Stadsliv1-15 webb

sTaDsLIv
aktuellt från Malmö stads gatukontor nr 1 2015
ELDSJÄL
HÅLLBART
MALMÖ LIVE
SLOTTSTRÄDGÅRDEN
SJUDER OCH
SPRAKAR
[ annons ]
stadsliv 1/15
Nyheter och information från Malmö stads gatukontor. Nr 1 mars 15. Utgiven v 13.
Adress: Gatukontoret, 205 80 Malmö. Ansvarig utgivare: Kerstin Gustafsson, gatudirektör
tel. 040 - 34 13 70. Redaktör: Anna-Karin Jangmark, tel. 040 - 34 21 16, [email protected]
malmo.se. Redaktionsgrupp: Fredrik Hansson, Annika Blomquist, Johan Edgren, Monika
Nilsson, Andreas Ivansson. Grafisk produktion: kommunikation & design i malmö ab,
www.komodesign.se. Omslagsbild: Colourbox. Upplaga: 4.000 ex. Tryck: Exakta.
Kerstin Gustafsson, gatudirektör i Malmö
foto: Jenny Leyman
Aktiv i staden
FRI
É
ENTR
MALMÖ GARDEN SHOW
Slottsträdgården 29–31 maj 2015
Sommartiden är här – ja, åtminstone om
man tittar på klockan. Årets första nummer av Stadsliv har mycket läsning om
utelivet i Malmö. Ett uteliv som alltmer
präglas av rörelse, till fots och på cykel.
“Aktiva mötesplatser” heter den
allra nyaste strategin som tekniska
nämnden beslutade om i vintras. Här
stakar vi ut framtiden för hur vi ska nå
gatukontorets vision om ett Malmö där
man hellre är ute än inne. I en alltmer
förtätad stad är det viktigt att de publika
ytorna går att utnyttja för många olika
önskemål, och samtidigt skapa möten
mellan människor – möten som är av
avgörande betydelse för en stad där vi
tror på öppenhet och tolerans. En ny
sorts folkrörelse (ja, ursäkta ordvitsen)
är våra utegym som lockar allt fler till
god fysisk aktivitet. Via sociala medier
lockas nybörjare ut i parkerna, och där
får de hjälp att komma igång av några
frivilliga som gör en fantastisk insats för
folkhälsan.
Vi i Malmö vill ju gärna vara landets
bästa cykelstad. Nu är vi äntligen igång
med att få ett hyrcykelsystem. Om allt
går som vi planerar ska de första cyklarna
gå att hyra efter sommaren i år, i en
utbyggnad som ska vara klar till våren
2016. Hyrcyklarna är främst tänkta
för inpendlare och besökare, så det är
vid järnvägsstationerna och de större
busshållplatserna som hyrcyklarna
kommer att finnas.
Så även om det kan behövas mössa
och vantar ett tag till – ut och njut av
ljuset och vårsolen!
malmogardenshow.se
stadsliv
1 / 15
3
i korthet
Med våren spirar
företagsandan
text: Carolin Sjöholm
illustration: Tomas Öhrling
Malmös nya konsert-, kongress- och hotellanläggning
byggs hållbart utifrån såväl gröna som sociala aspekter.
Här får både gröna sedumtak och pilgrimsfalksholkar plats.
………………………………………
Hållbart
Malmö Live
Malmö Live
Detta är en Grön byggnad
– En miljöcertifierad och grön kongress-, konsert- och hotellanläggning
Miliconfit
nontratis.
Sendient?
ponsusa
rei forbit;
Pala popos
hili,
publiam
essa veret
pribus
nonesen nonsilicatum tala
vitium ines
5
4
2
6
1
7
8
3
12
13
10
14
16
15
1. Hissar med regenererande
funktion
2. Lokalt producerade, lågemitterade byggmaterial. Produkter av
återvunnet material.
3. Bästa ljus- och luftkvaliteten.
Arbetsplatser med dagsljus och
utsikt
4
stadsliv
1/ 15
4. Behovsstyrd belysning
5. Visualisering av energianvändning på skärmar eller
liknande
6. Tornfalksholkar, för att
gynna sällsynt fågelart
7. Energisnål LED-belysning i allmänna
ytor och i nödutrymningsskyltar
8. Snålspolande toaletter och blandare
9. Laddningsstolpar till bilar i garaget
10. Minst 97,5% av byggavfallet går till
återvinning.
