Läs rapporten Tillgänglighetsinventering Helsingborg 2015 (pdf, 2,2

2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 1(51)
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Rapport
Tillgänglighetsinventering
Helsingborg 2015
Stadsbyggnadsförvaltningen ∙ Postadress 251 89 Helsingborg ∙ Växel 042-10 50 00
[email protected]
helsingborg.se
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 2(51)
Inledning
Inventerade objekt/bostadsbolag
Helsingborgs stad har inventerat cirka 12 157 lägenheter och lokaler i
flerbostadshus. Det har fördelat sig som följande:
•
•
•
•
•
•
HSB-lägenheter har totalt 5 900 lägenheter - inventerat cirka 2 150
Helsingborgshem har totalt cirka 12 000 lägenheter - inventerat
cirka 9 000
Riksbyggen totalt 4 200 lägenheter - inventerat cirka 250
Granito AB, totalt 697 lägenheter - inventerat cirka 310
Rikshem totalt 3 660 lägenheter - inventerat 0
Lokaler i bostadsområdena - inventerat 447
Av riksbyggen fick vi kontaktuppgifterna ganska sent. Efter ett utskick till alla
de större föreningarna har vi blivit välkomna att besöka ett fåtal. De andra har
valt att inte svara på vår förfrågan.
Rikshem har inte låtit oss göra någon inventering alls av anledning som vi inte
känner till. Räknar man de som låter oss göra våra inventeringar så rör det sig
om cirka 22 800 lägenheter och lokaler i flerbostadshus där vi tills nu har
klarat av cirka 12 200.
Beskrivning
I rapporten redovisas sammanfattningar för inventeringar av 17 bostadsområde i Helsingborg. I inventeringen ingår lägenheter med tillhörande
lokaler och bostadsområdena är både av äldre karaktär med kvartersindelning, bostäder från miljonprogrammet samt nya områden. I dessa tre
grovt indelade kategorier skiljer sig utemiljön och boendemiljön markant.
Det gör i sin tur att förutsättningarna för förbättringar för personer med funktionshinder också kommer att variera.
I några områden är inte ”de enkla åtgärderna” tillräckliga för att till exempel
bostadskomplement ska bli tillgängliga och användbara. I andra områden där
kompletteringar med nya bostadshus har gjorts, eller där äldre fastigheter har
renoverats med högre tillgänglighetskrav, har man en möjlighet att bo kvar i
området. Höghusen i bostadsområdet Dalhem är ett utmärkt exempel på en
ombyggnad där tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder prioriterats. Här ligger tillgänglighet och användbarhet i flera avseende
högre än de krav som kan ställas vid nybyggnad.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 3(51)
Utemiljö
Miljonprogrammens bostadsområde är planerade som bilfria. De har fina
plana nätverk av gång-och cykelvägar genom gårdar och grönområden. Detta
underlättar när man rör sig mellan bostad och målpunkter som till exempel
centrum, skolor, vårdcentral, busshållplats med mera.
I äldre och nyare områden med kvartersindelning blir det svårare för
framförallt synskadade att nå sådana målpunkter. Oftast är skolor, närbutik,
vårdcentral, apotek med mera utspritt och integrerat i bostadshusen.
Kommunikationsvägen här innebär att man ska korsa en eller flera mindre
gator som många gånger inte är anpassade för synskadade. När man rör sig
längs en trottoar kan denna brytas med ut- och infarter, utstickande trappor
till entréer och parkeringsytor med mera som saknar ledytor och
varningsytor.
Kollektivtrafikens hållplatslägen är överlag väl anpassade och har oftast
gångvägar fria från hinder. De områden som har lokala centrum med
livsmedelsbutik, apotek, vårdcentral med mera, kan nås och användas i de
allra flesta fall. I några fall är kommunikationsvägen från entré till
bostadskomplement som fristående tvättstugor och miljöhus, längre än vad
som föreskrivs i Boverkets byggregler. Angöring för taxi och färdtjänst direkt
vid entréer fungerar tillfredställande.
Vanligt förekommande brister
•
•
•
•
•
Tunga dörrar i förflyttningsväg
Trappor saknar kontrastmarkering
Handledare på ena sidan av trappa
Uppställningsplats med uttag för laddning av hjälpmedel saknas
Bokningstavlor, manöverdon för dörröppningsautomatik, dosor för
portkod och porttelefon är ofta felplacerade
Vanligt förekommande förbättringar
•
•
•
•
•
Handikapparkering, men inte alltid rätt utformade
Dörröppningsfunktioner är uppsatta (många är tyvärr felplacerade)
Lösningar för hjälpmedel till exempel ”brödburk”, före detta soprum
vid entré görs om till uppställningsplats för hjälpmedel
Lyftplatta för att nå plan hiss finns till exempel där hiss installerats i
efterhand så att stannplanet är en halv våning från plan för lägenhet.
Markhöjning utanför entréer så svag lutning sammanfaller med nivå
golv innanför entré.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 4(51)
Förbättringar och åtgärder som ökar tillgängligheten
Bostadshusens potential för ökad tillgänglighet och användbarhet varierar
individuellt med fastighetens ålder, planlösning och förekomst av hiss med
mera. I framförallt miljonprogrammets bostadsbestånd finns det ett stort
antal fastigheter i tre våningar som saknar hiss men som samtidigt har en stor
andel lägenheter i markplan. Fastigheterna har oftast bra entréer utan
markanta nivåskillnader.
Med förbättrade möjligheter att nå och använda bostadskomplement kan
lägenheter i markplan bli bra boende för personer med funktionshinder. I
kombination med de förtätningar som sker i form av nybyggda bostäder
uppförda med dagens krav på tillgänglighet och användbarhet, ger det en
ökad kvalitet i bostadsbeståndet, som till exempel på Närlunda i Helsingborg.
Där har nybyggda ”Höjdpunkten” med 22 våningar bostadskomplement
placerade i markplan som nås via trapphus/entréhall. Alla dörrar i
kommunikationsvägarna har dörröppningsautomatik.
Närlundas övriga flerfamiljshus har anpassats med åtta stycken lägenheter i
markplan (två rum och kök) avsedda för personer med fysiska
funktionshinder. Bland dessa trevåningshus har ett mindre antal
trappuppgångar fått en så kallad ”smalhiss”, vilket blir en stor tillgång för de
boende. Där det finns dörröppningsautomatik är det oftast fråga om en
personlig anpassning som bara kan användas av personen som blivit beviljad
anpassningen. Dörröppningsautomatiken styrs då med fjärrkontroll. En
lösning på hur denna personliga anpassning ska kunna övergå till att kunna
användas av alla boende i trapphuset vore önskvärd.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 5(51)
Sammanfattning av inventering
Centrum norr/ Tågaborg
Centrum norr och Tågaborg har inventerats från Drottninggatan nedanför
Landborgen och upp på Tågaborg. Både bostadsrätter och hyresrätter har
inventerats. Centrum norr gränsar till havet i väster och Landborgen i öster.
Efter landborgen tar Tågaborg vid. Båda områdena har en traditionell
kvartersindelning och en blandad bebyggelse med flerfamiljshus och villor.
Bostadsbeståndet är från stora delar av 1900-talet och fram till nu. Området
korsas av några större trafikleder som Hälsovägen i söder och Drottninggatan
i väster. I området Tågaborg/Centrum Norr har det inventerats gemensamma
ytor och lokaler för cirka 600 lägenheter.
Drottninggatan 59
• Handikapparkering/angöring saknas.
• Förvaring och laddning av hjälpmedel saknas.
• Hiss startar halv våning upp.
• Hiss går ner till källarvåning där till exempel tvättstugan finns.
Drottninggatan 126-132
• Angöring/ Handikapparkering saknas.
• Hiss startar i markplan.
• Tvätt och tork i markplan.
• Gemensam förvaring har plats och laddning av hjälpmedel. Hit finns
också dörröppningsautomatik.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 6(51)
Erik Dahlbergsgatan 35
• Angöring/ handikapparkering saknas.
• Hiss startar från markplan.
• Komplicerad gångväg till Miljöhus med flera hinder som grind,
trösklar med mera.
• Tvätt och tork i lägenheterna.
• Gemensam förvaring saknar utrymme för uppställning och laddning
av hjälpmedel.
Erik Dahlbergsgatan 55
• Angöring/ handikapparkering saknas.
• Hiss finns men inte från markplan.
• Hiss går inte ner till källarvåning där Tvättstugan finns.
• Tvättstugan inte tillgänglig eller användbar.
• Gemensam förvaring har inte uppställningsplats och laddning av
hjälpmedel. Kommunikationsvägen dit utomhus.
• Byggnaden inte tillgänglig. Entré föregås av trappa samt har trappa
innanför entré.
Helsingörsgatan 2
• Angöring saknas.
• Handikapparkering finns.
• Hiss från markplan men för liten för till exempel rullstol.
• Tvätt och tork i markplan.
• Nivåskillnad innan entré gör byggnaden otillgänglig för
rörelsehindrade.
• Gemensam förvaring saknar uppställningsplats samt för laddning av
hjälpmedel.
Wrangelsgatan 14, 18
• Angöring/ handikapparkering saknas.
• Hiss från markplan.
• Tvättstuga i markplan. Men flera trapphus delar denna. Måste ut om
för att ta sig hit.
• Gemensam förvaring saknar uppställning och laddning av hjälpmedel.
Delvis kommunikationsväg utomhus.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 7(51)
Föreningsgatan/ Erik Dahlbergsgatan/Brommagatan (BRF Jägaren)
• Fyra till fem våningar.
• 95 lägenheter
• Hissar installerat 1991.
• Flera entréer föregås av trappa.
