Extern brevmall med förvaltningslogotyp. (Ta F11 för

2015-05-07
Dnr MSN/2015:220
Planutskottet
Start-PM
Detaljplan för Norrbotten 9
Ärendet
Fastigheten Norrbotten 9 ligger centralt på Lidingö, adressen är Islinge Hamnvägen 11,
13 och 15. På fastigheten står idag ett flerbostadshus av mycket stort kulturhistoriskt
värde, uppfört mellan 1956 och 1957. Bostadsrättsföreningen som äger fastigheten har
ansökt om en ny detaljplan för att kunna bygga ytterligare ett flerfamiljshus bakom det
befintliga huset.
Orienteringskarta med föreslaget planområde markerat.
Syfte
Planens syfte är att ge byggrätt för ytterligare ett flerbostadshus på Norrbotten 9. För att
förtätningen ska vara möjlig ingår det i syftet att skapa en god bostadsmiljö trots det
bullerutsatta läget. Efter önskemål från fastighetsägaren kommer planen vidare att syftat
till att pröva om en avstyckning av fastigheten är lämplig. Slutligen syftar planen också
till att utreda skydds- eller bevarandebestämmelse för den befintliga byggnaden på
fastigheten som är av mycket stort kulturhistoriskt värde.
Planområdets exakta gräns kommer att fastställas under detaljplaneprocessen.
Ansökan
Fastighetsägaren bostadsrättsföreningen Norrbotten 9 inkom 2015-02-20 med en
ansökan om en ny detaljplan för att möjliggöra ett nytt flerbostadshus på sin fastighet. I
ansökan har det föreslagna huset fyra våningar med 26 lägenheter i storlekarna ett till
fyra rum. I samband med den nya bebyggelsen vill bostadsrättsföreningen också dela
sin fastighet så att den tillkommande bebyggelsen sker på en egen fastighet.
I ansökan föreslås ett nytt bostadshus i fyra våningar samt en suterrängvåning. I
sluttningen mot norr föreslås ett garage, också i suterräng, med utvändiga
parkeringsplatser på taket. En ny infart föreslås över fastigheten från Islinge Hamnväg.
Utsnitt ur illustration av den nya byggnadens placering i ansökan, 2015-02-20
2
Geografisk avgränsning och markägoförhållande
Området är beläget i stadsdelen Herserud och utgörs av Norrbotten 9.
Arealen är 3 858 m².
Fastigheterna är i privat ägo.
Planförhållanden och riktlinjer
Översiktsplan
I översiktsplan 2012 redovisas aktuellt område som område för centrum och service, det
ingår i det utpekade området för centrumkärna. Norrbotten 9 ingår dessutom i ett av de
områden som pekas ut som utvecklingsområden i översiktsplanen
Fasad mot norr med
garageportar i ljus panel
under flacka spetsbågekrön
Fasad mot söder, in mot gården.
Kulturmiljö
Miljö- och stadsbyggnadskontorets antikvarier har gjort en bedömning av det befintliga
huset på fastigheten. Huset ritades av Åke Porne och uppfördes 1956 – 57. Arkitekten
har visat omsorg om detaljerna så väl som helheten och huset har i stor utsträckning den
ursprungliga exteriören bevarad. Fönster, portar, färgsättning och fönsterbandens
mönsterlagda bruna spån är exempel på bevarade tidsmarkörer. Sammantaget gör miljöoch stadsbyggnadskontoret bedömningen att huset är av mycket stort kulturhistoriskt
värde och bör skyddas i kommande planarbete.
3
Utsnitt ur gällande stadsplan
Gällande detaljplan och fastighetsplan
Gällande detaljplan för området är den stadsplan som fastställdes 1986-04-04
(aktbeteckning 0186-P86/0404). Planen anger att fastigheten ska användas för
bostadsändamål. I fastighetens sydöstra hörn anger planen område för garageändamål
samt mark tillgänglig för gemensam förbindelseled. Det senare med syftet att säkerställa
åtkomst till Norrbotten 9 via Norrbotten 7, söder om fastigheten. Planen anger att
byggnaden på Norrbotten 9 får vara högst 40,3 meter hög, samt att taklutningen ska vara
högst 22°.
Norrbotten 9 och Norrbotten 7 har en gemensamhetsanläggning för parkering, ga:1.
Gällande fastighetsplan för området är den tomtindelning som fastställdes 17 mars 1959
(aktbeteckning 0186-24/1959C). I samband med stadsplanen 1986 gjordes en
fastighetsreglering där fastigheten fick sin nuvarande utformning.
Förutsättningar och förändringar
Stads- och landskapsbild
Byggnaden på Norrbotten 9 ligger längs med Islinge Hamnväg och bildar tillsammans
med det mer långsträckta lamellhuset på Norrbotten 8 fasad längs med gatan. Mellan de
båda huskropparna finns ett glapp där vegetation istället kantar vägen. Det stadsmässiga
inslaget av affärslokaler i bottenplan som finns på Norrbotten 8 återkommer inte i huset
på Norrbotten 9.
4
På fastighetens södra sida, från gården sett, blir huset en tydlig avskärmning mot gatan.
Gården ligger nivåmässigt över gatuplan och karaktäriseras av mycket växtlighet.
Sikten är fri över Värtan och Lidingöbron.
Från baksidan blir det tydligt att huset på Norrbotten 9 är en del av en större
gårdsbildning, tillsammans med byggnaderna på Norrbotten 6 och 8. Gården är öppen
mot söder och utgörs till stor del av parkeringsplatser.
