Östbergska huset, Kristianstad

Rapport 2015:22
Östbergska huset, Kristianstad
Arkeologisk förundersökning 2015
Tony Björk
Rapport 2015:22
Östbergska huset, Kristianstad
Arkeologisk förundersökning 2015
Tony Björk
Fornlämningsnr: 93
Kv. David Nyborg 14, Kristianstad
Kristianstads kommun
Skåne län
Sydsvensk Arkeologi AB
Kristianstad
Box 134
291 22 Kristianstad
Telefon (Regionmuseets växel): 044-13 58 00
Malmö
Erlandsrovägen 5
218 45 Vintrie
www.sydsvenskarkeologi.se
© 2015 Sydsvensk Arkeologi AB
Rapport 2015:22
Omslag: Dräneringsschaktet längs Östbergska husets västfasad. Fotot åt norr, Tony Björk.
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriet, I2014/00893.
Innehåll
Sammanfattning
5
Bakgrund
5
Historik och fornlämningsmiljö
5
Syfte och målsättning
8
Metod
8
Förundersökningens resultat
9
Avslutande kommentar
10
Referenser
12
Administrativa uppgifter
13
Bilagor
15
Fig. 1. Skånekarta med läget för Kristianstad markerat.
Fig. 2. Det aktuella arbetets läge i norra delen av Kristianstads gamla stadsområde (Kristianstad 93).
Sammanfattning
I samband med grävning för dräneringsarbeten invid Östbergska
husets västra fasad (kv David Nyborg 14, Kristianstad) gjordes
en arkeologisk förundersökning i form av en schaktningsövervakning. Schaktsträckan var ca 26 m och schaktbredden mellan
1,5-2 m. Schaktdjupet varierade mellan 0,1-1,0 m djup. Grundast var schaktet invid huset och djupast längst ut från huset, där
dräneringsledning förlades. Längst i söder samt utmed ett befintligt trapphus fanns omfattande sentida störningar. I dräneringsschaktets djupare delar iakttogs en lagerföljd bestående av
singel, kullerstensbeläggning, fyllnadsmassor i form av lera
blandat med raseringsmassor, mörk brungrå sandig lera, brungrå
lera och grå lera. Ingenstans nåddes steril botten. Framför allt de
undre lagren innehöll gott om tegelfragment, keramik, kritpipsfragment och djurben. Längs ett kortare parti längst i norr, om ca
1 m, fanns rester av ett golv med lagda golvtegel.
Bakgrund
Vid schaktning för dräneringsledning längs Östbergska husets
västfasad gjordes en arkeologisk förundersökning i form av en
schaktningsövervakning. Vid pågående arbete påträffades och
dokumenterades partier med väl bevarade lämningar i form av
kulturlager och en mindre rest av ett husgolv från 1600/1700talen.
Historik och fornlämningsmiljö
Kristianstad grundades år 1614 på initiativ av den danske
kungen Christan IV. Staden ingick som en förstärkning av försvarslinjen mot Sverige. Kristianstad fick en strategiskt väl vald
placering på Allön, en halvö vid Helgeås sankmarker. I samband
med att Kristianstad byggdes överfördes stadsrättigheterna från
den av krig hårt drabbade staden Vä och så småningom även
från Åhus.
Kristianstad är Nordens första exempel på en konsekvent genomförd renässansstad. Kristianstads historiska stadsplan utgörs
av ett rektangulärt, regelmässigt gatunät med en kvarters- och
tomtindelning omfattande sammanlagt 190 tomter. Det ursprungliga stadsområdet mätte ca 700 x 240 m och omgärdades
av en bastionförsedd fästningsvall. Fästningen utgjordes av ett
så kallat nederländskt vallsystem, med tio bastioner, en i varje
hörn och tre på vardera långsidan (Andersson & Lindbom
1976:38ff, Stewenius 1984:70ff).