Hållbarhet och miljö är viktiga aspekter
för Malmö Live – Malmös nya konsert-,
kongress- och hotellanläggning, som
öppnar den 2 maj 2015. Målet är att både
anläggningen och hela kvarteret ska certifieras enligt det internationella miljösystemet LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) med sikte på den
högsta nivån, Platina. Faktorer som materialval, inomhusmiljö, design, effektiva
installationer och vattenförbrukning vägs
in i bedömningen.
– Vi har ett ansvar mot Malmö och
dess invånare att leverera miljövänliga
byggnader som sedan kan fungera med
så liten miljöpåverkan som möjligt,
säger Behar Abdulah, projektutvecklare
på Skanska och hållbarhetsansvarig för
Malmö Live.
Närproducerad energi och
biologisk mångfald
11
9
Fakta
Den 2 maj öppnar Malmö Live. Den 4 juni invigs
platsen med ett stort utomhusarrangemang i
kvarteret som är gratis för alla. Under sommaren
ska de två konsertsalarna färdigställas akustiskt
och tekniskt och i slutet på sommaren startar
konserthuset sin första programsäsong med en
fullspäckad öppningshelg den 28-30 augusti.
11. Solceller som dimensioneras för
att täcka delar av fastighetens
behov
12. Gröna sedumtak för biologisk
mångfald och dagvattenfördröjning
13. Nära tillgång till allmänna
kommunikationer
14. Matavfallskvarn och matavfall som körs
till biogasanläggning
15. Certifieringar: LEED med målnivå Platina,
Miljöbyggprogram Syd Klass A samt
Builtsmart Projekt
16. Geoenergianläggning, där vi har
möjlighet/ kommer att lagra kyla och
värme i berget
Som ett led i att hållbarhetsmålen ska
uppnås ska anläggningen i princip fungera som ett passivhus och generera sin
egen uppvärmning. Den energi som
behövs utöver den självgenererade kommer ifrån närproducerad energi som
bergvärme och -kyla, solenergi samt
”grön” el från vindkraft.
De gröna taken på anläggningen
kommer att vara en bidragande faktor i
satsningen att binda samman de gröna
stråken mellan centrum och Västra Hamnen. De kommer att bidra till biologisk
mångfald genom att underlätta fåglarnas
och insekternas mobilitet. Gröna sedumtak tar även upp och fördröjer dagvatten
vilket är positivt för kommunens dagvattenledningar.
– Vi ska också sätta upp pilgrimsfalksholkar på taken, efter rekommendation
från Malmös Ornitologer, och vi hoppas
att den sällsynta fågelarten kommer att
häcka här, berättar Behar Abdulah.
Nu när byggnaderna är klara går miljötänket vidare invändigt. Även inneklimatet ska vara det bästa för människorna
som ska vistas där. För hotellgästerna innebär det till exempel att hotellrummens
ventilation styrs av var gästen befinner sig.
Först när nyckelkortet sätts i dörren går
ventilationen upp på full styrka.
Det kan Malmö stads företagslots vittna om.
- Just nu ringer många blivande företagare
till oss. Många företagsidéer handlar om försäljning av livsmedel i det offentliga rummet,
start av café/restaurang, uteserveringar och
evenemang, säger Maria Engström, projektledare för Företagslotsen.
- Den röda tråden är att man undrar över
vilka tillstånd som behövs, fortsätter hon.
Tack vare Företagslotsen räcker det med
ett samtal till kommunen för egenföretagaren.
- Vi som jobbar i Företagslotsen tar reda
på allt som egenföretagaren behöver veta
kring sitt ärende, så att han eller hon slipper
ringa runt till alla förvaltningar som kan vara
inblandade. Vi gör helt enkelt jobbet åt dem!
Statistik ärenden 2015
• Antal ärenden/månad: 70
• 46% av alla ärenden berör mer än en
kommunal förvaltning
• Flest (48%) ärenden berör sakfrågor som
tillhör gatukontoret (markupplåtelse, torgförsäljning m m) och näst flest ärenden
(35%) berör miljöförvaltningen (buller, miljöfarlig verksamhet, livsmedelsanmälan m m).
………………………………………
Läs mer
www.malmobusiness.com
Social hållbarhet
Men Malmö Live ska inte bara bidra till
den ekologiska hållbarheten i Malmö utan
också till social hållbarhet.
- Malmö stads förhoppning är att
Malmö Live ska bli en mötesplats för
Malmöbor, näringsliv och tillresta. Genom
placeringen, dess unika arkitektur och
sammansättning av konserthus, kongress,
hotell och restauranger tror vi det är
möjligt, säger Karin Karlsson, övergripande
programansvarig i Malmö Live Konserthus.