Ortofoto från 2013 över Norrbotten 9 och grannfastigheterna.
Markförhållanden
Norrbotten 9 består framförallt av morän.
Gator och trafik
Infart till fastigheten Norrbotten 9 sker idag dels via Islinge Hamnväg där det finns ett
fåtal garageplatser i huset, dels via Herserudsvägen där det finns en gemensam
parkering med Norrbotten 7, reglerad via en gemensamhetsanläggning.
I ansökan föreslås en ny infart via Islinge Hamnväg, öster om det befintliga huset på
fastigheten, se bild på sida 2. Möjligheten att köra in via gemensamhetsanläggningen på
Norrbotten 7 skulle dock kvarstå. Infart och parkeringslösning kommer att behöva
utredas under planarbetet.
Fastigheten har ett mycket gott läge ur kollektivtrafiksynpunkt. Från Torsviks torg går
bussar till Ropsten och mindre än 500 meters promenadväg bort ligger station Torsvik
på Lidingöbanan.
5
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp via Islinge Hamnväg.
Dagvatten
En dagvattenledning finns ansluten på fastigheten via Islinge Hamnväg. På fastigheten
finns stora grönytor vilket innebär att det mesta dagvattnet kan omhändertas på den
egna fastigheten. Tillkommande bebyggelse och parkeringslösningar ska utformas med
hänsyn till dagvattenhanteringen.
Värme
Fjärrvärme finns utbyggt i området.
Avfall
I området finns kommunal avfallshämtning, men frågan måste utredas vidare i
planarbetet.
Störningar
Buller
Bullerkarta: lila – 70 – 100 dBA, rött 65 – 70 dBA, orange 60 – 65 dBA, gult 55 – 60 dBA,
grönt 50 – 55.
Fastigheten Norrbotten 9 ligger nära infarten till Lidingö, lite drygt tio meter från Södra
Kungsvägen. Enligt trafikbullerutredning framtagen av Ramböll Sverige AB 2008-1117 är fastigheten störd av buller. Huset bildar delvis ett skydd mot bullret inne på
gården. Ur bullersynpunkt vore det fördelaktigt om det nya huset placerades i nord-
6
sydlig riktning längs med fastighetsgränsen mot Lidingö 8:78. Under planarbetet måste
den nya bebyggelsens utformning och placering utredas ur bullersynpunkt. Även andra
bullerdämpande åtgärder kan bli nödvändiga.
Tillgänglighet
Fastigheten sluttar ner mot Islinge
Hamnväg. Från Herserudsvägen är
tillgängligheten till
parkeringsplatserna god och
tillkommande bebyggelse kommer
kunna få tillgänglighetsanpassad
angöring över Norrbotten 7.
Miljökonsekvenser
En behovsbedömning av planens miljökonsekvenser kommer att tas fram under arbetet.
Kommunal service
Planområdet ligger nära Lidingö centrum med mycket god kommunal service.
Frågor att utreda
Under planarbetet återstår en rad frågor och alternativa lösningar att bearbeta och utreda
vidare.
• Tillkommande bebyggelses placering och utformning
• Buller
• Angöring och parkeringslösning
• Fastighetsdelning och gemensamhetsanläggning
• Skyddsbestämmelser för befintligt hus
• Vatten- och avloppsanslutning
• Dagvatten
• Riskanalys om närheten till farligt godsled (mindre än 150 meter)
• Avfallshantering
Genomförande och ekonomi
Plankostnadsavtal kommer att tecknas med fastighetsägaren.
7
Planprocess och tidplan
Detaljplanen föreslås handläggas med standardförfarande och kan under förutsättning
att planutskottet fattar beslut om föreliggande start-PM handläggas enligt följande
tidsplan:
Samråd
Granskning
Antagande
3 kvartalet 2016
2 kvartalet 2017
4 kvartalet 2017
Miljö- och stadsbyggnadskontorets sammanfattande bedömning
Norrbotten 9 ligger centralt på Lidingö i ett område som pekas ut som lämpligt att
förtäta med bostäder i översiktsplanen från 2012. Läget är kollektivtrafiknära och de
nya bostäderna kommer att ligga centralt även ur ett regionalt perspektiv.
Den tillkommande bebyggelsens placering och utformning måste noga analyseras med
hänsyn till bullerproblematiken på platsen. Med rätt placering och utformning bedömer
dock miljö- och stadsbyggnadskontoret att nya bostäder kan tillskapas och att en ny
byggnad dessutom kan fungera bullerdämpande för de redan befintliga bostäderna och
den tillhörande gården.
Parkeringen på platsen är utspridd. Eftersom nya bostäder kommer att kräva ytterligare
parkeringsplatser är det positivt att den nya detaljplanen innehåller en mer
sammanhållen parkeringslösning och garage.
Byggnaden på Norrbotten 9 bedöms vara av mycket stort kulturhistoriskt värde då den
är en god representant för sin tid. En ny detaljplan för fastigheten skulle kunna innebära
att huset får skydds- eller bevarandebestämmelser.
Sammanfattningsvis bedömer miljö- och stadsbyggnadskontoret att en rätt placerad
byggelse kan ge platsen en rad positiva effekter och att det därför är lämpligt att arbeta
vidare med det inkomna förslaget.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Malin Lindqvist
Planchef
Cecilia Wiik
Planarkitekt
8