Den aktuella ledningssträckan berörde fastigheten kv David Nyborg 14, med en huvudbyggnad känd som Östbergska huset.
Östbergska huset | 5
Fig. 3. Schaktets läge invid Östbergska husets västra fasad. Skala 1:1000.
6 | Östbergska huset
Fig. 4. Schaktet utmed husets fasad. Gula partier var urschaktade. Läget för dokumenterade profiler markerade.
Skala 1:200.
Östbergska huset | 7
Fig. 5. Foto av profil 1, söder om trapphus. Lagerföljden i schaktet var relativt homogen och bestod uppifrån räknat av matjord
(L6), gul sand (L7), matjord blandad med rasering/kulturlager (L8) och underst ett lager brun, sandig lera (L9) som innehöll
rikligt med keramik, tegelflis, kritpipor och djurben. Foto åt väster, Tony Björk.
Den aktuella exploateringsytan utgörs idag i sin helhet av tomtmark med gräsmatta respektive singelbeläggning. Inga tidigare
arkeologiska undersökningar finns registrerade inom fastigheten. Däremot har det gjorts en undersökning på fastigheten kv
David Nyborg 16, där det dokumenterades en del av stadsmuren
från 1600-talet (Esping Bodén 1978).
Syfte och målsättning
Syftet och målsättningen med förundersökningen var bedöma
eventuella lämningar inom den aktuella ledningssträckan och att
vid behov göra arkeologisk dokumentation.
Metod
Vid arbetet inspekterades pågående schaktningar och i förekommande fall dokumenterades påträffade lämningar. Större
delen av sträckan grävdes med maskin och lagerförekomster
dokumenterades med digitalfoto, profilritning och anteckningar.
Inmätning av schakt kunde ej göras med GPS, på grund av att
8 | Östbergska huset
Fig. 6. Profil 2, väster om trapphus. Lagerföljden i schaktet bestod uppifrån räknat av
singel (L1), omrörd lera med rasering (L2), mörk brungrå, sandig lera med tegelfragment, ben m.m. (L3), brungrå lera med inslag av tegelfragment, träkol, m.m. (L4) och
grå lera med inslag av träkol (L5). Vid ett provstick invid schaktkanten kunde det konstateras att lager 5 var 0,30 m tjockt och att under det fanns ett sandigt brunt lager med
djurben och tegelflis. Jämför profilen med fotot fig. 7.
arbetena gjordes i nära anslutning till byggnader (blockerade
kontakt med satelliter). Mätning gjordes därför manuellt utifrån
befintliga byggnader och dessa värden fördes sedan in i Intrasis.
Förundersökningens resultat
Arbetena följdes utmed en sammanlagd schaktsträcka om ca 26
m och schaktbredden varierade mellan 1,5-2 m. Schaktdjupet
varierade mellan 0,1-1,0 m djup längs med större delen av husets västfasad. Grundast var schaktet invid huset och djupast
längst ut från huset, i ett ca 0,4 m brett parti, där dräneringsledning förlades (se omslagsbild). Längst i söder samt utmed södra
delen av ett befintligt trapphus fanns omfattande sentida störningar. Söder om trapphuset grävdes inom en ca 1,2 x 2,2 m stor
yta till ca 2,0 m djup för att kunna åtgärda sättningar och fuktskador (fig. 4).
I dräneringsschaktets djupare delar iakttogs en lagerföljd bestående av gräs eller singel, matjord eller kullerstensbeläggning,
fyllnadsmassor i form av lera blandat med raseringsmassor,
mörk brungrå sandig lera, brungrå lera och grå lera. Ingenstans
nåddes steril botten. Framför allt de undre lagren innehöll gott
Östbergska huset | 9
Fig. 7. Tony Björk rensar fram profil 2. Notera att lagerföljden endast var intakt i den yttre, västra delen, markerat av det grå
lagrets utbredning i botten. Foto åt sydväst, Ylva Wickberg.
om tegelfragment, keramik, kritpipsfragment och djurben. Längs
ett kortare parti längst i norr, om ca 1 m, fanns rester av ett golv
med lagda golvtegel (fig. 8).