Malmö Live ska vara en av stadens
främsta kulturella och sociala mötesplatser och locka nya grupper kultur- och
musikintresserade. Konserthusverksamheten ska arbeta för att spegla samtidens
Malmö och Malmö i världen.
– Vi ska vara ett hus för alla. Vi vill riva
ner barriärerna och se till att de som inte
vanligtvis går på den här sortens aktiviteter
kommer hit, säger Karin Karlsson.
………………………………………
Läs mer
malmolive.se
Rosengårdsstråket vinner pris
Tidningen Nöjesguidens årliga pris till
de bästa initiativen och kulturförbättrare Malmö och Lund har att erbjuda
är en tradition sen många år tillbaka.
Rosengårdsstråket vann priset i kategorin
Mötesplats!
Såhär lyder motiveringen:
Detta projekt har engagerat människor
från hela Malmö, som tillsammans skapat
mötesplatser och ändrat stadsbilden. Rosengårdsstråkets 2,5 kilometer tar oss med en
varm hand från Triangeln till Rosengård
och ingen är gladare än vi att detta finns.
Gatukontorets Anders Dahlbäck har varit
projektledare för Rosengårdsstråket.
………………………………………
Läs mer
malmo.se, sök på ”Rosengårdsstråket”
stadsliv
1 / 15
5
Foto:
l
Pernilla Bergdah
DSÅR
DGÅR
MITT TRÄ
DSÅR
Text:
Eva Robild
DGÅR
MITT TRÄ
sitt arbete
v program­
ldad i Stor­
gäller träd­
ar han med
sel, alltifrån
lägger kom­
att skapa en
retty flowers
John
Taylor
rädgård?
En oänd­
et är klart
nars göra?
n mening­
Slottsträdgårdsmästare John Taylor och hans team av medarbetare i Slottsträdgården ligger inte på latsidan. Det är tulpanfestival, det är boksläpp och
det är Malmö Garden Show. Våren går på expressfart i Slottsträdgården, det
är inte många minuters paus som hinns med.
Slottsträdgården
sjuder och
sprakar
Den sista tulpanen har inte hunnit
vissna förrän det är dags för nästa stora
händelse i Slottsträdgården – Malmö
Garden Show, som äger rum de tre sista
dagarna i maj. I år firar Slottsträdgården
och Malmö Garden Show träbröllop,
eftersom det är femte året som trädgårdsfesten hålls. Det har växt från år till år
och börjar så smått närma sig den dröm
om en internationell trädgårdsutställning
som John närde och gjorde till verklighet.
- Vi har skyndat lugnt och varligt och
låtit utställningen växa i lagom takt. I år
kommer två brittiska utställningsträdTulpaneffekten
gårdar att vara vårt internationella inslag,
- Jag älskar att se folks reaktion då de
men jag har redan fått propåer inför 2016
möter tulpanhavet som sprakar i alla
års Garden Show från Italien bland annat,
färger och former. Vi vill inspirera folk att avslöjar John.
upptäcka trädgårdsglädjen och tulpanen är
Självklart är det en fjäder i hatten för
ett enkelt lockbete. Det går helt enkelt inte den forne engelsmannen John att England
att värja sig mot tulpaneffekten, ler John. representeras på Malmö Garden Show.
John ser tulpanen som ett av de tekniska
hjälpmedel han har för att utföra sitt jobb. Unga trädgårdsdesigners
- Allt handlar om att erbjuda Malmö- - Det finns en bred och välutvecklad trädbor och besökare en oas mitt i city. En plats gårdskultur i England och jag känner mig
för kontemplation, batteriladdning, glädje hedrad att de kommer. Men vi har en
och hänförelse. Vi är en öppen trädgård, lång tradition av trädgårdsintresse här i
Sverige också. Det som känns unikt med
såväl socialt som fysiskt. Vi som jobbar
här är måna om att alltid besvara besökares Malmö Garden Show är att vi låter unga
trädgårdsdesigners ta plats och visa upp
frågor och därmed sprida intresset och
sig. I trädgårdsvärlden är det annars inte
glöden vidare. Människor mår bra av
grönt och det är extra viktigt i en storstad ovanligt med att det är ”samma gamla
ansikten” år ut och år in.
att kunna erbjuda dessa andningshål.
- Vi är inne i den mest intensiva tiden
under året, allt går som en virvelvind, erkänner John Taylor, slottsträdgårdsmästare.
Alla rabatter ska klippas ner, småplantor
ska tas om hand och planteras ut, besökare
i trädgården ska välkomnas samtidigt som
vi ska planera för stora evenemang.
