Gröna huset Gröna huset - Föräldrar Förskola (45

Nacka kommun
Gröna huset - Föräldrar Förskola
45 respondenter
Kundundersökning 2015
Pilen Marknadsundersökningar
Mars 2015
Våga Visa 2015, sida 1
Om undersökningen
Bakgrund
Läsanvisningar för resultatdiagrammen
Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en
kundundersökning i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola.
Undersökningen genomförs på samma sätt i alla kommuner och
flertalet frågor är gemensamma. I 2015 års undersökning inbjöds
totalt 77 013 elever och föräldrar från 885 förskolor och skolor att
delta.
Diagrammen visar svarsfördelningen dvs. hur stor andel (%) som
valt respektive svarsalternativ för varje påstående. Varje påstående
har fyra uppsättningar staplar: genomsnittet för hela kommunen
2015, årets resultat och, om det finns, resultaten från 2014 och
2013. Staplarna för genomsnittet för hela kommunen är blå och
röda, medan de gröna och röda hör till den aktuella enheten.
Metod
Den mörkgröna eller mörkblå fältet visar hur många som svarat
”Stämmer mycket bra" och den mörkröda till höger visar hur stor
andel som svarat ”Stämmer mycket dåligt". De ljusare fälten visar
andelarna som svarat något av de två mittenalternativen enligt
bilden nedan. Andelen som svarat "Vet inte" visas i grått i mitten.
Siffrorna på staplarna anger procent och summerar till 100%,
avrundningar kan dock förekomma.
Respondenterna fick fylla i en enkät som distribuerats via de
deltagande skolorna. Enkäten innehöll 23-31 påståenden som
föräldrar respektive elever fick ta ställning till. En skala i fyra steg
användes: Stämmer mycket bra, Stämmer ganska bra, Stämmer
ganska dåligt och Stämmer mycket dåligt samt alternativet Vet inte.
Det gick även att svara via internet.
Formulären delades ut från den 19 januari och samlades in fram till
den 24 februari 2015.
Urval
Undersökningen är en totalundersökning i de utvalda grupperna,
dvs samtliga barn i förskola och pedagogisk omsorg och samtliga
elever i förskoleklass, årskurs 2, 5 och 8. I samtliga grupper
svarade barnens föräldrar och från och med årskurs 5 deltog även
eleverna själva.
Antalet inkomna svar samt svarsfrekvens för den grupp som avses
redovisas överst på varje sida.
Våga Visa 2015/Nacka kommun/Kundenkät/Föräldrar Förskola/Gröna huset
Stämmer
mycket bra
Stämmer
ganska bra
Vet inte
Stämmer
ganska dåligt
Stämmer
mycket dåligt
I den högra kanten av diagrammen finns en summering av
andelarna som svarat Stämmer mycket bra och Stämmer ganska
bra, alltså summan av de två gröna eller blå fälten.
Sist i rapporten finns ett spindeldiagram som visar andelen som
svarat Stämmer mycket bra eller Stämmer ganska bra, i genomsnitt
för frågorna som ligger under varje målområde.
