vaggan och grillen för dropptrågen i en diskmaskin alternativt spola komponenterna noga i gott vatten för att
säkerställa säkert avlägsnande av rengörings agent. Repeat
rengöring , om vaggan är inte ren .
Avtagbar bältessträckaren
Om maskinen är utrustad med en vagga som visas på bilden , då den
interna remspännaren kan tas bort för att underlätta rengöring.
1. Pres våren frigöringsarmen.
1. Vrid bältessträckaren.
2. Dra ut för att ta bort .
14
4.2 Rengöring av de invändiga ytorna
De invändiga ugnsytorna av rostfritt stål bör torkas
av dagligen. Använd ett rengöringsmedel för vanligt
hushållsbruk.
Observera:
Se upp så att du inte rör vid halogenlamporna.
Kemikalier/medel till ugnsrengöring får aldrig
sprutas in i maskinen på grund av halogenlamporna.
4.3 Rengöring av de utvändiga ytorna
De utvändiga ytorna ska torkas av med en mjuk, lätt
fuktad trasa med en mild såplösning.
Spruta inte vatten på de yttre ytorna, då det i så fall
kan rinna in vatten genom ventilationshålen.
4.4 Rengöring av utblåsningskanalen
Observera!
Utblåsningskanalen ska rengöras för var 500:e
tillagning för att ta bort ansamling av fettrester.
När maskinen har utfört 500 tillagningar visar
skärmen denna text. Meddelandet kan tas bort
tillfälligt genom att du trycker på knapp 8.
Meddelandet visas igen efter de 25 påföljande
tillagningarna.
För att ta bort meddelandet permanent, se nedan.
15
Ta bort filterplåten. Filterplåten sitter fast med hjälp
av skruvar.
Ta bort täckplåten för utblåsning och den översta
fläktlådan. Täckplåtarna sitter fast med hjälp av
skruvar.
Rengör utblåsningskanalens invändiga ytor och
rengör fläkthjulet.
Ugnsrengöring kan användas för borttagning av
fettrester på de rostfria ytorna.
Rengör den översta delen av utblåsningskanalens
invändiga ytor.
Ugnsrengöring kan användas för borttagning av
fettrester på de rostfria ytorna.
Montera på täckplåtarna och filtret igen.
16
Tryck in och håll nere knapparna 5 och 6 i en sekund
för att ta bort meddelandet permanent.
Meddelandet visas sedan igen efter de 500
efterföljande tillagningarna.
4.5. Viktig information
Apparaten får inte rengöras med vattenstråle.
17
5. Menyer
5.1 Programmerade menyer
Skärm. Skärmen innehåller fördefinierade tillagningsmenyer med produktens namn bredvid den aktuella
alternativknappen. Nedanstående produkter finns som standard i maskinen. Några av menyerna kräver att
produkterna tinas för tillagning. Se nedanstående tabell.
Standardprogram
Tillagningstid
Watt
Pommes 100 g.
01:50
3000
Pommes 200 g.
02:40
3000
Pommes 300 g.
03:25
3000
Pommes 400 g.
04:00
3000
Bread
00:40
2000
Steak fries 300 g.
04:00
2700
Hamburger 90 gr.
02:50
3000
Sausage mix
02:40
3000
Nuggets 5 pcs
04:00
2200
Chicken strips
04:00
2200
Chicken pops
04:40
2200
Fish nuggets
04:00
2300
Rib roast/sliced
03:00
3000
Bacon
00:40
3000
Sausage 80 g
01:55
1400
Torpedo shrimp
03:50
2300
Onion rings
03:50
2000
Chili cheese nuggets
03:50
2100
Potato chips
00:30
2500
Chips Tortilla or bacon
00:10
3000
Jalapenos
04:30
2200
Mozzarella Sticks
03:05
2200
Mini rolls beef
03:30
2000
Meat balls
04:20
2700
Croissant
00:30
1500
Mom-s pancakes
02:10
1800
Ebelskivers
02:10
1800
Churros snack
00:50
3000
Pancakes with ice
01:00
3000
Belgian waffles
01:00
2500
18
6. Ändring av inställningar
6.1 Ändring av tid och temperatur
Följande tillvägagångssätt gäller för alla produkter.
Tryck in och håll nere knapp 1 medan du samtidigt
trycker på knapp 4.
Då ändras skärmen till meny för ändring av tid och
temperatur för produkt 1.
Tryck på knapp 1:
Texten ”Tid: 2.10 sek.” byter färg till blått.
(”Effekt 3000 W” visas samtidigt i vitt).
Använd knapparna 2, 3 6 och 7 för ändring av tiden.
Tryck på knapp 5:
Texten ”Effekt 3000 W” byter färg till rött
(”Tid: 2.10 sek.” visas samtidigt i vitt).
Använd knapparna 2, 3 6 och 7 för ändring av
effekten.
Observera: Max. effekt är 3 000 W.
Tryck på knapp 8:
Tar dig tillbaka till föregående meny.
Tryck på knapp 4:
Tar dig till menyn för inställning av produkttext
(”Produkt 1”).
19
6.2 Ämdring av språk
Tryck in och håll nere knapp 4 i mer än 5
sekunder.
Skärmen räknar ned från 5.
Sedan visas huvudmenyn för
räknaren/inställningar.
Tryck på knapp 2 “Inställningar”.
Tryck på knapp 1 “Språk”.
Tryck på knappen för det önskade språket.