Först ut är tulpanfestivalen, som pågår
från mitten av april till slutet av maj. I år
visas 130 tulpansorter upp på en yta av
200 kvadratmeter – allt för att få fram
samma överväldigande känsla tulpanodlingarna i Holland kan ge besökaren.
Malmö Garden Shows tre ben är
utställningsträdgårdarna, växtmarknaden
och Barnens Garden Show.
- Barnområdet är också unikt – här
får barn och unga delta i aktiviteter som
rör trädgård och natur. Vi vill ge de
yngsta besökarna en chans att upptäcka
odlarglädje och få inspiration på många
kreativa sätt.
Och som om inte detta räckte är John
också aktuell med boken Mitt trädgårdsår, som handlar om ett år i Slottsträdgården.
- The stars were aligned, som vi säger
i England. Det fanns en fotograf, en författare, en trädgård, ett förlag och så jag.
Förlaget och författaren Eva Robild ville
förstå varför jag brinner för trädgård och
vad som gör Slottsträdgården så speciell
och hur vi jobbar här. Själv vill jag gärna
berätta om trädgården och Malmös viktiga arbete med det gröna. Jag tycker det
är viktigt att den här historien sprids.
………………………………………
Läs mer
www.malmogardenshow.se
Fakta
I Slottsträdgården arbetar 2 trädgårdsmästare och
30-40 personer, beroende på säsong. Bland dessa
säsongsarbetare ingår praktikanter, studenter,
frivilliga, arbetstränande och ensamkommande
flyktingbarn.
text: Anna-Karin Jangmark
foto: Pernilla Bergdahl
6
stadsliv
1 / 15
stadsliv
1 / 15
7
Cykelförbättringar 2014
Elcykellånet
Under 2014 har gatukontoret gjort ett
försök med att låna ut elcyklar för att
stimulera fler att cykla istället för att ta
bilen. Vi har lånat ut 10 elcyklar under
treveckorsperioder. Totalt har 50 personer
provat på livet som elcyklist under året.
Intresset har varit mycket stort och 75%
av deltagarna i elcykellånet tycker att
elcykel kan vara ett alternativ för dem i
fortsättningen.
Malmös profil som cykelstad är väl
etablerad. Men bra kan bli bättre!
Under 2014 har Malmö t ex fått:
• 5 nya luftpumpar
• 2 nya cykelräcken
• 13 nya trafiksäkrade cykelpassager
• 2.600 nya cykelparkeringsplatser
• 35.000 uppdaterade cykelkartor
Malmö är
Sveriges föreningsvänligaste kommun
Malmö har utsetts till årets föreningsvänligaste kommun 2014
av den nationella organisationen Sveriges föreningar. Malmö får
utmärkelsen för det arbete man bedriver med att underlätta för
stadens ideella föreningsliv med stöd till lokaler, bidrag och utbildning. Nolltaxa, konsulentbidrag och lönebidragsstöd är andra stöd.
– Vi är oerhört stolta över detta pris. Vi har en bra dialog med Malmös föreningsliv, både på elit- och breddnivå. De senaste åren har vi också medvetet arbetat för
öka jämställdheten mellan olika idrotter, säger Bo Sjöström, fritidsdirektör.
Låt oss bygga ett
aktivare Malmö
Program för aktiva mötesplatser. Så heter
gatukontorets nya strategi som ska öka
möjligheterna för Malmöbor att vara
fysiskt aktiva. Syfte är att visa hur fysisk
aktivitet i stadens offentliga rum kan integreras i planeringen och hur vi kan skapa
bättre aktivitetsplatser för alla utomhus.
För att se programmet i sin helhet, gå in
på www.malmo.se och sök: program för
aktiva mötesplatser.
8
stadsliv
12 //13
15
Konstrunda
i Malmö
Malmö har för femte året i rad en egen konstrunda i påsk. Kunniga guider
visar och berättar om den offentliga konsten – konst som alltid finns i staden
men nu blir extra uppmärksammad. I år är det området i och omkring Folkets
Park som är utvalt.
Projektet startades för att även de som vill stanna kvar i staden över påsk
eller inte har tillgång till bil ändå skulle kunna få en konstrunda. I Skåne är
ju påsken konstrundornas tid, men de förutsätter ofta tillgång till bil.
………………………………………
Läs mer
www.malmo.se/konstrunda
text: Andreas Ivansson
foto: Jenny Leyman, Sanna Dolck
Mårthen
Gunnarsson
– parkchef
Den 13 januari publicerades Sydsvenska
Dagbladet artikeln ”Efter klagomålen
– nu tystnar barnskratten” om Folkets
Parks beslut att ta bort en mycket populär hoppkudde.