Våga Visa 2015, sida 2
Gröna huset
Gröna huset - Föräldrar Förskola (45 svar, 68%)
Utveckling och lärande
Stämmer
bra
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
79
20
010 99
2. Mitt barn verkar trivas i förskolan
78
22
0 100
Gröna huset föregående år 2014
81
19
0 100
2013
82
18
0 100
69
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
67
3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn
1 20 96
33
0 100
71
Gröna huset föregående år 2014
26
76
2013
0%
20%
Stämmer mycket bra
0 4 0 96
26
79
2013
2 3 0 95
29
71
Gröna huset föregående år 2014
Stämmer ganska bra
020 98
21
40%
60%
Vet inte
80%
Stämmer ganska dåligt
98
30 97
25
67
4. Personalen är engagerad i mitt barns utveckling
02
21
70
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
Våga Visa 2015/Nacka kommun/Kundenkät/Föräldrar Förskola/Gröna huset
27
0 100
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 3
Gröna huset
Gröna huset - Föräldrar Förskola (45 svar, 68%)
Stämmer
bra
65
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
5. Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs
28
58
29
Gröna huset föregående år 2014
71
2013
71
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
36
2013
43
44
60
28
44
Gröna huset föregående år 2014
31
52
2013
0%
20%
Stämmer mycket bra
16
29
56
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
20 87
10
20 88
10
2
87
0 7
2
91
93
18
80%
Stämmer ganska dåligt
0 6
3
91
8
20
89
9
14
21
40%
11
02 5
47
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
7. Förskolan arbetar med att utveckla barnens språk
1
51
50
93
0 6 0 94
24
40
Gröna huset föregående år 2014
Våga Visa 2015/Nacka kommun/Kundenkät/Föräldrar Förskola/Gröna huset
17
50
6. Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas
4 20
0 76
22
81
6 0 76
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 4
Gröna huset
Gröna huset - Föräldrar Förskola (45 svar, 68%)
Stämmer
bra
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
58
25
8. Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik
31
29
Gröna huset föregående år 2014
31
29
2013
29
14
29
30
40
36
16
Gröna huset föregående år 2014
40
36
14
26
60
3 3
71
6 1
84
2
76
9
9. Förskolan dokumenterar vad barnen lär sig
2013
2
10
24
54
41
83
20 60
38
41
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
30
18
7
5
9
5
76
6
68
Ansvar och inflytande
63
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
51
10. Mitt barn uppmuntras till att ta ansvar i förskolan
0%
20%
Stämmer mycket bra
16
24
65
2013
11
33
57
Gröna huset föregående år 2014
Våga Visa 2015/Nacka kommun/Kundenkät/Föräldrar Förskola/Gröna huset
25
19
15
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
18
80%
Stämmer ganska dåligt
10 88
0 84
0 81
30 79
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 5
Gröna huset
Gröna huset - Föräldrar Förskola (45 svar, 68%)
Stämmer
bra
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
57
11. Mitt barns tankar och intressen tas till vara
28
56
Gröna huset föregående år 2014
57
2013
56
12
20
85
36
7
20
91
33
10 0
90
29
15
0
85
120
97
040
96
Normer och värden
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
76
12. Mitt barn är tryggt i förskolan
76
20
90
Gröna huset föregående år 2014
2013
79
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
80
10 0 100
21
17
76
13. Personalen bryr sig om mitt barn
20
93
Gröna huset föregående år 2014
0%
20%
Stämmer mycket bra
15
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
0 100
110
97
2 20
96
7 0 100
79
2013
Våga Visa 2015/Nacka kommun/Kundenkät/Föräldrar Förskola/Gröna huset
21
80%
Stämmer ganska dåligt
3 30
94
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 6
Gröna huset
Gröna huset - Föräldrar Förskola (45 svar, 68%)
Stämmer
bra
14. Mitt barn lär sig att lösa konflikter och ta hänsyn till andra
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
48
15. Det är arbetsro i barngruppen
49
36
26
60
53
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
55
16. Förskolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex
mobbning
2013
32
0%
20%
Stämmer mycket bra
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
14
0 86
21
23
10 75
0 58
21
0 79
0 47
53
40%
0 84
30 76
42
15
16
21
31
48
79
24
16
42
Gröna huset föregående år 2014
5 1
14
32
Gröna huset föregående år 2014
2013
3 30 94
32
62
2013
20 91
7 0 93
17
76
Gröna huset föregående år 2014
Våga Visa 2015/Nacka kommun/Kundenkät/Föräldrar Förskola/Gröna huset
7
22
69
20 89
9
28
62
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
80%
Stämmer ganska dåligt
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 7
Gröna huset
Gröna huset - Föräldrar Förskola (45 svar, 68%)
Stämmer
bra
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