• En entré har lyftplatta över yttre trappa till entré. inte besiktigad.
• Några entréer har plant utanför men trappa innanför, ½ våning upp
till hiss.
• Brommagatans hissar lyfter från entréplan.
• Angöring/ handikapparkering finns.
• Hiss Föreningsgatan 27 saknar besiktningsmärke.
• Både de inre och yttre kommunikationsvägarna till målpunkter är
komplicerade. Hinder finns till exempel trappor, höga trösklar, tunga
dörrar med mera.
• Gemensam förvaring saknar utrymme och laddning för hjälpmedel.
Placerat i skyddsrum med hög stålkant in.
Tågagatan, Persgatan, Kronborgsgatan (BRF Sefiren)
• Handikapparkering/angöring finns.
• 154 lägenheter
• Entréer från gård mest tillgängliga
• Entréer gatuplan, trappor och ibland ramp.
• Hissar startar från markplan från entréer gård.
• Tvätt och tork nås med hiss.
• Gemensam förvaring har utrymme för och laddning av hjälpmedel.
• Komplicerade inre kommunikationsvägar med hinder till exempel
garage, miljöhus.
Kollektivtrafik, service med mera
Området har god tillgång på lokala busslinjer och flera regionala destinationer
passerar såväl längs Drottninggatan som längs Hälsovägen. Hälsovägen
övergår österut i Ängelholmsvägen som är påfart till motorvägarna.
Handel och service är integrerat i fastigheterna. Det finns flera närbutiker,
restauranger, frisörer, kaféer, sjukgymnaster, veterinär med mera. Till
Helsingborgs centrum med sitt utbud av butiker, banker, restaurangermed
meraär det cirka 1,5 kilometer. Som boende här har man närhet till strand och
hav men också Pålsjö skog. I området har man också Vikingsbergsparken för
promenader, lek med mera.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 8(51)
Det finns ett bra utbud av förskolor och grundskolor bla den nya
Tågaborgsskolan som är en F-9 skola.
Några mindre förtätningar av flerfamiljshus är i startgroparna för Tågaborg
och Centrum Norr.
Bedömning av områdets tillgänglighet
Utemiljön kring kvarteren har anpassats för personer med funktionshinder
vid busshållplatser och större gator. Flera fastigheter har upphöjda entréer
som föregås av trappa. Kommunikationsvägar till målpunkter inom boendet
har ofta hinder i någon form. Hissar lyfter inte alltid till rätt plan för till
exempel garage, tvättstuga. Övervägande del av fastigheterna saknar
uppställningsplats och laddning av hjälpmedel i det gemensamma förrådet.
Angöring/ handikapparkering saknas vid flera av bostadshusen. Det är över
lag svår boendemiljö för personer med framförallt rörelsehinder som är i
behov av hjälpmedel.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 9(51)
Dalhem
Områdesbeskrivning
Dalhem ligger nordost om Helsingborgs och har en blandad bebyggelse av
flerfamiljshus, radhus och villor. Med sina generösa grönområden och bilfria
gårdar är det ett perfekt område för barnfamiljer. Dalhem är frukten av en
arkitekttävling år 1970 och två år senare började inflyttningen. Här byggdes
både hyresrätter och bostadsrätter.
Dalhem är med sina drygt 1600 hushåll och 5 200 invånare ett av Helsingborgs största bostadsområde för flerfamiljshus. Området består
av ett mindre område av höghus samt ett stort antal flerfamiljshus i
två våningar.
Höghus Dalhem
Höghusen har mycket hög tillgänglighet och användbarhet för
funktionshindrade.
•
•
•
•
•
•
•
Åtta våningar.
Entréer och dörrar i kommunikationsväg har automatisk
dörröppningsfunktion.
Två hissar i varje trapphus.
Kommunikationsväg inomhus från trapphus till det inbyggda
torget. Här finns anpassad tvättstuga, stora förråd för hjälpmedel,
affär restaurang med mera.
Från torget kan man ta sig vidare med hiss till kollektivtrafiken.
Finns också ramp- och trappsystem ner till hållplats.
Finns garage med platser för funktionshindrades fordon.
Taxi och färdtjänst kan angöra vid entré.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 10(51)
Tvåvåningshus Dalhem
• Hiss saknas
• Förflyttningsvägar till målpunkter är långa och sker utomhus, till
exempel kan boende ha 500-700 meter till tvättcentralen.
• Entréer har upphöjt vilplan samt tröskel i insteg i entrén. Husen
har marklägenheter men de är inte tillgängliga i nuläget.
• Taxi och färdtjänst kan angöra vid entréer.
• Vid öppen parkering finns angöring med väderskydd och sittbänk.
Men man har tyvärr börjat montera ner dessa.
Tvåvåningshus BRF Kjellstorp
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
338 lägenheter.
Lägenheter i markplan.
Plant in till entréer.
HKP finns men inte inom 25meter från entré.
Angöring finns.
Hiss saknas.
Längre än 50 meter till Miljöhus för de flesta boende.
Tvättstuga i källarvåningen - hiss saknas
Större lägenheter har förråd på egna lägenhetsplanet.
Gemensam förvaring i källarvåningen - hiss saknas.
Kollektivtrafik, service med mera
Hållplatslägen för lokaltrafik är i vissa fall svåra att nå för rörelsehindrade.
Gångbroar över vägar med kraftig lutning samt då också lutning av gångväg
fram till hållplatsen. I övrigt täta turer och flera hållplatser att välja på.
Med bil tar man sig enkelt till övriga delar av staden samt också till påfarter
för motorvägar.
Dalhem har ett eget inbyggt centrum (Torget) med livsmedelsbutik,
restaurang, träffpunkt, fritidsveksamhetmed mera.
Torget har i samband med renovering av höghusen också byggts samman med
dessa så att man rör sig inomhus till och från centrum. Från centrum kan man
ta sig via hiss eller trapp- och rampsystem till busshållplats på Dalhemsvägen.
Dalhem har flera förskolor och skolor i området och en väl utvecklad
fritidsverksamhet.. De stora grönytorna erbjuder lekplatser, pulkabacke,
grillplatser, fotbollsplaner med mera.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 11(51)
Tillgänglighetsbedömning
Höghusen på Dalhem är de fastigheter med högst tillgänglighet som
inventerats – trots att de inte är nyproduktion. Fastigheterna i två våningar
har flera hinder i de gemensamma delarna. Gäller både hyresrätter och
bostadsrätter. Gemensamt är att det blir långa avstånd till till exempal
miljöhus, tvättstugor, parkering/garage för en del boende i de båda områdena.
Bostadsrätterna har bra entréförhållande vilket gör lägenheterna i markplan
tillgängliga. Så är det inte för hyresrätterna. Närmiljön kring bostäderna är
också av skiftande nivå. Höghusen och bostadsrätterna har god närmiljö för
funktionshindrade – bra gångvägar med sittmöjligheter.
Områdena i öster har bättre kommunikationsvägar till centrum än de i väster.
Härifrån blir det bitvis branta gångvägar och långa avstånd till centrum.
Skolan är placerad på den västra sidan mitt över centrum. Ska man från östra
sidan dit så är det samma komplicerade gångväg som tidigare beskrivning till
centrum.
Det finns flera hållplatser för lokaltrafiken men ofta ska man passera över
gångbro och sedan lutande gångväg mot hållplatsläge. De med
gångsvårigheter kan inte alltid forcera den typen av förbindelse till hållplats
som beskrivs.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 12(51)
Drottninghög
Områdesbeskrivning
Området Drottninghög i östra delen av staden omges av tre större vägar,
Regementsvägen, Drottninghögsvägen och Vasatorpsvägen. Från dessa löper
mindre så kallade ”säckgator” in längs ytterkanterna av området, Blåkullagatan, Grönkullagatan och Rödkullagatan. I anslutning till dessa mindre gator
finns stora öppna parkeringsytor samt garage. Det innebär att man får ett
lugnt grönt och fordonsfritt område.
Drottninghögs bostadsbestånd består av 3-4 våningshus där ett mindre antal
trapphus senare har försetts med så kallad ”smalhiss”. Fastigheterna har
lägenheter i markplan. Här finns också ett Trygghetsboende. Drottninghög är
inne i en omvandlingsprocess som sträcker sig flera år framåt. Man ska i
etapper utveckla området både genom förnyelse och upprustning.
Trygghetsboendet
•
•
•
•
•
Entréer har dörröppningsautomatik
Hiss finns.
Tvättstugor i källarplan nås med hiss.
Tvättstugor har god tillgänglighet och torkrum har tvättlinor på
två höjder.
Trygghetsboendet har något förråd för permobil, rullstol eller
rollator. Detta ligger precis vid entrén men har svår rumslig
utformning för att kunna rymma mer än en permobil, rullstol och
så vidare.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 13(51)
Bostadshus 3-4 våningar
•
•
•
•
•
•
De flesta trapphusen har inte hiss.
Entréer har flera brister
Tvättmöjligheten har förbättrats genom tillbyggda tvättstugor i
markplan. Många av tvättstugorna är i behov av åtgärder vad
gäller entréförhållanden.
Förrådsmöjlighet i markplan för boende har också blivit ett
tillskott men kan inte användas av rörelsehindrade med tex
rollator i nuläget. Mycket hög tröskel.
Förråd nära entré för barnvagnar, rullstol, permobil, med mera
saknas.
För de flesta fastigheterna är det förflyttning utomhus till
målpunkter.