Med vinkeln att det var barnens högljudda skratt som var anledningen till
att hoppkudden plockades bort spred sig
artikeln som en löpeld och har fram tills
idag delats över 11 000 gånger på sociala
medier.
Så Mårthen, ska barn inte få ha
det roligt i Folkets Park längre?
Klart att de ska! Barn och deras familjer
är vår mest prioriterade målgrupp. Uppståndelsen var en storm i ett vattenglas,
eftersom vi hela tiden planerade att ersätta
hoppkudden med en ny. Men det är sant
att grannar klagade på skratten, och att
det bidrog till att vi flyttar kudden.
Har du dragit någon lärdom av
den stora uppmärksamheten?
Att många inte läser mer än rubriker. Jag
har fått oerhört många mail och telefonsamtal från människor som uppenbarligen bara läst en rubrik och sedan dragit
egna slutsatser. Hade de bemödat sig att
läsa färdigt hade det förmodligen sparat
dem en del besvär och blodtryck.
Vad kan alla barn se framemot i sommar?
En splitter ny hinderbana där hoppkudden stod, nya motorer i veteranbilarna
och en superhäftig dj-bänk där vem som
helst kan spela. Bland annat. Och en
massa glass, musik och solsken så klart.
stadsliv
13
12 / 15
9
i korthet
Malmö
ställer
krav på
natursten
Sveriges Stenindustriförbund har genomfört
en enkätundersökning och frågat landets
kommuner om de ställer etiska och sociala
krav när de upphandlar natursten och hur
uppföljning sker. I undersökningen lyfts
Malmö stad fram på ett positivt sätt, tillsammans med Göteborg och Örebro.
Från Stenindustrins pressmeddelande:
”Göteborg, Malmö och Örebro kommun är
tre pionjärer på området etiska och sociala
krav vid upphandling av natursten. Det
samarbete som de bedrivit sedan 2006 skulle
många andra kommuner kunna lära mycket
av, inte minst vad gäller uppföljning av de
etiska och sociala krav man ställer.”
- Vi har jobbat med dessa krav sedan
2006, säger Anna Kanschat, upphandlare
på gatukontoret i Malmö. Radioprogrammet Kaliber gjorde vid den tidpunkten en
granskning av hur sten från Kina användes
i flashiga utbyggnadsområden i olika svenska städer. Sten som brutits och bearbetats
under mycket dåliga arbetsförhållanden.
Detta var otroligt alarmerande, och vi
började genast titta på vad vi som kommun
kunde ställa för krav på våra entreprenörer.
- Men bra kan bli bättre, fortsätter hon.
Mycket fokus avseende stenfrågan har legat
på de kinesiska förhållandena, men kraven
gäller givetvis att all sten, oavsett var den
brutits, ska ha tagits fram på ett schysst
sätt. Här har vi, entreprenörer och stenindustrin ett gemensamt ansvar. Vi som
kommun köper sällan upp stenen själva,
utan det görs via våra entreprenörer, och
genom en undersökning vi nu skickar ut
till våra entreprenörer vill vi kontrollera
hur frågan tas om hand.
………………………………………
Läs mer
Rapporten från Sveriges Stenindustriförbund
kan läsas på www.sten.se
10
stadsliv
1/ 15
Satsningar som Citytunneln, MalmöExpressen,
utbyggnad av cykelbanor och beteendekampanjer har alla hjälpt till att minska biltrafiken
i Malmö. Nu ska vi få Malmöborna att snöra på
sig promenadvänliga skor. Som första kommun i
Sverige har Malmö tagit fram en gångstråksplan.
text: Fredrik Hansson
illustrationer: Tyréns
En gångvänlig stad
attraktivt stadsliv med mycket människor
i rörelse. Arbetet med att peka ut stadens
viktiga och attraktiva stråk har pågått i
närmare två år och resulterat i att ca 15 st
har identifierats.
- Stråken har pekats ut eftersom de
innehåller ett pärlband av målpunkter.
Viktiga målpunkter i våra ögon kan vara
handelsplatser, torg, parker, skolor, större
arbetsplatser eller platser med en stark
koppling till kollektivtrafik för att nämna
Exakta stråk pekas ut
några exempel.
