Servicenytt nr. 8, November 2015 - Medarbetarportalen

SERVICENYTT
Aktuell information inom service, IT och fastighet
November 2015, nr. 8
finns också här: http://www.medarbetarportalen.gu.se/service/servicenytt
For English version, scroll down
De vita brevlådorna försvinner
Universitetets vita brevlådor kommer att tas bort under december 2015. Kuvert med streckkod hanteras i fortsättningen
endast av universitetets interna postdistribution eller via Postens företagscenter.
Campusservice Vasa tar över receptionen i Vasaparken
Campusservice Vasa har fått uppdraget att bemanna receptionen i Vasaparken från den 19 oktober. Liksom tidigare
kommer receptionen att vara bemannad från kl. 08.00 - 16.30 och uppdraget är att ge "oförändrad service". Det
innebär att receptionen kommer att finnas för att stötta verksamhet i huset liksom tidigare men även kunna hjälpa
besökare, medarbetare och studenter tillrätta.
Receptionen kommer också att kunna erbjuda stöd med enklare administrativa sysslor. Kontakta gärna Campuservice
Vasa om du har ett sådant önskemål: [email protected]
Mötesdag den 3 december på Wallenberg konferenscentrum
Välkommen till inspirationsdag den 3 december på Wallenberg konferenscentrum. Dagen innehåller intressanta
föreläsningar där du får tips och idéer på hur du kan göra dina möten ännu bättre.
Det ges möjlighet att träffa våra upphandlade leverantörer som är med i en gemensam utställning.
Välkommen att anmäla dig på följande länk
Vi vill ännu en gång påminna om att boka er julmiddag hos oss på Ågrenska villan, Jonsered herrgård eller Wallenberg
konferenscentrum, from 30 november fram till den 18 december. Vi kommer att servera kökets julklassiker i bufféform
som finns att beställa för både lunch, middag och catering.
Välkomna att kontakta oss på 031-786 5959 eller [email protected]
Glöm inte anmäla dig till MÖTESDAGEN 3 december
Uppföljning av Nöjd Kund Index-arbetet på IT-enheten - oktober 2015
IT-enheten genomför en undersökning av kundnöjdheten hos de som anmäler ärenden till helpdesken. Kundansvariga
på IT-enheten och chef för IT-support har ringt de användare som har återkopplat att man inte har varit nöjd med
hanteringen av sitt senast avslutade ärende för juni, juli, augusti och september.
Till dagens datum är det 64 personer som har ringts upp och fått utveckla varför man inte är nöjd med hanteringen. De
vanligaste orsakerna som lyfts fram, utan inbördes prioritering, är: den tid det tagit att lösa ärendet, inte fått hjälp enligt
förväntan, ingen återkoppling/information om status på ärendet, IT-enhetens arbetssätt och rutiner samt i något
enstaka fall bemötande. Denna bild gäller även för de fyra av nio användare som har kontaktats i oktober.
IT-enheten ser nu över vilka åtgärder som skall vidtas. Närmast kommer man att utveckla rollen som ärendefördelare,
genomföra mer utbildning i ärendehanteringsverktyget för att komma åt arbetssätt, samt se över
information/återkoppling och status av ärenden.
Flertal användare har lyft fram att en fritextruta i svarsformuläret hade förenklat inputen till IT-enheten, och vi
undersöker nu möjligheterna för detta. Hittills har vi medvetet valt att det skall vara enkelt att återkoppla till oss för våra
användare utan att behöva ta sig vidare till enkätverktyg eller andra webbsidor.
För september ligger svarsfrekvensen på 44 % och av de svarande var 96 % nöjda med hantering av sitt senast
avslutade ärende.
Periodiska kontroller i GURIA
I somras sattes periodiska kontroller i GURIA (GUs system för risk-, incident- och avvikelsesystem) i drift.
Periodiska kontroller är en del av GURIA-systemet med mallar för att registrera och följa upp det systematiska
arbetsmiljö-, säkerhets- och miljöarbetet. Det handlar till exempel om arbetsmiljörond, egenkontroll-systematiskt
brandskyddsarbete, egenkontroll-säkerhet och lagefterlevnad inom miljöområdet, kontroller som ska göras av
respektive verksamhet en gång per år. Säkerhetssamordnarna vid campus kan ge stöd vid brandskyddskontrollerna
men verksamheten måste själva sköta registreringen.
I november lanseras också formulär för årlig redovisning inom arbetsmiljö, säkerhet och miljö.
Information om GURIA i Medarbetarportalen
Lista över universitetets säkerhetssamordnare
Aktuellt från Welcome Services
International Café, måndag den 2 november, kl 17:00-19:00 i Ågrenska villan,
Vi välkomnar gästforskare och internationell personal samt deras familjer och värdar till International Café. Vi bjuder på
fika.
Läs mer i Kalendern på http://medarbetarportalen.gu.se/gast.
