Protokoll föräldraråd 20 januari 2015

20150120 Saltsjö-Duvnäs
Protokoll Föräldraföreningen Saltsjö-Duvnäs Skolor.
Medverkande på hela mötet: Monica Gustafsson, Jenny Danielsson, Pia Fogelberg, Sabrina Nilsson,
Anna-Karin Hansen, Cecilia Fischerström, Stefan Karlsson, Jesper Danielsson, Oskar Havland, Anna
Wirsén, Marie Froment, Tommy Degerlund och Johan Sjödin.
Medverkande på första delen av mötet: Silva Carinci
Bilaga: ”Förslag från medelsgruppen”
Medverkan från skolledningen (rektorns punkter)
Ekonomi/personal/kvalitet/pedagogik
 Rektorn nämnde att nästa års budget är i ”balans”.
 Skolan har rustats en hel del utöver det som nämnts i tidigare möten, t.ex har upprustning av
idrottshallen gjorts för ca 100 000 kr, i huvudsak säkerhetsförbättringar.
 Samtlig personal med Montessori inriktning har genomgått utbildning till ”Basnivå”. Nästa
steg är att se över hur M-material skall användas.
 Det nya köket är i full användning och eleverna har fått vara delaktiga med idéer för att skapa
en trivsam miljö. Skolledningen har lyssnat och agerat på barnens önskemål. Nu finns bl.a
blommor på bord och i fönster, dukar och gemytligare placering av bord (mer likt
restaurang). Dessutom har rutiner för att sänka ljudnivåerna införts för att öka trivseln.
 Lärarna på mellanstadiet har börjat att arbeta i mindre arbetsgrupper på prov.
 En ”Lärstudio” skall också införas och utvärderas. I denna studio får elever en extra möjlighet
att fördjupa kunskaper. I studion finns tillgång till specialpedagog och andra extra resurser.
 Skolan har 2 nya lärare, Rebecka Ljungdahl (musik) och Anette Jensen (klasslärare 6A).
 Skolan håller också på att se över den framtida utformningen av sina två särskilda
undervisningsgrupper Bojen och Stjärnskolan.
 Samtlig personal i skolan är involverade i skolans systematiska kvalitetsarbete. Arbetet har
bl.a lett till formulering av målbilder och s.k. ”Lektionsramar” dvs tavlor som finns i varje
klassrum som ger riktlinjer till både lärare och elever såsom:
Start av dagen, start och slut av lektion, ordningsregler samt ljudnivå-regler.
 På förekommen anledning informerade rektor om att Rikshem numera äger
skolfastigheterna (mark och byggnader) dvs Saltängen och Duvnäs skolor.
 På mötet nämndes planerna att förändra skolavslutningsdatum för Duvnäs. OBSERVERA att
det efter mötet korrigerats tillbaka till ursprunglig tid dvs. skolavslutningen på Duvnäs skola
är DEN 9:e JUNI.
Långsjön
Samtliga gamla byggnader skall rivas och nya moduler skall byggas. En ny förskola skall enligt
nuvarande plan vara klar i augsuti 2015. Personal är med i byggprojekteringen.
Tillsvidare är barnen kvar i Orminge (Sundholmen) och för att underlätta för föräldrar går numera en
buss till och från förskolan i Orminge med utgångspunkt vid Lagår´n i Saltsjö-Duvnäs.
Status arbets- / projekt-grupper
Montessori
Montessori
Arbeta med frågor som berör skolans Montessori pedagogik
Tillsvidare: Stefan Karlsson
Det finns ännu inte någon föräldrarådsrepresentant som anmält intresse att arbeta specifikt med
Montessori- frågor/pedagogik. Det nämndes återigen att det finns enskilda personer som engagerat
arbetar med dylika frågor, dock utanför F-rådets ram. Beslutades att Stefan Karlsson tar kontakt med
dessa personer i fråga för att förstå vad som görs och ev. behov.
Trafik
Trafik
Arbeta tillsammans med skola och kommun med
trafikfrågor och trafikmiljö samt deras koppling till
pedagogik, kunskap och inlärning i samspel med läroplanen.
Jenny Danielsson (3M)
Anna-Karin Hansen
Johan Sjödin
Anna-Karin och Jenny berättade att gruppen träffats 1 gång och att arbete görs på 2 fronter,
nämligen :
1. Tranvägens rundkörsel i relation till planerna att förnya lekplatsen i parken. Anna-Karin har
ringt till kommunens projektledare för detta projekt och förtydligat föräldraföreningens och
skolans behov av alternativ avlämningsplats om den nuvarande skulle försvinna i samband
med renoveringen av lekplatsen. Det beslutades också att Anna-Karin skulle ringa till Emilie
på trafikenheten för att få ytterligare klarhet, bl.a i processen framåt. Mötets diskussioner
var tydliga med vikten av att inte komma in för sent i beslutsprocessen.
Trafikpolisen har kontaktats av Jenny för förfrågan om fartkontroll vid Saltängen.
2. Trafiksituationen vid Duvnäs skola. Den 21 januari på morgonen görs en studie på plats för
att inhämta mer information om situationen. Förslag till åtgärder följer därefter.
Julmarknad Saltängen
Julmarknad Saltängen
Arbeta med Saltängens Julmarknad. F-rådet kickar igång och
projektleder arbetet medan klassföräldrar ansvarar för
detaljarbetet som varje klass skall göra (som stöd finns
upplägg och beskrivningar per klass i digitalform).
Johanna Ginsburg
Gabriella Edström
Cecilia Fischerström
Julmarknaden på Saltängen gjorde rekordresultat vilket gav 2254 kr per klass. Dessa pengar har
fördelats.
Julmarknad Montessori
Julmarknad Montessori