- Fotgängarprogram samlar ihop all fakta
Att arbeta med gångtrafikanter är
om hur vi rör oss i staden. I gångstråkoftast svårare än andra trafikslag.
splanen går vi ett steg längre och pekar
- Man går långsammare, så detaljrikeut exakta stråk. Stråk där det borde vara
dom är väldigt viktigt. Fotgängare ser demycket folk, även om det inte är det idag, taljer, hör ljud och känner lukter i större
berättar gatukontorets trafikplanerarer
utsträckning än övriga trafikanter och väljer
Elin Engqvist.
ofta en färdväg som man upplever som
Det finns många positiva aspekter om vacker och trevlig. Därför måste det finnas
vi lyckas få fler att gå. Gång är ett jämlikt, variation längs ett bra gångstråk. En attraktiv
hälsosamt, trafiksäkert och miljövänligt
färdväg med god arkitektur, variation och
färdsätt. Gångvänliga miljöer, där det
vacker, grön utformning upplevs ofta som
är säkert och tryggt, bidrar även till ett
kortare än en monoton sträcka. Fotgängare
I september 2006 inkom en motion från
miljöpartiet som beskriver visionen om
ett gångvänligare Malmö. Men det dröjde
till 2012 innan staden tog ett samlat
grepp kring frågan och antog Malmös
första fotgängarprogram. Programmet ska
lyfta fram fotgängarnas villkor, men det
är först i den helt nya gångstråksplanen
som man pekar ut vilka stråk som ska
prioriteras.
får inte heller känna dig undanträngda
av cyklar, bilar eller andra trafikslag om
det ska bli ett populärt stråk, säger Elin.
Demonstrationsgångstråk
I dagsläget finns det inga pengar avsatta
till programmet, men förhoppningen är
att något av de utpekade stråken kommer
fungera som demonstrationsgångstråk
inom en snar framtid.
- Tanken är att vi ska testa nya innovativa idéer på demonstrationsstråket.
Det kan vara urbana odlingar, lekfulla
intryck i miljön, sittplatser eller andra
former av platser för pauser. Men det kan
också handla om trygghet och bättre belysning. Vi gjorde en liknande satsning när
vi tog ett helhetsgrepp på cyklingen för
några år sedan. Då satsades det på ledljus
i form av ljusdioder, cykelpumpar och
cykelräcken vid överfarter. Saker som blev
mycket lyckade och som vi idag ser längs
flera av stadens större cykelvägar.
stadsliv
1 /15
11
ELDSJÄL
text: Anna-Karin Jangmark
foto: Tomaz Lundstedt
fyller parken med träning
Harald Stjerna är en engagerad Malmöbo som bidrar till att
fylla staden med liv och rörelse. Han saknade ett utegym i staden
som passade hans behov och skred till verket.
Harald har alltid tränat på egen hand,
framför allt löpning och styrketräning.
För något år sedan skadade han sig och
på sjukgymnastiken fick han bannor för
att han lyft ganska tunga vikter. Han
kände att han behövde lägga om träningstaktiken och började träna med den egna
kroppsvikten som tyngd istället.
- Jag gav mig den på att jag skulle lära
mig att göra en övning som heter ”muscleup”. Den bygger på tanken att om du kan
nå något med dina händer kan du också
ta dig över det. Jag ville träna utomhus
och upptäckte att det saknades utegym
som passade min träning. De som fanns
i staden var mer uppbyggda för dem som
vill träna på maskiner. Ärligt talat förstod
jag inte riktigt vilken målgrupp som
skulle träna där.
Harald började fundera på hur han
tyckte att ett bra utegym skulle vara uppbyggt och började skissa.
Hans tanke var att gerillagymet skulle
få många användare och därmed skulle
kommunen inse potentialen.
- Till slut kom jag i kontakt med ett
företag som nappade och vi tänkte att vi
skulle bygga gymmet vid Pildammsparken. Där någonstans kom jag i kontakt med kommunen och det visade sig
att det redan pågick arbete med att bygga
utegym i parken. Jag blev positivt överraskad av vilken kunskap och vilket driv
det fanns kring detta inom kommunen.
Gatukontorets projektledare, Anna Krook,
bad mig hjälpa till med de två utegymmen
som planerades i parken och jag tackade
givetvis ja! Mitt uppdrag har varit att
marknadsföra utegymmen och Pildammsparken som en träningspark.
Träna i Parken
Med början sommaren 2014 har konceptet ”Träna i Parken” etablerats. Harald
koordinerar gruppträningar i parken och
Gerillagym
det har blivit succé.