Kollektivtrafik, service
Drottninghög har ett bra utbud av service vårdcentral, närbutik, bageri,
restaurang, apotek, fritidsverksamhet med mera. I anslutning till centrum
finns också kyrkan. Det finns flera förskolor och skolor i området samt ett
friluftsbad. Det finns flera lokala busslinjer som passerar i området och
utanför men alla hållplatslägen kan inte nås med nedsatt funktion och
rörlighet.
Tillgänglighetsomdöme
För boende på gårdar i Drottninghögs mitt blir avstånden långa för att nå
service, parkering, miljöhus, kollektivtrafik med mera. Bitvis är gångvägar
mycket branta för personer med rörelsehinder till exempel till centrum och
vårdcentral. Entréförhållande till trapphus är generellt i behov av bättre
tillgänglighet och användbarhet till exempel kontrastmålning av dörrar och
markhöjning till nivå av golv trapphus. De förbättringar som gjorts som
tillbyggnad av förråd och tvättstugor i markplan behöver också bättre
entréförhållande för att rörelsehindrade ska kunna använda funktionerna.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 14(51)
Elineberg
Elineberg ligger ca 2,5 kilometer söder om Helsingborgs
centrum. Elineberg delas av
Ramlösavägen. Norr om Ramlösavägen ligger det gamla
Elineberg med flerfamiljshus
från 1950-talet. Söder om
Ramlösavägen finns låg- och
höghus samt radhus. Här finns
också centrum och skola.
I norr gränsar bostadsområdet
till idrottsområdet Harlyckan
samt det stora grönområdet
Jordbodalen med motionsslingor och utomhusgym.
Nöjescentrat Sundspärlan ligger
också strax intill på gång och
cykelavstånd.
Eskilsminne ett gammalt
egnahemsområde med
fristående villor gränsar i öster.
Ramlösa med sina villor och
radhus är bostadsområdet som
gränsar i söder.
Inventering är gjord i framförallt den norra delen och omfattar 370 bostäder
och deras gemensamma funktioner.
Man projekterar just nu tre stycken höghus (två åttavåningshus och ett med
elva våningar) i den norra delen av Elineberg. Höghusen kommer att
komplettera övrig bebyggelse på ett bra sätt. Tillskottet ger möjlighet till
omflyttning inom området och kommer att ge bättre tillgänglighet från
boendet till bostadskomplement, parkeringsmöjligheter med mera.
Harlyckegatan 3-9
• Fem våningar.
• Få trapphus har hiss, fem stycken
• Öppningsautomatik svårt placerad vid en del hissar.
• Nytt sophanteringssystem under uppbyggnad.
• Bostadskomplement i källarvåning och dessa blir inte tillgängliga
och användbara för personer med rörelsehinder.
• Inga bostäder i markplan.
• HKP saknas.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 15(51)
Liebäckskroken 2-10 och 3
• Fem våningar.
• Någon fastighet har hiss.
• Bra plana entréförhållande.
• Finns bostäder i markplan.
• Sophantering underjordiska uppsamlingskärl.
• Bostadskomplement i källarplan och blir inte tillgängliga för
rörelsehindrade då det inte finns hiss.
Elinebergsvägen 1-9
• Flerfamiljshus i två våningar
• Några få radhus i två plan.
• Inga hissar
• Fristående miljöhus.
• Bostadskomplement i källarplan, svårt för rörelsehindrade att nå
dessa utan hiss.
Kollektivtrafik, skolor med mera
Elinebergs centrum har ett brett utbud av restasuranger, närbutik, apotek.
Frisör med mera. I närheten finns också läkare, sjukgymnast och friskvård.
Elinebergs skolan är F-9 skola och förskolor finns flera olika att välja på i
området.
Den lokala busstrafiken har täta turer och det finns mer än en linje att välja på.
Malmöleden gränsar i väster till området med påfart till motorvägen.
Tillgänglighetsbedömning
Elineberg har bra gång- och cykelvägar som enkelt tar en vidare till andra
områden. Ramlösavägen har reglerade övergångar för gående som också är
utformade för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Man
tar sig på ett säkert sätt mellan områdets norra och södra del. Busshållplatserna är också utformade för att kunna användas av de med
funktionshinder.
De fastigheter som har hiss har naturligtvis en bättre tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt funktion. Men det finns inte utrymme
för större hjälpmedel i trapphus och hiss till exempel permobil eller större
rullstol. Sophanteringen blir förenklad för de boende i och med det nya
systemet med kärl under mark. Men övriga bostadskomplement är inte
användbara för alla.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 16(51)
Fredriksdal
Fredriksdal ligger drygt två kilometer öster om Helsingborgs city. Ett lugnt
och grönt område fritt från biltrafik. Till största del har området vuxit fram
under 1960- och 1970-talet. Här finns både bostadsrätter och hyresrätter.
Fredriksdal växer fortfarande och 2014 stod nytt flerfamiljshus om 14
våningar klart för inflyttning. 2016 utökas bostadsbeståndet med ytterligare
ett höghus om 11 våningar. Fredriksdal omgärdas av lokalgator som ansluter
till öppen parkering med garagelängor. Ett större parkeringshus i två plan
finns i området. Nätet av gång- och cykelvägar som genomkorsar Fredriksdal
håller samman de olika delarna av bostadsområdet. Stora grönområden för
rekreation och lek är en gemensam oas för boende på Fredriksdal.
Inventering av 866 lägenheter totalt.
Brigadgatan 2, höghus 2014, hyresrätter
Fastigheten har mycket hög tillgänglighet.
• 14 våningar.
• Två hissar, teleskopshissar.
• Bostadskomplement i markplan
• Avgränsade platser i gemensamt förråd för hjälpmedel för
rörelsehindrade. Uttag för laddning av elrullstol finns.
• Dörröppningsautomatik till entré, gemensamt förråd.
• Handikapparkering är placerad direkt utanför entré.
• Fristående Miljöhus cirka 10 meter från entré.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 17(51)
Vaktgatan 1-3 och Vaktgatan 9-11, hyresrätter
Höghusen på Vaktgatan tillhör det äldre delarna av bostadsområdet.
• Bostadshus om sju respektive fyra våningar.
• Hiss finns från markplan.
• Gemensamma tvättstugor och förråd i markplan.
• En del trapphus har förvaring och laddning av rullstol i särskilt
utrymme i direkt aslutning till entré. Där det saknas finns framtida
möjlighet i anslutning till entréer.
Fyrverkargatan 2-16, höghus, bostadsrätter
Höghusen på Fyrverkargatan byggdes i början på 1970-talet.
• Sex våningar.
• Här finns bostäder i markplan.
• Hissen lyfter från markplan.
• Gemensam tvättstuga och förråd i markplan.
• Handikapparkering finns.
Larmvägen 2,4,8,12, höghus, bostadsrätter
Höghusen längs Larmvägen tillhör det äldre fastighetsbeståndet. Här har man
också senare kompletterat med ett parkeringshus i två plan.
• Sex våningar.
• Gemensamma tvättstugor och förråd i markplan i entré.
• Hiss finns från markplan.
• Några entréer har dörröppningsautomatik men oftast felplacerade.
Larmvägen 6,10,14,16,18, bostadsrätter
Husen tillhör det äldre bostadsbeståndet i området.
• Hiss saknas.
• Tre våningar.
• Entréer har bra tillgänglighet.
• Bostäder i markplan.
• Gemensamt förråd i anslutning till entré i en del bostadshus.
Separat entré till dessa.
Lägervägen 1-25, 3 våningar, hyresrätter
Fastigheterna tillhör det äldre bostadsbeståndet.
• Fåtal trapphus kompletterade med så kallad smalhiss. Övriga
trapphus ingen hiss.
• Tre våningar.
• Inga lägenheter i markplan.
• Bra entréförhållande.
• Ett före detta soprum, nu för permobil.
• Bra miljöhus men något långt för en del boende.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 18(51)
Kollektivtrafik, service med mera
Det finns flera hållplatser och linjer för lokaltrafik att välja på.
Regionbussar stannar på Ängelholmsvägen vid påfart till motorväg. Hit finns
det bra gång- och cykelväg.
Fredriksdal har egen F-9 skola och flera förskolor att välja på. Det saknas
service i området som post, närbutik med mera. Man måste ta sig till
grannområdet Drottninghög och det lokala centrummet där. Idrott och
rekreation finns på Filborna arenaområde (simhall, idrottshallar, gym).
Hit finns det bra gång- och cykelvägar.
Tillgänglighetsbedömning
Området har olika upplåtelseformer för boende. Oavsett om det är hyresrätt
eller bostadsrätt så pågår ständigt arbete med att förbättra tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade. Fastigheterna har varierade
förutsättningar för att bli mer tillgängliga och användbara.
De äldre höghusen, både bostadsrätter och hyresrätter har fördelen med hiss
men också att tvättmöjlighet och gemensam förvaring finns i markplan.
Höghusen samt en stor del av trevåningshusen har bra entréförhållande utan
nivåskillnader.
Fördelen med Fredriksdal är att man nu kan flytta inom området till en bostad
där de gemensamma delarna är tillgängliga och användbara.
Denna möjlighet har tillkommit i och med de två nya höghusen (2014 och
2016) som är hyresrätter.
Utemiljö med gångvägar, grönområde och gårdar är väl lämpad för personer
med funktionshinder. Någon hållplats för lokaltrafik är omöjlig att nå för
synskadade. Området har inget eget lokalt centrum utan de boende är
hänvisade till grannområdet Drottninghög som ligger närmast Fredriksdal.
För delar av Fredriksdal blir vägen till centrum/vårdcentral lång och
oöverstiglig om man inte har bil.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 19(51)
Husensjö
Husensjö ligger cirka 2 kilometer öster om Helsingborgs centrum. Här finns
ett blandat utbud av boende, villor, radhus och flerfamiljshus. De 404 bostäder
som inventerats är både radhus och flerfamiljshus och upplåtelseformen är
hyresrätter.