Bostäder till utbytesstudenter vårterminen 2016
Internationella utbytesstudenter kan ansöka om studentbostad för vårterminen 2016. Ansökningsperioden stänger den
15 november. Mer information samt ansökningsformuläret finns på www.gu.se/exchangestudenthousing. Alla sökande
får besked i början av december. Frågor hänvisas till [email protected]
Naturpromenad och seminarium i Jonsered för internationella studenter 6 november
Den 6 november anordnar Welcome Services en halvdag på Jonsereds Herrgård med höstpromenad och seminarium
på temat hemlängtan, stress och dysterhet. Aktiviteten vänder sig till internationella studenter, och seminariet ges av
Akademihälsan. Vid frågor, kontakta [email protected] Studenter som vill delta i aktiviteten kan anmäla sig
här.
Arbetstidsförkortning den 30 oktober
Fredagen den 30 oktober, dagen före Alla helgons dag, är det arbetstidsförkortning för administrativ personal med fyra
timmar. Detta innebär att telefonväxeln och Servicecenter har ändrade öppettider. Växeln har öppet mellan 08.00 och
12.00, och i Servicecenter har endast Servicecenter Vasa öppet mellan 08.00 och 12.00.
Servicenytt kommer ut en gång per månad. Extra nyhetsbrev kan förekomma vid behov. Brevet innehåller aktuell information och
nyheter om infraområdets verksamhet. Målgrupp är alla anställda inom Göteborgs universitet.
Redaktör: Malin Brink
För prenumeration på Servicenytt, se http://medarbetarportalen.gu.se/min-sida/prenumerera/.
www.gu.se
SERVICENYTT
Information about services, IT and facilities
November 2015, no. 8
also available at: http://www.medarbetarportalen.gu.se/service/servicenytt
The white mailboxes will be removed
The white mailboxes of the University will be removed during December 2015. Envelopes with a barcode will in the
future be handled through the internal mail distribution.
Campusservice Vasa will manage the reception in Vasaparken
Campusservice Vasa will manage the reception in Vasaparken from October 19. The reception will, just as before, be
open between 08.00 and 16.30.
Meeting Day on December 3rd at Wallenberg Conference Centre
rd
Welcome to Wallenberg Conference Centre at the 3 of December for an inspirational day regarding meetings and
events. The day includes interesting lectures where you get tips and ideas on how you can make your meetings even
better.
You get the opportunity to meet our contracted suppliers that are involved in a joint exhibition.
Welcome to sign up at the following link
We would like to once again remind you to book your Christmas dinner with us at Ågrenska villan, Jonsered Mansion
or the Wallenberg Conference Centre, from 30 November until 18 December. We will be serving Christmas classic
cuisine in buffet form that is available to order for lunch, dinner and catering.
Welcome to contact us at 031-786 5959 or [email protected]
Update on Customer Satisfaction work on the IT unit - October 2015
The IT unit is conducting a survey of the customer satisfaction of users who have contacted the IT help desk. Key
account managers at the IT unit and the head of IT support has been calling users who have not been satisfied with
the handling of their last IT case for the months June, July, August and September.
To this date, 64 people have been called regarding the reasons why they are not happy with the handling of their case.
The most common reasons stated, without any order of priority, are: the time taken to resolve the case, not been
helped as expected, no feedback/information on the status of the case, the IT units work methods and procedures and
in a few cases the treatment during contact with the support. These reasons are also stated by the four of nine users
who have been contacted in October.
The IT unit is now looking over the measures to be taken. First up is to develop the role of case dispatchers, have
more education in our case management tools and look at the information/feedback and status of the cases.
Several users highlighted that a free text field in the survey form would simplify the input to the IT unit, which we are
looking into. So far we have consciously decided that it should be easy to reconnect us to our users without using a
survey tool or other websites.
The response rate for September is 44% and 96% of the respondents were satisfied with the handling of their last IT
case.
News from Welcome Services
International Café, Monday 2 November, 5pm-7pm, at Ågrenska villan
We welcome visiting researchers and international staff members, together with their families and hosts, for a coffee
and cake at Ågrenska Villan.
For more information, please visit our Calendar at: www.gu.se/welcome
Housing for exchange students spring term 2016
Incoming exchange students can apply for housing for the spring term 2016. The application period ends on 15
November. The application form, as well as all necessary information regarding student accommodation, is available
at www.gu.se/exchangestudenthousing. Each applicant will be informed about the outcome of their application at the
beginning of December. All questions can be addressed to [email protected]
Nature walk and seminar in Jonsered for international students 6 November
On 6 November, Welcome Services is organising a half-day excursion for international students to the Jonsered
mansion, including a walk in the nature and a seminar on homesickness, depression and stress held by
Akademihälsan (the Student Health Centre). If you have questions, write to: [email protected] Students
who wish to participate in the activity can register here.
Changed working hours on October 30
On Friday, October 30, the day before All Saint’s Day, we have changed opening hours in the switchboard and in
Servicecenter. The switchboard is open between 08.00 and 12.00 and Servicecenter Vasa is the only Servicecenter
open with opening hours between 08.00 and 12.00
Servicenytt is a monthly newsletter with information and news from the Division of Infrastructure Support. The target group is all staff
at the University of Gothenburg.
Editor: Malin Brink
For subscription, please visit http://medarbetarportalen.gu.se/min-sida/prenumerera/.
www.gu.se