Avslutande kommentar
Dokumentation i smala schakt är, som alltid, svåra att koppla till
en större helhet. De arkeologiska resultaten är därför blygsamma. Det kan trots allt konstateras att det finns väl bevarade
kulturlager och huslämningar på den aktuella tomten. Trots relativt omfattande arbeten på platsen var det ganska små skador
som åsamkades de äldre stadslagren på fastigheten. Arbetet var
alltså antikvariskt framgångsrikt.
10 | Östbergska huset
Fig 8. Profil 3, norr om trapphus. Notera golvteglet som låg intakt i ett litet parti i profilen. Lagerföljden i schaktet bestod uppifrån
räknat av singel (L1: 0-0,08 m), stenläggning (L10: 0,08-0,20 m), gul sand (L11: 0,20-0,30 m), mörk grå, lerblandad sand (L12:
0,30-0,65 m) och melerad brungul sand med träkol (L13: 0,65-0,95 m). Golvteglets djup var detsamma som schaktets djup,
d.v.s. ca 0,95 m. Foto åt väster, Tony Björk.
Östbergska huset | 11
Referenser
Andersson, T. & Lindbom, G. 1976. Boken om Kristianstad. Stockholm.
Esping Bodén, A. 1978. Del av stadsmur, kv David Nyborg 16, Kristianstad, Skåne. Rapport
UV Syd. Lund.
Stewenius, J. 1984. Kulturmiljövårdsprogram för Skåne. Länsstyrelsen i Kristianstad.
12 | Östbergska huset
Administrativa uppgifter
Sydsvensk Arkeologi AB proj.nr: 150020
Länsstyrelsen i Skåne dnr:
431-7439-2012
Datum för beslut:
2015-03-24
Län:
Skåne
Kommun:
Kristianstad
Socken:
Kristianstad
Fastighet:
Kv David Nyborg 14 (Östbergska huset)
Läge:
Fastighetskartan, blad 3D 2j
Koordinatsystem:
SWEREF 99 TM
X koordinat:
6210101,40
Y koordinat:
447348,54
Höjdsystem:
RH 2000
M ö.h.
ca 4
Fältarbetstid:
2015-04-09 – 05-18
Antal arbetsdagar:
7
Antal arkeologtimmar:
13,5
Exploateringsyta:
ca 52 m2
Undersökt yta:
ca 25 m2
Platschef:
Ylva Wickberg
Personal:
Tony Björk
Uppdragsgivare:
AB Kristianstadsbyggen
Tidigare undersökningar:
Esping Bodén 1978
Fynd:
Fynden har tilldelats LUHMnr 32425 och förvaras vid
Lunds Universtitets Historiska museum
Dokumentationsmaterial:
Profilritning (1 st), digitala foton, Intrasisprojekt
SA150020 och anteckningar. Förvaras i Regionmuseet
Kristianstads arkiv.
Kostnader:
24 125 kr (exklusive moms)
Östbergska huset | 13
14 | Östbergska huset
Bilagor
Fyndlista Östbergska huset, kv David Nyborg 14, Kristianstad. Arkeologisk förundersökning
2015.
Fyndnr
1
Lagernr Sakord
4
Yngre
rödgods
4
Porslin
4
Kritpipa
9
Yngre
rödgods
Material
Keramik
5
6
7
8
9
9
12-13
12-13
Lera
Järn
Keramik
Keramik
Vikt (g) Antal Kommentar
207
6
1 bit oglaserad, 1 fragm.
rörskaft, 1 mynning
5
1
Blå dekor. Kinesiskt?