Området är ett före detta koloniområde. Fruktträd och annan växtlighet
vittnar om detta. Området är lugnt, bilfritt och barnvänligt.
Husensjö kommer att kompletteras med ytterligare flerfamiljshus inom en
snar framtid och nya miljöhus.
Flerfamiljhus, hyresrätter
• Fem till sju våningar.
• 20 trapphus.
• Trapphus har hiss från markplan.
• Två till fyra rum och kök. .
• Fyra gemensamma tvättstugor.
• Tre gemensamma Miljöhus.
Radhus, hyresrätter
• Två våningar.
• Nivåskillnad till entré kan överbryggas med ramp på egna tomten.
• För många boende blir det långt till miljöhus/parkering/garage.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 20(51)
Kollektivtrafik, service med mera
Den lokala busstrafiken passerar i utkanten av området. En del boende har
mer än 300 meter till busshållplatsen även om det finns mer än en att välja på.
Framförallt gäller det radhusen efter vändzonen på Tyringegatan. Med vissa
rörelsehinder kan det bli svårt att forcera gångvägen genom tunneln till busshållplats även om man kompletterat med sittmöjlighet i branten. I övrigt bra
gångväger som lämpar sig för den med funktionshinder.
I grannområdet Rosengården finns flera alternativ för val av grundskola och
gymnasieskola. Förskolor finns både på Husensjö och Rosengården.
I området finns ett mindre lokalt centrum med närbutik, postombud
Vårdcentral, restaurang, frisör med mera. Inom gång och cykelavstånd finns
Filborna Arena med simhall, idrottshall och gym.
Tillgänglighetsbedömning
Flerfamiljshusen, har bra grundförutsättningar för att kunna bli ett bra
boende för de med funktionshinder. Men för detta krävs en rad större och
mindre åtgärder till exempel dörröppningsautomatik till entréer till trapphus,
miljöhus. Man bör också ta fram alternativ för förvaring och laddning av
hjälpmedel för rörelsehindrade.
De nya höghusen kommer att erbjuda en högre tillgänglighet vilket kan bidra
till omflyttning och kvarboende i området. Inom området finns bra gångvägar
för rekreation och kommunikationsvägar till centrum för service. Kan bli svårt
för en del med rörelsehinder att ta sig till hållplatser för lokaltrafik. Brant
gångväg upp till hållplatsläge som gör det svårt för personer som använder
manuell rullstol och rollator.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 21(51)
Maria park
Maria park är en del av det större området Mariastaden och är som namnet
anger uppbyggt i parkmiljö med prunkande grönområde och alléer längs de
lokala gatorna och gångvägarna. Området är före detta Sankta Maria sjukhus
och många av de ursprungliga fastigheterna är idag bostäder, arbetsplatser
och skolor. Denna äldre bebyggelse från omkring 1920-talet har kompletterats under åren med ytterligare flerfamiljshus, radhus och parhus.
Maria park är en idyll omgiven av natur och kulturmiljö. Området gränsar i
väster till Sofieroskogen och i norr till Kungshultsskogen. Vid de södra
utfarterna via de gamla grindstugorna möts man ett öppet jordbrukslandskap
med hästgård och hagar. I öster är närmaste granne ett lummigt
koloniområde. Inventeringen omfattar 282 bostäder.
Östra allén 9, 11, 19, 2, 23, 25
• Hyresrätter
• Hiss finns, sju stycken
• Fyra våningar
• Tillgängliga entréer
• Handikapparkering finns
• Fristående miljöhus
• Tvätt och tork i lägenheten
• Förvaring och laddning av hjälpmedel saknas.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 22(51)
Carl Westmans allé 12, 14, 18, 20
• Hyresrätter
• Hiss finns, fyra stycken
• Entré kant i insteget i övrigt tillgängligt.
• Handikapparkering finns
• Fristående miljöhus
• Tvätt och tork i lägenheten
• Förvaring och laddning av hjälpmedel saknas men kan ordnas i
cykelförråd i källarplan.
Carl Westmans allé 16
• Hyresrätt
• Kulturskydd
• Ingen hiss
• Fyra lägenheter
• Inte tillgängligt eller användbart för personer med rörelsehinder.
Engelska gången 3 a-d
• Hyresrätt
• Ingen hiss.
• Inte tillgängligt och användbart för personer med rörelsehinder.
• Kulturskydd.
• Sex lägenheter
Engelska gången 18 a-b
• Hyresrätt
• Ingen hiss
• Inte tillgänglig entré för rörelsehindrade.
• Bostadskomplement i källarplan.
• Handikapparkering saknas
• Fristående miljöhus.
Engelska gången 20-28
• Hyresrätt
• Enfamiljshus
• Före detta personalbostäder.
Engelska gången 11-29
• Hyresrätt
• Flerfamiljshus
• Egen entré till lägenheter
• Fristående miljöhus
• Tvätt och tork i lägenheter
Övrig bebyggelse är radhus och parhus.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 23(51)
Kollektivtrafik, service med mera
Flera lokala busslinjer med täta turer passerar i utkanten av området. Via
Maria station tar man pendeltåg norr och söder ut och till Knutpunkten tar det
fem minuter med tåg. Maria park har flera förskolor och grundskolor att välja
på men behovet ökar med utbyggnaden av hela Mariastaden.
Mariastaden har vuxit snabbt och utbyggnaden fortsätter norr och öster om
Maria park – villor, radhus och flerfamiljshus. I ny detaljplan för området vid
Maria station finns inplanerat skolor, handel, vårdcentral, idrottsanläggning
med mera. Idag bor det cirka 4 000 personer här.
I Maria park finns vårdcentral, restauranger, handelsträdgård, multiarena
med mera. Närmaste lokala centrum med post, närbutik och så vidare är
Ringstorp. För den som inte har bil blir det långt.
Tillgänglighetsbedömning
Bebyggelsen är av både äldre och nyare datum. Detta och att en del fastigheter
är belagda med skydd innebär att tillgänglighet och användbarhet är
begränsad i delar av bostadsbeståndet. Flerfamiljshus av senare datum som
har hiss har generellt god tillgänglighet till gemensamma funktioner. Det som
saknas i flerfamiljshusen med god tillgänglighet är framför allt förvaring och
laddning av rörelsehindrades hjälpmedel. Angöring kan ofta ske precis vid
entré. Handikapparkering finns men bör i vissa fall korrigeras till rätt storlek
och slätt underlag. Inom området finns bra gång-och cykelvägar som också
fungerar för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Det finns
förbättringar att göra kring någon hållplats för kommunal busstrafik. Det som
saknas i området och i absolut närhet är en daglig matvaruaffär. I nuläget
finns ingen inom promenadavstånd.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 24(51)
Maria Sofia
Maria Sofia är ett av de områden som växt fram under senare år som en del av
utvecklingen av Mariastaden. Utbyggnaden pågår fortfarande och ska koppla
till Maria station med nya bostäder, service skolor med mera. Nya Kullavägen
skiljer Maria Sofia från Maria stationsområde.
Norrut sträcker sig den nya bebyggelsen och öster ut pågår utbyggnaden mot
Maria station. I väster kopplas Maria Sofia till Maria park med ett mindre
koloniområde strax intill. Söder om Maria Sofia ligger Pålsjö kyrkogård samt
bostadsområdet Pålsjö östra. Maria Sofia har en blandad bebyggelse av
flerfamiljshus, radhus och villor med varierade upplåtelseformer. De
inventerade bostäderna här är företrädesvis flerfamiljshus med hyresrätt
samt en del radhus. Det är ett lugnt område där övervägande del är
barnfamiljer. Som boende har man promenadavstånd till Pålsjöskog.
Med cykel tar man sig till havet och stranden på 10 minuter.
Inventeringen omfattar 199 lägenheter.
Maria Sofia, Tornfalksgatan 28-34
• Hyresrätt flerfamiljshus
• Sex våningar
• Hiss finns
• Tillgängliga entréer
• Fristående miljöhus
• Tvätt och tork i lägenheterna
• Handikapparkering finns
• Förråd för rörelsehindrades hjälpmedel saknas.
Till området hör också radhus på Kärrmesgatan och Bivråksgatan.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 25(51)
Kollektivtrafik service med mera
Kollektivtrafiken är bra runt området men det växer snabbt och skulle behöva
utökas även om det finns mer än en busslinje i nuläget. Inom gång och cykelavstånd finns Maria station med pendeltåg som kör både söder och norrut. Till
Knutpunkten tar det fem minuter med tåg.
När det gäller skolor och service får de boende lita till de bostadsområden
som är närmaste ”grannar”, Maria park, Ringstorp, Västra Berga. Närmaste
lokala centrum är Ringstorp med närbutik, postombud, restauranger med
mera. Vårdcentraler finns på Maria park och Ringstorp/Västra Berga.
Tillgänglighetsbedömning i området Maria Sofia
Området är uppbyggt med mindre kvarter som omges av små lokala gator.
Man kan tryggt röra sig inom området också med funktionshinder.
Kommunikationsvägar till närliggande område och lokaltrafik är god. Kan
vara svårt och långt att ta sig till Maria station utan bil innan utbyggnaden av
stationsområdet är klart.
Service och skolor finns i nuläget inte i området och är en stor brist om man
har nedsatt funktion. Flerfamiljshusen har god tillgänglighet och
användbarhet i stort men kan förbättras ytterligare med till exempel dörröppningsautomatik på miljöhus, förvaring och laddning av rörelsehindrades
hjälpmedel, ytterligare någon handikapparkering med rätt utformning..