17. Personalen ingriper om något barn behandlas illa på förskolan
Gröna huset föregående år 2014
2013
0 65
35
9
56
0 88
12
21
67
82
20 73
24
20
53
20
15
19
63
Skola och hem
18. Det finns möjlighet för mig som förälder att ha inflytande i
förskolans verksamhet
0%
20%
Stämmer mycket bra
9
35
44
2013
Våga Visa 2015/Nacka kommun/Kundenkät/Föräldrar Förskola/Gröna huset
31
62
Gröna huset föregående år 2014
4
33
53
19. Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
2
81
3
74
5 1
89
2
87
222
93
4
29
60
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
82
9
15
47
26
2013
2
7
10
36
45
Gröna huset föregående år 2014
84
11
4
33
49
2
6
8
32
52
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
80%
Stämmer ganska dåligt
7
12
0 79
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 8
Gröna huset
Gröna huset - Föräldrar Förskola (45 svar, 68%)
Stämmer
bra
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
64
20. Förskolan ger mig möjlighet att vara med och diskutera hur mitt
barn stöds på bästa sätt
26
60
Gröna huset föregående år 2014
64
2013
50
4
29
2
21
7
41
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
22
73
89
6 0 91
93
0 4 0 96
19
68
2013
2
3 31
22
79
Gröna huset föregående år 2014
91
7 0 86
3
71
21. Förskolan har informerat om läroplanen och annat som styr
förskolan
7
5 1
020 98
29
30 97
Styrning och ledning
59
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
40
22. Jag har förtroende för förskolechefen (eller motsvarande)
11
60
26
53
2013
0%
20%
Stämmer mycket bra
7
36
Gröna huset föregående år 2014
Våga Visa 2015/Nacka kommun/Kundenkät/Föräldrar Förskola/Gröna huset
25
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
3
84
11
2
76
5 2
86
3
85
7
32
40%
6
3
80%
Stämmer ganska dåligt
9
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 9
Gröna huset
Gröna huset - Föräldrar Förskola (45 svar, 68%)
Stämmer
bra
74
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
23. Mitt barn har kompetent personal
22
76
17
2013
85
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
86
24. Mitt barn går i den förskola som jag önskar
87
Gröna huset föregående år 2014
86
95
020 98
22
83
Gröna huset föregående år 2014
1 31
0 100
15
0 100
Kommunspecifika frågor
2013
12
12
91
Gröna huset föregående år 2014
86
2013
12
20%
Stämmer mycket bra
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
0 100
020 98
131
96
7 02
98
020 98
30 100
97
0%
97
3030 97
84
25. Förskolans öppettider passar vår familj
111
13
94
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
Våga Visa 2015/Nacka kommun/Kundenkät/Föräldrar Förskola/Gröna huset
11
80%
Stämmer ganska dåligt
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 10
Gröna huset
Gröna huset - Föräldrar Förskola (45 svar, 68%)
Stämmer
bra
79
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
26. Mitt barn är ute varje dag med förskolan
2 21
84
2013
21
74
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
27. Mitt barn får ta del av kulturverksamhet av god kvalitet i förskolan
20
Gröna huset föregående år 2014
19
2013
28
27
Gröna huset föregående år 2014
20%
Stämmer mycket bra
4
29
50
0%
4
27
60
2013
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
0 44
7
6
80%
Stämmer ganska dåligt
5 2
89
0 84
11
2
38
40%
50
9
27
80
47
7
47
58
2
11
5
62
28. Jag är nöjd med det inflytande som jag har i förskolan
7
22
38
32
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
030 97
12
20
31
12
0 100
24
51
96
0 100
16
79
Gröna huset föregående år 2014
Våga Visa 2015/Nacka kommun/Kundenkät/Föräldrar Förskola/Gröna huset
17
2
88
3 3
88
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 11
Gröna huset
Gröna huset - Föräldrar Förskola (45 svar, 68%)
Övergripande frågor
Stämmer
bra
29. Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
76
30. Jag kan rekommendera mitt barns förskola
76
0%
20%
Stämmer mycket bra
Våga Visa 2015/Nacka kommun/Kundenkät/Föräldrar Förskola/Gröna huset
10 02
12
85
40%
Stämmer ganska bra
60%
Vet inte
80%
Stämmer ganska dåligt
95
020 98
22
88
2013
2 31
18
Gröna huset föregående år 2014
0 89
030 97
35
62
95
2 20 95
21
74
2013
11
0
29
60
Gröna huset föregående år 2014
131
25
70
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
98
030 97
100%
Stämmer mycket dåligt
Våga Visa 2015, sida 12
Gröna huset
Gröna huset - Föräldrar Förskola (45 svar, 68%)
Genomsnittlig andel ”Stämmer bra” per målområde
Utveckling och lärande
100
Övergripande frågor
86
80
93
88
60
Ansvar och inflytande
40
20
0
Kommunspecifika frågor
Normer och värden
83
86
Skola och hem
87
Styrning och ledning
Genomsnitt Nacka kommun - Föräldrar Förskola
Våga Visa 2015/Nacka kommun/Kundenkät/Föräldrar Förskola/Gröna huset
88
Gröna huset - Föräldrar Förskola