Anvisningar om rekvisition av bidrag, rapport och ekonomisk

NORDENS VÄLFÄRDSCENTER, NVC
Stödordningen för funktionshinderorganisationernas nordiska samarbete
Anvisningar om rekvisition av bidrag, rapport och ekonomisk redovisning
/mars 2015
Innehållet i möten/konferenser som erhåller bidrag
Organisationerna uppmärksammas på att vid den slutliga utformningen av program för
aktiviteter som erhåller bidrag fästa särskild vikt vid det intressepolitiska innehållet. Med
möten av intressepolitisk karaktär avses möten som behandlar tillrättaläggning av
samhället och dess service i enlighet med funktionshindrades behov.
Anslagens syfte och fördelning mellan deltagande organisationer
Anslagen är avsedda för merkostnader till följd av funktionshinder samt för deltagarnas
kostnader för resor och uppehälle i samband med mötet, seminariet, konferensen eller
kursen.
Merkostnader till följd av funktionshinder är exempelvis kostnader för ledsagare, personlig
assistent, teckenspråkstolk, specialfordon, hyra av nödvändig teknisk utrustning. Kostnader
för tolkning mellan finska, isländska och övriga skandinaviska språk ingår inte i dessa
merkostnader.
Anslaget fördelas mellan de deltagande organisationerna enligt överenskommelse mellan
dem.
Utbetalning av beviljat bidrag
Utbetalning av beviljat bidrag, som kan göras innan redovisning och rapport lämnas in,
förutsätter att NVC får ett slutligt program för mötet, seminariet eller konferensen samt ett
dokument som anger teckningsrätt för organisationen. Om anslaget gäller ett styrelsemöte,
årsmöte eller motsvarande bifogas dagordning (förslag till dagordning).
Det reserverade beloppet utbetalas därefter till den ansvariga organisationen mot
rekvisition/begäran (blankett finns att hämta på hemsidan, www.nordicwelfare.org, eller kan
sändas på begäran via e-post) om utbetalning av bidraget, som ställs till NVC. Av
rekvisitionen skall framgå: bidragets belopp, mottagarens namn och adress, postgiro kontonr
eller uppgift om bankförbindelse, som bör omfatta: IBAN-nummer, SWIFT-adress.
Rekvisitionen kan sändas per e-post till [email protected]
Det går bra att sända rekvisition tillsammans med program/agenda samt teckningsrätt när
som helst under året och före den 15 december. Man behöver alltså inte redovisa
mötet/aktiviteten före rekvirering för att få sitt beviljade bidrag utbetalat. Observera att
bidrag inte betalas ut utan slutgiltigt program och teckningsrätt (ett dokument som
fastställer vem som har rätt att underteckna organisationen).
Bidrag som inte rekvirerats före årets utgång återgår till NVC. Ansvarig
organisation bör meddela NVC’s stödordning om relevanta orsaker till utebliven
rekvisition för att undgå konsekvenser för framtida ansökningar.
Sida 1 av 2
Åtgärder vid eventuella förändringar i planerade aktiviteter
Om någon av förutsättningarna för stöd väsentligen förändras, skall den ansvariga
organisationen senast under november månad ta kontakt med NVC för att diskutera den nya
situationen.
Ekonomisk redovisning och rapport
Den ansvariga organisationen skall sända ekonomisk redovisning över anslagets användning
och en rapport till NVC inom tre månader efter det att aktiviteten genomförts eller senast
den 5 februari följande år. Vid behov skall organisationen ta kontakt med NVC’s kansli för
att fastställa en ny tidsfrist.
Rapporten och den ekonomiska redovisningen görs på särskilda blanketter. Blanketterna kan
hämtas från NVCs hemsida, www.nordicwelfare.org. Blanketterna kan också fås på begäran
via e-post.
Av rapporten skall framgå att aktiviteten genomförts i överensstämmelse med planerna i
ansökan och det slutliga programmet. I rapporten skall därför ingå antal deltagare fördelat
på länderna, det totala antalet deltagare som uppgavs i ansökan, och redogörelse för
genomfört program.
Observera att den ansvariga organisationen skall skriva en kortfattad sammanfattning av
mötets/seminariets/konferensens innehåll och resultat i avsnitt 5 i rapportblanketten.
Protokoll, konferensrapport eller annan dokumentation får gärna bifogas. NVC använder
organisationernas rapporter och redovisningar vid rapportering till beredningsgruppen för
stödordningen med representanter för Handikapporganisationernas Nordiska Råd, HNR.
Den ekonomiska redovisningen skall visa att anslaget använts i överensstämmelse med det
ändamål för vilket det getts. Den skall vara godkänd/undertecknad av revisor eller av
ordförande för den ansvariga organisationen. Om beviljade medel helt eller delvis använts
för andra ändamål än för vilka de getts, kan NVC kräva att en del av eller hela bidraget
betalas tillbaka.
Ett eventuellt överskott skall återbetalas till NVC, Danske Bank, kontonummer 1220
0134290 för betalningar från Sverige. Betalningar från de övriga länderna görs till NVC,
Danske Bank: IBAN-nummer SE3412000000012200134290, SWIFT-adress DABASESX.
Märk betalningen med ansökande organisationsnamn och/eller Dnr (framgår av
beslutsbrevet).
Organisationerna förutsätts sköta rapportering och redovisning utan påminnelser
från NVC. Utebliven rapportering/redovisning innebär avslag för framtida
ansökningar.
Ytterligare information
Frågor om stödordningen besvaras av Maarit Aalto vid NVCs kansli,
tel. + 46-70-562 45 30, e-post: [email protected]
Nordens Välfärdscenter
Box 1073
SE-101 39 Stockholm
Tel. vx + 46 8 545 536 00
Sida 2 av 2