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 26(51)
Närlunda
Bostadsområdet Närlunda ligger cirka 1,5 kilometer söder om Helsingborgs
centrum och är en del av miljonprogrammet. Området stod klart för
inflyttning i början på 1970-talet. 2014 kompletterades området med ett
höghus på 22 våningar som gav ett tillskott på 110 lägenheter, ”Höjdpunkten”.
Närlunda har totalt 620 bostäder från 1-6 rum och kök.
I området finns ett trygghetsboende, Närlundapark” med hög tillgänglighet
och användbarhet också i lägenheterna. I det ordinarie bostadsbeståndet
finns åtta stycken två rum och kök i markplan där lägenheterna är speciellt
anpassade för personer med funktionshinder. Här finns också studentboende.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 27(51)
Höjdpunkten, hyresrätter
• 22 våningar
• 110 lägenheter
• Genomgående dörröppningsautomatik.
• Miljöhus tillgängligt från trapphall i markplan.
• Handikapparkering saknas
• Två hissar.
Närlundavägen 2-14, hyresrätter
• Fyra våningar
• Hiss
• Genomgående dörröppningsautomatik i det hus som är renoverat.
• Miljöhus på gården.
• Någon handikapparkering finns.
• Förvaring av rörelsehindrades hjälpmedel saknas.
Närlundavägen 18-24, hyresrätter
• Tre till fyra våningar, suterräng.
• Ingen hiss.
• Miljöhus och tvättstuga på gården.
• Handikapparkering saknas.
• Gemensamt förråd tillgängligt från baksidan, suterräng.
Närlundavägen 11-17, hyresrätter
• Nio våningar.
• Hissar två stycken i varje trapphus.
• Renovering pågår.
• Finns flera uppmärkta handikapparkering, inte alla ok mått och
utförande.
• Genomgående trapphus.
• Entréer bäst tillgängliga från Närlundavägen.
• Gemensamt förråd saknas.
• Tvättstuga och miljöhus på gården.
Kollektivtrafik, service med mera
De boende i fastigheterna på båda sidor om Närlundavägen har två hållplatslägen att välja på för på- och avstigning med lokaltrafiken. Täta turer till
Helsingborgs centrum samt i södergående riktning mot Elinebergs centrum.
Hela området har bra gång-och cykelvägar. Strax väster om Närlunda finns
påfart till motorvägen.
Vårdcentral och närbutik finns vid Höjdpunkten. Elinebergs centrum har
ytterligare närbutik, restaurager med mera. Det finns flera förskolor att välja
på men grundskolor i närliggande område.
För idrott och rekreation finns Jordbodalen med Harlyckans fotbollsplaner på
gång och cykelavstånd. Närlunda har multiarena, boulebana, löpspår grillplatser med mera. Sundspärlan ligger strax intill som är en nöjesarena med
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 28(51)
restaurang och kafé. Man har också en gemensam samlingslokal på området
i ett fristående hus.
Tillgänglighetsbedömning
Området har bra gång och cykelvägar. Bra med parkeringsmöjlighet men delar
av bostadsbeståndet saknar handikapparkering. Det skulle behövas en bra och
säker övergång för gående, cyklister och funktionshindrade över Närlundavägen så att man tryggt kan ta sig mellan Närlundas bebyggelse och till och
från busshållplatser. På Närlunda kan man bo kvar både som äldre och
funktionshindrad även om inte alla bostadshusen är lämpliga som boende för
de med nedsatt funktion. Det finns utrymme för omflyttning inom området om
behovet av ökad tillgänglighet och användbarhet uppstår för den enskilde.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 29(51)
Planteringen
Områdesbeskrivning
Planteringen ligger söder om Helsingborgs centrum. Namnet ”Planteringen”
härstammar från början av 1800-talet då man planterade tallar här för att
hålla flyktsanden på plats. Grönområdena på Planteringen har mindre
skogspartier av tall kvar från den tiden – Triangelskogen och Talldungen.
Under slutet av 1950-talet och början på 1960-talet sanerades området och
stora delar ersattes med miljonprogrammets bostadstyper. I samband med
detta anlades också söderviadukten för att bättre koppla området till staden.
Nu har området en blandad bebyggelse av villor, radhus och flerfamiljshus.
630 bostäder i flerfamiljshus är inventerade på Planteringen.
Tryckerigatan 8-14
• Angöring och handikapparkering finns.
• Hiss finns.
• Bra entréförhållande.
• Ett mindre miljörum precis mellan entréer. Ett större vid garage.
• En entré med dörröppningsautomatik. Här är också hissen försedd
med dörröppnare.
• Tvättstuga i markplan. Nås med hiss.
• Gemensam förvaring finns. Kan ladda hjälpmedel här men inte
någon avgränsad yta.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 30(51)
Tryckerigatan 20-88
• Angöring/ handikapparkering saknas inom 25 meter.
• Parkeringshus med öppen parkering på tak finns men inte
tillgängligt och användbart för funktionshindrade.
• Hiss finns i fastigheter med tre våningar. En mindre hiss med hög
standard. Endast vänddiameter på 130 centimeter utanför hiss
men teleskopsdörr. Gäller två fastigheter.
• Delar Miljöhus med Tryckerigatan 8-4. Långt mer än 50 meter för
de allra flesta.
• Tvättstuga i källarplan. Nås med hiss. De flesta har tvätt och tork
också i lägenheten. Hinder i kommunikationsväg finns.
• Gemensam förvaring saknas helt.
Industrigatan 29 a, b
• Angöring/ handikapparkering saknas inom 25 meter.
• Gårdsentréer tillgängliga.
• Hiss finns men nås bara i markplan från gården.
• Mycket liten hiss. Kan inte få plats med rullstol.
• Miljöhus tung dörr samt högt insteg på fyra centimeter.
• Flera tvättstugor på lägenhetsplanen men inte tillgängliga. Bland
annat för litet passagemått.
• Gemensam förvaring för hjälpmedel saknas. Någon anpassning
med ”brödburk” på gården.
Industrigatan 35 a, b
• Angöring finns.
• Handikapparkering saknas inom 25 meter.
• Entréer inte tillgängliga. Trappa utanför och innanför entré.
• Hiss saknas.
• Miljöhus inom 50 meter från entréer bakgård. Trappa på insidan
här också.
• Tvättstuga i källarplan. Komplicerad kommunikationsväg hit och
flera hinder på vägen.
• Gemensam förvaring saknas.
Planteringsvägen 32-36
• Angöring finns.
• Handikapparkering saknas.
• Hiss finns från markplan.
• Tvättstuga i markplan.
• Miljöhus inom 50 meter.
• Garagehus med öppen parkering på tak inte tillgängligt och
användbart. Flera likadana i hela området.
• Gemensam förvaring saknas.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 31(51)
Wienergatan 1 a-c
• Angöring/ handikapparkering saknas.
• Hiss finns från markplan.
• Miljöhus inom 50 meter.
• Tvättstuga i markplan.
• Gemensam förvaring finns men inte angiven plats för uppställning
eller uttag för laddning av hjälpmedel.
Wienergatan 5-13
• Angöring/ handikapparkering saknas.
• Entréer inga nivåskillnader in och har dörröppningsautomatik.
• Hiss finns från markplan och är försedd med
dörröppningsautomatik.
• Miljöhus inom 50 meter.
• Tvättstuga i markplan men nivåskillnad på sju centimeter.
• Gemensam förvaring finns men inte angiven plats för uppställning
och laddning av hjälpmedel.
Västra Fridhemsgatan 7-11
• Angöring/ handikapparkering saknas.
• Bra, plana entréförhållande med dörröppningsautomatik.
• Hiss finns från markplan och har dörröppningsautomatik.
• Miljöhus inom 50 meter.
• Tvättstuga i markplan.
• Gemensam förvaring finns men inte angiven plats eller uttag för
laddning av hjälpmedel.
Västra Fridhemsgatan 10-14
• Angöring/ handikapparkering saknas.
• Entréförhållande utan nivåskillnad.
• Hiss saknas.
• Miljöhus inom 50 meter.
• Tvättstuga i källarplan.
• Gemensam förvaring saknas.
Västra Fridhemsgatan 47
• Angöring/ handikapparkering saknas.
• Entréförhållande utan nivåskillnad.
• Hiss finns från markplan. Godkända mått.
• Miljöhus inom 50 meter.
• Tvättstuga finns inte.
• Gemensam förvaring finns inte.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 32(51)
Östra Fridhemsgatan 4-8
• Angöring/ handikapparkering saknas.
• Entréer utan nivåskillnad.
• Bostäder finns i markplan.
• Hiss finns från markplan.
• Miljöhus finns inom 50 meter.
• Tvättstuga finns i markplan.
• Gemensam förvaring finns men inte angiven plats för uppställning
och laddning av hjälpmedel.
Kollektivtrafik, service med mera
Stora transportleder omger området i norr sydhamnsgatan, i väst Industrigatan och i öst Planteringsvägen. Dessa större trafikleder bildar gräns mot
industri- och hamnområden. Här finns också hållplatslägen för kollektivtrafik.
Inom flerfamiljs- och radhusområdet rör man sig nästan bilfritt med endast
några mindre lokalgator att passera. Parkeringsytor med garagehus har
placerats i utkanten av Planteringen.
Området har egen skola och flera förskolor att välja på. Fotbollsplaner,
motionsslingor och promenadstråk genom tallskogen. I närheten finns också
Hedens friidrottsanläggning. Det lokala centrum har livsmedelsbutik,
postombud, vårdcentral, lekplats.
