Arbete och välfärdsnämnden 2015-03-26 C4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
1 (1)
Sammanträdesdatum
2015-03-26
Arbete och välfärdsnämnden
Plats och tid
C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30
Beslutande
Radovan Javurek (FP)
Eva Jakobsen (M)
Mats Edin (S)
Birgitta Lööv (V)
Ann-Charlotte Lindner (FP)
Maria Nilsson (S)
Qualinle Dayib (C)
Beth Melander (MP),
Niclas Nilsson (SD)
tjänstgörande ersättare
Tommy Nilsson (S)
Carl.Henrik Nilsson (SD),
tjänstgörande ersättare
Patric Hansson (S)
Anne-Marie Wågström (S)
Marcus Bagan (S)
Monica Ek, nämndsekreterare
Margareta Rilheim,
nämndsekreterare
Ersättare
Övriga närvarande
Merete Tillman,
förvaltningschef
Ulf Börkell (SD)
Utses att justera
Eva Jakobsen
Justerare2
Justeringens
tid och plats
Fredagen den 27 mars 2015 på Arbete och välfärdsförvaltningen
Sekreterare
........................................................................................................
Paragrafer
§§ 27-33
Monica Ek
Ordförande
………………………………………
Radovan Javurek
Justerare
………………………………………
Eva Jakobsen
…………………………………. ……………………………….
.
…………………………………. ……………………………….
.Justerare2
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Arbete och välfärdsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-03-26
Datum då
anslaget sätts upp
2015-03-31
Datum då
anslaget tas ned
2015-04-21
Förvaringsplats
för protokollet
Förvaringsplats
Underskrift
..........................................................................................
Monica Ek
Utdragsbestyrkande
1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Arbete och välfärdsnämnden
2015-03-26
AVN § 27
Information
Änr AVN .
Beslut
Utdragsbestyrkande

Ordförande Radovan Javurek (FP)
- avtackning av nämndsekreterare Margareta Rilheim.

Förvaltningschef Merete Tillman
- hur förvaltningen hanterar situationen avseende att en av
förvaltningens anställda under en längre tid förföljts.
- problemet med trångboddhet och bristande tillgång till bostäder
- den pågående rekryteringen av socialsekreterare
- öppet hus på VLC den 25 mars.

Ekonomisk uppföljning 2015
Änr. AVN 2015/1384

Information om resultatet av insatser och serviceinsatser till
medborgaren, 2014
Änr. AVN 2015/1050

Nämndstatistik 2015
Änr. AVN 2015/560
Justerarens signatur
2
1 (1)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Arbete och välfärdsnämnden
2015-03-26
AVN § 28
Delgivningar
Änr AVN .
Beslut

Till handlingarna
Beslutsunderlag
Utdragsbestyrkande

Protokoll för förvaltningsövergripande samverkan, 2015-03-24

Beslut IVO 2015-03-05
Justerarens signatur
3
1 (1)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Arbete och välfärdsnämnden
2015-03-26
AVN § 29a
Delegeringsbeslut
Änr AVN .
Beslut

Redovisningen godkänns
Beslutsunderlag
Utdragsbestyrkande

Serveringsärenden

Personalärenden februari – mars 2015
Justerarens signatur
4
1 (1)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Arbete och välfärdsnämnden
2015-03-26
AVN § 29b
Ärende som inte uppfyller lagens krav januari
Änr AVN 2015/717
Beslut

Godkänna redovisningen
Sammanfattning
Antal pågående utredningar på Barn och Ungdom har minskat med 75 st
under föregående månad. Även antal utredningar som ej har avslutats
inom 4 månader har minskat något. Dock fortsätter det höga
ärendeinflödet av anmälningar. Mottagningsteamet beräknar nu att
handläggningstiden sträcker sig upp till ca 5 veckor i vissa anmälningar.
Rekrytering av nya medarbetare utifrån beslut i Arbete och
välfärdsnämnden i november 2014 pågår. De hyrsocionomer som vi haft
inne fasas ut utifrån ny upphandling, och har endast kunnat ersättas med
två hyrsocionomer, då de upphandlade företagen ej har kunnat leverera
hyrsocionomer enligt avtal. Ytterligare tre hyrsocionomer från företag
som ej är upphandlade, kommer att börja i mars-april, för att handlägga
både anmälningar och utredningar.
Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och
välfärdsnämnden