Arbeta med Julmarknaden för M-klasserna
Montessori-klassernas fikaförsäljning gav M3 över 2000 kronor.
Jenny Danielsson (3M)
Maria Qvarnström
Kommunikation
Kommunikation
Arbeta med att främja och förbättra kommunikation mellan
skola och omvärld.
Monica Gustafsson
Lovisa Manteus
Monica, Lovisa och Silva har träffats för att diskutera kommunikation. Ett nytt möte är planerat inom
snar framtid för att skapa videoklipp med några lärare och rektor. Dessa och en del ny info skall
läggas ut på skolans websidor.
Skolmiljö & Hälsa
Skolmiljö & Hälsa
Arbete med frågor som rör elevernas fysiska, dagliga
skolmiljö samt arbeta med frågor som berör mat och hälsa i
stort och smått (utöver skolans Matråd)
Maria Qvarnström
Pia Fogelberg
Sabrina Nilsson
Denna arbetsgrupps arbete visade sig för tillfället överlappa lite med arbetet i Medelsgruppen
eftersom de önskelistor från bl.a Fritidsverksamheter som skulle vara underlag hade kommit till
medelsgruppen i samband med utarbetande av förslag för användning av föreningens pengar.
Sabrina har haft kontakt med kommunen avs. den bristfälliga belysningen på fotbollsplanen på
Saltängen som varit ett känt problem under 2 års tid. Ännu har inget hänt. Det föreslogs att gruppen
skulle ta upp frågan med Rikshem. Dessutom bör belysningsfrågor lyftas till kommunen i projektet
som skall renovera lekplatsen. I nuvarande skiss verkar det inte finnas belysning inritad.
Matrådet
Matrådsrepresentant
Vara Föräldrarådets representant i skolans matråd . En från
Duvnäs och en från Saltängen
Carina Lindblom (1A)
Kersti Hedqvist
Föräldrarådsmötet har ingen ytterligare info att meddela från Matrådets verksamhet. Det bestämdes
att Johan skall kontakta Kersti Hedqvist för en rapport.
Kvalitet, (Trygghet och Arbetsro)
Kvalitet, (Trygghet och Arbetsro)
Referensgrupp för skolans målsättningar och systematiskt
kvalitetsarbete och för tillfället fokus på ”Trygghet och
arbetsro”
Marie Froment
Anna Wirsén
Jesper Danielsson
(Johan Sjödin)
Det bestämdes att arbetsgruppen för Kvalitet och rektor träffas den 9 februari, kl 16.00 för att
diskutera om det finns behov av ett samarbete och i så fall med vad och på vilket sätt ett sådant
samarbete skall ske.
Det beslutades att Silva i förhand skickar relevant förberedelseinformation till Johan, som sprider
denna till arbetsgruppen.
Medelsgruppen
Medelsgruppen
Tydliggöra hur och till vad klasser kan söka pengar från
föräldraföreningen, och ge förslag på hur föreningens
pengar kan användas utöver det
Marie Froment
Cecilia Fischerström
Tommy Degerlund alt
Annika Faxander
Gruppen överlämnade ett skriftligt förslag, se bilaga ”Förslag från Medelsgruppen”, som är ett
resultat av bl.a gruppmöten, diskussion med rektor, önskelistor från Saltängens och Duvnäs
fritidshem och ett antal offertförfrågningar (om konstgräs).
Mötet biföll enhälligt förslagets inriktning och innehåll. Dock måste ytterligare arbete läggas till detta
förslag om Föräldrarådet skall bekosta ett konstgräs. Dvs det måste bl.a bekräftas att kommunen
eller möjligen Rikshem (som äger fastigheten) kan stå för markarbetet.
Genom gruppens arbete framgår det tydligt att skolan inte är beredd att ta emot delfinansiering av
skolans verksamhet från Föräldrarådet, allt enligt regler för kommunala skolor.
Övriga punkter
Skolfotografering
Mötet enades om att rekommendera skolan att anlita en leverantör som har webbaserad beställning
av katalog /ev bilder och att nyttja korta avtal.
Nästa möte
Nästa möte är planerat till den 4 mars, kl. 18.30 på Duvnäs skola.
Anteckningar: Johan Sjödin
Bilaga:
Förslag från Medelsgruppen
Föreningens kassa består idag av 123 625,81 kr. Av dessa pengar kommer 24 797,96 kr från
sammanslagningen med Föreningen Duvnäs Montessoriskola och resterande 98 827,85 kr från en
insamling i Saltängens skola för renovering av lekpark.
Tidigare har föreningen delat ut en kulturpeng till barn i årskurs 2, men efter samtal med rektor upphör
nu detta. Rektor tycker att skolan ska finansiera sådana aktiviteter själv och visar den fina kulturpolicy
som finns inom Nacka Kommun. Vi har under hösten fått sk önskelistor från Saltängens och Duvnäs
fritidshem. Rektor tycker även här att skolan själv ska bekosta detta.
Vi föreslår därför följande;

Vi gör en stor investering på Saltängens skola i form av en konstgräsplan på grusplanen vid
matsalen. Detta är högt önskat av barnen som går där och kan användas på andra tider av alla
barn som bor i området. Pengarna går då också tillbaks till Saltängen, där de en gång samlades
in. Beräknad kostnad: 80 000 kr. Markarbetet föreslår vi att kommunen står för.

Vi köper förbrukningsmaterial till fritidshemmen, såsom bollar, hopprep, bandymål etc. Detta
ges som en gåva med rektors godkännande.

Vi tycker kvarstående medel ska användas till föräldrarna i Föräldraföreningen. Vi föreslår
återkommande föreläsningar med tema barn.
Cecilia Fischerström, Annika Faxander ochMarie Froment