Tillgänglighetsomdöme
För personer med rörelsehinder kan det bli för långa avstånd till kollektivtrafiken som passerar längs Planteringsvägen. Avstånden mellan hållplatser är
långa och för att nå motstående sida av planteringsvägen får man gå en väl
lång sträcka för att kunna passera säkert vid ljusreglerat övergångställe. Man
blir hänvisad till de hållplatslägen som finns längs industrigatan, mindre
trafikerad och med anpassade övergångar för funktionshindrade. Men
beroende på var i Planteringen man bor blir också detta avstånd långt för
många.
Inom området rör man sig på förhållandevis plana gång- och cykelbanor.
Tyvärr blir inte de öppna parkeringsytorna och garagen tillgängliga eller
användbara för personer med rörelsehinder. De öppna parkeringsytorna är
placerade uppe på taken för garagehusen som delvis är under mark. Det
innebär branter ner till garage och upp till den öppna parkeringen.
Bebyggelsen är från olika epoker och därför har de helt olika förutsättningar
för att bli mer tillgängliga och användbara.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 33(51)
Pålsjö östra
Pålsjö östra är byggt i början på 1980-talet och ligger cirka tre kilometer från
Helsingborgs centrum. Detta lugna fd koloniområde är med sitt unika läge
med centrum, skog och hav nära ett av stadens mest populära bostadsområde.
Här blandas hyresrätter med eget ägande, flerfamiljshus med radhus.
Flerfamiljshusen är centralt placerade i en cirkel kring generös gemensam
gård. Kring dessa hyresrätter breder radhusen ut sig. Upplåtelseformen för
radhusen är både hyresrätter och eget ägande.
Flerfamiljshus, hyresrätter
• 94 lägenheter
• Tre till fem våningar
• Ett till sex rum och kök
• 11 trapphus
• Hiss i alla trapphusen
• Genomgående trapphus
• Två fristående gemensamma tvättstugor.
• Gemensamhetslokal.
• Miljöhus i delar av garagelängor.
• Öppen parkering i samband med garage i längor
• Lokalgator ansluter i utkant av området.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 34(51)
Radhusen, hyresrätter
• 96 lägenheter
• En till två våningar
• Tre till fem rum och kök
• Två gemensamma fristående tvättstugor
• Miljöhus i delar av före detta garage.
• Öppen parkering i samband med garage i längor.
• Lokalgator ansluter i utkant av området.
• Egna trädgårdar med förråd.
Kollektivtrafik, service med mera
I utkanten av området är det bra tillgång till lokaltrafiken med flera linjer
och hållplatser. Utbudet av förskolor är stort men man har ingen
grundskola i området. Ett fint nätverk av gång- och cykelvägar korsar
området. Som granne med Pålsjöskog har man bra möjlighet till lek,
rekreation och motion – fotbollsplan, motionsslingor, utomhusgym med
mera.
Närbutik, post, restauranger med mera finns närmast på Ringstorp. Från
Pålsjö östra är det gång- och cykelavstånd.
Tillgänglighetsbedömning
Fastigheterna är väl lämpade för personer med funktionshinder.
Flerfamiljhusen har alltid en entré som är i markplan och tillgänglig. Alla
trapphusen har hiss till markplan. Tvättstuga och gemensam lokal är placerad
alldeles intill. Radhusen kan enkelt göras tillgängliga för rörelsehindrade. De
har entré i markplan med en nivåskillnad på cirka 15 centimeter från mark till
golv. Entréerna till radhusen är indragna i trädgårdarna vilket gör att man
kan anpassa med till exempel ramp. Radhusen delar tvättstugor, miljöhus
samt gemensamhetslokal med flerfamiljshusen.
De flesta bostäder i området har också egen tvätt och tork i lägenheten.
Bra kommunikationsvägar utomhus med ok avstånd till parkering, garage och
busshållplatser. Skolor och centrum i närområdet blir väl långt för den med
rörelsehinder som inte har bil.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 35(51)
Ringstorp
Ringstorp ligger cirka 2,5 kilometer från Helsingborgs centrum och är ett av
de områden som först började bebyggas efter andra världskrigets slut. Större
delen av det äldre flerfamiljshusen byggdes under 1960-talet. Under senare år
har ett större bestånd av flerfamiljshus tillkommit.
Området har sedan 1960-talet haft en blandad bebyggelse av villor radhus och
flerfamiljshus. Området har sedan gammalt ett nätverk av lugna lokalgator.
Gångvägar och gårdar ger i de äldre delarna bra promenad och rekreationsstråk också för personer med funktionshinder. Utbyggnaden av Ringstorp har
sidoeffekten att en del nära och mindre grönområdena försvunnit. Man måste
ta sig till Pålsjö skog (eller Fredriksdals friluftsmuseum) för att få njuta ett
större sammanhängande grönt område. De 645 lägenheter som ingår i
inventeringen är hyresrätter.
Kurirgatan 16 A-B, 18 A-B, hyresrätter
• 66 lägenheter
• Fyra till sex våningar.
• Hiss med start halv våning upp.
• Hiss till källarplan.
• Byggt på 1960-talet.
Kurirgatan 26-28, hyresrätter
• 94 lägenheter
• Fyra till åtta våningar
• Hiss från markplan men stannar på halvvåning innan
lägenhetsplanen.
• Hiss går inte till källarplan. Här finns tvättstugor med mera.
• Byggt på 1960-talet.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 36(51)
Kullavägen 57-59, hyresrätter
• Inflyttning 2014
• 84 lägenheter.
• Fem våningar
• Flerfamiljshus, litet antal radhus.
• Hiss från markplan.
• Underjordiskt garage nås med hiss.
Ringstorpshöjden. Hyresrätter.
• Inflyttning 2015.
• Tre stycken höghus
• 191 lägenheter.
• 12, 14 och 16 våningar.
• 13 radhus.
• Underjordiskt garage.
• Alla plan nås med hiss.
Hammarbergsgatan 44. Hyresrätter.
• 38 lägenheter
• 10 våningar
• Hiss från markplan
• Dörröppningsautomatik
• Kontrastmarkering på trappor finns
• Tvätt och tork i lägenheterna
• Gemensam förvaring har uttag för laddning
• Miljöhus delas med övriga fastigheter på Hammarbergsgatan
• Angöring/ handikapparkering finns
Hammarbergsgatan 46-50. Hyresrätter.
• 42 lägenheter
• Tre våningar
• Delar miljöhus
• Angöring/ handikapparkering finns
• Inte tillgängliga entréer
• Hiss finns inte
• Tvättstuga i källarvåningen
• Saknas uppställningsplats och laddning av hjälpmedel
Hammarbergsgatan 1-9, hyresrätter
• 72 lägenheter
• Sex våningar
• Angöring/ handikapparkering finns
• Hiss lyfter från markplan
• Dörröppningsautomatik till entré samt i Förflyttningsväg i
fastigheten.
• Miljöhus delas med övriga.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 37(51)
•
•
•
Tvättstuga i källarvåningen nås med hiss.
I trapphus nr 9 finns gemensamt förråd men skyddsrum, kanter på
cirka 2 centimeter
Saknas uppställning/laddning av hjälpmedel.
Hammarbergsgatan 11-15, hyresrätter
• 58 lägenheter
• Sju våningar
• Angöring/ handikapparkering finns
• Hiss startar halv trappa upp
• En trappuppgång har lyftplatta till hiss
• Eget miljöhus i före detta garage.
• Tvättstuga i källarvåningen, nås med hiss.
• Gemensamt förråd i före detta garage. Finns uttag för el.
• Saknas uppställningsplats för hjälpmedel.
Kollektivtrafik, service med mera
Det finns goda lokala bussförbindelser runt området och flera linjer att välja
på. Vid påfart till motorvägen kan man med regional busstrafik nå flera
destinationer. Ringstorp har ett lokalt centrum med närbutik, postombud,
restauranger, kyrka med mera. De nybyggda flerfamiljshusen längs Nya
Kullavägen har bidragit med ytterligare restauranger, café och konditori.
Inom gång och cykelavstånd har man också större centrum med stormarknader. I området finns också flera vårdcentraler att välja på. Ringstorp har
egen F-6 skola.
Ett bra nät av gång och cykelvägar förbinder områdets nya och gamla
bebyggelse samt ger en bra möjlighet att nå service och rekreation också
utanför området.
Tillgänglighetsbedömning
De nya flerfamiljshusen som tillkommit under senare år är ett bra och
behövligt tillskott på Ringstorp när det gäller tillgängligt och användbart
boende för äldre och funktionshindrade. Det ursprungliga beståndet av
flerfamiljshus är företrädesvis från 1960-talet och är inte tillgängliga och
användbara fullt ut även om de är försedda med hiss. Hissar lyfter först ½
våning upp och går inte alltid ner i källarplan där flera gemensamma
funktioner finns.
Utemiljön inom området och till närliggande bostadsområde har säkra och bra
gång-och cykelvägar också för personer med funktionshinder. Det är korta
avstånd för de allra flesta boende till områdets lokala centrum och
lokaltrafikens hållplatslägen.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 38(51)
Rosengården
Rosengården ligger öster om Helsingborgs centrum och är en del av
miljonprogrammet. Namnet härstammar från den lantgård som tidigare låg
här. Bostadshusen uppfördes mellan åren 1965-75 och idag bor här cirka
4 400 personer. Fastigheterna är mellan tre till åtta våningar. Största byggherren var Riksbyggen. Det är också deras bostadsrättsförening som är
inventerad.
BRF Vildrosen, höghus
• Åtta våningar
• Hiss finns
• Bra entréförhållande
• Förvaring saknas
• Angöring och handikapparkering finns
• God tillgänglighet till miljöhus och tvättstuga
• Dörröppningsautomatik som anpassning med fjärrkontroll till
några entréer.