7
3
Fragm. skaft
353
14
1 rörskaft från trebensgryta,
5 mynningsbitar (varav 1
vitlersornerat grötfat)
3
1
Fragm. skaft
9
1
22
1
Bit av hals från krus
2
1
9
13
Tegel
1400
2
3
4
Kritpipa
Spik
Stengods
Yngre
rödgods
Golvtegel
Porslin
Lera
Keramik
1
Intakt: 15,5x15,5x3,5 cm
Djurben ej tillvaratagna.
Östbergska huset | 15
16 | Östbergska huset
Sydsvensk Arkeologi AB
Rapporter 2015
1. Kristianstad 4:13, 4:4 och 4:43. Hästtorget, Kristianstad stad och kommun.
Arkeologisk förundersökning 2014. Ing-Marie Nilsson.
2. Citadellstaden 1:1 och 2:1. Landskrona stad och kommun. Arkeologisk förundersökning 2014–2015. Joakim Frejd.
3. Fodret 5 m.fl. Tygelsjö socken, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Fredrik Grehn.
4. Hovrätten 20. Kristianstad stad och kommun. Arkeologisk förundersökning
2015. Therese Ohlsson.
5. Lyngsjö 2:5. Fornlämning 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning 2015. Thomas Linderoth.
6. Hove 9, Åhus. Fornlämning 23, Åhus socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning 2015. Thomas Linderoth.
7. Norra Vallvägen 32. Kristianstads stad, Kristianstads kommun. Arkeologisk
förundersökning 2015. Ing-Marie Nilsson.
8. Limhamn 155:355, Bunkeflo 24:1, Hyllie socken, Malmö kommun. Särskild
arkeologisk undersökning 2013. Åsa Berggren.
9. Bastionen 7, fornlämning Kristianstad nr 93, Kristianstad stad och kommun.
Arkeologisk förundersökning 2014-2015. Ylva Wickberg.
10. Skepparslöv 27:7, fornlämning Skepparslöv nr 60:1, Skepparslövs sn, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Ylva Wickberg.
11. Råvattenledning. Arkeologisk utredning steg 1, 2015. Red. Bertil Helgesson.
12. Norretullsvägen. Fastigheten Bastionen 6 och 7. Kristianstad stad och kommun. Arkeologisk förundersökning 2015. Ing-Marie Nilsson.
13. Kristianstadsprojektet. Metalldetektorundersökningar 1998-2009. Bertil Helgesson.
14. Färlöv 76:10, 82:1, 83:2, 1:48 och 1:32. Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologiska undersökningar 2012 – 2013. Ing-Marie Nilsson.
15. Näsby 35:47. Kristianstads stad och kommun. Arkeologisk förundersökning
2015. Ylva Wickberg.
16. Östra Odarslöv 13:5, ESS-området. Forntid möter framtid. Volym 1 – Bakgrund, genomförande, tolkning och utvärdering. Volym 2 – Undersökningsresultat. Volym 3 – Analyser och bilagor. Odarslöv socken, Lunds kommun.
Särskild arkeologisk undersökning 2013. Red. Kristian Brink och Stefan Larsson.
17. Bodarps bytomt. Fornlämning 18:1 i Bodarps socken, Trelleborgs kommun.
Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth.
18. Renovering av Villie kyrka. Fornlämning 20:1, Villie socken, Skurups kommun. Arkeologisk förundersökning 2015. Thomas Linderoth.
19. Gång- och cykelväg vid Kalkbrottet, Limhamn 155:355, RAÄ Hyllie 37:1,
Malmö 167 & 168, Hyllie socken, Malmö kommun. Arkeologisk undersökning 2014. Kristian Brink och Fredrik Grehn.
20. Räng 5:12, Räng socken, Vellinge kommun, Skåne. Arkeologisk utredning
2015. Bertil Helgesson.
21. Tygelsjö 54:2, Tygelsjö socken, Malmö kommun, Skåne. Arkeologisk utredning 2015. Åsa Berggren.
22. Östbergska huset, Kristianstad, Kristianstad kommun, Skåne. Arkeologisk
förundersökning 2015. Tony Björk.
18 | Östbergska huset