Utdragsbestyrkande
Godkänna redovisningen
Justerarens signatur
5
1 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Arbete och välfärdsnämnden
2015-03-26
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2015-03-10
Rapport 2003-03-06
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
6
2 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Arbete och välfärdsnämnden
2015-03-26
AVN § 30
Ombyggnad av SFI
Änr AVN 2015/1418
Beslut

under förutsättning av beslut i kommunstyrelsen beställa anpassning
av byggnad sju, Åsums Fure, Norra Åsum av C 4 teknik

med hänvisning till beslut i den strategiska lokalförsörjningsgruppen
hänvända fråga om finansiering och framtida hyreskostnad till
kommunstyrelsen med förslag att kostnaden för ombyggnaden
fördelas med 3 mkr 2015 och 14 mkr 2016
Sammanfattning
SFI behöver mer lokaler för att kunna bedriva verksamhet i den
omfattning som krävs för att nyanlända m.fl. ska kunna erbjudas
undervisning i tillräcklig omfattning. Den strategiska
lokalförsörjningsgruppen har därför under hösten 2014 beslutat att
byggnad sju på Åsums fure, Norra Åsum, ska renoveras för SFI:s
räkning. I budget för år 2015 har avsatts 9 mkr för ändamålet. C4 teknik
har efter noggrannare projektering, gjort en mer detaljerad kalkyl, i
vilken kostnaden beräknas till 17 mkr. Frågan har därför åter hanterats i
den strategiska lokalförsörjningsgruppen. Behovet av mer lokaler till
verksamheten kvarstår och byggnaden ger efter ombyggnaden goda
möjligheter för SFI att utöka svenskundervisningen.
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
7
1 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Arbete och välfärdsnämnden
2015-03-26
Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och
välfärdsnämnden

Att under förutsättning av beslut i kommunstyrelsen beställa
anpassning av byggnad sju, Åsums Fure, Norra Åsum av C 4 teknik

Att med hänvisning till beslut i den strategiska
lokalförsörjningsgruppen hänvända fråga om finansiering och
framtida hyreskostnad till kommunstyrelsen med förslag att
kostnaden för ombyggnaden fördelas med 3 mkr 2015 och 14 mkr
2016.
Beslutsunderlag
Detta tjänsteutlåtande
PM ombyggnad Åsums Fure byggnad sju
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
8
2 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Arbete och välfärdsnämnden
2015-03-26
AVN § 32
Ansökan om föreningsbidrag för 2015
Änr AVN 2015/1097
Beslut

Tilldela de ansökande föreningarna föreningsbidrag 2015 enligt
nedan:.
- Sökande föreningar
BRIS Region
- Syd
Sökande föreningar
Brottsofferjouren i NÖ Skåne (5 kr/inv)
Kristianstad Kvinnojour (8 kr/inv)
LP Kristianstad
Röda Korset ”Kupan”
Skåne Stadsmission inkl Café David
Tjejjouren Lotus
Adoptionscentrum Skåne
Kulturföreningen C4
Palestinska föreningen
Beslut
30 000
409 130
654 608
50 000
50 000
539 342
30 000
5 000
25 000
0
Nämndens behandling
Vice ordföranden yrkar att LP-stiftelsen ska beviljas 50 000 kr i
föreningsbidrag för 2015. Ordföranden yrkar bifall till förslaget. Birgitta
Lööv (V) yrkar bifall till förslaget. Carl-Henric Nilsson (SD) yrkar bifall
till förlaget.
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
9
1 (2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Arbete och välfärdsnämnden
2015-03-26
Sammanfattning
Arbete och välfärdsnämnden har för år 2015 ett budgetanslag ämnat till
föreningsbidrag med 1 873 080 kr, vilka fördelas enligt ovan.
Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och
välfärdsnämnden
-
Att tilldela de ansökande föreningarna föreningsbidrag 2015
enligt förslag.
- Sökande föreningar
BRIS Region
- Syd
Sökande föreningar
Brottsofferjouren i NÖ Skåne (5 kr/inv)
Kristianstad Kvinnojour (8 kr/inv)
LP Kristianstad
Röda Korset ”Kupan”
Skåne Stadsmission inkl Café David
Tjejjouren Lotus
Adoptionscentrum Skåne
Kulturföreningen C4
Palestinska föreningen
Ansöker
172 710
Ansöker
Beslut
Beslut
350 000
50 000
1 902 405
30 000
7 000
30 000
12 000
2 542 115
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar från respektive förening
Utredning
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
10
Förslag
30 000
Förslag
409 130
654 608
80 000
50 000
539 342
30 000
5 000
25 000
0
1 823 080
2 (2)