- Jag ritade ett utegym och kontaktade
- Under sommaren hade vi mer än ett
företag som gör staket och rör för jag tänkte pass per dag och vi har 3.500 följare på
det vore häftigt om vi byggde ett gerilla- facebooksidan Träna i Parken. Självklart
gym någonstans i staden. Min tanke var
hjälpte det fina sommarvädret till, men
att företaget som byggde gymmet skulle
nu i vinter har vi haft pass i nysnö och
få mycket uppmärksamhet, och därmed
ändå har 20 personer dykt upp till passen.
positiv reklam. Eftersom jag till vardags
Genom att Harald ringt runt till
jobbar med PR och försäljning tänkte jag olika föreningar och berättat om möjligatt det vore en guldgruva för någon. Men heten att marknadsföra sin verksamhet
alla jag kontaktade tyckte att jag var dum i genom att erbjuda gratispass har Pilhuvudet, skrattar han.
dammsparken fyllts av fysisk aktivitet.
12
stadsliv
1 / 15
- Det finns många vinnare i detta.
Dels föreningarna som får visa upp sig
och locka nya deltagare och dels alla
motionärer som får möjlighet att prova
på nya sporter gratis i stadsmiljön. Jag är
verkligen förundrad och innerligt glad
över hur många människor som ställer
upp och ger av sin kompetens och sitt
engagemang, säger Harald. Allt för att
sprida vidare motionsglädje och -kunskap.
Exempel på aktiviteter som erbjuds
är crossfit, löpning, boxning och yoga.
Fina sommarkvällar har passen lockat
upp emot 60 personer.
- Sociala medier har varit marknadsföringskanal för passen. Facebooksidan
Träna i Parken har varit central. Det man
inte får glömma bort när man jobbar
med marknadsföring via Facebook är att
det faktiskt kostar en del om man vill nå
målgrupper som inte redan är ”frälsta”.
Om jag ser att mina träningskompisar
gillar en sida är sannolikheten stor att
jag blir nyfiken och kollar in den. Men
om jag inte har kompisar som tränar och
jag själv aldrig brukar träna – då nås jag
aldrig. Det går ju att lösa genom att köpa
räckvidd. Vi har nått många fler än dem
som brukar utnyttja utegymmen.
Utegym brukar locka unga vältränade
killar, men Träna i Parkens pass har lockat
kvinnor och män i olika åldrar.
- Nu drömmer jag om att får möjlighet att sprida samma koncept på fler
ställen i Malmö, avslutar Harald.
………………………………………
Läs mer
www.facebook.com/tranaiparken
Instagram: #tränaiparken och @tranaiparken
Om Pildammsparken som träningspark i
Stadsliv nr 3, 2014: www.malmo.se/stadsliv
stadsliv
1 / 15
13
text: Fredrik Hansson
foto: Johan Bävman
pedagogiskt
pris till Malmö
Lotta Cederfeldt på gatukontoret i
Malmö har belönats för sitt arbete
med beteendepåverkan riktat
mot skolan. Lotta har en bakgrund som pedagog och med sig
in i arbetet bär hon ett stort engagemang för barns rätt till säkra
skolvägar.
Det starka engagemanget har exempelvis
tagit sig uttryck i att det finns en alldeles
egen maskot, Lotta Giraff, som med en
egenkomponerad melodi besöker många
av Malmös skolor för att sprida glädje
och uppmuntra barnen att gå och cykla
till skolan. Och visst ger det resultat! På
de skolor som haft möjligheten att jobba
aktivt med frågan, har skjutsningen med
bil minskat med drygt 20 procent.
Priset har delats ut till sex pristagare
Nordiskt Vägforums svenska avdelning
har inrättat ett Pedagogiskt pris för att
belöna nytänkande och utveckling av
kvaliteten i undervisnings- och lärandeprocessen inom NVF:s verksamhetsområden. Årligen utdelas pris på upp till
50.000 kronor.
Priset inrättades 2012. De som har
fått Pedagogiskt pris är:
2015 – Lotta Cederfeldt,
Malmö stads gatukontor
2015 – Nils Petter Gregersen, VTI
2014 – Torbjörn Jacobson, Trafikverket
2014 – Mårten Johansson,
Sveriges Åkeriföretag
2013 – Johan Granlund, Vectura
2012 – Peter von Heidenstam,
Trafikverket
Tyskar
gillar Malmö
Antalet besökare till Malmö fortsätter
öka, visar Malmö Turisms hotellstatistik
för 2014. Beläggningsgraden på hotellrum låg i genomsnitt på 65 %, vilket
är en förbättring på runt 5 % jämfört
med 2013, ett år som i sin tur visade en
ökning från 2012. Både antalet svenska
och internationella övernattande har
stigit under året som gått.