Låghus
•
•
•
•
•
•
•
•
Tre våningar.
Hiss saknas.
Förvaring saknas.
Angöring finns.
Handikapparkering finns men längre än 25 meter.
Miljöhus längre än 50 meter.
Entréförhållande bra och utan nivåskillnad men endast plats att
manövrera liten rullstol.
Delar tvättstuga och miljöhus med höghusen.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 39(51)
Kollektivtrafik, service med mera
Den lokala busstrafiken har hållplatser såväl inom området, ner till centrum,
och i utkanterna. Rosengårdens centrum har vårdcentral, apotek,
restauranger, postombud, frisör samt en livsmedelsbutik. Det finns flera dagis
i området samt en F-6 skola. En större gymnasieskola finns i grannområdet
där också Filborna arena ligger bredvid. Filborna arena har simhall, gym samt
inomhushallar för bollsporter. Rosengården har egna stora grönytor mellan
husen med lekplatser, fotbollsplaner, ett typiskt 1960-tals område.
Tillgänglighetsbedömning
Utemiljön, de tätt placerade hållplatslägena samt centrums utbud och närhet
gör att området har bra tillgänglighet. De inventerade fastigheterna där det
finns hiss har något bättre tillgänglighet än de i tre våningar utan hiss.
Fördelen i de inventerade bostadshusen är att det är plant till entréerna. Den
gemensamma tvättstugan och miljöhuset har bra tillgänglighet och
användbarhet (fristående byggnader) men tunga dörrar utan
dörröppningsautomatik. Man har nyligen anlagt ett inhägnat område med
bollplan och lekplats men denna är inte tillgänglig för personer med
funktionshinder. Marken är upphöjd med 40-50 centimeter och varje lekyta är
ytterligare upphöjd med cirka 10 centimeter och ingen fasning av den trätrall
som omger varje yta.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 40(51)
Slottshöjden
Slottshöjden ligger nordost om Helsingborgs centrum. Området sträcker sig
österut från landborgens kant till Fredriksdals friluftsmuseum och arenaområdet. I norr bildar ravinen med Hälsovägen gräns mot bostadsområdet
Tågaborg. Västra delen av Slottshöjden, vid Landborgen, utgör en större
sammanhängande park som lämpar sig väl för promenader och rekreation.
Området är stort till ytan med traditionell kvartersindelning. Övervägande del
av bostadsbeståndet är flerfamiljshus från tidigt 1900-tal och fram till idag.
Fastigheterna är av blandad karaktär och kan ha upp till nio våningar.
Inventerade objekt, cirka 250 lägenheter med tillhörande gemensamma
lokaler, är hyresrätter. Slottshöjden förstärks just nu med de så kallade
”Parkhusen”, fyra niovåningshus med inflyttning 2015/2016.
Dämmegatan 4
• 12 lägenheter
• Hiss från markplan
• Dörröppningsautomatik
• Källarvåning nås med hiss
• Förvaring och laddning av hjälpmedel saknas
• Handikapparkering och angöring finns
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 41(51)
Fredriksdalsplatsen
• 18 lägenheter
• Hiss från markplan
• Dörröppningsautomatik finns
• Källarvåningen nås med hiss
• Förvaring och laddning av hjälpmedel saknas. Inget lämpligt
utrymme för detta.
• Miljöhuset inte fullt tillgängligt eller användbart. Kant i insteget
samt endast 120 centimeter mellan avfallskärlen för att kunna
vända med hjälpmedel.
Mäster Ernst gata 11-15 och 16-20
• Hissen startar halv våning upp.
• Hiss går ner till källarvåning.
• Flera hinder i kommunikationsväg i källarvåningen.
• Två stycken handikapparkering och angöring finns.
• Två miljöhus samt grovsoprum. Inte fullt användbara.
• Sex hissar.
Rönnbäcksgatan 1-3
• 30 lägenheter
• HKP saknas.
• Angöring finns.
• Hiss finns.
• Hiss går ner till källarvåningen.
• Finns ingen gemensam förvaring.
Övre Långvinkelsgatan 146 a,b
• 28 lägenheter
• Hiss startar halv våning upp.
• Hiss ner till källarvåning.
• Handikapparkering saknas.
• Angöring finns.
• Finns inget gemensamt förråd som kan användas för hjälpmedel.
Mellersta Stenbocksgatan 39
• 19 lägenheter
• Hiss startar halv våning upp.
• Finns trappstol i 146 a. Lyfter till plan för hiss.
• Hiss går ner till källarvåning.
• Trappsteg innan entré.
• Handikapparkering saknas. Angöring finns.
• Saknas gemensam förvaring.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 42(51)
Dämmegatan 10
• 20 lägenheter
• Hiss startar halv våning upp.
• Hiss ner till källarvåningen.
• Handikapparkering och angöring finns.
• Gemensam förvaring saknas.
Lilla Möllevångsgatan 5
• 31 lägenheter
• Hiss halv startar trappa upp.
• Lyftplatta från markplan.
• Handikapparkering och angöring finns.
• Hiss inte ner till källarvåningen.
• Finns gemensam förvaring i källarvåningen, inte lämpligt för
hjälpmedel. Hiss går inte dit.
Lilla Möllevångsgatan 10
• 15 lägenheter
• Handikapparkering och angöring finns.
• Entré gata nivåskillnad in.
• Entré bakgård, finns ramp.
• Hiss startar halv våning upp.
• Hiss ner till källarvåningen.
• Förvaring på gården.
Kollektivtrafik, service med mera
Slottshöjden har god tillgång på hållplatslägen trots att området är till ytan
förhållandevis stort. I området finns mindre butiker, restauranger oc h
närbutik. Det är gång- och cykelavstånd till centrum och arenaområdet.
Arenaområdet erbjuder idrottsanläggningar för ett stort antal idrotter tennis, bowling, fotboll, innebandy, ishockey. I anslutning till detta finns också
motionsslingor och en så kallad ”Multiarena” för barn och ungdom.
Det finns flera förskolor och skolor i området.
Tillgänglighetsbedömning
Till någon hållplats kan det uppstå hinder som gör att den som är synskadad
inte kan orientera självständigt. Det finns flera handikapparkeringar i det
inventerade området men alla har inte rätt utformning.
Området har bra trottoarer och gångvägar och lokalgator har oftast avfasning
för de med rörelsehinder. För synskadade kan de vara svårare att orientera
sig över lokalgator för att ta sig till målpunkter beroende på var i området
man bor.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 43(51)
Generellt är det svårt med anpassning i fastigheterna för de med funktionshinder även om man har gjort försök med olika åtgärder. Flera fastigheter har
hiss först efter ett halvt våningsplan upp från entrén. Förvaring och laddning
av hjälpmedel saknas eller blir svårlöst då hiss inte alltid går ner i källarvåningen.
Där man installerat lyftplatta/lyftstol är dessa inte besiktigade eller saknar
märke angående besiktning och de har heller inte fungerat tillfredställande
vid inventeringstillfället.
När det brister i denna utsträckning som inventeringen visar - i kommunikationsväg inomhus och utomhus till viktiga målpunkter - kan det inte anses
som ett lämpligt bostadsbestånd för personer med funktionshinder.
De nya punkthusen som kommer att ha en avsevärt högre tillgänglighet för
boende kommer att vara ett väl behövligt tillskott i området om man som
funktionshindrad vill bo kvar i Slottshöjden.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 44(51)
Stattena
Stattena var från början en liten ort längs landsvägen till Ängelholm och
införlivades med Helsingborg först 1905. Namnet härstammar från 1700-talet
efter byns krog ”Statt Ena” – ”Stå ensam”. När rivnings och saneringsvågen
drog fram under 1960 och 1970-talet revs stora delar av Stattenas äldre
bebyggelse och ersattes med flerfamiljshus med sex till sju våningar och ett
centrum. Stattena har ett bra och tillgängligt centrum idag med butiker, bank,
restauranger, gym och dansstudio. Området i övrigt har fler närbutiker,
blomsteraffär, restauranger, kemtvätt, apotek samt vårdcentral integrerat i
bostadsbeståndet.
Stattena ligger cirka två kilometer öster om Helsingborgs centrum.
Inventeringen omfattar cirka 500 lägenheter.
Ringstorpsvägen 25 / Rosenbergsgatan 3, hyresrätter
• Sex till sju våningar
• Handikapparkering saknas
• Angöring finns
• Hiss finns
• Hiss går ner till källarvåningen, utom i ett trapphus.
• Parkeringshus har dörröppningsautomatik.
• Kan anordna handikapparkering i parkeringshuset.
• Tvättstuga på gården med dörröppningsautomatik
• Förvaring av hjälpmedel. Ett före detta soprum används för
uppställning och laddning av permobil.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 45(51)
Rosenbergsgatan 18-34, hyresrätter
• Sju våningar
• Hiss finns, teleskopshiss.
• Handikapparkering och angöring finns
• Tvättstuga över gård i grannhuset
• Entré har dörröppningsautomatik
• Förvaring av hjälpmedel i före detta soprum vid entré
Grubbagatan 35, 37, 39, hyresrätter
• Tre våningar
• HKP saknas inom rimligt avstånd
• Angöring finns
• Parkeringsgarage har dörröppningsautomatik men kan inte nås
från bil.
Grubbagatan 10-12, hyresrätter
• Fem våningar
• Handikapparkering inte inom lämpligt avstånd.
• Angöring finns.
• Parkeringshus finns.
• Hiss finns. Teleskopshiss.
• Hiss går ner till källarvåningen.
• Tvätt i källarvåningen i nr 10.
• Gemensam förvaring finns inte.