20
7. Räknevärden
7.1. Avläsning av räknevärden
Tryck in och håll nere knapp 4 i mer än 5
sekunder.
Skärmen räknar ned från 5.
Sedan visas huvudmenyn för
räknaren/inställningar.
Tryck på knapp 1 “Räknare”.
Tryck på knapp 1 “Visa räknare”.
Tryck på knapp 5 ”Nollställ räknare” för att
nollställa räknarna.
Observera! Totalräknarna kan inte nollställas.
Totalräknarna visas i vänster kolumn.
Den högra kolumnen kan nollställas för
periodvisa avläsningar.
21
8. Funktionstest
8.1 Funktionstest av motorer och fläktar
Tryck in och håll nere knapp 4 i mer än 5
sekunder.
Skärmen räknar ned från 5.
Sedan visas menyn för räknare och inställningar.
Tryck på knapp 3 “Test”.
Motorerna och fläktarna kan startas/avbrytas för
att prova att funktionen är korrekt.
Fläktarna körs på maximal hastighet när de är
igång.
Kontakta servicepersonal om
motorerna/fläktarna inte startar/stängs av rätt!
Avskärmningen kan köras ned och upp för
utprovning av korrekt funktion.
Kontakta servicepersonal vid problem med
avskärmningsfunktionen.
22
9. Transport
Förhållningsregler vid transport
Om den ursprungliga förpackningen har kastats
ska maskinen vid transport säkras noggrant för
att undgå att den utsätts för stötar eller slag.
Maskinen ska vara kall innan den får flyttas.
10. Utomhusanvändning
Förhållningsregler vid utomhusanvändning
T.ex. på utställningar, festivaler eller liknande.
Maskinen ska vara ordentligt övertäckt och
skyddad så att den inte blir blöt på grund av regn
eller liknande.
11. Underhåll
Se Rengöring, avsnitt 4.
12. Felsökning
Fel
Maskinen startar inte.
Säkringarna går när
maskinen startar.
Pommes friten blir
svarta i ändarna.
Påfyllningslockets yta
eller framlockets yta är
het.
Produkten är kall efter
23
Möjlig orsak
Maskinen är inte rätt
ansluten till elen/elnätet.
Kontakten på baksidan
tänds inte.
Säkringen är för liten.
Filtret är igentäppt.
Temperaturen är för hög.
Tillagningstiden är för lång.
Mängden pommes frites i
förhållande till vald meny är
för liten.
Filtret är igentäppt. Ett
igentäppt filter minskar den
kylande luftströmmen i
locket.
Den termiska
Llösning
Anslut till elnätet.
Starta maskinen.
Se till att kontakten är
ansluten till en säkring på
minst 13A/230V.
Rengör filtret.
Justera temperatur eller
tid. Observera: Rengör
alltid filtret före ändring
av temperaturinställningarna.
Rengör filtret.
Ring service. Återställ
Förklaring
tillagning.
överupphettningssäkringen
har löst ut.
aldrig den termiska
säkringen utan att först
ha ringt vår service för att
undersöka orsaken till
överupphettningen.
Värmelamporna tänds
inte under tillagningen.
Den termiska
överupphettningssäkringen
har löst ut.
Ring service. Återställ
aldrig den termiska
säkringen utan att först
ha ringt vår service för att
undersöka orsaken till
överupphettningen.
13. Tekniska data
Bredd = 36 cm
Höjd = 40 cm
Djup = 48 cm
Vikt = 26 kg
Strömförsörjning = AC 230 V 50 Hz
Effektförbrukning under drift = 2 800 W
Effektförbrukning under standby = 130 W – 750 W
Buller-/ljudnivå = under 60 dB (A)
14. Avyttring av gammal utrustning
Skydd för miljön: Denna produkt får inte behandlas som
hushållsavfall. Skulle ni någon gång anse att er FryMac MKII bör bytas
ut, eller ni inte längre vill använda den, får den inte slängas som
vanligt hushållsavfall. Denna produkt måste avyttras på ett
miljömässigt godkänt vis.
Mom’s A/S har anläggningar för insamling av elektriska produkter när
dessa har nått slutet på sin livstid. Kontakta Mom’s A/S för
anvisningar.
24
15. Garanti
Ni har 12 månaders garanti på maskinen vid tillverkningsfel,
konstruktionsfel, fel i utförandet eller materialet. Garantin gäller vid
normal rengöring och underhåll från köparens håll och de
miljömässiga omständigheter som maskinen används och förvaras
under. Vi förbehåller oss rätten att med förbehåll av följande villkor
reparera defekta apparater (eller delar därav) eller efter vår
bedömning ersätta dessa utan beräkning.
Garantin upphör att gälla vid kontraktsmässiga missförhållanden eller
om maskinen används till andra ändamål än vad manualen anger.
Följande delar omfattas inte av garantin:
• Halogenlampor
• Transportband
• Skador som uppstår som följd av olämplig hantering, brand,
olycka, felaktig användning, slitage, missförhållanden, felaktig
inställning eller reparation, eller skador som förorsakats
under installation, justeringar, ändringar.
Garantiarbete utför under normala arbetstider.
All service på maskinen får endast utföras av auktoriserad
servicepersonal.
Garantin kan variera beroende på avtal mellan köpare och
återförsäljare.
Mom´s A/S
Sivlandvaenget 3, DK- 5260 Odense S.
Vat.no. 28130139
25