I augusti i fjor kunde Malmö Turism
konstatera att tyskar för första gången
sedan 2008 gått om danskar som den
största gruppen besökare till staden.
Den trenden ser ut att hålla i sig och
14
stadsliv
1 / 15
de nya siffrorna visar att turismen från
Tyskland gått upp med hela 19 % under
2014. Även antalet danska och engelska besökare har ökat med tvåsiffriga
procentsatser, medan antalet svenska
övernattande i Malmö har stigit med 8 %.
– Det är fantastiskt att se våra preliminära analyser av 2014, säger Malmös
Turistdirektör Johan Hermansson. Vi
har haft ett starkt år i Malmö, med
många spännande evenemang och en
mötesmarknad som fortsätter att växa.
2015 kommer Malmö få ytterligare
tillskott på hotellrum, bland annat
genom den stora satsningen Malmö
Live, som öppnar med 444 rum i maj.
Och i Hyllie öppnar Malmö arena
Hotell i mars med 295 rum. Det känns
extra bra med ett välbelagt 2014 när
Malmö 2015 växer med såväl ny möteskapacitet som nya hotell.
stadsliv
1 / 15
15
Returadress:
Gatukontoret, Malmö Stad, 205 80 Malmö
B
PORTO BETALT
text: Fredrik Hansson
foto: Johan Bävman, illustration: Garbergs
Hösten 2015 vill den politiska ledningen ta
ett nytt steg i arbetet med att profilera Malmö
som cykelstad. Då är det tänkt att stadens
första hyrcyklar ska rulla längs gatorna.
Hyrcykelsystem
Christoffer Hedberg på gatukontoret är
trafikplanerare och med i projektgruppen
som nu ska hitta en lämplig leverantör för
detta.
- I ett första läge har vi tittat på ett
system med 500 cyklar utsprida på 50
stationer i centrala Malmö. En förutsättning vi fått från våra politiker är att
det inte får kosta något för kommunen
vilket ställer höga krav på potentiella anbudsgivare att hitta på kreativa lösningar
för att finansiera systemet.
Hela-resan-perspektiv
Visionen är ett modernt, resurssnålt och
intelligent hyrcykelsystem i världsklass
som stärker Malmös profil som cykelstad
och ger pendlare, besökare och Malmöbor
tillgång till cyklar för korta resor inom
Malmö. Tillsammans med övrig kollektivtrafik ger hyrcykelsystemet ett välintegrerat konkurrenskraftigt alternativ till
biltrafik ur ett hela-resan-perspektiv och
bidrar till ett mer attraktivt Malmö.
Att hitta 50 nya platser för cykelstationer i centrala Malmö kan vara
en utmaning, men fullt möjligt enligt
Christoffer.
- Tanken är att dagens cykelställ ska
påverkas så lite som möjligt. Ett hyrcykelsystem ska inte inkräkta på platsen som
våra vanliga cyklister tar. Ambitionen är
istället att hitta ytor som inte utnyttjas
fullt ut idag. Men det kan även bli så att
vi väljer att ta bort bilparkeringar för att
få plats med cykelstationer.
För Malmöbor, pendlare och besökare
innebär ett hyrcykelsystem att det skapas
fler möjligheter att förflytta sig med hållbara trafikslag. Det kommer behövas när
staden förtätas och det finns begränsat
utrymme för trafik.
- Kostnaden för att årskort ska vara
överkomligt. Tillgång till billigare helgabonnemang kommer antagligen också
finnas. Men det kan även bli fler varianter
på sikt som endags- eller veckopass.
Tanken är att utnyttja exempelvis Skåne-
Nästa nummer av stadsliv kommer ut i juni 2015.
trafikens JoJo-reskort som kan laddas via
en hemsida eller vid stationerna på stan,
säger Christoffer.
Namntävling
Än är inget namn på hyrcykelsystemet
bestämt, men en tävling pågick i somras
som ska inspirera i kommande namnarbete.
- Närmare 850 förslag kom in. Flera
av dem var riktigt fyndiga och efter en
intern omröstning utsågs Henrik Thörn
med förslaget ”Fubbike” som vinnare.
Förutom äran belönades Henrik med en
elcykel. På delad andra- och tredjeplats
kom förslagen “Grip-en-cykel” och
“MalmöCykelen”. Eventuellt kan någon
av dessa namnförslag pryda hyrcyklarna
framöver.
………………………………………
Läs mer
www.malmo.se/hyrcykel