Troedsgatan 2, hyresrätter
• Fyra våningar
• Ingen hiss
• Öppen parkering finns inte.
• Parkeringshus under mark finns.
• Miljöhus delas med Hälsovägen 35
• Gemensam förvaring i källarvåningen. Inte tillgängligt för
rörelsehindrad.
Hälsovägen 35, hyresrätter
• Öppen parkering finns inte.
• Parkeringsgarage samma som Troedsgatan 2.
• Entré inte tillgänglig. Upphöjt vilplan. Entré gård bättre.
• Hiss saknas.
• Miljöhus delas med Troedsgatan 2. Nås via gårdsentré.
• Tvättstuga i KV. Inte tillgänglig väg dit för rörelsehindrad.
• Inget utrymme för förvaring av hjälpmedel i fastigheten.
Anpassning på gården med så kallad ”brödburk”.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 46(51)
Norra Stenbocksgatan 44-48, hyresrätter
• Handikapparkering saknas
• Angöring finns
• Gårdsentré tillgänglig
• Från gård nås hissen i markplan
• Miljöhus på gården.
• Hiss går ner till KV.
• Hiss 82 bred och 177 djup. Mindre hjälpmedel får plats.
• Finns gemensamt förråd i källarvåningen. Skulle kunna
anordnaplats för uppställning och laddning här. Men hissen är
liten.
Kollektivtrafik, service mm
Söder om Stattena blir Ängelholmsvägen gräns mot Slottshöjden. Här ligger
också Stattena centrum som förutom sin service är en ”knutpunkt” för
kollektivtrafik med buss in och ut ur Helsingborg. Här är en tät trafik av både
regionala och lokala busslinjer. I sin förlängning, norrut är Ängelholmsvägen
också påfart till flera motorvägar. Det finns flera förskolor i området medan
grundskolor finns i grannområden som Ringstorp och Tågaborg.
Stattenas bostadsområde har ett mindre sammanhängande grönområde för
lek och rekreation. Här har man arbetat medvetet med trygghet för både
boende och de som passerar längs gång- och cykelbanor. På några minuter når
man Fredriksdalsparken och arenaområdet. Här finns större park och
skogsområde med motionsslingor, multiarena, friluftsteater, ishall med mera.
Tillgänglighetsbedömning
Stattena centrum är sedan många år åtgärdat för att personer med
funktionshinder ska kunna ta sig hit och använda den service som erbjuds. Hit
kommer man också från andra bostadsområde för att handla, uträtta
bankärende, byta buss mm.
Trots att Stattena ligger vid en av Helsingborgs mest trafikerade ut- och
infarter – Ängelholmsvägen – är området lugnt och inte hårt trafikerat. Det
finns bra med parkeringsmöjligheter både öppna parkeringar och
parkeringsgarage. Flerfamiljshusen har varierade förutsättningar för att öka
tillgängligheten där det finns behov. De fastigheter som har hiss kan trots
denna funktion ha komplicerade kommunikationsvägar till gemensamma
funktioner, till exempel tvättstugor.
Många boende är tvungna att röra sig utomhus till granngården för att nå
tvättstuga.
Gemensam förvaring saknas i flera fastigheter.
Marken är bitvis kuperad, då också gång- och cykelbanor. Det innebär att vissa
sträckor kan vara svåra att använda för personer med rörelsehinder.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 47(51)
Västra Berga
Västra Berga ligger som en egen liten ö av bostäder och grönområde.
Lokalgator runt området blir nästan cirkulär gräns mot omgivande ”grannar”.
I öster ligger en stor fotbollsanläggning, Norrvalla. I norr skiljer ett smalt
skogsstråk Västra Berga mot Berga Industri och handelsområde. I väster delar
järnvägen området jordbrukslandskapet och koloniområden. Söder om Västra
Berga tar övrig bebyggelse vid med Ringstorp som närmaste granne.
Bostäderna byggdes mellan 1965 och 1967 och är i tre våningar utan hiss.
Upplåtelseformen då som nu är bostadsrätter. Idag finns det tre bostadsrättsföreningar, Riksbyggen, HSB och en privat. Totalt bor det 1 700 personer
här. Största föreningen är HSB med sina 436 lägenheter. Dessa har inventerats
tillsammans med Riksbyggens bostadshus med 242 lägenheter.
BRF Volontären
• Tre våningar.
• 242 lägenheter
• Hiss saknas
• Gemensam förvaring och tvättstugor i källarvåningen.
• Angöring/ handikapparkering finns.
• Viss anpassning av entréer.
• Förvaring av hjälpmedel saknas.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 48(51)
BRF Berga
• Tre våningar
• 436 lägenheter
• Hiss saknas
• Gemensamma funktioner i markplan
• Angöring/ handikapparkering finns
• Förvaring av hjälpmedel saknas
• Finns lägenheter i markplan
Kollektivtrafik, service med mera
Maria station med pendeltåg norr och söderut ligger endast på fem minuters
promenadavstånd från Västra Berga. Här och på flera hållplatser runt området
kan man också ta lokala busslinjer mot centrum eller norrut.
Västra Berga har stora gräsytor med dungar, pulkabackar, tennisbana,
fotbollsplan och grillplatser.
Ett mindre centrum med grillbar, fotvård, frisör och gemensamhetslokal finns
också.
Inom området är det helt bilfritt. Anslutande vägar, gång och cykelbanor tar
en tryggt till exempel Pålsjö skog, Ringstorps centrum och det större
köpcentrat med Ica Maxi, apotek och City Gross. I absolut närhet finns också
djursjukhus, polis, träningslokaler, vårdcentral.
Västra Berga fick ganska tidigt en 1-6 skola som numera är utbyggd till en F-9
skola. Hit tar sig barnen utan att behöva passera gator och biltrafik. Det finns
också dagis och fritidsverksamhet i området.
Tillgänglighetsbedömning
Utemiljön är utmärkt för den med funktionshinder med sina plana och täta nät
av gång och cykelvägar. Dessa ansluter väl till hållplatslägen och tågstation.
Bostadshusen har varierade entréförhållande en större del har plant in från
markplan och då också förråd och tvättstugor i markplan. Dörröppningsautomatik saknas. Till dessa hus hör också fristående och tillgängliga miljöhus.
Parkeringshuset här är däremot inte användbart i nuläget.
Den mindre delen av de inventerade fastigheterna har företrädesvis
nivåskillnad upp till entrén. Här har man anlagt ramper som kompensation.
Men vid flera entréer är vilplanen för små för manövrering av till exempel
rullstol och dörröppningsautomatik saknas. I dessa bostadshus ligger förråd
och tvättstuga i källarplan med en yttre brant trappa ner. Generellt blir det
svårt med större rörelsehinder att bo på västra Berga framförallt med
avsaknad av hiss. I området finns några lägenheter i markplan.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 49(51)
Ättekulla
Bostadsområdet Ättekulla har fyra HSB-föreningar, Eddan, Sköldmön, Runan
och Ättekulla. Här finns åtta höghus, ett mindre flerbostadshus på fyra
våningar, 27 tvåvåningshus och 13 kedjehus. Totalt är det 1 064 bostäder.
Området byggdes på 1970-talet med ett centrum med butiker och en
ändstation för två stadsbusslinjer. Kring husen finns större grönområde,
lekplatser, förskolor/dagis, grundskola och idrottsplats.
Här finns stort grönområde som idag är skyddad som stadnaturreservat och
på senare år har det byggts ett hundhägn i anslutning till området.
Tillgänglighetsbedömning
Alla höghusen och Sköldmön har hissar i trapphusen och är då mycket väl
tillgängliga, men porttelefon och dörröppnare sitter alldeles för högt för att
det ska vara användbart för alla. Trösklar i förflyttningsvägar var också lite för
höga för att det ska kunna fungera väl för alla. Förvarningsutrymme för
rullstolar och barnvagnar finns till en viss del men bör förbättras.
Den största föreningen med sina 27 låghus finns inga automatiska dörröppnare någonstans och förvarning av rullstolar och barnvagnar finns inte.
Varje gård har sin gemensamma tvättstuga så de flesta går utomhus för att
komma dit.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 50(51)
Bilparkeringar i parkeringshus carportar och friliggande parkeringar är bra
tilltagna och fungerar väl. En förening har inte någon anvisad handikappparkeringsplats utan får använda andra.
Kollektivtrafiken fungera mycket väl i hela området. Med tillgång av två
stadsbusslinjer och tre hållplatser gör det mycket tillgängligt och användbart
för alla.
Vi anser att det är ett mycket bra område för äldre och funktionsnedsatta att
bo i, men även för barnfamiljer med den natur och dagis och skola i området.
2015-09-10
RAPPORT
DNR:000/000
SID 51(51)
Slutord
Helsingborgs stad har med denna inventering fått en ökad insikt i hur
bostadsområdena ser ut vad gäller tillgänglighet och användbarhet för
personer med funktionsnedsättning. Inventeringen är också förhoppningsvis
ett bra komplement för planering i framtida nya bostadsområden. Det kan
även vara ett bra sökverktyg för de som vill byta eller köpa ny bostad. Tyvärr
har vi inte alla bostadsområde med i denna inventering. Alla har inte hunnits
med och andra har inte släppt in oss på sina fastigheter. Tyngdpunkten har
varit Helsingborgshem där vi inventerat i stort sett alla flerbostadshusen men
även många andra fastighetsägare.
Bland de områden som inventerats finns många bra fastigheter, både
nybyggda eller äldre byggnader men även om- eller tillbyggda. De kan alla stå
som förebild och inspiration för det fortsatta arbetet i Helsingborgs stad för
ett samhälle med boende för alla.